Inwestycja została sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Skarbu Państwa
w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD

Urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej

z elektromiografią

Wartość zakupu: 138 500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 137 849,05 PLN

Krótki opis sprzętu:

Urządzenie Umożliwia diagnostykę i terapii kończyn. Przeznaczone jest do terapii kończyn we wszystkich fazach rehabilitacji (od pozycji siedzącej do pionizacji). Wykonuje pomiary: siły kończyn, propriocepcji, płynności ruchu, zakresu ruchu w stawach, analizę chodu, ocenę siły chwytów. Zapewnia trening z wykorzystaniem biofeedbacku. Daje możliwość pionizacji pacjenta z zapewnieniem stabilizacji tułowia. Umożliwia trening jedno i obustronny, trening sensoryczny, trening opadającej stopy, a także analizę porównawczą strony prawej i lewej. Wykorzystanie urządzenia w oddziale rehabilitacji neurologicznej IPiN zwiększy zakres oraz jakość usług rehabilitacyjnych.

Inwestycja została sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Skarbu Państwa
w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD

Aparat USG z opcją Duplex

Wartość zakupu: 248 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 246 834,40 PLN

Krótki opis sprzętu:

Urządzenie służy do wykonywania badań USG w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób układu naczyniowego. Badanie wykonywane z pomocą aparatu USG duplex są nieinwazyjne, bezbolesne i wiarygodne. Polega na zobrazowaniu tętnic prowadzących krew do mózgu, ocenie ich przebiegu, szerokości naczyń, grubości poszczególnych warstw oraz obecności blaszek miażdżycowych lub zwężeń światła naczyń. Ponadto ocenia się wartości przepływu krwi oraz właściwości hemodynamiczne, czyli zdolności kurczenia się naczynia. Wynik badania daje wiele informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, zwłaszcza stopnia zaawansowania procesu miażdżycowego, ocenie ryzyka zawałów i udarów, czy kwalifikacji na właściwe leczenie. Nowe USG zastąpiło jeden z wyeksploatowanych aparatów w I Klinice Neurologicznej.


Inwestycja została sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Skarbu Państwa jako dotacja celowa na realizację zakupu dwóch aparatów RTG:

Aparat cyfrowy stacjonarny
Aparat cyfrowy jezdny
Łączna wartość zakupów: 1 931 733,02 PLN

Kwota dofinansowania: 1 902 653,87 PLN

Krótki opis zadania:

Zadanie polegało na wymianie starego aparatu RTG na dwa nowe aparaty w tym jeden
z przeznaczeniem do wykorzystania dla pacjentów leżących. Nowe aparaty pracują w trybie cyfrowym, a także wykonują zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, co w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia jakości w radiologicznych badaniach diagnostycznych. 


Inwestycja została sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Skarbu Państwa jako dotacja celowa na realizację zakupu mikroskopu macierzy.

Wartość zakupu: 198 522,00 PLN

Kwota dofinansowania: 197 588,95 PLN

 

Wartość projektu 5173969,07 zł w tym dofinansowanie EFRR: 3696329,12 zł

Konsorcjum realizujące Projekt:

Cambria Systems Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Prosen Net Sp. z o.o.,

Techmo Sp. z o.o.,

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Umowa o dofinansowanie

Umowę na finansowanie Projektu podpisano 10.05.2018 r.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości świadczonych medycznych usług psychiatrycznych w systemie ochrony zdrowia oraz dostosowanie tych usług do standardów funkcjonujących w Wspólnocie Europejskiej. Na realizację powyższego celu wpłynie osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, który brzmi: poprawa jakości i skuteczności świadczeń udzielanych przez IPiN w Warszawie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zrealizowanej inwestycji „Przebudowa istniejących klinik psychiatrycznych – Etap I” o przebudowę oddziałów F9 w III Klinice Psychiatrycznej oraz F10 w I Klinice Psychiatrycznej – budynek F1’, (które nie zostały uwzględnione w pierwszym etapie projektu). Jednocześnie planowany jest zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla wszystkich przebudowanych budynków, zarówno w ramach Etapu I jak i II ww. inwestycji (F1, F2, F3, F4) oraz dla budynku F1’, który w dalszej kolejności przewidziany jest do realizacji w Etapie II.

Zaplanowane w budynku F1′ prace obejmą również (wzorem prac wykonanych w budynkach z Etapu I – F1, F2, F3, F4) modernizację infrastruktury technicznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia bytowego obiektu.

Przebudowa budynku F1′ stanowiąca II etap inwestycji ma na celu polepszenie warunków hospitalizacji w szpitalu dla pacjentów oraz warunków pracy personelu oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Projekt nie przewiduje zwiększenia ilości łóżek w oddziałach ani zwiększenia liczby personelu. Przebudowa istniejących pięciu pawilonów nawiązuje do obecnego systemu organizacyjnego i nie narusza powiązań funkcjonalnych zespołu szpitala.

Prace remontowe w oddziałach F9  III Kliniki Psychiatrycznej oraz F10 I Kliniki Psychiatrycznej (budynek F1’), zostały zakończone. Aktualnie w pomieszczeniach instalowany jest zakupiony sprzęt medyczny, wyposażenie
bytowe oraz administracyjno-biurowe. Wkrótce (po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń) pomieszczenia zostaną oddane do użytku.

Umowa o dofinansowaniu Projektu została zawarta 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Zdrowia a Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

Wartość Projektu: 5 420 669,45 zł, w tym dofinansowanie UE: 4 336 535,56

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31.08.2018 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 01.10.2020 r. do dnia 17.12.2021 r.

realizuje badanie

Język pomocy w uzależnieniach. Słownik terminologiczny (JUST 2021)

Jego celem jest wypracowanie spójnego, adekwatnego i niestygmatyzującego języka w obszarze uzależnień.

Do dyskusji o języku uzależnień zapraszamy osoby pracujące w obszarze lecznictwa i profilaktyki, lekarzy psychiatrów, specjalistów psychoterapii uzależnień, przedstawicieli polityki zdrowia publicznego, naukowców, językoznawców, prawników, specjalistów ds. antydyskryminacji oraz – zgodnie z zasadą nic o nas bez nas – pacjentów i osoby, które doświadczyły problemów związanych z uzależnieniem.

Numer i nazwa zadania konkursowego:

Zadanie numer 15. Przeprowadzenie badań naukowych

służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych,

 w tym hazardu problemowego i patologicznego.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 113 000 zł

 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Całkowita wartość zadania : 120 600 zł

Kierownik projektu: dr Michał Bujalski, e-mail: bujalski@ipin.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 15.04.2021 do dnia 31.12.2021 r.

realizuje badanie

„Dostępność, jakość i adekwatność pomocy dla osób z zaburzeniami wynikającymi z używania narkotyków podczas pandemii COVID-19”.

Jego celem jest zdiagnozowanie problemów na jakie natknęli się pacjenci chcący skorzystać z pomocy w okresie pandemii, jaki wpływ na ich życie i wzór używania ona wywarła, jakie nowe potrzeby się u nich w związku z tym pojawiły i czy system był w stanie je zaspokoić.

Numer i nazwa zadania konkursowego: Zadanie numer 4. 
Badanie wpływu COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 164 000, 00 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Dąbrowska, e-mail: dabrow@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast