Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 1: Rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowanie mediów, stosowanie zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne,

Zadanie nr 6: Rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia, pracowników oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, osób duchownych i innych grup zawodowych, w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób przejawiających zachowania samobójcze,

Zadanie nr 7: Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców,

w zakresie Celu Operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie
zachowaniom samobójczym.

Na realizację tych zadań Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 7 900 000,00 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: zapobiegajmysamobojstwom.pl

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 3: Opracowanie, wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, dostosowanych do potrzeb różnych populacji,

Zadanie nr 5: Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnianie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, opieki społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych,

w zakresie Celu Operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym.

Na realizację tych zadań Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 10 000 000,00 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: zapobiegajmysamobojstwom.pl

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 8: Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, zachowań samobójczych, postaw społecznych;

Zadanie nr 9: Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym prowadzenie badań ukierunkowanych na monitorowanie zachowań samobójczych w różnych populacjach, z uwzględnieniem metod dokonywania zamachów samobójczych, a także prowadzenie badań ukierunkowanych na identyfikację nowych i monitorowanie znanych czynników ryzyka i czynników chroniących, w tym prowadzenie badań w zakresie wpływu mediów na zachowania samobójcze, oraz

Zadanie nr 10: Koordynacja działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym określonych w Programie, z uwzględnieniem możliwości utworzenia i prowadzenia Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym,

w zakresie Celu Operacyjnego nr 3: Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym.

Na realizację tych zadań Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 3 400 000,00 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: zapobiegajmysamobojstwom.pl

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 4: Koordynacja, monitorowanie oraz ewaluacja skuteczności i efektywności zadań prowadzonych w celu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego,

w zakresie Celu Operacyjnego nr 3 Promocja Zdrowia Psychicznego.

W ramach tego zadania wyodrębniono następujące działania:

Działanie 1: Organizacja kongresów dla przedstawicieli podmiotów działających w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, poprawy dobrostanu psychicznego oraz promocji zdrowia psychicznego (inne niż suicydologiczne),

Działanie 2: Ocena skuteczności wdrażania i efektywności podejmowanych inicjatyw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego m.in. ocena samorządowych programów polityki zdrowotnej, rozwiązań polityk centralnych.

Na realizację zadania Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 750 000 zł.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres email: wojtow@ipin.edu.pl

Badanie własne, ogólnoinstytutowe:
ASYSTENCI ZDROWIENIA W CENTRACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO
– NADZIEJE, OCZEKIWANIA, WYZWANIA
(zgoda Komisji Bioetycznej przy IPiN – uchwała nr 16/2022)

Cele badania
Głównym celem badania jest jakościowa eksploracja potencjału oraz ograniczeń, jakie stoją przed nowym zawodem asystentów zdrowienia w kontekście wymagań i oczekiwań związanych z rolą, jaką podejmują, stawianych przed nimi zadań oraz ich wpływu na proces terapeutyczny w związku ze zmianą relacji pacjent – lekarz.

Badanie ma charakter eksploracyjny, dlatego też zdecydowano się na zastosowanie metodologii badań jakościowych (swobodne wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe, otwarte pytania w ankiecie online) uzupełnianej danymi o charakterze ilościowym. Poznamy doświadczenia polskich asystentów zdrowienia, ich motywacje do podjęcia tej roli, oczekiwania wobec niej, stopień przygotowania oraz wymagania i zadania przed nimi stawiane. Dowiemy się jak kształtują się ich relacje z personelem oraz pacjentami, w jaki sposób pracują, z jakimi wyzwaniami się mierzą i jak są wspierani. Poznamy też doświadczenia i percepcje personelu oraz pacjentów, próbując identyfikować wpływ asystentów zdrowienia na dotychczasową praktykę terapeutyczną. To wszystko pozwoli nam w sposób kompleksowy dowiedzieć się jak przebiega proces wdrażania tej nowej roli zawodowej w Polsce, identyfikując trudności, wyzwania oraz dobre praktyki z tym związane.

Zespół badawczy

• dr hab. n. med. Justyna Klingemann (kierownik badania)

• dr n. med. Anna Depukat

• Bartłomiej Molenda

• prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

• dr hab. n. med. Piotr Świtaj

• Katarzyna Szczerbowska

„Digital Brain” to projekt digitalizacji, gromadzonych od przeszło pół wieku, zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00). Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i medycznego, przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwem Cyfryzacji, powołano do życia projekt o nazwie Digital Brain. Stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne stworzono narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do zasobów „Digital Brain” z każdego miejsca na świecie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to 7 374 959,91 zł, z czego 6 241 428,57 zł to środki unijne, natomiast reszta 1 133 531,34 zł pochodzi z budżetu państwa.

W zasobach Instytutu Psychiatrii i Neurologii znajduje się ogromny, unikalny zbiór mózgów Zakładu Neuropatologii obejmujący materiał gromadzony od 1952 roku do chwili obecnej jest przez kolejne pokolenia neuropatologów. Archiwizację fragmentów mózgów zainicjowała wybitna polska neuropatolog, prof. Ewa Osetowska.
Kolekcja obejmuje zbiór fragmentów mózgów utrwalonych w zbuforowanym roztworze formaliny, bloczki parafinowe, preparaty histologiczne i immunohistochemiczne oraz dokumentację medyczną.

Głównym celem przyświecającym autorom projektu było stworzenie cyfrowej bazy
zgromadzonego materiału archiwalnego Zakładu Neuropatologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dzięki platformie Digital Brain naukowcy różnych specjalności, lekarze, psychologowie, studenci, dziennikarze popularno-naukowi, a także wszyscy zainteresowani neuronauką otrzymają łatwy dostęp do materiału naukowo-dydaktycznego. Projekt realizowany jest przez 17 zatrudnionych osób i dużym udziale Działu Administracji IPiN.

„Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „Eadministracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Umowa nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00.

Kierownik Zakładu Neuropatologii:
prof. Teresa Wierzba Bobrowicz

e-mail: 
bobrow@ipin.edu.pl

Koordynator projektu „Digital Brain”
dr n. med. Tomasz Stępień

Kontakt:
(22) 458 27 86

e-mail: 
tstepien@ipin.edu.pl
e-mail: 
digitalbrain@ipin.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.digitalbrain.ipin.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
„Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
(nr projektu POWR.04.01.00-00-D216/17)
Informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.04.2023 r.

Wartość projektu: 10 486 717,54  zł
Dofinansowanie ze środków europejskich 9 887 925,97  zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej 672,81  zł
Wkład własny w projekcie 598 118,76  zł

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa,

Cel projektu: poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w konkursie I etapu w okresie 01.10.2019 do 30.09.2022 na obszarze Dzielnicy Mokotów. Wskazany cel wpisuje się w cel szczegółowy PO WER dla tego konkursu – ma za zadanie przetestować innowacyjny model wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego wypracowany na I etapie konkursu. Efektem projektu będzie odzyskanie samosterowności w różnych obszarach życia oraz odbudowa sieci satysfakcjonujących relacji interpersonalnych przez uczestników projektu z Dzielnicy Mokotów, ale także zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w społeczności lokalnej. Powyższym efektom podporządkowane są działania merytoryczne i organizacyjne MCZP, które pełni funkcje profilaktyczne, lecznicze, pomocowe i koordynuje działania na rzecz uczestników projektu oraz ich bliskich.

Partner projektu: „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi- koordynuje działanie mieszkań chronionych/treningowych i przejściowych

Pomocy mieszkańcom z obszarów działania centrum udziela:

Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

 1. Grottgera 25A, 02-785 Warszawa,
 2. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,
 3. Chełmska 13/17, 00-724 Warszawa

Telefon: 22 299 04 31, 22 840 66 44 
https://mczp.edu.pl/

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

telefon: (22) 218 22 26

kierownik projektu: Bartłomiej Molenda

e-mail: bmolenda@ipin.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://mczp.edu.pl w zakładce Wsparcie Społeczne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. 1a Kwestionariusza uczestnika projektu

Zał. 1b Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 1c Formularz zgody Uczestnika

Zał. 1d Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest partnerem projektu zintegrowanego „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
(nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17)

Informacje o projekcie

Okres realizacji: do 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 14 982 276,27 zł

Obszar działania: województwa MAZOWIECKIE (Dzielnica Bielany m.st. Warszawa), MAŁOPOLSKIE (powiat wielicki), ZACHODNIOPOMORSKIE (m. Koszalin i powiat koszaliński)

Cel projektu: głównym celem projektu horyzontalnego jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w konkursie I etapu (D003/15). Model będzie realizowany w poszczególnych projektach wdrożeniowych (projektach zintegrowanych) w wybranych obszarach testowania. Partnerzy są podmiotami realizującymi poszczególne procesy horyzontalne w ramach innowacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odpowiadają za spójność testowania oraz ewaluację i badania dot. efektywności rozwiązania opisanego w Modelu na I etapie konkursu. Działania podejmowane w projekcie wesprą środowiskowe centra zdrowia psychicznego oraz zapewnią spójność, aby wyniki testowania w ramach projektu zintegrowanego mogły być porównywalne i stanowić rekomendację do zmian w politykach sektorowych i dalszych wdrożeń centrum jako sieci współpracujących ze sobą podmiotów z różnych sektorów. Efektem będzie przygotowanie zweryfikowanych empirycznie standardów oraz protokołów diagnozy ICF.

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży”.

Partnerami w projekcie są Centrum Medyczne Damiana i „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi.   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 14 981 268,72 zł

Okres realizacji: 01.05.2021 – 31.10.2023 r.

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1. Innowacje społeczne

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest umożliwienie, by dzieci, młodzież i ich rodziny otrzymywały pomoc i wsparcie psychologiczne jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, dzięki utworzeniu i koordynacji sieci współpracujących ze sobą podmiotów i instytucji.

Grupa odbiorców:

Działania Centrum skierowane są do osób w wieku 0 – 21 lat, aktualnie mieszkających na terenie Dzielnicy Mokotów, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Organizacja usług w Mokotowskim ŚCZP DiM:

Centrum koordynacji

 • Infolinia dla mieszkańców i lokalnych podmiotów – informacje o działaniu Centrum, przyjmowanie zgłoszeń, zapisy na wizyty (zaplanowane uruchomienie w styczniu 2022)

               tel. +48 883 070 790

 • Zespół Pierwszego Kontaktu – zgłoszenia są przyjmowane od Zespołu Infolinii (zaplanowane wdrożenie w styczniu 2022)
 • Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej – koordynacja współpracy instytucji i organizacji udzielających pomocy i pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą

Specjalista ds. koordynacji wsparcia: Edyta Cichocka

tel.: +48 731 110 840

e-mail: ecichocka@ipin.edu.pl

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

(I poziom referencyjny), Centrum Medyczne Damiana

 • Bezpłatne świadczenia oferowane przez Ośrodek: porada psychologiczna, psychoterapia indywidualna, wsparcie psychospołeczne, wizyta domowa i środowiskowa,
 • Ośrodek działa w CM Damiana przy ul. Racławickiej 27,
 • Zapisy na wizyty przyjmowane są poprzez infolinię tel. +48 883 070 790.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z oddziałem dziennym

(II poziom referencyjny), Instytut Psychiatrii i Neurologii

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – współpraca z Centrum Koordynacji oraz ośrodkiem I poziomu, konsultacje psychiatryczne i psychoterapia rodzinna dla osób zgłoszonych przez ośrodek I poziomu,
 • Oddział dzienny – oddział z realizacją obowiązku szkolnego, w ramach oddziału prowadzona jest terapia indywidualna, rodzinna i grupowa, terapia zajęciowa
 • Świadczenia udzielane są w IPiN przy ul. Sobieskiego 9 (docelowo w budynku
  przy ul. Goplańskiej 44),
 • Kontakt: e-mail: kontakt_goplanska@ipin.edu.pl

Profilaktyka, Stowarzyszenie INTEGRACJA

 • zadania Stowarzyszenia w projekcie skupione są wokół promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Realizowane są m.in. poprzez wsparcie w tworzeniu oraz wdrożenie programów promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • realizowane działania Zespołu ds. profilaktyki: m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży i ich rodziców, grupa wsparcia dla rodzin, wsparcie
 • kontakt: profilaktyka@stowarzyszenie-integracja.pl
 • pełna informacja na temat działań: stowarzyszenie-integracja.pl/

Założenia projektu realizują:

 • zadanie skalowania modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM) opracowanego w projekcie „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę̨” realizowanym w ramach Działania 4.1. POWER w 2015 r.,
 • reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży prowadząc I i II poziom referencyjny w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej,
 • założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2017-2022 zapewniając dostęp do wielostronnej opieki,
 • cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ [Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.] i Globalną Strategię dla Zdrowia Kobiet, Dzieci i Młodzieży 2016-2030 [WHO, 2015] przez promowanie zdrowia psychicznego oraz zapewnienie wsparcia psychospołecznego dzieciom i młodzieży.

Żeby przystąpić do projektu należy:

 • Wypełnić Kwestionariusz Uczestnika podając wszystkie niezbędne dane,
 • Wypełnić oświadczenie Uczestnika dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach realizacji zadań Projektu,
 • Podpisać klauzulę informacyjną RODO

Powyżej wymienione dokumenty są dostępne w jednostkach naszego Centrum.

 

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

kierownik projektu: Ewa Brzóska

telefon: +48 22 45 82 671

e-mail: ebrzoska@ipin.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

realizuje badanie DOBROSTAN 2021-2022: Dobrostan zawodowy oraz uwarunkowania wypalenia zawodowego specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień”.

którego celem jest identyfikacja indywidualnych oraz organizacyjnych uwarunkowań wypalenia zawodowego u specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień oraz charakterystyka zasobów indywidualnych oraz organizacyjnych, które zwiększają ich dobrostan zawodowy.

Numer i nazwa zadania konkursowego: 27/2021/DEA – Badanie psychospołecznych warunków pracy specjalistów psychoterapii uzależnień, w tym uwarunkowań wypalenia zawodowego oraz wpływu pandemii COVID-19.

Zadanie dofinansowane w kwocie 177 810, 0 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji PARPA.

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Klingemann, e-mail: jklingemann@ipin.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 04.05.2021 do dnia 31.12.2022 r.

realizuje badanie

„Zaburzenia Hazardowe współwystępujące z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi. Rozpowszechnienie i standardy leczenia. Akronim ZHWW 2021-22”.

Jego celem jest głęboka eksploracja zjawiska współwystępowania i współchorobowości pozwalająca na wypracowanie w drodze konsensusu uzasadnionych naukowo rekomendacji do leczenia zaburzeń hazardowych współwystępujących z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (F10-19, z wyłączaniem F17) oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi (F20-F48, F60-F68).

Numer i nazwa zadania konkursowego: Zadanie numer 12: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 173 000, 00 zł (37 000,00 zł w 2021 roku i 136 000,00 zł w 2022 roku) ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Wieczorek, e-mail: lwieczorek@ipin.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 02.08.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

realizuje badanie

Krótka interwencja dla osób odbywających karę pozbawienia wolności,
które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi
(Krótka interwencja NPS)

W ramach projektu przygotowana zostanie i pilotażowo wdrożona krótka interwencja dla osób, które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi w warunkach osadzenia.

Numer i nazwa zadania konkursowego: 

Zadanie numer 2. Pilotażowe wdrożenie krótkiej interwencji wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 130 000 zł

 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Całkowita wartość zadania : 138 650 zł

Kierownik projektu: dr n. hum. Katarzyna Dąbrowska, e-mail: dabrow@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast