Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 09.10.2023 do dnia 28.06.2024 r.

realizuje badanie:

„Projekt systemu monitorowania problemu alkoholu.”

Cel projektu: stworzenie podstaw do stałego monitorowania wystandaryzowanymi metodami sceny alkoholowej w Polsce na różnych poziomach. Dane będą zbierane i analizowane pod kątem dostarczenia wniosków i rekomendacji użytecznych praktycznie dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także ewaluacji polityki alkoholowej na różnych poziomach. Grupa docelowa projektu to instytucje centralne, władze samorządowe, naukowcy, instytucje/osoby realizujące działania z zakresu badań i monitoringu tej problematyki.

Kierownik projektu: dr n. społ. Agnieszka Borowiec, e-mail: aborowiec@ipin.edu.pl

Kwota dofinansowania: 78 248,50 zł

Koszt całkowity: 102 658,50 zł

Zadanie konkursowe numer 1: Monitorowanie problemów alkoholowych (budowa wskaźników do systemu monitorowania)

Badanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 18.09.2023 do dnia 29.12.2025 r.

realizuje badanie:

„Wdrażanie europejskich standardów jakości w pracy z młodymi użytkownikami narkotyków w konflikcie z prawem.”

Celem projektu jest poprawa jakości usług dla młodych osób, które sięgają po narkotyki a zarazem weszły w konflikt z prawem.

W projekcie wykorzystany zostanie zestaw standardów jakości działań profilaktycznych i terapeutycznych, które zostały opracowane jako element niedawnego projektu finansowanego przez UE pt. „Exchanging Prevention practices on Polydrug use among youth In Criminal justice systems” (EPPIC) opartego na doświadczeniach sześciu krajów europejskich, w tym Polski.

W ramach niniejszego projektu planuje się pilotażowe wdrożenie standardów i ich ewaluację pod kątem  przydatności w instytucjach/placówkach zajmujących się grupą docelową projektu, tj. młodymi użytkownikami narkotyków, którzy weszli w konflikt z prawem.

Opracowany zostanie raport podsumowujący doświadczenia zebrane podczas realizacji badań  oraz wskazówki do wdrażania udoskonalonej wersji standardów uwzględniających specyfikę placówek, które objęto projektem.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisarska, e-mail: apisarska@ipin.edu.pl

Kwota dofinansowania: 182 080,00 zł

Koszt całkowity: 195 877,00 zł

Zadanie konkursowe numer 4: Standardy jakości w programach adresowanych do młodych użytkowników narkotyków, którzy weszli w konflikt z prawem – wdrożenie i ewaluacja w Polsce.

Badanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

w okresie od 01.10.2022 do dnia 31.12.2023 r.

realizuje badanie:

„Przekonania rodziców na temat picia alkoholu w obecności dzieci oraz strategie zarządzania ryzykiem wynikającym z konsumpcji alkoholu przez nich wdrażane”

Celem omawianego badania jest poznanie przekonań rodziców na temat picia alkoholu podczas sprawowania opieki nad dziećmi oraz strategii zarządzania ryzykiem, które wdrażają opiekując się dziećmi.

W wyniku realizacji projektu uzyskana zostanie wiedza o przekonaniach rodziców na temat szkodliwości picia alkoholu w obecności dzieci oraz na temat potencjalnie wdrażanych przez nich strategii ograniczania szkód. Pozwoli to na zaplanowanie odpowiednich kampanii, które zwróciły by uwagę na ryzyko bezpośrednie, np. wypadek, jak i pośrednie (wzory picia w okresie nastoletnim) zw. z konsumpcją alkoholu przez rodziców w obecności dzieci.

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Katarzyna Dąbrowska, e-mail: kdabrawska@ipin.edu.pl

Kwota dofinansowania: 156 900,00 zł

Koszt całkowity: 192 610,00 zł

Zadanie konkursowe numer 2: Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z używaniem alkoholu

Badanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Instytut Psychiatrii i Neurologii realizuje Projekt pn. „Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020.
(umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0105/22-00/462/2023/227)

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Instytut Psychiatrii i Neurologii Projektu „Modernizacja kliniki neurochirurgii oraz pracowni współpracujących Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poprawy odporności systemu ochrony zdrowia” uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl).

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19.

Nowy grant Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN

Nazwa badania: Ocena stanu zdrowia somatycznego i psychicznego pacjentów hospitalizowanych z powodu zaburzeń związanych z alkoholem

Termin realizacji: 01.06.2023 – 31.12.2024

Cel projektu: ocena poziomu współchorobowości somatycznej i psychiatrycznej wśród pacjentów hospitalizowanych w wyspecjalizowanych placówkach leczenia uzależnień, subiektywna ocena zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i życiowych pacjentów w trakcie leczenia oraz ocena nierówności w zdrowiu w różnych segmentach struktury społecznej.

Kierownik projektu: dr Jacek Moskalewicz, e-mail: moskalew@ipin.edu.pl

Kwota dofinansowania: 427 100 zł

Koszt całkowity: 441 900 zł

Badanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zadanie konkursowe numer 11: Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu

Nowy grant Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN

Nazwa badania: Nowe Uzależnienia Behawioralne – Badanie Eksploracyjne Problemowego Używania Kryptowalut

Termin realizacji: 01.06.2023 – 31.12.2024

Cel projektu: ocena ryzyka uzależnienia behawioralnego związanego z problemowym używaniem kryptowalut, pogłębienie wiedzy w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych oraz diagnoza nieeksplorowanych dotąd zjawisk w obszarze zdrowia publicznego.

Kierownik projektu: dr Michał Bujalski, e-mail: mbujalski@ipin.edu.pl

Kwota dofinansowania: 214 080 zł

Całkowita wartość zadania: 221 580 zł

Badanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zadanie konkursowe numer 13: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Informacje dotyczące projektu:

Program zostanie sfinansowany ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Na realizację programu przez Realizatora Województwo przeznacza kwotę w wysokości 837 543,58 zł brutto.

Wartość projektu:

1) w 2022 r. – 70 744,50 zł

2) w 2023 r. – 366 219,82 zł

3) w 2024 r. – 400 579,26 zł

Okres realizacji: od października 2022 r do 30 listopada 2024 r

Obszar działania: Teren województwa mazowieckiego

Problem zdrowotny zaburzeń depresyjnych poruszony w programie wpisuje się w założenia:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 – w zakresie celu operacyjnego nr 3: „Promocja zdrowia psychicznego”;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w zakresie celu nr 2: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”;
 • uchwały nr 1631/381/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023¹ w zakresie celu 2: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz

Głównym celem programu jest zwiększenie identyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12. do 21. roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024.

Projekt umożliwia również przeprowadzenie i zakończenie procesu terapeutycznego u uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego. Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych. Zwiększenie uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy.

Grupa odbiorców:

W programie wyróżnia się dwie grupy uczestników:

 • I grupa – dzieci i młodzież w wieku od 12. do 21. roku życia;
 • II grupa – kadra pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie – dzieci i młodzież:

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

 1. mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat;
 2. mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 3. przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk świadomej zgody na udział w programie wypełniony będzie przez osobę aplikującą do programu² oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka);
 4. złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych (np. NFZ)
 5. u osoby aplikującej do programu, podczas wywiadu, na podstawie subiektywnej oceny osoby aplikującej, musi zostać stwierdzony co najmniej jeden z poniższych symptomów:
 • zaburzenia emocjonalne:
  • obniżony nastrój,
  • utrata zainteresowań i zdolności do radowania się,
  • trudne do wyjaśnienia rozdrażnienie,
  • duża wrażliwość na odrzucenie,
  • osłabienie koncentracji i uwagi,
  • niska samoocena i mała wiara w siebie,
  • poczucie winy i małej wartości,
  • pesymistyczne widzenie przyszłości,
  • myśli i czyny samobójcze lub autoagresywne,
  • wzmożona drażliwość,
  • wybuchy złości,
 • pozostałe zaburzenia:
  • skargi na dolegliwości somatyczne,
  • zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności,
  • zaburzenia snu,
  • zmniejszony apetyt,
  • lęk przed przyszłością.

Program zakłada przeprowadzenie następujących interwencji:

 1. badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 2. konsultacja ze specjalistą,
 3. sesje terapeutyczne,
 4. podsumowanie terapii,
 5. edukacja zdrowotna,
 6. działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Centrum koordynacji

 • Infolinia – informacje o działaniu, przyjmowanie zgłoszeń, zapisy na wizyty
  tel. +48 504598108
 • Zespół Mazowieckiego Programu Profilaktyki Depresji
  Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży ul. Goplańska 44

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

kierownik projektu: Ewa Brzóska

telefon:

e-mail: ebrzoska@ipin.edu.pl

Klauzula RODO PPZ [docx]

REGULAMIN [pdf]

Zgoda RODO PPZ tk [docx]

depresja schemat [pdf]

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH [docx]

1 zmienionej uchwałą nr 1440/253/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 września 2021 r.
2 Zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w okresie od 04.01.2022 do dnia 31.12.2023 r.

realizuje badanie:

„Kontrolowane granie w gry hazardowe – ocena wiedzy i postaw profesjonalistów i pacjentów. Rekomendacje dla poszerzenia oferty terapeutycznej”

Jego celem jest diagnoza wiedzy profesjonalistów i pacjentów na temat programów ograniczenia grania w gry hazardowe, a także gotowość do wdrożenia takich programów wśród profesjonalistów, a wśród pacjentów – do skorzystania z nich.

Numer i nazwa zadania konkursowego:

zadanie numer 23: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego, odpowiadające zadaniu 2.4.4. Uzależnienia od zachowań – prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań Narodowego Programu Zdrowia
w ramach celu operacyjnego nr 2.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 115 100, 00 zł
(4 600,00 zł w 2022 roku i 110 500,00 zł w 2023 roku)
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Wieczorek, e-mail: lwieczorek@ipin.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest Grantobiorcą projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 999 998,00 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki, lepiej komunikować się z personelem medycznym, sprawniej przemieszczać się w przestrzeni Instytutu oraz szybciej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Raport z audytu

Tytuł projektu: Wypalenie zawodowe i depresja u przedstawicieli zawodów związanych z ekspozycją na wysoki poziom stresu zawodowego: uwarunkowania, rozpowszechnienie, wzajemne zależności
i mechanizmy wpływu na wybrane wskaźniki zdrowia, funkcjonowania psychospołecznego
i efektywności zawodowej (Nr I.PB.08). Umowa TP-106/2020/PW-PB z dnia 18.11.2020.

Projekt realizowany w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji: 1.01.2020 – 31.12.2022

Cele projektu:

 1. Ocena i porównanie rozpowszechnienia wypalenia zawodowego i depresji wśród pielęgniarek
  i strażaków.
 2. Identyfikacja indywidualnych (społeczno-demograficznych i osobowościowych) oraz organizacyjnych (wymagań w pracy i zasobów w pracy) predyktorów wypalenia zawodowego.
 3. Poznanie mechanizmów wpływu wypalenia zawodowego na depresję i skłonności samobójcze (wskaźniki zdrowia psychicznego) oraz brak zdolności do pracy (wskaźnik efektywności zawodowej) przy udziale takich czynników psychospołecznych jak poczucie samotności i zaburzenia snu.
 4. Opracowanie wytycznych w zakresie metod profilaktyki zdrowia psychicznego i efektywności pracy oraz wskazanie potencjalnych celów interwencji mających przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, depresji, skłonnościom samobójczym oraz niskiej efektywności pracy wśród pielęgniarek i strażaków.

Linki do materiałów:

Materiały szkoleniowe (Foldery: Załącznik 1Załącznik 3)
Materiały informacyjne (Foldery: Załącznik 6Załącznik 7)
Poradniki dla pracodawców zawierające opisy strategii (Załącznik 4Załącznik 5)
Broszura nt. wypalenia zawodowego pielęgniarek (Załącznik 10)

 

Loga

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 1: Rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowanie mediów, stosowanie zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne,

Zadanie nr 6: Rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia, pracowników oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, osób duchownych i innych grup zawodowych, w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób przejawiających zachowania samobójcze,

Zadanie nr 7: Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców,

w zakresie Celu Operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie
zachowaniom samobójczym.

Na realizację tych zadań Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 7 900 000,00 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: zapobiegajmysamobojstwom.pl

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 3: Opracowanie, wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, dostosowanych do potrzeb różnych populacji,

Zadanie nr 5: Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnianie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, opieki społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych,

w zakresie Celu Operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym.

Na realizację tych zadań Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 10 000 000,00 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: zapobiegajmysamobojstwom.pl

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 8: Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, zachowań samobójczych, postaw społecznych;

Zadanie nr 9: Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym prowadzenie badań ukierunkowanych na monitorowanie zachowań samobójczych w różnych populacjach, z uwzględnieniem metod dokonywania zamachów samobójczych, a także prowadzenie badań ukierunkowanych na identyfikację nowych i monitorowanie znanych czynników ryzyka i czynników chroniących, w tym prowadzenie badań w zakresie wpływu mediów na zachowania samobójcze, oraz

Zadanie nr 10: Koordynacja działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym określonych w Programie, z uwzględnieniem możliwości utworzenia i prowadzenia Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym,

w zakresie Celu Operacyjnego nr 3: Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym.

Na realizację tych zadań Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 3 400 000,00 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: zapobiegajmysamobojstwom.pl

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:

Zadanie nr 4: Koordynacja, monitorowanie oraz ewaluacja skuteczności i efektywności zadań prowadzonych w celu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego,

w zakresie Celu Operacyjnego nr 3 Promocja Zdrowia Psychicznego.

W ramach tego zadania wyodrębniono następujące działania:

Działanie 1: Organizacja kongresów dla przedstawicieli podmiotów działających w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, poprawy dobrostanu psychicznego oraz promocji zdrowia psychicznego (inne niż suicydologiczne),

Działanie 2: Ocena skuteczności wdrażania i efektywności podejmowanych inicjatyw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego m.in. ocena samorządowych programów polityki zdrowotnej, rozwiązań polityk centralnych.

Na realizację zadania Minister Zdrowia przyznał Realizatorowi środki publiczne w kwocie nieprzekraczającej łącznie 750 000 zł.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres email: wojtow@ipin.edu.pl

„Digital Brain” to projekt digitalizacji, gromadzonych od przeszło pół wieku, zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00). Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i medycznego, przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwem Cyfryzacji, powołano do życia projekt o nazwie Digital Brain. Stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne stworzono narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do zasobów „Digital Brain” z każdego miejsca na świecie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to 7 374 959,91 zł, z czego 6 241 428,57 zł to środki unijne, natomiast reszta 1 133 531,34 zł pochodzi z budżetu państwa.

W zasobach Instytutu Psychiatrii i Neurologii znajduje się ogromny, unikalny zbiór mózgów Zakładu Neuropatologii obejmujący materiał gromadzony od 1952 roku do chwili obecnej jest przez kolejne pokolenia neuropatologów. Archiwizację fragmentów mózgów zainicjowała wybitna polska neuropatolog, prof. Ewa Osetowska.
Kolekcja obejmuje zbiór fragmentów mózgów utrwalonych w zbuforowanym roztworze formaliny, bloczki parafinowe, preparaty histologiczne i immunohistochemiczne oraz dokumentację medyczną.

Głównym celem przyświecającym autorom projektu było stworzenie cyfrowej bazy
zgromadzonego materiału archiwalnego Zakładu Neuropatologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dzięki platformie Digital Brain naukowcy różnych specjalności, lekarze, psychologowie, studenci, dziennikarze popularno-naukowi, a także wszyscy zainteresowani neuronauką otrzymają łatwy dostęp do materiału naukowo-dydaktycznego. Projekt realizowany jest przez 17 zatrudnionych osób i dużym udziale Działu Administracji IPiN.

„Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „Eadministracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Umowa nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00.

Kierownik Zakładu Neuropatologii:
prof. Teresa Wierzba Bobrowicz

e-mail: 
bobrow@ipin.edu.pl

Koordynator projektu „Digital Brain”
dr n. med. Tomasz Stępień

Kontakt:
(22) 458 27 86

e-mail: 
tstepien@ipin.edu.pl
e-mail: 
digitalbrain@ipin.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.digitalbrain.ipin.edu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
„Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
(nr projektu POWR.04.01.00-00-D216/17)
Informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 10 486 717,54  zł
Dofinansowanie ze środków europejskich 9 887 925,97  zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej 672,81  zł
Wkład własny w projekcie 598 118,76  zł

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa,

Cel projektu: poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w konkursie I etapu w okresie 01.10.2019 do 30.11.2023 na obszarze Dzielnicy Mokotów. Wskazany cel wpisuje się w cel szczegółowy PO WER dla tego konkursu – ma za zadanie przetestować innowacyjny model wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego wypracowany na I etapie konkursu. Efektem projektu będzie odzyskanie samosterowności w różnych obszarach życia oraz odbudowa sieci satysfakcjonujących relacji interpersonalnych przez uczestników projektu z Dzielnicy Mokotów, ale także zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w społeczności lokalnej. Powyższym efektom podporządkowane są działania merytoryczne i organizacyjne MCZP, które pełni funkcje profilaktyczne, lecznicze, pomocowe i koordynuje działania na rzecz uczestników projektu oraz ich bliskich.

Partner projektu: „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi- koordynuje działanie mieszkań chronionych/treningowych i przejściowych

Pomocy mieszkańcom z obszarów działania centrum udziela:

Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

 1. Grottgera 25A, 02-785 Warszawa,
 2. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,
 3. Chełmska 13/17, 00-724 Warszawa

Telefon: 22 299 04 31, 22 840 66 44 
https://mczp.edu.pl/

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

telefon: (22) 218 22 26

kierownik projektu: Bartłomiej Molenda

e-mail: bmolenda@ipin.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://mczp.edu.pl w zakładce Wsparcie Społeczne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. 1a Kwestionariusza uczestnika projektu

Zał. 1b Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 1c Formularz zgody Uczestnika

Zał. 1d Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest partnerem projektu zintegrowanego „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
(nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17)

Informacje o projekcie

Okres realizacji: do 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 14 982 276,27 zł

Obszar działania: województwa MAZOWIECKIE (Dzielnica Bielany m.st. Warszawa), MAŁOPOLSKIE (powiat wielicki), ZACHODNIOPOMORSKIE (m. Koszalin i powiat koszaliński)

Cel projektu: głównym celem projektu horyzontalnego jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w konkursie I etapu (D003/15). Model będzie realizowany w poszczególnych projektach wdrożeniowych (projektach zintegrowanych) w wybranych obszarach testowania. Partnerzy są podmiotami realizującymi poszczególne procesy horyzontalne w ramach innowacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odpowiadają za spójność testowania oraz ewaluację i badania dot. efektywności rozwiązania opisanego w Modelu na I etapie konkursu. Działania podejmowane w projekcie wesprą środowiskowe centra zdrowia psychicznego oraz zapewnią spójność, aby wyniki testowania w ramach projektu zintegrowanego mogły być porównywalne i stanowić rekomendację do zmian w politykach sektorowych i dalszych wdrożeń centrum jako sieci współpracujących ze sobą podmiotów z różnych sektorów. Efektem będzie przygotowanie zweryfikowanych empirycznie standardów oraz protokołów diagnozy ICF.

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży”.

Partnerami w projekcie są Centrum Medyczne Damiana i „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi.   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 14 981 268,72 zł

Okres realizacji: 01.05.2021 – 31.10.2023 r.

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1. Innowacje społeczne

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest umożliwienie, by dzieci, młodzież i ich rodziny otrzymywały pomoc i wsparcie psychologiczne jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, dzięki utworzeniu i koordynacji sieci współpracujących ze sobą podmiotów i instytucji.

Grupa odbiorców:

Działania Centrum skierowane są do osób w wieku 0 – 21 lat, aktualnie mieszkających na terenie Dzielnicy Mokotów, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Organizacja usług w Mokotowskim ŚCZP DiM:

Centrum koordynacji

 • Infolinia dla mieszkańców i lokalnych podmiotów – informacje o działaniu Centrum, przyjmowanie zgłoszeń, zapisy na wizyty (zaplanowane uruchomienie w styczniu 2022)

               tel. +48 883 070 790

 • Zespół Pierwszego Kontaktu – zgłoszenia są przyjmowane od Zespołu Infolinii (zaplanowane wdrożenie w styczniu 2022)
 • Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej – koordynacja współpracy instytucji i organizacji udzielających pomocy i pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą

Specjalista ds. koordynacji wsparcia: Edyta Cichocka

tel.: +48 731 110 840

e-mail: ecichocka@ipin.edu.pl

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

(I poziom referencyjny), Centrum Medyczne Damiana

 • Bezpłatne świadczenia oferowane przez Ośrodek: porada psychologiczna, psychoterapia indywidualna, wsparcie psychospołeczne, wizyta domowa i środowiskowa,
 • Ośrodek działa w CM Damiana przy ul. Racławickiej 27,
 • Zapisy na wizyty przyjmowane są poprzez infolinię tel. +48 883 070 790.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży wraz z oddziałem dziennym

(II poziom referencyjny), Instytut Psychiatrii i Neurologii

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – współpraca z Centrum Koordynacji oraz ośrodkiem I poziomu, konsultacje psychiatryczne i psychoterapia rodzinna dla osób zgłoszonych przez ośrodek I poziomu,
 • Oddział dzienny – oddział z realizacją obowiązku szkolnego, w ramach oddziału prowadzona jest terapia indywidualna, rodzinna i grupowa, terapia zajęciowa
 • Świadczenia udzielane są w IPiN przy ul. Sobieskiego 9 (docelowo w budynku
  przy ul. Goplańskiej 44),
 • Kontakt: e-mail: kontakt_goplanska@ipin.edu.pl

Profilaktyka, Stowarzyszenie INTEGRACJA

 • zadania Stowarzyszenia w projekcie skupione są wokół promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Realizowane są m.in. poprzez wsparcie w tworzeniu oraz wdrożenie programów promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • realizowane działania Zespołu ds. profilaktyki: m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży i ich rodziców, grupa wsparcia dla rodzin, wsparcie
 • kontakt: profilaktyka@stowarzyszenie-integracja.pl
 • pełna informacja na temat działań: stowarzyszenie-integracja.pl/

Założenia projektu realizują:

 • zadanie skalowania modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM) opracowanego w projekcie „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę̨” realizowanym w ramach Działania 4.1. POWER w 2015 r.,
 • reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży prowadząc I i II poziom referencyjny w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej,
 • założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2017-2022 zapewniając dostęp do wielostronnej opieki,
 • cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ [Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.] i Globalną Strategię dla Zdrowia Kobiet, Dzieci i Młodzieży 2016-2030 [WHO, 2015] przez promowanie zdrowia psychicznego oraz zapewnienie wsparcia psychospołecznego dzieciom i młodzieży.

Żeby przystąpić do projektu należy:

 • Wypełnić Kwestionariusz Uczestnika podając wszystkie niezbędne dane,
 • Wypełnić oświadczenie Uczestnika dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach realizacji zadań Projektu,
 • Podpisać klauzulę informacyjną RODO

Powyżej wymienione dokumenty są dostępne w jednostkach naszego Centrum.

 

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

kierownik projektu: Ewa Brzóska

telefon: +48 22 45 82 671

e-mail: ebrzoska@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast