Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie realizuje projekt:
„ Dostosowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do zadań
neurologicznej rehabilitacji pocovidowej- w związku z Covid 19”
U M O W A nr DOI/FPC/COVID-19/18/462/2022/288 na przyznanie
w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację
zadania inwestycyjnego

Dofinansowanie projektu:  3 734 863,00 zł

Cele projektu:

Dostosowanie i modernizacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do zadań neurologicznej rehabilitacji pocovidowej – w związku z Covid 19.
Zadanie obejmujące prace projektowe, roboty budowlano – instalacyjne oraz zakup i wyposażenie Oddziału.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie realizuje projekt:

 

„Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku
z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

 

U M O W A nr DOI/PSYCHIATRIA/COVID-19/18/462/779 na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
zadania inwestycyjnego

 

Dofinansowanie projektu:  2 831 409,00 zł

Cele projektu:
Dostosowanie, przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń Kliniki Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży wraz z modernizacją patio służącego na cele terapeutyczne i rekreacyjne dla pacjentów.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie realizuje projekt:

„Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Wartość projektu: 177 941 279,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 zł

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2022

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Rozmiar czcionki
Kontrast