Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych ze środków Skarbu Państwa w ramach konkursu nr ABM/2021/ na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii.

 

Tytuł projektu: „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera”

Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/02/00015-00

Okres realizacji projektu: 01.12.2021 – 30.11.2026

Budżet projektu: 9 968 771,73 PLN

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Konsorcjanci:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Krótki opis projektu:

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer‘s Disease, AD) jest najczęstszą przyczyną otępienia odpowiadającą za 60-75% wszystkich przypadków otępień. U osób z AD obserwujemy stopniowe osłabienie zdolności poznawczych, w tym pamięci, umiejętności logicznego myślenia i umiejętności społecznych. W związku z powyższym pacjenci tracą zdolność niezależnego funkcjonowania tak w domu, jak i na zewnątrz, w późniejszych etapach otępienia obserwujemy zaburzenia zachowania i objawy psychologiczne towarzyszące otępieniu, takie jak apatia, wycofanie, pobudzenie, niepokój, agresja, zaburzenia snu, czy majaczenie nałożone na otępienie. Na otępienie alzheimerowskie cierpi ponad 30 milionów osób starszych na całym świecie, co w 2018 roku pociągnęło za sobą koszty na poziomie 0,7 bln dolarów amerykańskich (23 000 USD dla każdego pacjenta). Roczna zapadalność na chorobę Alzheimera wynosi około 3%, skutkując 30 miliardami dolarów dodatkowych kosztów. Ponieważ największym czynnikiem ryzyka AD jest starzenie się, perspektywy dla ludzkości są katastrofalne. WHO przewiduje, że całkowita liczba osób cierpiących na otępienie (w tym AD) w 2030 r. wyniesie 82 mln, a do 2050 r. wzrośnie do 152 mln. Liczba osób w Polsce, u których występowało otępienie typu alzheimerowskiego szacowana jest na poziomie od 360 tysięcy do 470 tysięcy. Tak duży problem medyczny generuje olbrzymie koszty ekonomiczne i społeczne związane z wczesną utratą samodzielności pacjentów, instytucjonalizacją, wykluczeniem społecznym, psychicznym i fizycznym obciążeniem opiekunów. Począwszy od umiarkowanego stopnia nasilenia choroby, osoby z otępieniem wymagają stałego wsparcia i opieki, w związku z tym problem obciąża nie tylko pacjentów, ale całe rodziny zarówno pod względem ekonomicznym, jak i emocjonalnym. Jest to również palący problem dla szpitali i poradni ogólnych, psychiatrycznych i neurologicznych, gdyż pacjenci z AD często doświadczają takich objawów neuropsychiatrycznych, jak depresja, lęk, majaczenie i agresja z potrzebą pilnej pomocy i hospitalizacji.


Projekt został sfinansowany przez Agencję Badań Medycznych ze środków Skarbu Państwa jako dotacja na przeprowadzenie badań naukowych / prac rozwojowych, których efektem końcowym będzie przeprowadzenie niekomercyjnego badania klinicznego

Kwota dofinansowania: 9 290 923, 10 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/02/00008-00

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.09.2026

Opis zadania:

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest zaburzeniem psychicznym
dotykającym 2-3% populacji. Zaburzenie to ma charakter przewlekły i nawrotowy, ryzyko nawrotów sięga 100%. Choroba ta znacząco obniża jakość życia, wiąże się z podwyższonym ryzykiem samobójstwa i skróconą o 8-12 lat długością życia w porównaniu z populacją ogólną. Najbardziej zaburzające jakość życia i pogarszające funkcjonowanie społeczno-zawodowe są epizody depresyjne, które dominują w przebiegu choroby stanowiąc 70-81% czasu choroby. Wiążą się one również z podwyższonym ryzykiem samobójstwa – jest ono nawet 10-30 razy wyższe niż w populacji ogólnej. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej w profilaktyce ChAD stosowane są leki normotymiczne I generacji (lit, walproiniany i karbamazepina) oraz II generacji (atypowe leki neuroleptyczne – klozapina olanzapina, kwetiapina, aripiprazol i risperidon) oraz lamotrygina. W leczeniu depresji w przebiegu ChAD stosowane są leki przeciwdepresyjne, jak również biologiczne metody leczenia takie jak zabiegi elektrowstrząsowe. Obecnie dostępne leczenie, nawet prawidłowo ordynowane i przy zadowalającej współpracy pacjenta, jest niedostatecznie skutecznie u nawet połowy chorych. U tej grupy chorych często rozpoznawana jest oporna na leczenie depresja (30-50%). Doświadczają oni objawów chorobowych i upośledzenia funkcjonowania psychospołecznego przez około połowę swojego życia. Stąd potrzeba nowych, skuteczniejszych terapii.


Projekt został sfinansowany przez Agencję Badań Medycznych ze środków Skarbu Państwa jako dotacja na przeprowadzenie badań naukowych / prac rozwojowych, których efektem końcowym będzie przeprowadzenie niekomercyjnego badania klinicznego

Kwota dofinansowania: 9 704 627, 60 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: 2021/ABM/02/00002-00

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.10.2027

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider: Instytut Psychiatrii i Neurologii

Konsorcjanci:

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN (IBIB),
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML)
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN (IMDiK).

Opis zadania:

Projekt obejmuje wieloośrodkowe badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kladrybiny podawanej podskórnie w leczeniu wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ang. secondary progressive multiple sclerosis SPMS), z aktywną i nieaktywną postacią choroby (u których nie obserwuje się rzutów choroby i którzy nie muszą mieć aktywnych zmian w obrazowaniu rezonansu magnetycznego). Żaden ze stosowanych dotychczas leków nie udowodnił swojego działania w nieaktywnym SPMS, dlatego badanie ma szczególnie duże znaczenie dla chorych, którzy obecnie nie są objęci leczeniem przyczynowym.

 

Koordynator Projektu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

Pani prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
e-mail: ikurkowska@ipin.edu.pl , tel. +48 22 458 25 37
Kontakt informacyjny dla uczestników badania: neuro2@ipin.edu.pl, tel. 22-4582601

 

Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2019/1 na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Numer umowy o dofinansowanie: 2019/ABM/01/00061-00

Numer projektu: 2019/ABM/01/00061

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2026

Budżet projektu: 26 349 901.54 zł

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

Zadanie nr 4: Przeprowadzenie badań immunologicznych u pacjentów poddawanych leczeniu

Partnerzy Projektu:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Lider Konsorcjum
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Sieć badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University London

Koordynator Projektu w Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

Pani prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

e-mail: ikurkowska@ipin.edu.pl , tel. +48 22 458 25 37

Rozmiar czcionki
Kontrast