Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuje się o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator Danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii (dalej IPiN lub Instytut)z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
  • korespondencyjnie na adres Instytutu: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu:

  1. a) ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie monitorowanych obiektów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), w związku z . z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia;
  2. b) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Instytut Psychiatrii i Neurologii, którym jest ochrona interesu Administratora.
Czas retencji:

Dane osobowe są przechowywane przez okres do 30 dni od momentu zarejestrowania nagrania. W celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
  • podmiotom, którym Instytut Psychiatrii i Neurologii powierzył przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Informacja o dobrowolności podania danych:

Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przebywania na obszarze monitorowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozmiar czcionki
Kontrast