Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję,  że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (dalej jako: Instytut), ul. Sobieskiego 9,  02-957 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.  
 2. W Instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt  jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9,  02-957 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@ipin.edu.pl 
 3. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące. 
 4.   Wszystkie dane osobowe rejestrowane przez system monitoringu rozmów zapisywane  są na rejestratorach i są dostępne przez okres jednego miesiąca miesięcy od ich zarejestrowania. Po tym terminie  dane zostają automatycznie nadpisywane.  
 5.   Instytut zabezpiecza nagrania  zarejestrowane przez monitoring  rozmów,  które  zagrażają  bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, lub w celach dowodowych: 
  a)  na wniosek osób trzecich; 

  b)  na wniosek organów prowadzących postępowania; 

  c)  na wniosek Kierownika jednostki, 
 6. Każdorazowe zabezpieczenie  nagrań  zarejestrowanych przez monitoring  rozmów  odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki.  Zabezpieczone dane z  monitoringu rozmów są udostępniane  tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie  zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.  
 7. Nagrywanie  rozmów  telefonicznych  stosowane  jest w celu podniesienia bezpieczeństwa    i rzetelności obsługi pacjenta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  obrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem roszczeń.

 1. Pani/Pana  dane  osobowe   mogą zostać   udostępnianie    wyłącznie    organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
 3. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do treści danych oraz żądania  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego  –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Rozmiar czcionki
Kontrast