Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuje się o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator Danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii (dalej IPiN lub Instytut)z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
  • korespondencyjnie na adres Instytutu: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji, na który Państwo aplikują oraz rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości, jeżeli wyrażą Państwo taką wolę. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) IPiN będzie przetwarzać w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych osobowych jest Państwa zgoda, wyrażająca się poprzez zgłoszenie aplikacji. Jeżeli nie chcą Państwo, aby IPiN przetwarzała Państwa dane dodatkowe prosimy o nie umieszczanie ich w swoich dokumentach.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane w celach rekrutacji będą przetwarzane:

  • przez czas prowadzenia procesu danej rekrutacji, 
  • w przypadku wyrażenia zgody na ich użycie do przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż 12 miesięcy lub 
  • do chwili cofnięcia zgody.  

Dane mogą być przechowywane także po zakończeniu procesu rekrutacji w celu dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z jego przebiegiem przez okres wskazany przepisami prawa. 

Przekazywanie danych osobowych:

Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odrzucenia Pani/Pana oferty.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie w aplikacji poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozmiar czcionki
Kontrast