Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuje się o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii (dalej IPiN lub Instytut) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
  • korespondencyjnie na adres Instytutu: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

IPiN może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach: odbycia stażu, wolontariatu lub przeprowadzenia rekrutacji na staż/wolontariat/praktykę oraz związanych z jego realizacją, tj. w szczególności:

  1. a) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy na staż, praktykę, wolontariat, na podstawie art. 6 ust. I lit b. i c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w przypadku pracowników medycznych – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
    b) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących IPiN lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. I lit f. RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu określa Polityka Monitoringu Wizyjnego IPiN.
  2. c) na podstawie zgody (art. 6 ust. I lit a. RODO) — wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

a)dostawcom systemów informatycznych i usług technicznych IT;
b)Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w przypadku pracowników świadczących usługi medyczne;
c)podmiotom świadczącym usługi prawnicze;

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

IPiN nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie na staż, praktykę lub wolontariat Pani/Pana wniosek zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy. W przypadku przyjęcia na staż, praktykę lub wolontariat IPiN będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem stażu, praktyki lub wolontariatu.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie realizacji stażu, praktyki lub wolontariatu. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na staż, praktykę lub wolontariat.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozmiar czcionki
Kontrast