Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuje się o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator Danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii (dalej IPiN lub Instytut)z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
  • korespondencyjnie na adres Instytutu: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane w momencie przesłania oferty lub nawiązania komunikacji w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy z administratorem danych lub w ramach wykonania umowy. Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Powyższe kategorie danych osobowych Administrator może przetwarzać w celu realizacji prawnie uzasadnionych czynności (w zależności od charakteru i etapu współpracy): 

    • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    •  realizacji przez administratora danych obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
    •  realizacji przez administratora danych obowiązków wynikających z konieczności udzielania informacji publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
    • obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Przekazywanie danych osobowych:

W przypadku danych przetwarzanych w wyniku obowiązku nałożonego na Administratora Danych w związku z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub Ustawą o dostępie do informacji publicznej, Pana/Pani dane osobowe mogą zostać upublicznione lub przekazane podmiotowi wnioskującemu o uzyskanie informacji publicznej.

Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie ofert lub zawarcia umowy. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odrzucenia oferty bądź odmowy podpisania umowy.

W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozmiar czcionki
Kontrast