Klauzula Informacyjna dla Darczyńców (do umowy darowizny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuje się o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych:

Administrator Danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii (dalej IPiN lub Instytut)z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

 • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
 • korespondencyjnie na adres Instytutu: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

Rodzaje przetwarzanych danych:

Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko lub firma, numer NIP lub PESEL, adres zamieszkania lub siedziba, numer rachunku bankowego, nazwa banku, numer telefonu, adres e-mail, kwotę i informacje o przekazanej nam przez Państwo darowiźnie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Podane przez Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w zakresie kategorii danych identyfikacyjnych, kontaktowych i finansowych w związku z zawartą umową będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy przekazywania: regularnych darowizn lub darowizn jednorazowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości – 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego w zakresie niezbędnym wynikającym z umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody do czasu otrzymania informacji o jej wycofaniu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego);
 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych;
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

 Przekazywanie danych osobowych:

Dostęp do Państwa danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz  usługodawcy  i  ich  upoważnieni  pracownicy,  którym  w  drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Instytutu, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz inne podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Instytut nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

 Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, uzyskania kopii swoich danych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z przekazaniem darowizny jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji  umowy.

Rozmiar czcionki
Kontrast