Planowane terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej na 2023r.:

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII W ROKU 2022
MIESIĄCDATA POSIEDZENIATERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
STYCZEŃ18.01.202321.12.2022
MARZEC15.03.202315.02.2023
KWIECIEŃ26.04.202329.03.2023
CZERWIEC14.06.202317.05.2023
WRZESIEŃ20.09.202323.08.2023
LISTOPAD15.11.202318.10.2023

Przewodniczący Komisji Bioetycznej – dr hab. n. med. Jan Bembenek
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej – mgr o. Marian Kujaczyński
Sekretarz Komisji Pani Małgorzata Kucharska-Maciaszek, Zakład Neuropatologii, tel. (22) 45 82 646; e-mail: komisjabioetyczna@ipin.edu.pl

Lista członków Komisji Bioetycznej od 13.04.2021 r.
 1. prof dr hab. n. med Marta Anczewska, psychiatra, I Klinika Psychiatryczna, IPiN;
 2. prof dr hab. n. med. Teresa Wierzba – Bobrowicz, neuropatolog, Zakład Neuropatologii, IPiN;
 3. prof dr hab. n. med. Łukasz Święcicki, psychiatra, II Klinika  Psychiatryczna, IPiN;
 4. dr hab. n. med. Jakub Baran, kardiolog, Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie;
 5. dr hab. n. med. Jan Bembenek, neurolog, Zakład Neurofizjologii Klinicznej, IPiN;
 6. mgr Tomasz Adamiec, prawnik, Kancelaria Adwokacka  Tomasz Adamiec, Warszawa;
 7. dr n. hum. Joanna Zamecka,  socjolog, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski;
 8. dr n. med. Jolanta Kubalska, pediatra, Zakład Genetyki , IPiN;
 9. mgr Marian Kujaczyński, Kapelan Szpitala Bielańskiego.
 10. dr n. med. Paulina Rok- Bujko psychiatra dzieci i młodzieży, II Klinika Psychiatryczna, iPiN;
 11. dr n. med. Marzena Ułamek- Kozioł, neurolog, I Klinika Neurologiczna, IPiN
Komisja Bioetyczna przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii działa na podstawie:

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 617, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych Dz.U. z 1999 Nr. 47 poz. 480, Zarządzenia nr 22/2018 Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dn. 3 kwietnia 2018 roku oraz przepisów Regulaminu Komisji Bioetycznej przy IPiN.

Oceniając WNIOSEK o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, Komisja Bioetyczna kieruje się przede wszystkim:

 • zasadą zawartą w art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, że nikt nie może być poddany eksperymentowi medycznemu bez dobrowolnie wyrażonej zgody
 • wytycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej opublikowanej przez The Word Medical association w 1964 r (z wszystkimi późniejszymi zmianami)
 • zapisami obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej

Ponadto:

Akty prawne: ustawy

 • Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2211 na dzień 30 pażdziernika 2017 r.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. – O wyrobach medycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211.

Akty prawne : rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. – w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej dz. U. z 2012 r. poz. 489.
 • Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich . Dz. U 2004 Nr 104, poz. 1108
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych. Dz. U. z 2012 r. poz. 477.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora dz. U. 2004 Nr 101 poz. 1034 w brzmieniu nadanym
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora. Dz. U. 2005 Nr 101,
  poz. 845.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego. Dz. U. z 2012 poz. 491.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. – w sprawie wzorów dokuemtów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego dz. U. z 2018 poz. 1994.
 

Jakie badania Wymagają, a jakie nie wymagają opinii Komisjii Bioetycznej przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

REGULAMIN KOMISJI

Deklaracja o występowaniu konfliktu interesów związanego z pracą w Komisji

Ujednolicony Formularz Świadomej Zgody

Wzór formularza świadomej zgody na wykonanie molekularnych badań genetycznych

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ STATUTOWYCH, PRAC WŁASNYCH, GRANTÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ BADAŃ WIELOOŚRODKOWYCH NIE DOTYCZĄCYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Oryginał wniosku ( 1 komplet) w formie papierowej Badacz zobowiązany jest  złożyć w sekretariacie Komisji.

Scan kompletu dokumentów należy przesłać na adres : wnioskibioetyczne@ipin.edu.pl

Wzór wniosku o wydanie opinii o projekcie badania

Wzór wniosku o objęcie eksperymentu ubezpieczeniem OC

Załączniki do wniosku o wyrażenie opinii

Wymogi dotyczące informacji dla pacjenta

Badanie wieloośrodkowe wykaz dokumentów

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października
2018 r.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października
2018 r.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października
2018 r.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.

DO WNIOSKU DO KOMISJI BIOETYCZNEJ O WYDANIE OPINII O BADANIU KLINICZNYM
PRODUKTU LECZNICZEGO DOŁĄCZA SIĘ:

 1. list przewodni; 1 egz.
 2. kopię protokołu badania klinicznego zatwierdzonego przez sponsora; 1 egz.
 3. kopię zmian protokołu badania klinicznego, zatwierdzonych przez sponsora, jeżeli dotyczy i jeżeli nie są zawarte w protokole badania klinicznego; 1 egz.
 4. streszczenie protokołu badania klinicznego; 11 egz.
 5. kopię broszury badacza w przypadku badanych produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium żadnego z państw członkowskich ICH; 1 egz.
 6. pełnomocnictwo udzielone przez sponsora dla podmiotu składającego wniosek do działania w imieniu sponsora wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dotyczy; 1 egz.
 7. kopię umowy dotyczącej przeniesienia niektórych lub wszystkich obowiązków lub czynności sponsora osobie lub jednostce organizacyjnej prowadzącej badanie kliniczne na zlecenie wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dotyczy; 1 egz.
 8. wzór formularza świadomej zgody; 11 egz.
 9. wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika badania klinicznego związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym; 1 egz.
 10. wzór informacji dla pacjenta; 11 egz.
 11. wzór karty obserwacji klinicznej; 11 egz.
 12. podpisany i opatrzony datą życiorys badacza wraz z opisem jego działalności naukowej i zawodowej; 11 egz.
 13. oświadczenie sponsora albo jednostki organizacyjnej prowadzącej badanie kliniczne na zlecenie, albo badacza dotyczące zasad rekrutacji uczestników badania klinicznego, o ile nie zostało zawarte w protokole badania klinicznego; 11 egz.
 14. wzór ogłoszenia rekrutacyjnego dla uczestników badania klinicznego; 11 egz.
 15. oświadczenie badacza dotyczące wyposażenia ośrodka badawczego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania klinicznego oraz informację dotyczącą kwalifikacji personelu, który będzie uczestniczył w prowadzeniu badania klinicznego; 1 egz.
 16. informację o wysokości odszkodowania lub rekompensaty przewidzianych w przypadku ewentualnego uszkodzenia ciała lub zgonu spowodowanego uczestnictwem w badaniu klinicznym; 11 egz.
 17. kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza, obejmującej cały okres trwania badania klinicznego, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego; 11 egz.
 18. krótki opis finansowania badania klinicznego; 11 egz.
 19. informacje na temat transakcji finansowych oraz rekompensat wypłacanych uczestnikom oraz badaczom lub ośrodkom badawczym, w których jest prowadzone badanie kliniczne, za udział w badaniu klinicznym; 11 egz.
 20. opis wszelkich innych umów między sponsorem a ośrodkiem badawczym, w którym prowadzone jest badanie kliniczne; 11 egz.
Rozmiar czcionki
Kontrast