W celu umówienia się na praktykę/staż w IPiN należy znaleźć opiekuna w Klinice/Zakładzie Instytutu (jeżeli nie uzgodniono inaczej w odrębnym porozumieniu między instytucjami, każdy zainteresowany osobiście poszukuje opiekuna praktyki/stażu);

– Informacji na temat wolnych miejsc i terminów praktyk/staży (w tym m. in. z zakresu psychologii i innych dziedzin) udzielają sekretariaty Klinik/Zakładów;

– Preferuje się żeby staże i praktyki rozpoczynały się zgodnie z wyznaczonymi terminami szkoleń z zakresu m.in. bhp, p.poż, ochrony danych osobowych, (każdy 1 i 15 dzień miesiąca, jeśli wypada w święto –  następny dzień roboczy). Zapisy i informacje o szkoleniach: pzakrzewska@ipin.edu.pl.

-Dodatkowo, wraz z kompletem dokumentów,  należy złożyć zdjęcie w formie papierowej lub wysłać je w formacie JPG na adres e-mail: egreda@ipin.edu.pl. Jest ono niezbędne do uzyskania identyfikatora, który można odebrać po zakończeniu szkoleń bhp, p.poż., ochrony danych osobowych, w  pok. 1012, X piętro – zwrot identyfikatora po zakończeniu  stażu / praktyki.”

 

Szczegółowy opis zainteresowań poszczególnych klinik/zakładów znajduje się na stronie internetowej Instytutu;

 

 

PRAKTYKI STUDENCKIE – INFORMACJE

WARUNKI PRZYJĘCIA NA PRAKTYKĘ INDYWIDUALNĄ

Decyzję o przyjęciu na odbycie praktyki podejmuje Dyrektor Instytutu.

Nie akceptuje się ustalenia przyjęcia na odbycie praktyki bezpośrednio z Kierownikiem komórki organizacyjnej bez zgody Dyrektora.

Praktykant ubiegający się o odbycie praktyki na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki składa komplet dokumentów, z wyjątkiem zaświadczeń z pkt 6 i 7 składanymi w dniu rozpoczęcia praktyki:

1. wniosek o przyjęcie na odbycie praktyki;

2. umowa (2 egz.) – wypełniona i podpisana przez Praktykanta;

3. karta szkolenia Praktykanta;

4. zaświadczenie o statusie studenta wystawione przez Podmiot szkolący;

5. potwierdzenie dokonania zapłaty za praktykę;

6. zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.;

7. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji;

8. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

10. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

Opłata za praktykę wynosi: 25 zł/dzień. Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

UWAGA

• W umowie, o której mowa w pkt 2 nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia umowy oraz reprezentacji Instytutu

Komplet dokumentów dla Centrum Edukacji należy złożyć w Dziale Planowania i Dokumentacji Naukowej:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 (IX piętro. Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA ODBYCIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ ZE SKIEROWANIEM Z UCZELNI

Odbycie praktyki uzgadnia się z Kierownikiem komórki organizacyjnej. Wiążącą decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje Dyrektor Instytutu.

Student ubiegający się o odbycie praktyki, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia składa komplet dokumentów, z wyjątkiem zaświadczeń z pkt 7 i 8, które składa się w dniu rozpoczęcia praktyki:

1. wniosek o przyjęcie na odbycie praktyki;

2. imienne skierowanie do odbycia praktyki wystawione przez Podmiot szkolący;

3. program praktyki sporządzony przez Podmiot szkolący,

4. umowa w sprawie organizacji i realizacji praktyki (2 egz.), wypełniona i podpisana przez Praktykanta;

5. karta szkolenia praktykanta;

6. potwierdzenie wniesienia opłaty praktykę;

7. zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.;

8. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji;

9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie na cały okres odbywania praktyki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC);

10. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie na cały okres odbywania praktyki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

11. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

Opłata za praktykę wynosi: 25 zł/dzień. Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

UWAGA: w umowie, o której mowa w pkt 4 nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia umowy oraz reprezentacji Instytutu

Program praktyki, o którym mowa w pkt 3 winien zawierać:

1) dane Podmiotu szkolącego;

2) dane Praktykanta (studenta);

3) wymiar czasu trwania praktyki (ilość dni roboczych/ilość godzin),

4) zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które Praktykant winien nabyć w trakcie odbywania praktyki,

5) formy sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych zdobytych przez Praktykanta w trakcie odbywania praktyki (jeśli wymagane).

6) sposób oceny (jeśli wymagane).

Komplet dokumentów dla Centrum Edukacji należy złożyć w Dziale Planowania i Dokumentacji Naukowej:
Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 ( IX piętro. Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

regulamin praktyk i staży [docx]

umowa praktykanta [pdf]

wniosek praktyka studencka [docx]

skierowanie praktyka [docx]

karta szkolenia praktykanta [docx]

zaswiadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

STAŻE CZĄSTKOWE DLA LEKARZY – INFORMACJE

WARUNKI PRZYJĘCIA LEKARZA NA STAŻ CZĄSTKOWY w ramach stażu podyplomowego

Decyzję o przyjęciu na odbycie stażu podejmuje Dyrektor Instytutu.

Nie akceptuje się ustalenia przyjęcia na odbycie stażu bezpośrednio z Kierownikiem komórki organizacyjnej bez zgody Dyrektora.

Lekarz ubiegający się o odbycie stażu – na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu, składa komplet dokumentów, z wyjątkiem zaświadczeń z pkt 5 i 6 składanymi najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu:

1. wniosek o przyjęcie na odbycie stażu;

2. imienne skierowanie na odbycie stażu wystawione przez Podmiot szkolący;

3. program stażu sporządzony przez Podmiot szkolący;

4. Porozumienie w sprawie organizacji i realizacji stażu (2 egz.) – wypełnione i podpisane przez Podmiot szkolący;

  • dotyczy lekarza, który kierowany jest na odbycie stażu przez Podmiot szkolący, który nie zawarł z Instytutem Porozumienia ramowego w sprawie organizacji i realizacji staży.

5. zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.

6. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji;

7. kopia dyplomu

8. kopia prawa wykonywania zawodu

9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

10. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

11. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

UWAGA

W umowie, o której mowa w pkt 4 nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia umowy oraz reprezentacji Instytutu. Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

Komplet dokumentów dla Centrum Edukacji należy złożyć w Dziale Planowania i Dokumentacji Naukowej:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 ( IX piętro. Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

wniosek staż cząstkowy [docx]

skierowanie staż cząstkowy [docx]

IPIN wzór porozumienia staże cząstkowe [pdf]

zaswiadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

STAŻE KIERUNKOWE/PODSTAWOWE DLA LEKARZY – INFORMACJE

Staże kierunkowe/podstawowe w trybie rezydenckim i pozarezydenckim w ramach specjalizacji mogą być odbywane wyłącznie w komórkach organizacyjnych Instytutu, które posiadają uprawnienia do prowadzenia staży w przedmiotowym zakresie.

Lekarz we własnym zakresie ustala termin i miejsce odbywania stażu. Informacji na temat możliwości odbycia stażu, wolnych miejsc, terminów i opiekunów stażu udzielają sekretariaty Klinik/Zakładów. Dane kontaktowe do Klinik/Zakładów IPiN znajdują się na stronie internetowej w „Działalność lecznicza” pod adresem: https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-lecznicza/

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STAŻ

Decyzję o przyjęciu na odbycie stażu podejmuje Dyrektor Instytutu. Nie akceptuje się ustalenia przyjęcia na odbycie stażu bezpośrednio z Kierownikiem komórki organizacyjnej bez zgody Dyrektora.

Lekarz ubiegający się o odbycie stażu na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, składa dokumenty, z wyjątkiem zaświadczeń z pkt. 4 i 5 składanymi w dniu rozpoczęcia stażu:

1. wniosek o przyjęcie na odbycie stażu;

2. imienne skierowanie na odbycie stażu wystawione przez Podmiot szkolący;

3. W trybie rezydenckim Porozumienie w sprawie odbycia stażu (2 egz.) – wypełnione i podpisane przez Podmiot szkolący; dotyczy Lekarza, który kierowany jest na odbycie stażu przez Podmiot szkolący, który nie zawarł z Instytutem Porozumienia ramowego w sprawie organizacji i realizacji staży.

3a. W trybie pozarezydenckim Umowę w sprawie organizacji i realizacji stażu kierunkowego (w 2 egz.)wypełnioną i podpisaną przez Lekarza; dotyczy lekarzy, którzy w Podmiocie szkolącym, odbywają szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy cywilnoprawnej

4. zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.

5. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji;

6. kopia dyplomu

7. kopia prawa wykonywania zawodu

8. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

10. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

UWAGA:

W porozumieniu, umowie, o którym mowa w pkt 3 i 3a nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia porozumienia, umowy oraz reprezentacji Instytutu. Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

Komplet dokumentów dla Centrum Edukacji należy złożyć w Dziale Planowania i Dokumentacji Naukowej:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 ( IX piętro. Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

wniosek staż kierunkowy podstawowy [docx]

skierowanie staż kierunkowy podstawowy [docx]

IPIN umowa o staż kierunkowy zgodna z rozporządzeniem mz z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów [docx]

zaswiadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

umowa lekarz umowa cywilna [pdf]

STAŻE PODYPLOMOWE – INFORMACJE

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STAŻ INDYWIDUALNY

Decyzję o przyjęciu na odbycie stażu podejmuje Dyrektor Instytutu.

Nie akceptuje się ustalenia przyjęcia na odbycie stażu bezpośrednio z Kierownikiem komórki organizacyjnej bez zgody Dyrektora.

Stażysta ubiegający się o odbycie stażu psychologicznego indywidualnego – na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu składa komplet dokumentów, z wyjątkiem zaświadczeń z pkt 5 i 6 składanymi w dniu rozpoczęcia stażu:

1. wniosek o przyjęcie na odbycie stażu;

2. umowa (2 egz.) – wypełniona i podpisana przez Psychologa;

3. karta szkolenia stażysty;

4. potwierdzenie dokonania zapłaty za staż;

5. zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.;

6. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji;

7. kopia dyplomu

8. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

10. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

Opłata za staż wynosi: 20 zł/dzień, Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

UWAGA

• W umowie, o której mowa w pkt 2 nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia umowy oraz reprezentacji Instytutu

Komplet dokumentów dla Centrum Edukacji należy złożyć w Dziale Planowania i Dokumentacji Naukowej:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 (IX piętro). Dokumenty przyjmowane są codziennie w dni robocze w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

regulamin praktyk i staży [pdf]

umowa stażysty [pdf]

wniosek staż psychoterapeutyczny indywidualny [docx]

karta szkolenia staz psychoterapeutyczny indywidualny [docx]

zaswiadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

Rozmiar czcionki
Kontrast