Stażysta / Praktykant we własnym zakresie ustala termin i miejsce odbywania stażu. Informacji na temat możliwości odbycia stażu, wolnych miejsc, terminów i opiekunów stażu udzielają sekretariaty Klinik/Zakładów.

Szczegółowy opis zainteresowań oraz dane kontaktowe do poszczególnych Klinik/Zakładów znajdują się na stronie internetowej Instytutu;

Preferuje się, żeby staże i praktyki rozpoczynały się zgodnie z wyznaczonymi terminami szkoleń z zakresu m.in. bhp, p.poż, ochrony danych osobowych, (każdy 1 i 15 dzień miesiąca, jeśli wypada w święto –  następny dzień roboczy). Zapisy i informacje o szkoleniach: Magdalena Stępień z Działu Kadr tel. 22 4582616 e-mail: magstepien@ipin.edu.pl

Dodatkowo, w celu otrzymania identyfikatora, należy wysłać zdjęcie w formacie JPG na adres e-mail: egreda@ipin.edu.pl. Wiadomość powinna zawierać dane takie jak: imię, nazwisko, dział / oddział, praktyka/ staż, data rozpoczęcia. Odbiór identyfikatora następuje podczas przerwy w szkoleniach z zakresu m. in. bhp, p.poż., ochrony danych osobowych (zdjęcie należy przesłać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkoleń). Zwrot identyfikatora po zakończeniu stażu / praktyki.

PRAKTYKI STUDENCKIE – INFORMACJE

WARUNKI PRZYJĘCIA NA PRAKTYKĘ

Praktykant ubiegający się o odbycie praktyki na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki składa komplet dokumentów:

 1. wniosek o przyjęcie na odbycie praktyki;
 2. umowa (2 egz.) – wypełniona i podpisana przez Praktykanta;
 3. karta szkolenia Praktykanta;
 4. zaświadczenie o statusie studenta wystawione przez Podmiot szkolący (w przypadku praktyki ze skierowaniem –  imienne skierowanie do odbycia praktyki wystawione przez Podmiot szkolący)
 5. potwierdzenie dokonania zapłaty za praktykę;
 6. zaświadczenie o odbytych szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.;
 7. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
 8. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 9. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

Opłata za praktykę wynosi: 25 zł/dzień. Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

UWAGA

 • W umowie, o której mowa w pkt 2 nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia umowy oraz reprezentacji Instytutu

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Nauki i Edukacji:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 IX piętro. Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892

lic. Aleksandra Kociszewska: tel. 22 4582 645
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

regulamin praktyk i staży [docx]

umowa praktykanta [pdf]

wniosek praktyka studencka [docx]

skierowanie praktyka [docx]

karta szkolenia praktykanta [docx]

zaświadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

 

STAŻE CZĄSTKOWE/PERSONALIZOWANE  DLA LEKARZY – INFORMACJE
WARUNKI PRZYJĘCIA LEKARZA NA STAŻ CZĄSTKOWY/PERSONALIZOWANY  w ramach stażu podyplomowego

Lekarz ubiegający się o odbycie stażu – na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu, składa komplet dokumentów:

 1. wniosek o przyjęcie na odbycie stażu;
 2. imienne skierowanie na odbycie stażu wystawione przez Podmiot szkolący;
 3. Porozumienie w sprawie organizacji i realizacji stażu (2 egz.)– wypełnione i podpisane przez Podmiot szkolący;
 • dotyczy lekarza, który kierowany jest na odbycie stażu przez Podmiot szkolący, który nie zawarł z Instytutem Porozumienia ramowego w sprawie organizacji i realizacji staży.
 1. zaświadczenie o odbytych szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.
 2. kopia dyplomu
 3. kopia prawa wykonywania zawodu
 4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 6. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

UWAGA

W umowie, o której mowa w pkt 4 nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia umowy oraz reprezentacji Instytutu. Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Nauki i Edukacji:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 ( IX piętro. Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892

lic. Aleksandra Kociszewska: tel. 22 4582 645
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

wniosek staż cząstkowy [docx] wniosek staż cząstkowy/personalizowany

skierowanie staż cząstkowy [docx] skierowanie staż cząstkowy/personalizowany

IPIN wzór porozumienie indywidualne staż cząstkowy personalizowany.pdf

IPiN wzór porozumienie ramowe staż cząstkowy personalizowany.pdf

zaświadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

STAŻE KIERUNKOWE/PODSTAWOWE DLA LEKARZY – INFORMACJE

Staże kierunkowe/podstawowe w trybie rezydenckim i pozarezydenckim w ramach specjalizacji mogą być odbywane wyłącznie w komórkach organizacyjnych Instytutu, które posiadają akredytację do prowadzenia staży w przedmiotowym zakresie.

WARUNKI PRZYJĘCIA LEKARZA NA STAŻ KIERUNKOWY/PODSTAWOWY w ramach specjalizacji

Lekarz ubiegający się o odbycie stażu na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, składa dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie na odbycie stażu;
 2. imienne skierowanie na odbycie stażu wystawione przez Podmiot szkolący;
 3. W trybie rezydenckim Porozumienie w sprawie odbycia stażu (2 egz.)– wypełnione i podpisane przez Podmiot szkolący; dotyczy Lekarza, który kierowany jest na odbycie stażu przez Podmiot szkolący, który nie zawarł z Instytutem Porozumienia ramowego w sprawie organizacji i realizacji staży.
 4. W trybie pozarezydenckim Umowę w sprawie organizacji i realizacji stażu kierunkowego (w 2 egz.) – wypełnioną i podpisaną przez Lekarza; dotyczy lekarzy, którzy w Podmiocie szkolącym, odbywają szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy cywilnoprawnej
 5. zaświadczenie o odbytych szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.
 6. kopia dyplomu
 7. kopia prawa wykonywania zawodu
 8. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
 9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 10. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

        UWAGA:

W porozumieniu, umowie, o którym mowa w pkt 3 i 3a nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia porozumienia/umowy oraz reprezentacji Instytutu. Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Nauki i Edukacji:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 ( IX piętro. Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892

lic. Aleksandra Kociszewska: tel. 22 4582 645
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

wniosek staż kierunkowy podstawowy [docx]

skierowanie staż kierunkowy podstawowy [docx]

IPIN umowa o staż kierunkowy zgodna z rozporządzeniem mz z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów [docx]

zaświadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

umowa lekarz umowa cywilna [pdf]

STAŻE PODYPLOMOWE – INFORMACJE

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STAŻ INDYWIDUALNY

Stażysta ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego indywidualnego – na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu składa komplet dokumentów:

 1. wniosek o przyjęcie na odbycie stażu;
 2. umowa (2 egz.) – wypełniona i podpisana przez Stażystę;
 3. karta szkolenia stażysty;
 4. potwierdzenie dokonania zapłaty za staż;
 5. zaświadczenie o odbytych szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów BHP i P.POŻ.;
 6. kopia dyplomu
 7. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
 8. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, na cały okres trwania stażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 9. kopię dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciwko WZW typu B.

Opłata za staż wynosi: 20 zł/dzień, Regulamin praktyk i staży jest dostępny na https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/dydaktyka/praktyki-staze/

UWAGA

 • W umowie, o której mowa w pkt 2 nie wypełnia się danych dotyczących daty zawarcia umowy oraz reprezentacji Instytutu

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Nauki i Edukacji:

Instytut Psychiatrii i Neurologii budynek A, pok. 906 (IX piętro). Dokumenty przyjmowane są codziennie w dni robocze w godz. 10-14. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Elżbieta Szyper: tel. 22 4582 796;
mgr Agnieszka Mazur: tel. 22 4582 892

lic. Aleksandra Kociszewska: tel. 22 4582 645
lub na adres e-mail: kursy@ipin.edu.pl;

Załączniki do pobrania:

regulamin praktyk i staży [pdf]

umowa stażysty [pdf]

wniosek staż psychoterapeutyczny indywidualny [docx]

karta szkolenia staż psychoterapeutyczny indywidualny [docx]

zaświadczenie przetwarzanie danych osobowych bhp ppoz [docx]

 

Rozmiar czcionki
Kontrast