Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 21.05.2024 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • godz. 10:00
 • mgr Jakub Greń

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Zapobieganie szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych. Analiza stosowania behawioralnych strategii chroniących przez młodzież i młodych dorosłych”

PROMOTOR: 

dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski

RECENZENCI:   

dr hab. n. med. Anna Klimkiewicz

dr hab. Jan Chodkiewicz, Prof. UŁ

prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (pierwsze piętro, pokój nr 126)

Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność naukowa/Awanse naukowe/ Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19.03.2024 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • godz. 10:00
 • lek. Anna Małgorzata Wiśniewska

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Ocena wpływu płci na dożylne leczenie udaru niedokrwiennego mózgu w Polsce na podstawie analizy rejestru udarowego SITS-MOST w latach 2003-2013.”

PROMOTOR: 

dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. ANS

RECENZENCI:   

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, Prof. UJK

dr hab. n. med. Waldemar Brola, Prof. UJK

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (pierwsze piętro, pokój nr 126)

Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność naukowa/Awanse naukowe/ Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2024 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:15
  lek. Jan Czarnecki
  TYTUŁ ROZPRAWY:
  „Związek regularnej ekspozycji na niskie temperatury, tzw. „morsowania” ze stanem zdrowia psychicznego oraz wybranymi cechami osobowości. ”
  PROMOTOR:
  dr hab. n. med. Łukasz Mokros
  RECENZENCI:
  dr hab. n. med. Jolanta Masiak
  dr hab. n. o zdr. Monika Mak
  dr hab. n. med. Adam Wysokiński

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 września 2023 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  mgr Ewa Brzóska-Konkol
  TYTUŁ ROZPRAWY:
  „Ocena zdolności rozpoznawania i wyrażania ekspresji mimicznych u młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
  PROMOTOR:
  dr hab. n. med. Barbara Remberk
  PROMOTOR POMOCNICZY:
  dr hab. n. społ. Krystyna Rymarczyk
  RECENZENCI:
  prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska
  prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie „stary tryb” w sprawie nadania stopnia doktora)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 16 maja 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Bartłomiej Bąk
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Rola emocji samoświadomościowych w patogenezie depresji w kontekście wybranych czynników temperamentalnych i płci psychologicznej”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tadeusz Pietras
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. hum. Kasper Sipowicz
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr hab. n. med. Anna Mosiołek, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • godz. 11:30
  mgr Karol Górski
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena wpływu klozapiny i olanzapiny na ekspresję wybranych genów szlaku insulinowego oraz wybranych cząsteczek regulacji epigenetycznej w ludzkich preadipocytach”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tadeusz Pietras
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Michał Karbownik
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr hab. n. med. Anna Mosiołek, dr hab. n. med. Damian Gaweł Prof. CMKP
 •  godz. 13:00
  mgr Katarzyna Gustavsson
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Związek systemu pracy i stresu zawodowego z wybranymi aspektami zdrowia psychicznego lekarzy i pielęgniarek”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Wojciech Jernajczyk
  RECENZENCI: dr hab. n. społ. Łukasz Baka Prof. CIO, dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk,dr hab. n. społ. Konrad Jankowski Prof. UW

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Angelika Stapińska-Syniec
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Korelacja pomiędzy stopniem hydroksymetylacji a złośliwością glejopochodnych guzów ośrodkowego układu nerwowego w odniesieniu do przebiegu klinicznego operowanych chorych”
  PROMOTOR: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. Marek Harat, dr hab. n. med. Paweł Sokal Prof. UMK, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński
 • godz. 11:30
  mgr Anna Kupryjaniuk
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Rozpoznawanie ruchu biologicznego oraz ocena funkcjonowania poznawczego u pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego”
  PROMOTOR: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Stanisław Oziemski
  RECENZENCI: dr hab. n. hum. Aneta Borkowska Prof. UMCS, prof. dr hab. n. społ. Mariola Bidzan, prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Szeląg
 •  godz. 13:00
  lek. Patrycja Pajor
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena oraz analiza uwarunkowania problemowego używania, nadużywania i uzależnienia od smartfonów przez pryzmat współczesnej psychiatrii”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
  RECENZENCI: dr hab. n. med. Sylwia Fudalej, prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz, dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz Prof. CMKP

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 21 marca 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Katarzyna Jachińska
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena skuteczności diagnostycznej ultrasonografii transkranialnej w chorobach układu pozapiramidowego”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • godz. 11:15
  mgr Magdalena Roessler-Górecka
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Zespół apatii u osób z neurologiczną postacią choroby Wilsona w kontekście wybranych aspektów funkcjonowania poznawczo-behawioralnego”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Marcin Leśniak
  RECENZENCI: dr hab. n. hum. Ewa Małgorzata Szepietowska Prof. UMCS w Lublinie, dr hab. n. med. Jacek Rożniecki Prof. UM w Łodzi
 • godz. 12:30
  mgr Dominik Chutorański
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena występowania ß – Amyloidu w naczyniach mózgowych u osób z udarem niedokrwiennym leczonych i nieleczonych trombolitycznie”
  PROMOTOR: dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Tomasz Stępień
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. biol. Małgorzata Skup, prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
(zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Rafał Wojdacz
  Tytuł rozprawy: „Ocena i porównanie wpływu anestestyków dożylnych: Propofolu i Tiopentalu na stan psychiczny i anestezjologiczny osób z rozpoznaniem depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej i choroby afektywnej dwubiegunowej oraz epizodu depresyjnego, leczonych za pomocą elektrowstrząsów (EW)”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
  Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Antosik-Wójcińska
  Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Sobów, dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski Prof. UM w Lublinie

 • godz. 11:15
  lek. Marta Litwińska-Bołtuć
  Tytuł rozprawy: „Znaczenie hiporeaktywności elektrodermalnej u pacjentów hospitalizowanych z powodu epizodu depresyjnego”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz Prof. IMDiK PAN

 • godz. 12:30
  mgr Katarzyna Hetmańczyk-Sawicka
  Tytuł rozprawy: „Badanie zmian ekspresji genów zaangażowanych w mechanizmy patogenne u pacjentów z chorobą Niemanna Picka typu C – rzadką, genetycznie uwarunkowaną chorobą metaboliczną”
  Promotor: dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. i n. oz dr. Grażyna Gromadzka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal

  Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
  w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
  Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
  Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
  (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu
20 grudnia 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Olga Sikorska
  Tytuł rozprawy: „Analiza wpływu niedoboru snu i stresu związanego z dyżurem na zmienność rytmu serca lekarzy dyżurnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii z uwzględnieniem jakości snu i poziomu aktywności fizycznej.”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
  Recenzenci: dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Krysta Prof. SUM, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia
 • godz. 11:15
  lek. Piotr Woźniak
  Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności narzędzia diagnostycznego Przegląd Stanu Psychicznego (PSP).”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Tomasz Szafrański
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

  Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
  w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
  Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
  Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
  (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Janina Sonik-Włodarczyk
  Tytuł rozprawy: „Zakres, determinanty i konsekwencje ukrywania i ujawniania choroby psychicznej przez osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych: badanie podłużne”
  Promotor: dr hab. n. med. Piotr Świtaj
  Promotor pomocniczy: dr Paweł Grygiel
  Recenzenci: dr hab. n. med. Mariusz Furgał, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Napoleon Waszkiewicz
 • godz. 11:15
  lek. Małgorzaty Opio
  Tytuł rozprawy: „Przyczyny wielokrotnego opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Janusz Heitzman
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Józef Krzysztof Gierowski, prof. dr hab. n. med. i o zdr. Napoleon Waszkiewicz

 • godz. 12:30
  lek. Elżbieta Bronisz
  Tytuł rozprawy: „Aktywacja bariery krew-mózg w padaczce – ekspresja markerów bariery krew-mózg i neurozapalenia w padaczce przewlekłej”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
  Recenzenci: dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Bosak

  Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
  Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
  Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)
Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 •  godz. 10:00
  mgr Ewa Poradowska
  Tytuł rozprawy: „Analiza czynników wpływających na subiektywną ocenę jakości snu
  u pacjentów z bezsennością”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak,
  Recenzenci: dr hab. n. społ. Konrad Jankowski, dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk
 •  godz. 11:15
  lek. Magdalena Konopko
  Tytuł rozprawy: „Palenie tytoniu a leczenie trombolityczne – analiza
  tzw. paradoksu palacza”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
  Recenzenci: dr hab. n. med. Waldemar Brola Prof. UJK w Kielcach, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 •  godz. 12:30
  lek. Grzegorz Makowicz
  Tytuł rozprawy: „Obrazowanie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego, jako biomarker w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych typu 1 i typu 2”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Rakowicz-Raczyńska
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Radosław Pietura

  Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
  Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
  Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

 
Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 18 października 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  mgr Katarzyna Romanowicz
  Tytuł rozprawy: „Związek pomiędzy ilościową oceną spowolnienia psychoruchowego, równowagi, czynności bioelektrycznej mózgu, a stanem psychicznym, cechami temperamentu i wybranymi funkcjami poznawczymi u chorych na zaburzenie depresyjne nawracające”
  Promotorzy: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak, dr hab. inż. Mirosław Łątka
  Recenzenci: dr hab. n. med. Dominik Strzelecki Prof. UM w Łodzi, dr hab. n. o zdr. Monika Talarowska Prof. UŁ
 • godz. 11:15
  mgr Bartosz Osuch
  Tytuł rozprawy: „Ocena potencjału oksydacyjno-redukcyjnego komórki jako istotnego czynnika zaangażowanego w przeciwpadaczkowe działanie diety ketogennej”
  Promotor: dr hab. n. med. Piotr Maciejak
  Recenzenci: dr hab. n. med. i n. o zdr. Justyna Pyrzanowska, dr hab. n. ścisł. i przyr. Witold Konopka
 • godz. 12:30
  mgr Paulina Małczyńska-Sims
  Tytuł rozprawy: „Wpływ 12 tygodniowego interwałowego wysiłku fizycznego o zwiększonej intensywności na poziom stanu zapalnego, aktywność antyoksydantów oraz specyficznych mikroRNA w surowicy u pacjentów z idiopatyczną postacią choroby Parkinsona”
  Promotorzy: dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Sułek, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Chalimoniuk
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, prof. dr hab. n. med. Marcin Baranowski, dr hab. n. biol. Grażyna Niewiadomska Prof. IBD PAN

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

Rozmiar czcionki
Kontrast