Kierownik:

dr hab. n. med. Piotr Świtaj

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

Małgorzata Gorzeń

Tel. (22) 45 82 773

e-mail: gorzen@ipin.edu.pl

 

Klinika jest ośrodkiem specjalistycznej pomocy psychiatrycznej (diagnostyki, leczenia, rehabilitacji) dla chorych doświadczających różnych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza psychotycznych.

Aktualnie Klinika oferuje:

 • wyspecjalizowane programy leczenia chorób psychotycznych (leczenie epizodów, zapobieganie nawrotom) – to zdanie realizują oddziały Centrum Leczenia Zaburzeń Psychotycznych (CLZP).
 • kompleksową, zorientowaną środowiskowo opiekę psychiatryczną dla mieszkańców dzielnicy Mokotów – to zadanie podejmują w ograniczonym wymiarze zespoły Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego(MCZP), pełna odpowiedzialność i kompleksowość będzie możliwa po wprowadzeniu właściwych rozwiązań organizacyjnych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Klinika jest też ośrodkiem badań naukowych nad zagadnieniami zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych.

Klinika dysponuje 95 łóżkami, w tym 35 łóżkami w Oddziale Leczenia Epizodów Psychotycznych, 25 łóżkami w Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychotycznym i 35 łóżkami w Mokotowskim Oddziale Diagnostycznym.

Mokotowski Ośrodek Terapii w Środowisku (20 miejsc) zapewnia intensywną terapię i wsparcie psychospołeczne dla pacjentów i ich rodzin w trybie dziennym i ambulatoryjnym.

Mokotowski Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się pacjentami wymagającymi leczenia i wsparcia w środowisku.

Mokotowska Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy opiekę ambulatoryjną dla mieszkańców Mokotowa.

Główne kierunku badawcze:

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne – poszukiwanie czynników monitorujących przebieg i rokowanie, optymalizacja procesu farmakoterapii.

Subiektywne aspekty zaburzeń psychicznych – znaczenie wybranych czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla procesu zdrowienia, ujmowanemu, jako proces osobowy.

Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF, WHO, 2001).

Społeczny kontekst zaburzeń psychicznych i terapii psychiatrycznej, ocena klinicznego i społecznego znaczenia piętna i poczucia samotności.

Oddział F1

Kierownik:

dr Bogdan Stefanowski

Tel. (22) 45 82 532

Pielęgniarka oddziałowa: 

Małgorzata Szcześniak

Tel. (22) 45 82 552

Oddział F2

Kierownik:

dr n. med. Izabela Niedźwiedzka -Siuda

Tel. (22) 45 82 553

Pielęgniarka oddziałowa: 

Agnieszka Augustyniak

Tel. (22) 45 82 505

Oddział F10

Kierownik:

dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka

e-mail: krzyzano@ipin.edu.pl

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Kierownik:

Tel. (22) 45 82 581

Gabinety lekarskie:

Tel. (22) 45 82 580

Tel. (22) 45 82 799

Psycholodzy:

Tel. (22) 45 82 582

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 584

Pielęgniarki:

Tel. (22) 45 82 583

Tel. (22) 45 82 585

Działalność kliniczna

Program edukacyjny zapobiegania nawrotom psychoz.

Leczenie farmakologiczne i oddziaływania terapeutyczne u pacjentów z następującymi  rozpoznaniami:  

 • schizofrenia
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • inne zaburzenia psychotyczne

Działalność naukowa

 • Stygmatyzacja i autostygmatyzacja
 • Terapia utrwalonych omamów słuchowych z użyciem avatara
 • Użycie VR w leczeniu zaburzeń psychicznych

Kierownik:

dr hab. n.med. prof IPiN Tadeusz Pietras

e-mail: tpietras@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 764

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

Iwona Chomentowska

Tel. (22) 45 82 764

Fax. (22) 45 82 850

e-mail: sekretariat2kp@ipin.edu.pl

prof. Łukasz Święcicki – Konsultant II Kl.Psych.  

Tel. (22) 45 82 764

e-mail: swiecick@ipin.edu.pl

ODDZIAŁY KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE ODDZIAŁ PSYCHIATRII WIEKU PODESZŁEGO F4

Do oddziału przyjmowani są chorzy w wieku powyżej 60. roku życia, na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, po badaniu i ocenie wskazań do hospitalizacji przez lekarza Izby Przyjęć  IPiN (IP).

Przeniesienia w trybie nagłym z innego szpitala muszą zostać wcześniej uzgodnione z Kierownikiem Oddziału, a w trybie dyżurowym z lekarzem dyżurnym,  i są możliwe tylko po uzyskaniu jego zgody. Niedopełnienie tego warunku może zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta, narażonego na transport w przypadku, gdy oddział nie będzie dysponował wolnymi łóżkami.

Do oddziału nie są przyjmowane osoby w niewyrównanym stanie somatycznym (np. z niewydolnością oddechową, zaostrzeniem niewydolności krążenia, niewyrównaną cukrzycą, odwodnieniem, infekcjami), ponieważ oddział nie dysponuje wystarczającymi możliwościami diagnostycznymi, odpowiednim specjalistycznym sprzętem medycznym, stanowiskami do monitorowania czynności życiowych ani stałą opieką internistyczną.

ORDYNATOR ODDZIAŁU   

dr Agnieszka Borzym

Tel. (22) 45 82 679

e-mail: borzyma@ipin.edu.pl 

Tel. (22) 45 82 871

Zespół lekarski

LEKARZE SPECJALIŚCI PSYCHIATRZY

Tel. (22) 45 82 679

dr Agnieszka Borzym

dr Beata Kijanowska-Haładyna   

e-mail: bhaladyn@ipin.edu.pl

LEKARZE REZYDENCI

lek. Andrzej Pilarczyk

lek. Magdalena Duda

lek. Marta Krawiec

lek. Marta Pachla

lek. Aleksandra Ryńska

lek. Piotr Biliński

lek. Anna Borusińska

lek. Marta Cudzik

 

POKÓJ LEKARSKI ODDZIAŁU F 4

Tel. (22) 45 82 679

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

dr n. biol. Ludwika Gawryś

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA I ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Ewa Stefanik Markowska

e-mail: emarkowska@ipin.edu.pl

ODDZIAŁ CHORÓB AFEKTYWNYCH F 7

Ordynator Oddziału

dr Urszula Cieślak

Tel. (22) 45 82 608

e-mail: ucieslak@ipin.edu.pl

Zespół lekarski:
LEKARZE SPECJALIŚCI PSYCHIATRZY

dr Urszula Cieślak

dr Kasper Sipowicz   specjalista w zawodzie

LEKARZE REZYDENCI

Tel. (22)  21 82 345

lek. Piotr Jażdżyk

lek. Mateusz Kaczmarczyk

lek. Agnieszka Kuc

lek. Andrzej Minor

lek. Ewa Marciniszyn

lek. Zuzanna Sitarska

lek. Igor Więcek

lek. Jarosław Nikołajczuk

lek. Natalia Piskorska

lek. Katarzyna Jurkin

lek. Kamil Mitas

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Tel. (22)  45 82 522

mgr. Joanna Grzelińska

mgr. Paulina Guz

mgr. Anna Bieńko

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA I ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Alina Gut

e-mail: agut@ipin.edu.pl

PRACOWNIA   ELEKTROWSTRZĄSÓW

Tel. (22) 45 82 687

Pielęgniarka

Stanisława  Ślubowska

Oddział Chorób Afektywnych F7

Istniejący od roku 1975 Oddział Chorób Afektywnych, założony przez profesora Stanisława Pużyńskiego, jest najstarszym tego typu oddziałem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Zadaniem Oddziału jest całościowa diagnostyka i wszechstronne leczenie zaburzeń afektywnych, a zwłaszcza choroby afektywnej dwubiegunowej (zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i choroby afektywnej jednobiegunowej (zaburzenia afektywnego nawracającego).
Oddział chorób Afektywnych dysponuje obecnie wieloma różnymi metodami terapii. Poza klasyczną farmakoterapią i psychoterapią (p. zakładka) w Oddziale stosuje się różnego rodzaju biologiczne niefarmakologiczne metody leczenia. W ramach Oddziału funkcjonują gabinety: gabinet elektrowstrząsów (p. zakładka), gabinet fototerapii (p. zakładka), w trakcie organizacji jest także gabinet przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (p. zakładka). Oddział Chorób Afektywnych jest prawdopodobnie jedynym miejscem w Polsce, gdzie dostępne są równocześnie wszystkie te metody leczenia.
Oddział chorób Afektywnych prowadzi bardzo liczne badania naukowe związane m.in. z oceną skuteczności jedno- i dwustronnych zabiegów EW, zabiegów rTMS, fototerapii i wieloma innymi zagadnieniami dotyczącymi rozpoznawania i leczenia chorób afektywnych. W Oddziale prowadzone są także szkolenia dotyczące wykonywania zabiegów EW.

Informacja o leczeniu elektrowstrząsowym w IPIN

Pracownia Elektrowstrząsów Oddziału Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii dysponuje kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w stosowaniu tej metody terapeutycznej, wyszkoloną kadrą pracowników, nowoczesnym sprzętem oraz bieżącą wiedzą fachową, dzięki czemu wykonywane zabiegi spełniają wysokie standardy skuteczności i bezpieczeństwa. W chwili obecnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii wszystkie zabiegi elektrowstrząsowe przeprowadzane są przy użyciu aparatu Thymatron-System-IV firmy Somatics. Zabiegi są wykonywane w znieczuleniu ogólnym, z zastosowaniem środków zwiotczających (w IPiN standardowo stosuje się do znieczulenie atropinę, thiopental i sukcynylocholinę). Zabieg jest zatem niebolesny, a okres zabiegu oraz wybudzenia zwykle jest pokryty niepamięcią. Wykonujemy zarówno zabiegi elektrowstrząsowe obustronne, dwuskroniowe, jak i zabiegi jednostronne. Pomimo rozbudowanej procedury kwalifikacyjno-przygotowawczej terapia elektrowstrząsowa pozostaje w wielu zaburzeniach psychicznych najskuteczniejszą formą terapii. Bywa, że już pierwsze wykonywane zabiegi prowadzą do zmiany stanu psychicznego a kolejne prowadzą do uzyskania remisji. Zwykle jednak poprawa objawowa jest widoczna po wykonaniu co najmniej 6-7 zabiegów. Standardowo seria zabiegów obejmuje 10-12 EW, bywa jednak, że stan pacjenta wymaga wykonania 14-16 zabiegów, lub też w przypadku wcześniejszego uzyskania remisji seria ulega skróceniu do 8-9 zabiegów. Liczba zabiegów jest zatem uzależniona od stanu psychicznego konkretnego pacjenta. Za skuteczny zabieg elektrowstrząsowy uznaje się zabieg, podczas którego wystąpiła czynność napadowa, której czas trwania jest dłuższy niż 30 s, jednak część badaczy uważa, że nawet zabieg, podczas którego czas napadu ledwie przekracza 15 s może przynieść poprawę kliniczną. Poniżej zawarliśmy podstawowe informacje o leczeniu elektrowstrząsowym.

Krótka historia stosowania elektrowstrząsów

Terapia elektrowstrząsowa (EW) stosowana jest w leczeniu różnych chorób psychicznych, najczęściej w przypadku depresji lub schizofrenii, ale także w innych zaburzeniach, w przypadku niewystarczającej skuteczności leczenia farmakologicznego, ograniczeń jego zastosowania lub konieczności uzyskania szybkiej reakcji na leczenie ze względu na stan psychiczny lub somatyczny. Metoda ta po raz pierwszy została zastosowana w roku 1861 (K. Maleszewski) a wg bardziej znanej historii w latach 30-tych ubiegłego wieku (Bini i Cerletti), w latach 50-tych i 60-tych stosowano ją powszechnie w leczeniu wielu różnych zaburzeń. Obecnie uważa się, iż EW powinno się stosować tylko w określonych wskazaniach, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej. Powstępowanie to ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z przeprowadzeniem zabiegu. Terapia EW polega na przepuszczaniu prądu elektrycznego przez mózg w celu wywołania napadu padaczkowego. Przez kilkadziesiąt kolejnych lat elektrowstrząsy były dość chętnie stosowane, pomimo występujących z dużą częstotliwością powikłań okołozabiegowych. Przełom dla rozwoju EW stanowiło pierwsze zastosowanie sukcynylocholiny do zwiotczenia mięśni poprzecznie prążkowanych oraz wykonanie zabiegu EW w znieczuleniu ogólnym. Postępowanie to okazało się bezpieczne i obecnie znieczulenie ogólnoustrojowe i zwiotczenie stanowi standard podczas wykonywania EW.

Wskazania do leczenia elektrowstrząsowego

Do wskazań do EW należą:

 • stany, w których istnieje potrzeba uzyskania szybkiej reakcji na leczenie ze względu na stan psychiczny lub somatyczny np. ostra katatonia, ostra mania czy depresja psychotyczna, osłupienie depresyjne, szczególnie gdy depresja zagraża życiu z powodu odmowy przyjmowania pokarmów i wyniszczenia, depresja z myślami i tendencjami samobójczymi oraz złośliwy zespół neuroleptyczny
 • stany, w których ryzyko stosowania farmakoterapii jest większe niż ryzyko związane z EW np. ciężka depresja lub psychoza w ciąży, depresja u chorego z agranulocytozą czy leukopenią
 • sytuacje, w których pomimo stosowania farmakoterapii nie udało się uzyskać poprawy stanu psychicznego w zaburzeniach afektywnych lub psychozach (lekooporność)
 • sytuacje, gdy wystąpiła dobra reakcja na leczenie EW u danego pacjenta w przeszłości i/lub gdy pacjent preferuje tą formę leczenia ze względu na silne działania niepożądane związane z prowadzoną farmakoterapią

Poza wymienionymi sytuacjami EW można stosować jako leczenie kolejnego rzuty również w innych wskazaniach psychiatrycznych, jednak decyzja o zastosowaniu tej formy terapii wymaga każdorazowo dokładnego rozważenia za i przeciw w odniesieniu do konkretnego pacjenta i jego przebiegu choroby.

Przeciwwskazania do leczenia elektrowstrząsowego

Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii elektrowstrząsowej jest podwyższenie ciśnienia śródczaszkowego. Do przeciwwskazań względnych zalicza się

 • zawał serca w ciągu ostatnich 3 m-cy
 • niewyrównaną niewydolność serca
 • ciężkie wady zastawkowe serca
 • niestabilną dusznicę bolesną
 • złożone zaburzenia rytmu serca
 • tętniaka aorty
 • niewyrównaną cukrzycę
 • niewyrównaną niewydolność nerek
 • ciężkie zaburzenia metaboliczne
 • ciężkie choroby płuc
 • ostry napad jaskry
 • udar mózgu w ciągu ostatnich 4 tygodni
 • nowotwór wewnątrzczaszkowy
 • odklejenie siatkówki
Kwalifikacja do leczenia elektrowstrząsowego

EW jest zabiegiem o podwyższonym ryzyku wymagającym zarówno znieczulenia ogólnego, jak i zastosowania środków zwiotczających mięśnie. W ramach przygotowania pacjenta do zabiegu konieczne jest zatem wykonanie badań takich jak badania laboratoryjne, EKG, badania neuroobrazowe, EEG, konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka, konsultacja internistyczna, neurologiczna oraz anestezjologiczna. W razie wątpliwości lub wskazań lekarzy konsultujących procedura ta bywa rozszerzana o wykonanie dodatkowych badań.

Zgoda na leczenie

EW są metodą terapeutyczną wymagającą uzyskania świadomej zgody na zastosowanie tej formy terapii a ponadto osobnej zgody na przeprowadzenie każdego kolejnego zabiegu z zastosowaniem procedury znieczulenia ogólnego. Również po wyrażeniu zgody pacjent może w każdej chwili zrezygnować z proponowanej terapii, nawet jeśli wcześniej wyrażał na nią zgodę i podpisał stosowne dokumenty. W przypadku pacjentów niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody, aby zastosować leczenie EW konieczna jest zgoda sądu (Sąd Rejonowy, Wydział ds. Rodziny i Nieletnich).

Ryzyko powikłań

Leczenie elektrowstrząsowe zazwyczaj jest dobrze tolerowane przez pacjentów. 75% wszystkich zabiegów EW przebiega bez żadnych powikłań, zaś u 23% chorych występują łagodne działania niepożądane. Działania niepożądane mają zwykle postać bólu głowy, łagodnych bólów mięśni, zaburzeń pamięci, stanu łagodnego przymglenia po zabiegu. Objawem wzbudzającym największy niepokój wśród pacjentów są zwykle zaburzenia pamięci mające postać niepamięci wstecznej oraz niepamięci następczej. Niepamięć wsteczna obejmuje najczęściej niemożność przypomnienia sobie części zdarzeń z okresu 1-3 miesięcy przed rozpoczęciem terapii EW. Niepamięć następcza jest związana z osłabieniem zapamiętywania nowych informacji i wycofuje się zazwyczaj w okresie 1-3 tyg. po zakończeniu leczenia EW. Należy tutaj wspomnieć, że zaburzenia pamięci po EW zwykle są przemijające, wspomnienia powracają u większości pacjentów w ciągu 3 miesięcy w rzadkich przypadkach utrzymują się do pół roku po zakończeniu serii EW. Zwykle obserwowane zaburzenia pamięci są łagodne i nie upośledzają w istotnym stopniu funkcjonowania pacjenta. Ryzyko wystąpienia zaburzeń pamięci można zmniejszyć poprzez zmianę sposobu wykonywania zabiegów- przejście z wykonywania zabiegów dwustronnych na jednostronne. Złamania zębów zdarzają się bardzo sporadycznie, jednak ryzyko takie istnieje i jest wyższe u pacjentów z problemami stomatologicznymi. U 2% pacjentów poddawanych leczeniu elektrowstrząsowemu występują poważniejsze powikłania, zaś ryzyko powikłań zagrażających życiu jest szacowane na 1: 50 000. Według szacunków American Psychiatric Association (APA) zgon związany z zabiegiem EW zdarza się 1 raz na 80 tys. zabiegów lub u 1 na 10 tys. pacjentów leczonych elektrowstrząsami. Terapia EW jest obecnie stosowana w wielu krajach na całym świecie i stanowi uznaną metodę leczenia w wielu chorobach psychicznych. Podobnie jak żadna ze znanych farmakologicznych i niefarmakologicznych metod leczenia zastosowanie EW nie daje gwarancji na wyleczenie, jednak skuteczność tej metody jest bardzo wysoka i w zależności od rozpoznania może sięgać aż 80-90%. Przeprowadzenie zabiegu

Na 12 godzin przed zabiegiem nie należy przyjmować jedzenia ani picia, aby można było bezpiecznie podać narkozę.

Zabieg EW jest wykonywany w specjalnie do tego przeznaczonym zestawie pomieszczeń, nie używanych do innych celów, nazywanym „gabinetem EW”. Mieści on pokój zabiegowy oraz pomieszczenie rekonwalescencyjne, gdzie pacjent budzi się z narkozy i odzyskuje w pełni świadomość przed powrotem do oddziału szpitalnego. Pełne przebudzenie następuje dopiero po jakimś czasie i z początku pacjent może być zupełnie rozkojarzony. Może pojawić się ból głowy lub uczucie mdłości, ale objawy te powinny ustąpić mniej więcej po pół godzinie.

Nawet jeśli leczenie EW okaże się skuteczne, należy pamiętać, że stanowi ono jeden z elementów leczenia a po jego zakończeniu konieczne jest dalsze leczenie psychiatryczne, zwykle farmakologiczne, obejmujące również okres po wypisie ze szpitala.

Gabinet psychologiczny

mgr Joanna Grzelińska

mgr. Paulina Guz

mgr. Anna Bieńko

Działania diagnostyczne

W oddziale prowadzona jest diagnostyka psychologiczna obejmująca między innymi ocenę funkcjonowania poznawczego, osobowości, sprawności intelektualnej i innych procesów psychicznych. Diagnostyka obejmuje szereg testów stosowanych powszechnie w tego typu działaniach oraz kliniczne badanie psychologiczne.

Działania terapeutyczne

Poza tym, pacjentom oferowane jest indywidualne wsparcie psychologiczne oraz różne terapeutyczne zajęcia grupowe, takie jak nauka relaksacji, psychorysunek, trening uważności (mindfulness) czy spotkania psychoedukacyjne. O rodzaju prowadzonych zajęć decydują pacjenci w ramach samorządu pacjentów. W zajęciach psychoedukacyjnych, prowadzonych raz w tygodniu, mogą, oprócz pacjentów, uczestniczyć  także osoby, które w przeszłości były leczone w oddziale, a także, w szczególnych przypadkach, rodziny pacjentów.

W oddziale odbywają się także zajęcia w ramach terapii zajęciowej.

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

Tel. (22) 84 24 087

e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

Sekretariat: 

Monika Skrzyńska

Tel. (22) 45 82 510

e-mail: mskrzynska@ipin.edu.pl

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Struktura organizacyjna
 • Ursynowsko-Wilanowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny F5
 • Ursynowsko-Wilanowski Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny F6
 • Otwarty Całodobowy Oddział Terapeutyczny dla wczesnej interwencji i chorych z pierwszym epizodem psychozy (F9)
 • Ursynowsko-Wilanowski Oddział Dzienny Diagnostyczno-Terapeutyczny dla chorych na zaburzenia psychotyczne oraz dla chorych na zaburzenia afektywne i lękowe
 • Ursynowsko-Wilanowski Zespół Leczenia Domowego
Działalność kliniczna 
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych
Działalność naukowa
 • Współczesna farmakoterapia zaburzeń psychicznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Badanie neurobiologicznego podłoża zaburzeń spostrzegania i deficytów poznania społecznego w schizofrenii

Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny F5

Kierownik:

Rodryg Reszczyński

Tel. (22) 45 82 544

e-mail: rodryg@ipin.edu.pl

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

Olga Sikorska
Tel. (22) 45 82 816

e-mail: sikorska.o@gmail.com

Lekarze rezydenci

Tel. (22) 45 82 562
Tel. (22) 45 82 632

Psycholodzy i terapeuci:

Joanna Zielińska

Tel. (22) 45 82 329

Aneta Koperczak-Bilko

Tel. (22) 45 82 329

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Ewa Komorowska

Tel. (22) 45 82 755

Dyżurka pielęgniarek:

Tel. (22) 45 82 777

Oddział F5 jest oddziałem całodobowym, zamkniętym, wchodzącym w skład struktury III Kliniki Psychiatrycznej IPiN.

Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w bloku F Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 1. Oferta oddziału:

Oferta terapeutyczna oddziału kierowana jest do mieszkańców Warszawy Ursynowa i Wilanowa, wymagających pobytu w zamkniętym oddziale psychiatrycznym.

Przyjmowani są chorzy z rozpoznaniem różnych zaburzeń psychicznych, głównie psychotycznych,  takimi jak: ostre zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia urojeniowe.

Oddział nie prowadzi terapii uzależnień.

Przyjęcia do oddziału odbywają się przez izbę przyjęć na podstawie ważnego skierowania do szpitala psychiatrycznego.

W sytuacjach nagłych, kiedy nie jest możliwe uzyskanie skierowania, lekarz izby przyjęć może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta do szpitala bez skierowania.

Do oddziału, w ramach wolnych miejsc mogą być przyjmowani także pacjenci spoza Warszawy Ursynowa i Wilanowa, zwłaszcza pacjenci z rozpoznaniem psychoz kierowani z innych ośrodków z powodu trudności diagnostycznych lub terapeutycznych. Przyjęcia takie odbywają się tylko na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu zasadności i terminu przyjęcia z kierownikiem oddziału.

 1. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna oddziału:

Oddział F5 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:

 1. badanie psychiatryczne i psychologiczne, 
 2. badanie ogólnomedyczne,
 3. badanie neurologiczne,
 4. badania dodatkowe: 
  1. diagnostyka laboratoryjna, 
  2. neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego),
  3. EEG, EKG, USG

Oferta terapeutyczna obejmuje:

 1. leczenie farmakologiczne, 
 2. oddziaływania psychoterapeutyczne zarówno indywidualne jak i grupowe oraz terapię zajęciową. 
 3. we współpracy z II Kliniką Psychiatrii IPiN: kwalifikację i leczenie elektrowstrząsami.

Pacjenci hospitalizowani w oddziale F5 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów.

 1. Warunki pobytu w oddziale:

Oddział F5 dysponuje 35 łóżkami dla pacjentów. Część oddziału (części wspólne, sale obserwacyjne) są monitorowane.
Sale chorych są wieloosobowe, część sal z łazienkami, dla pozostałych łazienki na korytarzu. Łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Poza tym oddział dysponuje jadalnią, dobrze wyposażona salą terapii zajęciowej i kuchenką dla pacjentów.
Pacjenci, o ile pozwala na to ich stan psychiczny, mają dostęp do znajdujących się poza oddziałem: biblioteki, kawiarni, kaplicy i sali gimnastycznej.

Oddział Diagnopstyczno-Terapeutyczny F6

Kierownik: 

lek. med. Marek Grochowski, lekarz specjalista psychiatra

Tel. (22) 45 82 745

e-mail: grochows@ipin.edu.pl

Lekarze specjaliści psychiatrzy 

Tel. (22) 45 82 689 

lek. med. Janina Sonik 

Tel. (22) 45 82 647 

Tel. (22) 45 82 789 

lek. med. Anna Poleszczyk

Tel. (22) 45 82 647 

Tel. (22) 45 82 789 

Lekarze rezydenci 

Tel. (22) 45 82 747

Tel. (22) 45 82 689

Psycholodzy:

Tel. (22) 45 82 694

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Monika Iskra 

Tel. (22) 45 82 502 

Dyżurka pielęgniarek: 

Tel. (22) 45 82 746

Oddział F6 jest otwartym, całodobowym oddziałem psychiatrycznym.
Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w bloku F Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 1. Oferta terapeutyczna oddziału:

Oferta terapeutyczna oddziału kierowana jest do pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych (F32-F39), lękowych (F40-F48) i behawioralnych (F50-59).

Pacjenci z innymi rozpoznaniami (zaburzenia kodowane F60-F69 i F20-F29) mogą być przyjmowani w miarę wolnych miejsc.

 1. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna oddziału:

Oddział F6 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:
badanie psychiatryczne i psychologiczne, badanie ogólnomedyczne, badanie neurologiczne, oraz konsultacje lekarzy innych specjalności w razie potrzeby, pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG.

Oddział F6 we współpracy z Oddziałem Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie zaburzeń snu w oparciu o procedury diagnostyczne Pracowni Badania Snu Instytutu. Wykonywane są następujące procedury diagnostyczne i terapeutyczne: badania polisomnograficzne, badanie zaburzeń oddychania w czasie snu, wielokrotny test latencji snu (MSLT), test utrzymania czuwania
(MWT), aktygrafia, terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, fototerapia, chronoterapia.

Oferta terapeutyczna obejmuje leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową, interwencje kryzysowe, psychoedukację dla pacjentów, treningi interpersonalne, umiejętności społecznych, asertywności, relaksacyjne, funkcji poznawczych, psychorysunek, terapię zajęciową.

Oddział F6 prowadzi działalność konsultacyjną dla innych ośrodków psychiatrycznych, neurologicznych i ogólnomedycznych.

W oddziale prowadzone są badania naukowe w zakresie zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, bezsenności, schizofrenii.

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów; oddział posiada akredytacje niezbędne do prowadzenia staży specjalistycznych.

Świadczenia w oddziale F6 udzielane są przez lekarzy specjalistów psychiatrów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, lekarzy rezydentów oraz psychologów.

Pacjenci hospitalizowany w oddziale F6 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

 1. Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Przyjęcia do oddziału F6 odbywają się po wcześniejszej kwalifikacji.
W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel:
kierownik – (22) 45 82 745
gabinety lekarskie – (22) 45 82 689 (22) 45 82 747.

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do oddziału F6 jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

Pacjenci przyjmowani do F6 muszą spełniać warunek możliwości przebywania w oddziale otwartym.

Do oddziału nie mogą być przyjęci chorzy, u których istnieje ryzyko zachowań zagrażających (ryzyko podjęcia próby samobójczej, zachowań agresywnych i autoagresywnych), pacjenci aktywnie uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (możliwa jest kwalifikacja pacjentów uzależnionych od leków uspokajających i nasennych w wyjątkowych sytuacjach) oraz pacjenci, którzy nie będą w stanie dostosować się do zasad funkcjonowania diagnostyczno – terapeutycznego oddziału otwartego (pacjenci z otępieniem w stopniu znacznym/umiarkowanym, pacjenci z upośledzeniem umysłowym znacznym/umiarkowanym, pacjenci z zaburzeniami zachowania towarzyszącymi zaburzeniom osobowości, pacjenci niesamodzielni w zakresie podstawowych czynności).

 1. Warunki pobytu w oddziale:

Oddział F6 dysponuje 34 łóżkami dla pacjentów.
Sale chorych: pokoje pięcioosobowe i dwie dwuosobowe, w każdym pokoju łazienka (prysznic) z toaletą.
Inne pomieszczenia dla pacjentów znajdujące się w oddziale: sala terapii zajęciowej, jadalnia, łazienka z toaletą dla osób niepełnosprawnych.
Pacjenci hospitalizowani w oddziale F6 mają dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy.

Oddział Diagnostyczno – Terapeutyczny F9

Kierownik oddziału:

dr n. med. Michał Jarkiewicz
specjalista psychiatra

Tel. (22) 21 82 260

e-mail: mjarkiewicz@ipin.edu.pl

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

Tel. (22) 45 82 654

lekarz specjalista psychiatra  Justyna Sędek

Lekarze Rezydenci:

Tel. (22) 45 82 654

Psycholodzy:

Tel. (22) 45 82 656

Tel. (22) 45 82 651

mgr Paula Chmielewska, psycholog

mgr Monika Leszczyńska, terapeuta zajęciowy

mgr Elżbieta Siegoczyńska, terapeuta zajęciowy

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Hanna Conder-Ołowska

Tel. (22) 45 82 655

Oddział F9 jest terapeutycznym całodobowym oddziałem psychiatrycznym
Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w bloku F Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 1. Oferta terapeutyczna oddziału:

Oddział F9 jest całodobowym, otwartym oddziałem psychiatrycznym o profilu ukierunkowanym na opiekę nad pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych (głównie schizofrenii). Przyjmujemy także pacjentów podejrzewanych zaburzeń psychotycznych – celem diagnozy
F9 jest oddziałem terapeutycznym, oprócz farmakoterapii, realizowany jest program psychoedukacji oraz psychoterapii grupowej i indywidualnej. Głównymi celami są zapobieganie nawrotom psychozy, poprawa współpracy w leczeniu i podejmowanie aktywności życiowych przez pacjentów.

 1. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna oddziału:

Oddział F9 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:
badanie psychiatryczne i psychologiczne, badanie ogólnomedyczne, badanie neurologiczne,
pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG, konsultacje specjalistyczne lekarzy innych specjalości – w razie potrzeby..
Świadczenia w oddziale F9 udzielane są przez lekarzy specjalistów psychiatrów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, lekarzy rezydentów oraz psychologów. Poza stosowaniem leków, pacjenci korzystają z bogatego programu oddziaływań psychoterapeutycznych i społecznych uzyskując w ten sposób możliwość nabycia umiejętności lepszego radzenia sobie z chorobą, zapobiegania jej zaostrzeniom i rozwoju osobistego.
Oferta psychologiczna i terapeutyczna obejmuje: diagnozę psychologiczną, indywidualne rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne.

Program zajęć dla pacjentów:
Krótkoterminowa psychoterapia grupowa

Spotkania terapeutyczne prowadzone przez doświadczonego psychoterapeutę, uczestników zachęca się do mówienia o wszystkich sprawach i trudnościach, które są dla nich aktualne i ważne. Uczestnicy są zachęcani do analizowania relacji pomiędzy członkami grupy. 

Psychoterapia tańcem i ruchem

Zajęcia skupiają się na integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Opierają się na założeniu, że ciało i umysł są ze sobą powiązane – ruch odzwierciedla sposób myślenia, przeżywani emocji, nawiązywania relacji, jest doskonałym sposobem wyrażania się i komunikacji. Będąc potężnym narzędziem zmiany – ruch pomaga wypracowywać nowe sposoby wchodzenia w relacje ze sobą i nawiązywania kontaktu z innymi.

Trening umiejętności społecznych

Celem zajęć jest poznanie i ćwiczenie umiejętności społecznych w grupie – m. in.: asertywności, komunikacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i niepokojem, wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznych wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.

Trening relaksacyjny

Celem zajęć jest nauka samodzielnego radzenia sobie ze stresem poprzez wykorzystanie różnych technik relaksacyjnych. Zajęcia odbywają się w pozycji leżącej przy relaksującej muzyce.

Psychoedukacja

Celem zajęć jest zrozumienie własnego stanu zdrowia, nauczenie się zapobiegania nawrotom choroby poprzez wczesne reagowanie na jej objawy, jak również dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami z okresu kryzysu psychicznego, eliminowanie poczucia osamotnienia i wykluczenia związanego z chorobą psychiczną.

Tańce w kręgu

Zajęcia są integrującym doświadczeniem grupowym, które służy wymianie doświadczeń i poszukiwaniu kreatywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Pomagają być bardziej obecnym  „tu i teraz”.

Psychorysunek

Podczas zajęć pacjenci wykonują rysunki na zadany przez terapeutów temat, następnie prace omawiane są wspólnie w grupie. Celem zajęć jest poszerzenie rozumienia siebie poprzez dzielenie się informacjami zwrotnymi przez uczestników.

Spotkania tzw. „Herbatka”

Zajęcia dają możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi, wzmocnienia pewności siebie i przezwyciężenia lęku społecznego we wspierającym środowisku.

Trening planowania

Pacjenci uczą się jak w systematyczny i logiczny sposób planować działania i radzić sobie z problemami praktycznymi oraz wyzwaniami dnia codziennego. Szczególny nacisk położony jest na trudności, z którymi pacjenci mierzą się po zakończeniu leczenia w oddziale.

Wycieczka

Wyjścia grupowe poza teren Instytutu do ciekawych miejsc (muzea, wystawy, kino) pod opieką personelu. Mają na celu aktywizację, rozwój umiejętności organizowania wolnego czasu i przełamywania lęku związanego z byciem poza szpitalem, domem.

Zajęcia kulinarne

Chętni uczestnicy terapii w oddziale przygotowują proste danie dla społeczności pacjentów. Taka forma aktywności pozwalana na ćwiczenie swojej samodzielności oraz umiejętności współpracy.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej wyposażonej w materiały do różnych form artystycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, tkactwo). Uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia i poznania siebie poprzez formy plastyczne oraz nauki technik plastycznych pod kierunkiem wykształconego artysty plastyka.
Ważnym elementem oferty Oddziału F9 jest Psychoedukacja dla rodzin naszych pacjentów.
Na zajęciach poruszane są najważniejsze zagadnienia związane z chorobą, leczeniem i sposobami obniżenia ryzyka nawrotu. Mają na celu dostarczenie rodzinom pacjentów wiedzy i włączenia ich w świadomy proces powracania do zdrowia członka ich rodziny.
W oddziale prowadzone są także badania naukowe w zakresie schizofrenii, neurofizjologicznych korelatów zaburzeń psychicznych, metabolicznych czynników ryzyka związanych z chorobą i jej leczeniem, uwarunkowań biologicznych i psychologicznych seksualności pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i neurologicznych.
W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów, oddział posiada akredytacje niezbędne do prowadzenia staży specjalistycznych.
Pacjenci hospitalizowani w oddziale F9 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

 1. Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Do Oddziału przyjmowane są osoby dorosłe (przed ukończeniem 35 roku życia), w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do 40 lat (np. późny początek choroby).
Pacjenci są przyjmowani do oddziału F9 w trybie planowym, po uprzedniej kwalifikacji.
W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel:
Ordynator – (22) 21 82 260
Gabinety lekarskie – (22) 45 82 260 , (22) 45 82 654
Pielęgniarka oddziałowa – (22) 45 82 655
Pokój pielęgniarek – (22) 45 82 586

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do oddziału F9 jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

Do oddziału nie mogą być przyjęci chorzy, u których istnieje ryzyko zachowań zagrażających (ryzyko podjęcia próby samobójczej, zachowań agresywnych i autoagresywnych), pacjenci aktywnie uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz pacjenci, którzy nie będą w stanie dostosować się do zasad funkcjonowania diagnostyczno – terapeutycznego oddziału otwartego (pacjenci z otępieniem w stopniu znacznym/umiarkowanym, pacjenci z upośledzeniem umysłowym znacznym/umiarkowanym, pacjenci z zaburzeniami zachowania towarzyszącymi zaburzeniom osobowości, pacjenci niesamodzielni w zakresie podstawowych czynności).

 1. Warunki pobytu w oddziale:

Oddział F9 dysponuje 26 łóżkami dla pacjentów.
Sale chorych: pokoje dwu-, cztero- i pięcioosobowe, w każdym pokoju łazienka z toaletą i prysznicem.
Inne pomieszczenia dla pacjentów znajdujące się w oddziale: sale terapii zajęciowej, sala plastyczna jadalnia, świetlica. Dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy.
Praca w systemie społeczności terapeutycznej oddziału.

Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik oddziału:

Małgorzata Maj
lekarz specjalista psychiatra
Tel. (22) 45 82 556
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

Tel. (22) 45 82 798

lek. med. Ewa Paszkowska,
lekarz specjalista psychiatra
Tel. (22) 45 82 733
e-mail: epaszkowska@ipin.edu.pl

lek. med. Małgorzata Maj
Tel. (22) 45 82 733

Psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci:

Tel. (22) 45 82 733

mgr Aleksandra Augustyn
mgr Joanna Salbert
mgr Joanna Zwierzchowska
mgr Małgorzata Walęcka
mgr Kaja Romanowicz

Terapeuci zajęciowi:

mgr Małgorzata Ofierska-Kirilenko

Tel. (22) 45 82 733

mgr Joanna Szmyd

Tel. (22) 45 82 798

Oferta diagnostyczna – terapeutyczna:

Oddział prowadzi program terapeutyczny dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i depresyjno-lękowymi

parter, Tel.  (22) 45 82 733

oraz program terapeutyczny dla pacjentów po kryzysie psychotycznym oraz dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
I piętro, Tel.  (22) 45 82 798

dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi

Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Pacjenci kierowani do Oddziału przechodzą kwalifikacje u kierownika Oddziału lub innego lekarza, wyznaczonego przez kierownika Oddziału

W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel:
Kierownik – (22) 45 82 556
Gabinety lekarskie – (22) 45 82 798
Pielęgniarka oddziałowa – (22) 45 82 798

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do Oddziału Dziennego jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

Warunki pobytu w oddziale:

Nowocześnie wyposażony dwupiętrowy oddział, łącznie dla 38 pacjentów, gabinety badań, sale terapii zajęciowej, jadalnie, dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy. Leczenie w formie grup terapeutycznych, opieki psychiatrycznej i psychologicznej.
Przyjęcie: na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, po wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza pracującego w oddziale.

Kierownik:

dr hab. n. med. Barbara Remberk

Kontakt

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Tel. (22) 45 82 631

e-mail: klinikadim@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna
 • Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia dla Dzieci Autystycznych
Działalność kliniczna 
Ordynator:

lek. med. Joanna Brągoszewska
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Monika Twardowska

Zespół terapeutyczny:

lek. n. med. Anna Katarzyna Bażyńska –
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. med. Łukasz Szostakiewicz, asystent naukowy, 
specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

lek. med. Anna Gralewicz
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. n. med. Magdalena Janusz
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. med. Magdalena Castelló-Rokicka
specjalista pediatra

dr n. med. Katarzyna Biernacka
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta CBT,
specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Anna Głowacka–Grzelak
pedagog, psychoterapeuta,
specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Ewa Brzóska-Konkol, asystent naukowy 
psycholog, psychoterapeuta CBT

mgr Elżbieta Marusiak
psycholog, psychoterapeuta

mgr Małgorzata Szymkiewicz–Misztal
psycholog, psychoterapeuta

mgr Aleksandra Majkowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP,
specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Aleksandra Majkowska 

kontakt telefoniczny w sprawie potwierdzenia konsultacji i terapii rodzinnych 
w czwartki w godz. 7:30- 8:15.

mgr Anna Głowacka-Grzelak
sprawy związane ze stażem psychologicznym i psychoterapeutycznym
kontakt telefoniczny w poniedziałki w godz. 9:30 -10:30. lub/i na adres mailowy: aglowacka@ipin.edu.pl

Lekarze rezydenci:

Anuszkiewicz Krzysztof
Borowska Anna Agnieszka
Bujacz Ewa
Dymerska Izabella
Gozdanek Aleksandra Marta
Grochowska Katarzyna Elżbieta
Jabłońska Agata Jadwiga
Korch Agata
Łapczyńska Aleksandra
Meissner  Adam Wiktor
Napierała-Bińka Natalia Maria
Ołtarzewska Anna
Partycka Agnieszka Paulina
Szychowski-Nowak Miłosz Bolesław
Youssef Khalil

Pracownicy Kliniki są członkami szeregu towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jego sekcji naukowych, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Behawiolano-Poznawczej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, European Association of Psychotherapy, International Early Psychosis Association.

Przyjęcie do szpitala:

Do szpitala przyjmowani są pacjenci w trybie nagłym oraz w trybie planowym.

Przypadki nagłe: w dni ostrych dyżurów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia w wieku 14 – 18 lat.

Przypadki planowe: W trybie planowym leczymy młodzież w wieku 13-19 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone w naszym ośrodku tylko wówczas, gdy są uczniami dziennej szkoły i posiadają ważną legitymację szkolną. W celu zgłoszenia się do oddziału należy wysłać skan skierowania do szpitala mailem na adres klinikadim@ipin.edu.pl i oczekiwać na telefoniczną wiadomość o terminie przyjęcia. Proszę upewnić się, że na skierowaniu jest zapisany numer telefonu umożliwiający kontakt z rodzicami pacjenta. W przypadku osób pełnoletnich należy dołączyć ksero legitymacji szkolnej.

Co zabrać na oddział
 • Codzienne ubrania, bieliznę itp.
 • Przybory toaletowe, ręczniki
 • Obuwie domowe bez sznurówek
 • Podręczniki szkolne, przybory szkolne
 • Można: telefon komórkowy bez funkcji nagrywania i bez aparatu, herbatę, niewielką ilość produktów spożywczych i napojów
 • Nie wolno mieć: telefonów z funkcją nagrywania, urządzeń elektronicznych umożliwiających dostęp do Internetu, gier elektronicznych, pasków, sznurków, sznurówek, ubrań z trokami, ostrych i niebezpiecznych narzędzi, cyrkli, temperówek, markerów, dezodorantów w sprayu;
 • W depozycie u pań pielęgniarek mogą być przechowywane: maszynki do golenia, ładowarka do telefonów komórkowych
Leczenie na oddziale:

W trakcie pobytu pacjenta na oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz proponowany jest program terapeutyczny. Metody diagnostyczne obejmują:

 • Badanie psychiatryczne w zespole terapeutycznym
 • Diagnoza psychologiczna: zależnie od potrzeby ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej i inne.
 • W razie potrzeby wykluczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego – EEG,
  tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 • Podstawowe badania laboratoryjne, EKG

W leczeniu korzystamy z metod biologicznych (farmakoterapia) oraz proponujemy intensywny program terapeutyczny. Opis programu znajduje się w tabeli poniżej.

 Rodzaj zajęćJak często
Spotkanie społeczności terapeutycznejWe wszystkie dni robocze około 15 minut
Terapia Grupowa2 x w tygodniu 75 minut
Arteterapia1 x w tygodniu 90 minut
Psychorysunek1 x w tygodniu 90 minut
Muzykoterapia1 x w tygodniu 90 minut
Elementy treningu umiejętności opartego na terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)1 x w tygodniu 30 minut
Terapia rodzinnaZwykle raz w trakcie pobytu, możliwość konsultacji po zakończeniu hospitalizacji
Wsparcie psychologiczneOkoło 2 razy w tygodniu
Spotkania z lekarzem prowadzącymWe wszystkie dni robocze
Tylko dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania
Program behawioralnyObejmuje cały okres hospitalizacji
Trening neuropoznania1 x w tygodniu 45 minut
Trening poznania społecznego1 x w tygodniu 45 minut
Psychoedukacja dotycząca zaburzeń odżywiania1 x w tygodniu 30 minut

W Klinice stworzony został specjalny program leczenia zaburzeń odżywiania, odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem bulimii i odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem anoreksji.

Na terenie oddziału działa szkoła – prowadzimy zajęcia od 7 klasy szkoły podstawowej do końca liceum.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

Można skorzystać z porady lekarza lub psychologa.

Telefon do rejestracji:

Tel. (22) 45 82 611

Poradnia dla Dzieci Autystycznych:

Poradnia przeprowadza diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju oraz wydaje zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Telefon do rejestracji:

Tel. (22) 45 82 611

lek. Dorota Prażmowska
st. asystent, psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra

lek. Ewa Urbanowicz
st. asystent, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

mgr Justyna Kanciała
psycholog

mgr Agnieszka Łucjanek
psycholog

mgr Justyna Gołowin
psycholog

mgr Małgorzata Cychowska
pedagog specjalny, psycholog kliniczny

lek n. med. Monika Porowska
st. asystent  – specjalista psychiatra

lek. n. med. Anna Papasz-Siemieniuk 
st asystent – specjalista psychiatra

Mapa wsparcia

https://www.mapawsparcia.pl/

Działalność naukowa

Klinika prowadzi intensywną działalność naukową i edukacyjną.

Aktualne kierunki badań:
 1.  Subkliniczne objawy psychotyczne w zaburzeniach odżywiania
 2.  Augmentacja leczenia przeciwdepresyjnego z wykorzystaniem wysiłku fizycznego
 3.  Ocena zdolności rozpoznawania i wyrażania ekspresji mimicznych u młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Najnowsze publikacje:
 1. Niwinski P, Remberk B, Rybakowski F, Rokicki D. Psychiatric Symptoms as the First or Solitary Manifestation of Somatic Illnesses: Hyperammonaemia Type II [published online ahead of print, 2020 Jul 20]. Neuropsychobiology. 2020;1-5. doi:10.1159/000508679
 2. Szostakiewicz Łukasz, Kałwa Agnieszka, Bogucka-Bonikowska Anna, Borowska Anna, Racicka-Pawlukiewicz Ewa. Czym jest katatonia u dzieci i młodzieży. Psychiatr. Pol.
  2020, vol. 54 (nr 4), s. 759-775
 3.  Remberk Barbara, Kosińska Bożena, Brągoszewska Joanna, Bogucka-Bonikowska Anna, Twardowska Monika. Problems and Strengths in Psychiatric Nursing in Poland: Current Legal Regulations and Results of Survey. Issues Ment. Health Nurs. 2020, vol. 41 (nr 4), s. 339-347 ;
 4. Remberk B., Kałwa A., Niwiński P., Popek Lidia. Randomized controlled trial of psychical activity as an add-on intervention in depressive adolescent inpatients – preliminary results. Eur. Psychiatry. 2019, vol. 56 (suppl.), s. S623.
 5. Kucharska K., Kułakowska D., Starzomska M., Rybakowski F., Biernacka K.
  The improvement in neurocognitive functioning in anorexia nervosa adolescents throughout the integrative model of psychotherapy including cognitive remediation therapy. BMC Psychiatry, czasopismo online. 2019, vol.19 (art. 15) ;
 6. Kucharska Katarzyna, Kot Emilia, Biernacka Katarzyna, Zimowski Janusz, Rogoza Jarosław, Rybakowski Filip, Kostecka Barbara, Bednarska-Makaruk Małgorzata.
  Interaction between polymorphisms of the oxytocinergic system genes and emotion perception in inpatients with anorexia nervosa. Eur. Eat. Disorders Rev.2019, vol.27 (nr 5), s. 481-494 ; 
Działalność na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzież

Pracownicy Kliniki włączają się w działania na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przejawia się to zaangażowaniem w prace towarzystw naukowych i zespołów roboczych.

dr hab. n. med. Barbara Remberk

 • konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • sekretarz zarządu filii warszawskiej sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwa Zdrowia
 • członek zespołu roboczego ds. aktywnej polityki na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka

lek. med. Anna Gralewicz

 • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Fundacja „Przejście”

Fundacja „Przejście” angażuje się w działalność edukacyjną, a także bezpośrednio wspiera działanie oddziału. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: bremberk@ipin.edu.pl
KRS: 0000422318
Nr konta: 60 1090 1883 0000 0001 2027 5415

Kierownik Kliniki:

dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała

p.o. kierownika Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta,

e-mail: knowakowska@ipin.edu.pl

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Sekretariat:

Aleksandra Kociszewska

Tel. (22) 45 82 563

e-mail: sekretariatkn@ipin.edu.pl

Informacje ogólne:

Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania przy IPIN jest najstarszą placówką w Polsce prowadzącą program terapeutyczny w formie krótkoterminowej intensywnej kompleksowej psychoterapii grupowej. Jego podstawę stanowi model biologiczno-psychologiczno-społeczny ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznego uczenia się w społeczności terapeutycznej przy odpowiednim poziomie napięcia w nurcie psychoterapii integracyjnej (głównie reprezentowane podejścia to: psychodynamiczne wraz z teoriami relacji z obiektem, przywiązania, mentalizacji, intensywnej
terapii dynamicznej; behawioralno-poznawcze; systemowe; humanistyczne).

Klinikę założył w latach 60-tych ubiegłego wieku jeden z twórców psychoterapii w Polsce prof. dr hab. n. med. Stefan Leder. Jego dzieło kontynuowała prof. dr hab. n. med. Maria Siwiak-Kobayashi i jej następcy m.in.: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, a ostatnio prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras. Tworzyli oni unikalny i nowatorski program leczenia nerwic, zaburzeń osobowości i odżywiania, który stał się inspiracją dla wielu ośrodków tego typu w Polsce i za granicą. Wysoką skuteczność tegoż udowodnili członkowie zespołu terapeutycznego w licznych artykułach i pracach doktorskich. W
Klinice wykształciły się pokolenia psychoterapeutów. Kontynuatorami myśli psychoterapeutycznej znamienitych poprzedników są:

 obecna p.o. kierownika Kliniki dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała wraz z zespołem.

Zespół terapeutyczny pracuje w ramach: Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania ze Specjalistycznym Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Odżywiania (zajęcia prowadzone są w 3 grupach po ok. 11 osób) oraz Oddziału Dziennego Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania (grupa do ok. 15 osób).

Wszyscy pracownicy zespołu przestrzegają zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, Lekarza, Pielęgniarki, systematycznie kształcą się, a swoją pracę poddają regularnej superwizji zarówno koleżeńskiej (w ramach odpraw, omówień zajęć, zebrań klinicznych) i u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto są członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa  sychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizorem zespołu jest Superwizor Certyfikowany Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego Jerzy Dmuchowski.

Działalność naukowa:

Adiunkt: dr n. med. Rok-Bujko Paulina- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
e-mail: prok@ipin.edu.pl

W Klinice prowadzone są następujące projekty badawcze: 

 1. Ocena profilu metabolicznego oraz funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego pacjentów z diagnozą zaburzeń odżywiania.
 2. Adaptacja  polskiej wersji kwestionariusza Skala Reaktywności Afektywnej (Affective  Reactivity Index) w grupie młodzieży od 15 r ż  oraz dorosłych . Ocena zależności pomiędzy nasileniem drażliwości a wybranymi parametrami psychofizjologicznymi  i emocjonalnymi w  badanej populacji. 
 3. Wpływ psychoterapii  ISTDP ( Intensive  Short Term Dynamic Psychotherapy) na poczucie kontroli i nasilenie objawów lękowych oraz somatycznych u pacjentów z zaburzeniami lękowymi. 
Oferta dydaktyczna:

Klinika jest na liście akredytowanych ośrodków stażowych Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Realizuje bogatą ofertę szkoleniową: staż i wolontariat skierowaną do psychologów, psychologów w czasie specjalizacji z psychologii klinicznej, lekarzy w czasie specjalizacji z psychiatrii, psychoterapeutów, psychoterapeutów w czasie szkolenia z psychoterapii. 

Staż to forma biernego i czynnego zdobywania wiedzy oraz doświadczenia. Podejmujący go dołącza do jednej z części zespołu terapeutycznego lub do jego podzespołu i obserwuje proces leczenia w czasie zajęć prowadzonych dla pacjentów w ramach programu terapeutycznego. Ponadto bierze czynny udział w pracy zespołu terapeutycznego (odprawach porannych z prezentacją literatury naukowej i popołudniowych, omawianiu zajęć, zebraniach klinicznych i naukowych) i może być poproszony o poprowadzenia niektórych z zajęć. Chętnym rekomendujemy zarezerwowanie czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 przez okres ok. 2-3 m-cy. Staż jest płatny.

Po odbyciu trzymiesięcznego stażu zapraszamy do bardziej aktywnej i nieodpłatnej formy – wolontariatu. Podejmujący go staje się członkiem jednej z części zespołu terapeutycznego lub jego podzespołu i ma możliwość, po uzyskaniu akceptacji zespołu terapeutycznego, współprowadzenia lub prowadzenia zajęć dla pacjentów, w tym sesji psychoterapii indywidualnej. Chętnym proponujemy zarezerwowanie czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30. Mile widziana jest rekomendacja superwizora z wskazaniem zakresu zajęć do prowadzenia jakich poleca on swego superwizanta. Czas trwania wolontariatu jest do ustalenia.

Osobom w trakcie wolontariatu lub po nim może być zaproponowana praca w jednostkach Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w zakresie realizacji jej zadań naukowych. 

W sprawach staży wolontariatów i pracy prosimy kierować się do sekretariatu Kliniki.

Oferta Kliniczna:

Oddział Całodobowy Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania ze Specjalistycznym Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Odżywiania

Zespół terapeutyczny:
Kierownik Oddziału:

dr Artur Krężel
specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikowany

e-mail: akrezel@ipin.edu.pl

Małgorzata Dzwonkowska- pielęgniarka oddziałowa
e-mail: dzwonek@ipin.edu.pl

mgr Agnieszka Gessel – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia 
e-mail: agessel@ipin.edu.pl

mgr Barbara Jagosz -psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego
e-mail: bjagosz@ipin.edu.pl

mgr Joanna Kawecka – psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
e-mail: jkawecka@ipin.edu.pl

Anna Kołaczek – terapeuta zajęciowy
e-mail: akolaczek@ipin.edu.pl

mgr Marcin Król – psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany
e-mail: mkrol@ipin.edu.pl

mgr Elwira Kowalska -psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego
e-mail: ekowalska@ipin.edu.pl

dr n. med. Stanisław Oziemski – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany, superwizor-aplikant PTP
e-mail: soziemski@ipin.edu.pl

dr n. med. Paulina Rok-Bujko – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
e-mail: prok@ipin.edu.pl

mgr Szymańska-Kierlandczyk- choreoterapeuta
e-mail: aszymanska@ipin.edu.pl 

W Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania ze Specjalistycznym Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Odżywiania prowadzone jest leczenie w społeczności terapeutycznej, którą tworzą wszyscy pacjenci i personel w ramach programu terapeutycznego, na który składają się zajęcia: prowadzone przez zespół terapeutyczny w godzinach: 9.00-15.30: terapia grupowa, społeczność terapeutyczna, terapia behawioralna, warsztaty umiejętności społecznych, arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, psychorysunek, choreoterapia, praca z ciałem, zajęcia relaksacyjne, zajęcia integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne  oraz prowadzone w godzinach: 15.30 – 22.00 w ramach aktywności organizowanych przez samorząd: prezentacja zawodu, wieczorki towarzyskie.

Oddział ma 30 miejsc. Pacjenci tworzą trzy grupy: A, B i C . Każdą z nich opiekuje się i prowadzi w niej zajęcia jeden z podzespołów zespołu terapeutycznego: A, B i C. W każdym jest 3 psychoterapeutów: 2 psychologów i 1 lekarz. Zajęcia: terapia zajęciowa, praca z ciałem, choreoterapia, arteterapia są prowadzone we wszystkich grupach przez tych samych terapeutów. 

Pacjentów reprezentuje 4-osobowy samorząd zmieniający się co tydzień. Do jego zadań należy kierowanie życiem pacjentów w Oddziale, pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych trudności i konfliktów, organizowanie i prowadzenie zajęć odbywających się bez udziału terapeutów: gimnastyki porannej, pogadanki o zawodzie, wieczorków towarzyskich i klubowych, prac porządkowych, wyjść do kina, teatru, muzeum czy na spacer. We wszystkich sprawach wątpliwych samorząd kontaktuje się z przedstawicielem personelu. Ponadto pracą grupy kierują grupowi. Pod koniec swojej kadencji samorząd i grupowi spotykają się raz w tygodniu z całą społecznością (pacjentami i personelem) w czasie zebrania i na nim przekazują oni informacje: samorząd „czym żyła społeczność” w minionym tygodniu oraz dzieli się obserwacjami na temat postępów i trudności, jakie wystąpiły u poszczególnych osób w formie listów-opisów zachowań, a grupowi „czym żyła grupa”. Społeczność terapeutyczna ma wtedy okazję do przedyskutowania spraw dotyczących osób będących w różnych grupach terapeutycznych.

Leczenie odbywa się poza łóżkiem. Pacjenci chodzą we własnych ubraniach. Na zajęciach ruchowych obowiązuje strój i obuwie sportowe. Czas w ciągu dnia wypełniony jest zajęciami terapeutycznymi. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe, ponieważ stanowią one zasadniczy element leczenia. Czynne uczestniczenie we wszystkich zajęciach ma na celu osiągnięcie poprawy stanu zdrowia poprzez poszukiwanie przyczyn powstania zaburzeń, powodów dla których one trwają, zrozumienie aktualnych problemów i trudności oraz, poprzez podejmowanie prób ich rozwiązania, nauczenia się nowych zachowań. Grupowe formy leczenia i życie w społeczności ułatwiają zrozumienie trudności własnych i cudzych oraz umożliwiają rozwiązywanie ich samodzielnie, ale przy pomocy innych. Nerwice, zaburzenia osobowości i odżywiania nie są chorobami, które można usunąć przy pomocy środków farmakologicznych. Ich przyczyny tkwią w sytuacjach życiowych pacjenta, w sposobach przeżywania i reagowania na nie. Dlatego leki w Oddziale stosuje się tylko jako środek pomocniczy. Osoba przybywająca do Oddziału musi być przygotowana na rezygnację z leków. Przywiezione ze sobą leki należy oddać w depozyt pielęgniarce. 

Praca Oddziału wymaga przestrzegania regulaminu związanego z procesem i celami terapii. Zawiera on informacje o prawach i obowiązkach pacjentów. Uwzględniono w nim m.in. obowiązek samoobsługi w zakresie sprzątania kilkuosobowych sal sypialnych, świetlicy, sal zajęć, łazienek oraz prawo do korzystania z przepustek, wolnych wyjść i odwiedzin. Przez okres pierwszych dwóch tygodni umawiamy się z pacjentami na rezygnację z: przepustek, wolnych wyjść i odwiedzin. Jest to czas adaptacji do warunków leczenia, jak również okres badań i wzajemnego poznawania się. Po tym okresie pacjent może wyjeżdżać na weekendowe „treningi domowe”. Oddział jest otwarty, co oznacza, że pacjenci mogą swobodnie poruszać się po terenie Instytutu w godzinach wyznaczonych regulaminem. Pacjenci z zaburzeniami odżywiania podpisują specjalny kontrakt terapeutyczny. 

Wszyscy pacjenci podpisują również zobowiązanie do poufności – obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie terapii o innych osobach korzystających z leczenia. Psychoterapia w oddziale jest doświadczeniem intensywnym, angażującym emocjonalnie i czasowo. Na okres leczenia wskazane jest zawieszenie wszelkich zobowiązań (w tym zawodowych), odroczenie podejmowania ważnych decyzji. 

Pobyt w Oddziale trwa 12 tygodni (84 dni) dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi lub odżywiania. W przypadku osób z kłopotami osobowościowymi może trwać do 24 tygodni (168 dni). Pacjent spełniający to kryterium może w 19 tyg. zgłosić chęć pozostania dłużej i wówczas omawia tę sprawę w grupie, społeczności, z terapeutą indywidualnym i po sprecyzowaniu celów nad jakimi chce pracować ostateczną decyzję podejmuje podzespół terapeutyczny. Ostatnie dwa tygodnie leczenia stanowią pomost między pobytem w szpitalu a całkowitym powrotem do codziennego życia. Po wypisaniu pacjent może brać udział w comiesięcznych spotkaniach klubowych oraz kontynuować kontakt terapeutyczny ze w ramach Przychodni Leczenia Nerwic.

Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
Zespół terapeutyczny:
Kierownik Oddziału:

dr  n. med. Anna Sarol-Kulka – specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta certyfikowany, certyfikowany terapeuta psychodramy

e-mail: asarol@ipin.edu.pl

mgr Anna Kunicka – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego
e-mail: akunicka@ipin.edu.pl

mgr Ilona Popławska – psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
e-mail: ipoplawska@ipin.edu.pl


Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej, którą tworzą pacjenci wraz z personelem terapeutycznym. Obie grupy są współodpowiedzialne za proces leczenia, z różnym podziałem obowiązków i ról. Do personelu terapeutycznego należą: lekarz, psychoterapeuci, pielęgniarka i stażyści.

Oddział ma 15 miejsc i z tylu pacjentów złożona jest grupa terapeutyczna. W każdym tygodniu 1-2 osoby kończą terapię, a na ich miejsce przyjmowane są nowe.

Leczenie trwa 11 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.30 – 15.30 zgodnie z obowiązującym planem w danym tygodniu. W drugą środę każdego miesiąca odbywa się Klub Byłego Pacjenta i w tym dniu zajęcia trwają od 11:30 do 20:00.

Stosowane w Oddziale leczenie oparte jest przede wszystkim na różnych formach psychoterapii grupowej takich jak: grupa terapeutyczna, psychodrama, pantomima, arteterapia, muzykoterapia, psychorysunek, choreoterapia, praca z ciałem, zajęcia ruchowe, psychoedukacja i treningi umiejętności psychospołecznych. Oddział nie oferuje psychoterapii indywidualnej. Farmakoterapia jest leczeniem uzupełniającym, a pacjenci z niej korzystający są objęci na czas pobytu opieką psychiatry i przyjmują tylko te leki, które zleci lekarz Oddziału. Ze względu na specyfikę leczonych zaburzeń może zaistnieć potrzeba odstawienia lub zmiany dawek niektórych przyjmowanych leków.

W dniu przyjęcia do Oddziału psycholog zbiera wywiad psychologiczny, który ma na celu poznanie najważniejszych faktów z życia pacjenta. Dodatkowo przeprowadzane jest badanie przez lekarza psychiatrę i zbierany jest wywiad pielęgniarski. Osoby decydujące się na leczenie zgadzają się na przestrzeganie zasad wyszczególnionych w regulaminie Oddziału, który podpisują w dniu przyjęcia. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla skuteczności terapii.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Ewentualne nieobecności są ograniczone limitami, których przekroczenie może spowodować wcześniejszy wypis z Oddziału. Pacjent ma prawo do dwóch dni nieobecności, pięciu spóźnień i trzech wcześniejszych wyjść. W wyjątkowych przypadkach takich jak wezwanie do urzędu czy choroba, nieobecności mogą zostać usprawiedliwione po konsultacji z lekarzem Oddziału. W okresie trwania terapii (od dnia przyjęcia do wypisu) obowiązuje zakaz picia alkoholu i przyjmowania substancji psychoaktywnych w Oddziale i poza nim. Podczas zajęć nie korzysta się z telefonów komórkowych, które przechowywane są poza salą terapeutyczną. Wszyscy pacjenci podpisują również zobowiązanie do poufności, która jest obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie terapii o innych osobach korzystających z leczenia.

Grupa pacjentów na cotygodniowym spotkaniu społeczności wybiera spośród siebie czteroosobowy samorząd, którego kadencja trwa tydzień. W skład samorządu wchodzi starosta, wicestarosta i dwóch dyżurnych, którzy mają różne obowiązki w ramach swoich ról. Samorząd kieruje życiem grupy i czuwa nad przestrzeganiem regulaminu Oddziału, dba o wyposażenie, czystość pomieszczeń, rozdawanie posiłków, prowadzi zebrania społeczności oraz kontaktuje się z personelem w sprawach bieżących.

Psychoterapia na Oddziale jest doświadczeniem intensywnym, angażującym emocjonalnie i czasowo. Na czas leczenia konieczne jest zawieszenie wszelkich zobowiązań zawodowych.

Celem psychoterapii prowadzonej w Oddziale jest poprawa stanu zdrowia
i  funkcjonowania w codziennym życiu, przekładająca się na subiektywne poczucie lepszej jakości życia. Zrozumienie siebie i źródeł swoich problemów jest punktem wyjścia do zmiany. Jest to możliwe dzięki skutecznej pracy nad wydarzeniami z przeszłości, relacjami z ważnymi osobami oraz pracy nad aktualnymi trudnościami w funkcjonowaniu.

Aktywna praca pacjenta w grupie dostarcza doświadczenia niezbędnego do zwiększenia świadomości swoich zachowań i ich wpływu na innych ludzi. Terapia grupowa jest przestrzenią, w której możliwe jest otrzymanie cennych informacji zwrotnych, doświadczanie nowych sposobów funkcjonowania społecznego i uczenie się różnych umiejętności w tym: lepszego rozumienia swoich potrzeb i emocji,  radzenia sobie z lękiem i stresem, dbania o siebie w trudnych chwilach, budowania satysfakcjonujących relacji, umiejętności współpracy i komunikacji oraz rozwijania własnej motywacji do działania.

Każdy z pacjentów w pierwszych trzech tygodniach terapii pisze swój życiorys emocjonalny, który jest omawiany na specjalnej sesji życiorysowej w połowie pobytu. W trakcie leczenia istnieje też możliwość skorzystania z psychodramy, a w ostatnich tygodniach terapii osoby kończące leczenie odbywają treningi domykające pracę terapeutyczną. Dodatkowo każdy z pacjentów odbywa dwie godzinne rozmowy z psychoterapeutą z zespołu, który jest jego opiekunem na czas pobytu: jedną po życiorysie a drugą na zakończenie terapii.

Kwalifikacja do leczenia w Klinice

Przyjęcie do Kliniki poprzedza rozmowa kwalifikacyjna – standardowe badanie psychiatryczne przeprowadzone przez lekarza Kliniki. (Możliwe jest zaproszenie też pacjenta na rozmowę z psychologiem Kliniki.) W celu umówienia terminu kwalifikacji należy zadzwonić do sekretariatu Kliniki, gdzie pacjent jest zapisywany na określony termin wizyty. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej dodatkowo lekarz sprawdza motywację pacjenta do leczenia w Klinice, ustala z chorym jego wstępne oczekiwania dotyczące leczenia, oddział; pacjent uzyskuje informację o zasadach terapii ujętych w formie regulaminów, a dla osób z zaburzeniami odżywiania również w formie specjalnego kontraktu terapeutycznego. Rekomendowane jest przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej (np. karty informacyjne – szczególnie z oddziałów psychiatrycznych, badania stanu somatycznego, badania psychologiczne). Po kwalifikacji pacjent jest wpisywany na listę osób oczekujących do przyjęcia.

Warunki jakie musi spełniać pacjent w dniu przyjęcia do Kliniki:
 1. Wiek powyżej 18 lat.
 2. Motywacja i możliwość do zmiany.
 3. Posiadanie przestrzeni czasowej do leczenia trwającego 77 do 168 dni.
 4. Skierowanie „psychiatryczne” wystawione przez psychiatrę (najlepiej leczącego) z informacją o przebiegu leczenia i rozpoznaniem między F40-F69 (wg. ICD-10).
 5. Brak w kuracji benzodiazepin.
 6. Hospitalizacja w tym samym oddziale Kliniki może się odbyć przynajmniej po 3 latach od ostatniego pobytu (jeżeli pacjent był na oddziale dziennym  można rozważyć pobyt w całodobowym lub odwrotnie).
 7. Hospitalizacja w oddziale Kliniki może się odbyć przynajmniej miesiąc po opuszczeniu innego oddziału psychiatrycznego lub terapeutycznego.
 8. Brak okoliczności i schorzeń uniemożliwiających odpowiedni poziom refleksji, symbolizacji i mentalizacji: zbyt dużych dawek leków, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń funkcji poznawczych na podłożu organicznego uszkodzenia cun (w tym procesu otępiennego), głębokich zaburzeń osobowości – zwłaszcza osobowości dyssocjalnej, czynnego uzależnienia od substancji psychoaktywnych, dekompensacji osobowości z tendencjami samobójczymi lub wysokim ryzykiem używania przemocy, zaburzeń afektywnych nie będących w stanie remisji czy chorób psychicznych.
 9. W przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych pacjent musi mieć przed przyjęciem do oddziałów Kliniki okres przynajmniej rocznej abstynencji wypełnionej realizacją programu terapeutycznego dla uzależnionych. 
 10. Posiadać stabilny stan somatyczny (w tym zaburzeń odżywiania) poświadczony zaświadczeniem wydanym przez lekarza prowadzącego zawierającym dokładne zalecenia kuracyjne i dietetyczne jakie pacjent ma dostarczyć w dniu planowanego przyjęcia do Oddziału.
 11. Ponadto w przypadku zaburzeń odżywiania pacjent w dniu planowanego przyjęcia do Oddziału Całodobowego (tylko w nim leczymy zaburzenia odżywiania) musi mieć BMI powyżej 14,5.
 12. Alergie pokarmowe i konieczność stosowania szczególnej diety muszą być poświadczone zaświadczeniem lekarskim przedstawionym w dniu planowanego przyjęcia.
 13. W przypadku wątpliwości diagnostycznych pacjent może być skierowany do poradni, oddziału psychiatrycznego lub internistycznego w miejscu zamieszkania pacjenta lub może być mu zaproponowany ośrodek Instytutu. 
 14. Uregulowana sytuacja ubezpieczeniowa: posiadanie ubezpieczenia z dowolnego powodu lub świadczenia rehabilitacyjnego lub złożonego wniosku o niego lub renty przyznanej na przynajmniej jeszcze jeden rok.
 15. Uregulowana sytuacja prawna: brak lub zakończone sprawy, a w szczególności karne do etapu uniewinnienia lub skazania.
 16. Jeżeli są schorzenia utrudniające proces samoobsługi w czasie terapii zapraszamy pacjenta do oddziału, aby mógł podjąć decyzję o leczeniu się.

Kierownik:

prof. nadz dr hab. Janusz Heitzman

Z-ca Kierownika:

Małgorzata Luks

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa
Budynek S

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 859

Fax: (22) 45 82 860

e-mail: kps@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna
 • Oddział
Działalność naukowa

Klinika psychiatrii sądowej realizuje programy statutowe, projekty krajowe i międzynarodowe w zakresie problematyki nie tylko psychiatryczno-psychologicznej, ale także zagadnień leżących na pograniczu medycyny i prawa, psychopatologii życia społecznego i resocjalizacji. W zakres naukowych zainteresowań Kliniki wchodzą przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • Opiniowanie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne w sprawach cywilnych i karnych – aspekty prawne, metodologia i kazuistyka; 
 • System środków w zabezpieczających w Polsce na tle innych krajów UE;
 • Przyczyny biologiczne, psychologiczne i środowiskowe popełnienia czynów zabronionych;
 • Etiologia zachowań agresywnych;
 • Etiopatogeneza, konsekwencje społeczne i czynniki predykcyjne przemocy;
 • Związek pomiędzy uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, impulsywnością i występowaniem zachowań agresywnych;
 • Ocena ryzyka ponownego popełnienia czynu zabronionego w przyszłości u pacjentów względem których wykonywany jest karnoprawny środek zabezpieczający;
 • Wpływ obrazu psychozy na występowanie zachowań agresywnych;
 • Przebieg i efektywność terapeutyczna realizacji środka zabezpieczającego stosowanego w psychiatrii;
 • Stan somatyczny pacjentów detencyjnych;
 • Potrzeby i jakość życia pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej;
 • Prawa pacjenta w oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz oddziale sądowym;
 • Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna – przesłanki psychiatryczne i prawne w kontekście realizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 • Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie – aspekty psychiatryczne i psychologiczne;

Kierownik:

dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka

Kontakt

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Tel. (22) 45 82 762

e-mail: sawicka@ipin.edu.pl

Działalność kliniczna : 

program terapeutyczno-rehabilitacyjny dedykowany jest osobom chorującym psychicznie na schizofrenię.

Działalność naukowa

– rehabilitacja psychiatryczna;

– metody pomocy psychologicznej;

– psychoterapia schizofrenii;

– podwójna diagnoza.

Kierownik:

dr n. med. Andrzej Silczuk

Z-ca Kierownika:

lek. Monika Szymczakowska

Kontakt:

Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Sekretariat:

Jolanta Jamrozik

Tel. (22) 45 82 740

Fax. (22) 65 19 311

e-mail: jamrozik@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna
 1.  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
 2.  Ośrodek Terapii Uzależnień Oddział Dzienny
 3.  Ośrodek Terapii Uzależnień Oddział Całodobowy (aktualnie działalność oddziału jest zawieszona).
 4.  Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień
 5.  Poradnia metadonowa. Program substytucyjny
Działalność kliniczna 
 1. W Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (OLZA)  prowadzi się rozpoznawanie i leczenie osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi, pomaga się odstawić leki uspokajające i nasenne i leczy się zespoły abstynencyjne występujące przy odstawianiu tych leków. W trakcie pobytu przeprowadzana jest diagnostyka mająca na celu wykluczenie innych zagrażających zdrowiu lub życiu przyczyn zaburzeń powodujących objawy podobne do zespołów abstynencyjnych. Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych trwa zazwyczaj około 10 dni i traktowane jest, jako wstęp do leczenia odwykowego. W trakcie pobytu pacjent konsultowany jest przez lekarzy i terapeutów oddziału jak i innych jednostek celem rozpoznania sytuacji i zaproponowania najbardziej właściwej dla pacjenta terapii po zakończeniu detoksykacji. Za wyjątkiem stanów nagłych, czyli zagrażających życiu, leczenie zespołów abstynencyjnych odbywa się na podstawie skierowania na druku o nazwie „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” wydawanego przez lekarza, najlepiej lekarza psychiatrę. Odstawianie leków uspokajających i nasennych i leczenie zespołów abstynencyjnych trwa około 8 tygodni. Celem rozpoczęcia procedury przyjęcia pacjenta uzależnionego od leków pacjenci posiadający skierowanie do szpitala psychiatrycznego i aktualny dowód ubezpieczenia zgłaszają się telefonicznie pod numerem tel. (22) 45 82 691 lub (22) 45 82 740 w dni robocze w godzinach 11.00-13.30 w celu umówienia się na wizytę kwalifikującą, w czasie której zostaną szczegółowo podane warunki leczenia i w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia wyznaczony zostanie termin hospitalizacji.

Dane kontaktowe OLZA IPIN:

Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 691

Pokój lekarzy:

Tel. (22) 45 82 753

Pokój terapeutów:

Tel. (22) 45 82 754

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 721

Numer telefonu ogólnodostępny w oddziale do pacjentów:

Tel. (22) 21 82 328

 1. Ośrodek Terapii Uzależnień Oddział Dzienny. Ośrodek Terapii Uzależnień (OTU) Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest placówką o jednej z najdłuższych tradycji leczenia odwykowego w Polsce, oferującą profesjonalny, kompleksowy program leczenia uzależnienia od alkoholu i uzależnienia mieszanego (od alkoholu i innego środka psychoaktywnego lub nałogów behawioralnych). W Ośrodku realizowany jest podstawowy program terapeutyczny, trwający około 8 tygodni. Program terapeutyczny obejmuje intensywną psychoterapię grupową i indywidualną oraz obszerne działania psychoedukacyjne. Uwzględnia założenia tzw. Modelu Minnesota, wykorzystując doświadczenia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Praca Ośrodka podlega regularnie super wizji terapeutycznej. Ośrodek Terapii Uzależnień prowadzi terapię dla osób  uzależnionych od alkoholu, z uzależnieniem mieszanym: od alkoholu i leków uspokajająco-nasennych, od alkoholu i narkotyków, od alkoholu z współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi. W trakcie terapii Pacjent otrzymuje wiedzę na temat uzależnienia i jego mechanizmów. Rozpoznaje u siebie objawy uzależnienia i dotychczasowe straty spowodowane uzależnieniem. Uczy się, jak skutecznie utrzymywać abstynencję. Nabywa umiejętności identyfikowania i dobrego wyrażania przeżywanych uczuć oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami „na trzeźwo”. Uczy się lepiej radzić sobie ze stresem i lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi i samym sobą. Wdraża się również w korzystanie ze wsparcia wspólnot samopomocowych.

Przyjęcie do Ośrodka poprzedzone jest konsultacją lekarską, której celem jest przede wszystkim wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do leczenia w OTU. Na konsultację Pacjent powinien stawić się trzeźwy, z dokumentem tożsamości, ze skierowaniem z poradni terapii uzależnień, która będzie sprawować nad nim opiekę po zakończeniu terapii w OTU (honorujemy również skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz z dokumentacją z dotychczasowego leczenia odwykowego lub psychiatrycznego. Rejestracja pacjentów i konsultacje odbywają się w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 11. Po konsultacji Pacjent do momentu przyjęcia do leczenia w warunkach oddziału dziennego co czwartek potwierdza telefonicznie chęć rozpoczęcia leczenia. Ważne jest, aby przed podjęciem leczenia w trybie dziennym Pacjent załatwił pilne sprawy życiowe tak, aby w trakcie leczenia w Ośrodku mógł skupić się wyłącznie na programie terapii. Po wykonaniu wszystkich zaleceń i ustaleniu terminu Pacjenta przyjmuje się do Ośrodka, gdzie rozpoczyna intensywny proces terapeutyczny – Pacjent uczestniczy w zajęciach na terenie Ośrodka od godziny 8:30 do godziny 15,  przez 8 tygodni. W dniu przyjęcia do oddziału dziennego pacjent obowiązany jest posiadać: skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry lub z poradni odwykowej gdzie przebywał wcześniej na leczeniu.  Za okres pobytu w Ośrodku pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie. Leczenie obywateli polskich finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po zakończeniu terapii w Ośrodku każdy Pacjent realizuje indywidualnie opracowany plan dalszego leczenia w wybranej placówce ambulatoryjnej. 

Dane kontaktowe OTU IPIN:

Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 685
Fax. (22) 651 9 318

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 685
Fax. (22) 65 19 318

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 685
Fax. (22) 65 19 318

 1. Ośrodek Terapii Uzależnień Oddział Całodobowy. W związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 lipca 2019r., o sygn. akt. WZ-II.9610.1.11.2019. ADP w sprawie czasowego zaprzestania działalności komórki organizacyjnej nr 021 pn. Całodobowy Ośrodek Terapii Uzależnień, w terminie od 1 sierpnia 2019r., do 31 stycznia 2020r., uprzejmie informujemy, o wstrzymaniu przyjęć w programie terapeutycznym realizowanym w Całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień. Równocześnie zawiadamiamy, że program podstawowej terapii uzależnień realizowany w IPiN będzie w ramach Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień.
 2. Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień (dawna „Goplańska) świadczy pomoc psychologiczną/terapeutyczną dla osób dorosłych z problemem alkoholowym (uzależnionych, szkodliwie używających alkoholu) oraz osobom bliskim osób uzależnionych: członkom rodziny; małżonkom, partnerom (współuzależnienie); osobom, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA). Leczenie w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień (AZLU) się w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 8–20.  Rejestracja Pacjenta na pierwszą wizytę z Psychologiem/Terapeutą odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez Lekarza mającego kontrakt z NFZ. Informacje na temat wymaganego skierowania oraz umówienie pierwszej wizyty odbywa się poprzez kontakt z Rejestracją AZLU: osobiście lub telefonicznie (tel. 22 458 27 88) od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20. Psycholog/Terapeuta na podstawie indywidualnego/nych spotkań z Pacjentem, uzyskanych od Pacjenta informacji i ocenie problemu, z którym zgłasza się Pacjent podejmuje decyzję odnośnie do dalszego leczenia. Cały proces decyzji dotyczący zaleceń odbywa się w dialogu z Pacjentem. Po podjęciu indywidualnych decyzji, co do dalszego leczenia Pacjenta w Ambulatoryjny Zespole Leczenia Uzależnień może zostać zaoferowana terapia grupowa w trybie ambulatoryjnym przez okres około 2 lat. Terapia grupowa odbywa się z częstotliwością spotkań 1- 2 w tygodniu w godzinach wieczornych (po godzinie 17:00), czas trwania spotkania od 1,5 do 2 godzin lub  indywidualny kontakt z Psychologiem/Terapeutą w trybie ambulatoryjnym. Po podjęciu decyzji na temat dalszego leczenia i zakwalifikowaniu do terapii w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia UzależnieńPacjent podpisuje Kontrakt uczestniczenia w terapii. Po ukończeniu terapii na prośbę Pacjenta jest wydawane zaświadczenie potwierdzające zakończenie terapii. W trakcie terapii Pacjentowi na jego prośbę może zostać wydane zaświadczenie potwierdzające fakt jego uczestniczenia w terapii.
Dane kontaktowe AZLU IPIN:
Kierownik poradni:

Tel. (22) 45 82 688

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 688

Rejestracja pacjentów:

Tel. (22) 45 82 788

 1. Poradnia metadonowa. Program substytucyjny. W programie świadczone są usługi psychoterapeutyczne (z nastawieniem na terapię indywidualną) i psychiatryczne. Regulamin programu oparty jest o rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kwalifikacja do Programu odbywa się od poniedziałku do piątku godzina 9:00-11:00. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentacją medyczną. Kryteria kwalifikacji do Programu substytucyjnego w IPiN: osoby pełnoletnie, rozpoznanie uzależnienia od opiodiów (F11), wyrażenie zgody na przyjmowanie leku substytucyjnego. Leki stosowane do substytucji to: metadon (w postaci syropu) oraz naltrekson (w postaci rozpuszczalnych w jamie ustnej tabletek). Celem programu są poprawa stanu psychicznego i somatycznego, ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą dożylną, powrót do pełnienia ról społecznych, zmniejszenie kryminalizacji.

Godziny otwarcia punktu wydawania substytutu:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:00
Sob – Nie 7:30 – 11:30.

Dane kontaktowe Poradni metadonowej IPIN:
Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 759

Punkt metadonowy:

Tel. (22) 45 82 670
Tel. (22) 45 82 875

Działalność naukowa

Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPLU) od lat realizuje zadania w interesie zdrowia publicznego. Pracownicy naukowi zatrudnieni w ZPLU realizują projekty statutowe w dziedzinie nauk o zdrowiu, w szczególności prowadzą badania nad konceptualizacją, profilaktyką uzależnień (od alkoholu, benzodiazepin, leków nasennych oraz nałogów behawioralnych) oraz optymalizacją metod ich leczenia. ZPLU oferuje możliwość odbycia stażu dla osób, które w swojej pracy stykają się z problematyką uzależnień (psychologów, pedagogów. lekarzy, pracowników socjalnych, prawników etc.). Chętni proszeni są o kontakt z kierownikiem zespołu lub kierownikami poszczególnych jednostek.

Rozmiar czcionki
Kontrast