I Klinika Psychiatryczna

p.o. Kierownika:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marta Anczewska

e-mail: anczew@ipin.edu.pl

Kontakt:

Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

Małgorzata Gorzeń

tel. (22) 45 82 773, fax (22) 45 82 818

e-mail: gorzen@ipin.edu.pl

Oddział F1

Kierownik:

dr Bogdan Stefanowski

tel. (22) 45 82 532

e-mail: bstefanowski@ipin.edu.pl

Pielęgniarka oddziałowa: 

Joanna Kicińska

tel. (22) 45 82 552

Lekarze: tel. (22) 45 82 606, (22) 4582 794, (22) 45 82 606

Psycholodzy: tel. (22) 21 82 242

Dyżurka pielęgniarek: tel. (22) 45 82 672

Oddział F2

Kierownik oddziału:

dr n. med. Izabela Niedźwiedzka-Siuda

Specjalista psychiatra

tel. (22) 45 82 553

e-mail: iniedzwiedzka@ipin.edu.pl

Pielęgniarka Oddziałowa:

Agnieszka Augustyniak

specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

tel. (22) 45 82 505

Lekarze: 

tel. (22) 45 82 531(22) 45 82 866(22) 45 82 844

Psycholodzy: 

tel. (22) 45 82 538

Dyżurka pielęgniarek:

tel. (22) 45 82 518

Oddział F10

ODDZIAŁ ZAPOBIEGANIA NAWROTOM F10 jest całodobowym oddziałem szpitalnym i dysponuje 25 miejscami w 7 pokojach (trzy i czteroosobowych), każdy z węzłem sanitarnym. Do dyspozycji pacjentów pozostaje sprzęt TV, sala komputerowa, biblioteka, siłownia oraz stół do tenisa stołowego.

W trakcie pobytu w oddziale można korzystać z przepustek poza teren szpitala, pacjenci mają dostęp do znajdujących się poza oddziałem kawiarni i kaplicy.

Kierownik:

Joanna Krzyżanowska-Zbucka

tel. 22 45 82 581

e-mail: krzyzano@ipin.edu.pl

Pielęgniarka oddziałowa:

Jolanta Januszczak

tel. 22 45 82 584

Lekarze

tel. 22 45 82 799

Psycholodzy

tel. 22 45 82 582

Zespół pielęgniarski:

tel. 22 45 82 583; tel. 22 45 82 585

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Prowadzimy 10 tygodniowy program edukacyjno – terapeutyczny, który wspiera Pacjentów
w opracowaniu strategii zapobiegania nawrotom przewlekłych, nawracających zaburzeń psychicznych. Przyjmujemy osoby z rozpoznaniem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i innych zaburzeń psychotycznych. Nasza oferta:

 • diagnostyka lekarska i psychologiczna,
 • leczenie farmakologiczne,
 • społeczność terapeutyczna,
 • psychoedukacja,
 • indywidualna i grupowa psychoterapia,
 • trening metapoznawczy,
 • trening funkcji poznawczych,
 • trening relaksacyjny,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening ruchowy.

W oddziale odbywają się codziennie zebrania społeczności terapeutycznej, które służą uzyskaniu informacji na temat stanu zdrowia psychicznego pacjentów, a także omówieniu bieżących sytuacji
i problemów związanych z funkcjonowaniem w oddziale. W ramach społeczności terapeutycznej pacjenci zachęcani są do różnych aktywności, między innymi do współtworzenia comiesięcznej gazetki oddziałowej oraz do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych takich jak warsztaty dziennikarskie.

Psychoedukacja polega na przekazywaniu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych i ich leczenia oraz przedstawia możliwości wpływu na przebieg i nawroty choroby. Celem tych zajęć jest umożliwienie pacjentom i ich bliskim lepszego funkcjonowania psychosocjalnego przez kształtowanie postaw i stylu radzenia sobie. Psychoedukację na oddziale prowadzimy w formie wykładów i warsztatów (grup dyskusyjno-edukacyjnych). Praca nad zrozumieniem podawanych treści odbywa się także w trakcie indywidualnych spotkań z lekarzem czy terapeutą.

Cykl spotkań psychoedukacyjnych trwa 10 tygodni (standardowy czas przebywania Pacjenta
w oddziale) i obejmuje tematy:

1) Kryzys psychiczny – przyczyny i objawy;

2) Farmakoterapia, czyli o lekach stosowanych w psychiatrii;

3) Wczesne objawy ostrzegawcze;

4) Teoria podatności i stresu;

5) Proces zdrowienia;

6) Profilaktyka;

7) Promocja zdrowego trybu życia;

8) Zdrowie seksualne;

9) Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Psychoterapia indywidualna i grupowa w nurcie poznawczo-behawioralnym

Osoby w trakcie trwania kryzysu psychicznego, lub bezpośrednio po jego zakończeniu, zmagają się
z szeregiem problemów psychologicznych. Pacjenci tracą poczucie bezpieczeństwa, mierzą się
z krótkotrwałymi i długotrwałymi skutkami kryzysu, spada ich samoocena. W terapii pomagamy zrozumieć mechanizmy prowadzące do kryzysu i zintegrować to doświadczenie. Obok oddziaływań grupowych skutecznym sposobem pomocy jest indywidualna psychoterapia.

Specyfika oddziaływań dobierana jest każdorazowo do problemów zgłaszanych przez danego Pacjenta oraz jego psychopatologii. Oparta jest na konkretnych protokołach terapeutycznych rekomendowanych do pracy z danym problemem/objawem i o udowodnionej skuteczności.

Trening funkcji poznawczych

Osłabienie lub inne zaburzenie funkcji poznawczych, takich jak uwaga i pamięć często współtowarzyszy różnym zaburzeniom psychicznym. Problemy te powodują dodatkowe trudności w funkcjonowaniu społecznym, jak powrót do nauki czy rozpoczęcie pracy. Prowadzony w oddziale trening ma na celu usprawnienie funkcjonowania procesów uwagowych oraz pamięciowych Pacjentów w zakresie wszystkich modalności słuchowej i wzrokowej.

Trening relaksacyjny

Stres jest jednym z czynników sprzyjających pojawieniu się kryzysu psychicznego, zarówno po raz pierwszy (zachorowanie), jak i po raz kolejny (nawrót). Radzenie sobie ze stresem jest więc jedną
z podstawowych umiejętności sprzyjających zdrowieniu i związanych z obniżaniem ryzyka nawrotu. Jest też jedną z metod terapeutycznych. Trening relaksacyjny koncentruje się na wykształceniu umiejętności fizycznej relaksacji i łączy w sobie elementy podejść klasycznych (np. trening relaksacyjny Jacobsona) oraz współczesnych (np. techniki mindfulness).

Trening metapoznawczy to ustrukturalizowane zajęcia, wywodzące się z terapii poznawczo-behawioralnej, oparte na badaniach naukowych opisujących deficyty strategii poznawczych występujących w psychozach. Jego celem jest uświadomienie pacjentom istnienia procesów metapoznawczych i zniekształceń poznawczych w myśleniu każdego z nas. Na treningu mobilizujemy do uzyskania wpływu na swój sposób spostrzegania i interpretowania rzeczywistości poprzez pracę nad poszczególnymi zniekształceniami poznawczymi występującymi w psychozach.

W oddziale poza podstawowym programem terapeutyczno-edukacyjnym oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

Warsztaty zdrowienia to zajęcia poświęcone zdrowieniu rozumianemu jako „odbudowywanie” siebie w codziennym życiu, opierają się na różnych teoriach, między innymi mają charakter edukacyjny – ich celem jest przedstawienie idei umacniania i zdrowienia, wykorzystują także techniki zaczerpnięte
z teorii poznawczo-behawioralnej i teorii narracyjnej. Warsztaty te służą poprawie samooceny, umiejętności twórczego rozwiązywanie problemów, a także tworzenia indywidualnych planów zdrowienia.

ZASADY PRZYJĘCIA

Do oddziału przyjmowani są Pacjenci po kryzysie, nie wymagający obecnie ścisłego dozoru (oddział ma charakter otwarty).

Kryteria wyłączające:

 • zachowania agresywne i autoagresywne,
 • tendencje samobójcze,
 • czynne uzależnienie,
 • objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych.

Pacjent przyjmowany jest do oddziału po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej. Konsultacje odbywają się we wtorki i środy.

Prosimy o telefoniczne ustalanie terminu kwalifikacji pod numerem: 22 45 82 583.

W Oddziale obowiązuje regulamin – zachęcamy do zapoznania się.

Kierownik:

dr hab. n.med. prof IPiN Tadeusz Pietras

e-mail: tpietras@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 764

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

Iwona Chomentowska

Tel. (22) 45 82 764

Fax. (22) 45 82 850

e-mail: sekretariat2kp@ipin.edu.pl

prof. Łukasz Święcicki – Konsultant II Kl.Psych.  

Tel. (22) 45 82 764

e-mail: swiecick@ipin.edu.pl

Oddział F 4

Do oddziału przyjmowani są chorzy w wieku powyżej 60. roku życia, na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, po badaniu i ocenie wskazań do hospitalizacji przez lekarza Izby Przyjęć  IPiN (IP).

Przeniesienia w trybie nagłym z innego szpitala muszą zostać wcześniej uzgodnione z Kierownikiem Oddziału, a w trybie dyżurowym z lekarzem dyżurnym,  i są możliwe tylko po uzyskaniu jego zgody. Niedopełnienie tego warunku może zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta, narażonego na transport w przypadku, gdy oddział nie będzie dysponował wolnymi łóżkami.

Do oddziału nie są przyjmowane osoby w niewyrównanym stanie somatycznym (np. z niewydolnością oddechową, zaostrzeniem niewydolności krążenia, niewyrównaną cukrzycą, odwodnieniem, infekcjami), ponieważ oddział nie dysponuje wystarczającymi możliwościami diagnostycznymi, odpowiednim specjalistycznym sprzętem medycznym, stanowiskami do monitorowania czynności życiowych ani stałą opieką internistyczną.

ORDYNATOR ODDZIAŁU   

dr Agnieszka Borzym

Tel. (22) 45 82 679

e-mail: borzyma@ipin.edu.pl 

Tel. (22) 45 82 871

POKÓJ LEKARSKI ODDZIAŁU F 4

Tel. (22) 45 82 679

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA I ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Ewa Stefanik Markowska

e-mail: emarkowska@ipin.edu.pl

Oddział F 7

Ordynator Oddziału

dr Urszula Cieślak

Tel. (22) 45 82 608

e-mail: ucieslak@ipin.edu.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA I ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Alina Gut

e-mail: agut@ipin.edu.pl

PRACOWNIA   ELEKTROWSTRZĄSÓW

Tel. (22) 45 82 687

Pielęgniarka

Stanisława  Ślubowska

Oddział Chorób Afektywnych F7

Istniejący od roku 1975 Oddział Chorób Afektywnych, założony przez profesora Stanisława Pużyńskiego, jest najstarszym tego typu oddziałem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Zadaniem Oddziału jest całościowa diagnostyka i wszechstronne leczenie zaburzeń afektywnych, a zwłaszcza choroby afektywnej dwubiegunowej (zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i choroby afektywnej jednobiegunowej (zaburzenia afektywnego nawracającego).
Oddział chorób Afektywnych dysponuje obecnie wieloma różnymi metodami terapii. Poza klasyczną farmakoterapią i psychoterapią (p. zakładka) w Oddziale stosuje się różnego rodzaju biologiczne niefarmakologiczne metody leczenia. W ramach Oddziału funkcjonują gabinety: gabinet elektrowstrząsów (p. zakładka), gabinet fototerapii (p. zakładka), w trakcie organizacji jest także gabinet przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (p. zakładka). Oddział Chorób Afektywnych jest prawdopodobnie jedynym miejscem w Polsce, gdzie dostępne są równocześnie wszystkie te metody leczenia.
Oddział chorób Afektywnych prowadzi bardzo liczne badania naukowe związane m.in. z oceną skuteczności jedno- i dwustronnych zabiegów EW, zabiegów rTMS, fototerapii i wieloma innymi zagadnieniami dotyczącymi rozpoznawania i leczenia chorób afektywnych. W Oddziale prowadzone są także szkolenia dotyczące wykonywania zabiegów EW.

Informacja o leczeniu elektrowstrząsowym w IPIN

Pracownia Elektrowstrząsów Oddziału Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii dysponuje kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w stosowaniu tej metody terapeutycznej, wyszkoloną kadrą pracowników, nowoczesnym sprzętem oraz bieżącą wiedzą fachową, dzięki czemu wykonywane zabiegi spełniają wysokie standardy skuteczności i bezpieczeństwa. W chwili obecnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii wszystkie zabiegi elektrowstrząsowe przeprowadzane są przy użyciu aparatu Thymatron-System-IV firmy Somatics. Zabiegi są wykonywane w znieczuleniu ogólnym, z zastosowaniem środków zwiotczających (w IPiN standardowo stosuje się do znieczulenie atropinę, thiopental i sukcynylocholinę). Zabieg jest zatem niebolesny, a okres zabiegu oraz wybudzenia zwykle jest pokryty niepamięcią. Wykonujemy zarówno zabiegi elektrowstrząsowe obustronne, dwuskroniowe, jak i zabiegi jednostronne. Pomimo rozbudowanej procedury kwalifikacyjno-przygotowawczej terapia elektrowstrząsowa pozostaje w wielu zaburzeniach psychicznych najskuteczniejszą formą terapii. Bywa, że już pierwsze wykonywane zabiegi prowadzą do zmiany stanu psychicznego a kolejne prowadzą do uzyskania remisji. Zwykle jednak poprawa objawowa jest widoczna po wykonaniu co najmniej 6-7 zabiegów. Standardowo seria zabiegów obejmuje 10-12 EW, bywa jednak, że stan pacjenta wymaga wykonania 14-16 zabiegów, lub też w przypadku wcześniejszego uzyskania remisji seria ulega skróceniu do 8-9 zabiegów. Liczba zabiegów jest zatem uzależniona od stanu psychicznego konkretnego pacjenta. Za skuteczny zabieg elektrowstrząsowy uznaje się zabieg, podczas którego wystąpiła czynność napadowa, której czas trwania jest dłuższy niż 30 s, jednak część badaczy uważa, że nawet zabieg, podczas którego czas napadu ledwie przekracza 15 s może przynieść poprawę kliniczną. Poniżej zawarliśmy podstawowe informacje o leczeniu elektrowstrząsowym.

Krótka historia stosowania elektrowstrząsów

Terapia elektrowstrząsowa (EW) stosowana jest w leczeniu różnych chorób psychicznych, najczęściej w przypadku depresji lub schizofrenii, ale także w innych zaburzeniach, w przypadku niewystarczającej skuteczności leczenia farmakologicznego, ograniczeń jego zastosowania lub konieczności uzyskania szybkiej reakcji na leczenie ze względu na stan psychiczny lub somatyczny. Metoda ta po raz pierwszy została zastosowana w roku 1861 (K. Maleszewski) a wg bardziej znanej historii w latach 30-tych ubiegłego wieku (Bini i Cerletti), w latach 50-tych i 60-tych stosowano ją powszechnie w leczeniu wielu różnych zaburzeń. Obecnie uważa się, iż EW powinno się stosować tylko w określonych wskazaniach, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej. Powstępowanie to ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z przeprowadzeniem zabiegu. Terapia EW polega na przepuszczaniu prądu elektrycznego przez mózg w celu wywołania napadu padaczkowego. Przez kilkadziesiąt kolejnych lat elektrowstrząsy były dość chętnie stosowane, pomimo występujących z dużą częstotliwością powikłań okołozabiegowych. Przełom dla rozwoju EW stanowiło pierwsze zastosowanie sukcynylocholiny do zwiotczenia mięśni poprzecznie prążkowanych oraz wykonanie zabiegu EW w znieczuleniu ogólnym. Postępowanie to okazało się bezpieczne i obecnie znieczulenie ogólnoustrojowe i zwiotczenie stanowi standard podczas wykonywania EW.

Wskazania do leczenia elektrowstrząsowego

Do wskazań do EW należą:

 • stany, w których istnieje potrzeba uzyskania szybkiej reakcji na leczenie ze względu na stan psychiczny lub somatyczny np. ostra katatonia, ostra mania czy depresja psychotyczna, osłupienie depresyjne, szczególnie gdy depresja zagraża życiu z powodu odmowy przyjmowania pokarmów i wyniszczenia, depresja z myślami i tendencjami samobójczymi oraz złośliwy zespół neuroleptyczny
 • stany, w których ryzyko stosowania farmakoterapii jest większe niż ryzyko związane z EW np. ciężka depresja lub psychoza w ciąży, depresja u chorego z agranulocytozą czy leukopenią
 • sytuacje, w których pomimo stosowania farmakoterapii nie udało się uzyskać poprawy stanu psychicznego w zaburzeniach afektywnych lub psychozach (lekooporność)
 • sytuacje, gdy wystąpiła dobra reakcja na leczenie EW u danego pacjenta w przeszłości i/lub gdy pacjent preferuje tą formę leczenia ze względu na silne działania niepożądane związane z prowadzoną farmakoterapią

Poza wymienionymi sytuacjami EW można stosować jako leczenie kolejnego rzuty również w innych wskazaniach psychiatrycznych, jednak decyzja o zastosowaniu tej formy terapii wymaga każdorazowo dokładnego rozważenia za i przeciw w odniesieniu do konkretnego pacjenta i jego przebiegu choroby.

Przeciwwskazania do leczenia elektrowstrząsowego

Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii elektrowstrząsowej jest podwyższenie ciśnienia śródczaszkowego. Do przeciwwskazań względnych zalicza się

 • zawał serca w ciągu ostatnich 3 m-cy
 • niewyrównaną niewydolność serca
 • ciężkie wady zastawkowe serca
 • niestabilną dusznicę bolesną
 • złożone zaburzenia rytmu serca
 • tętniaka aorty
 • niewyrównaną cukrzycę
 • niewyrównaną niewydolność nerek
 • ciężkie zaburzenia metaboliczne
 • ciężkie choroby płuc
 • ostry napad jaskry
 • udar mózgu w ciągu ostatnich 4 tygodni
 • nowotwór wewnątrzczaszkowy
 • odklejenie siatkówki
Kwalifikacja do leczenia elektrowstrząsowego

EW jest zabiegiem o podwyższonym ryzyku wymagającym zarówno znieczulenia ogólnego, jak i zastosowania środków zwiotczających mięśnie. W ramach przygotowania pacjenta do zabiegu konieczne jest zatem wykonanie badań takich jak badania laboratoryjne, EKG, badania neuroobrazowe, EEG, konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka, konsultacja internistyczna, neurologiczna oraz anestezjologiczna. W razie wątpliwości lub wskazań lekarzy konsultujących procedura ta bywa rozszerzana o wykonanie dodatkowych badań.

Zgoda na leczenie

EW są metodą terapeutyczną wymagającą uzyskania świadomej zgody na zastosowanie tej formy terapii a ponadto osobnej zgody na przeprowadzenie każdego kolejnego zabiegu z zastosowaniem procedury znieczulenia ogólnego. Również po wyrażeniu zgody pacjent może w każdej chwili zrezygnować z proponowanej terapii, nawet jeśli wcześniej wyrażał na nią zgodę i podpisał stosowne dokumenty. W przypadku pacjentów niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody, aby zastosować leczenie EW konieczna jest zgoda sądu (Sąd Rejonowy, Wydział ds. Rodziny i Nieletnich).

Ryzyko powikłań

Leczenie elektrowstrząsowe zazwyczaj jest dobrze tolerowane przez pacjentów. 75% wszystkich zabiegów EW przebiega bez żadnych powikłań, zaś u 23% chorych występują łagodne działania niepożądane. Działania niepożądane mają zwykle postać bólu głowy, łagodnych bólów mięśni, zaburzeń pamięci, stanu łagodnego przymglenia po zabiegu. Objawem wzbudzającym największy niepokój wśród pacjentów są zwykle zaburzenia pamięci mające postać niepamięci wstecznej oraz niepamięci następczej. Niepamięć wsteczna obejmuje najczęściej niemożność przypomnienia sobie części zdarzeń z okresu 1-3 miesięcy przed rozpoczęciem terapii EW. Niepamięć następcza jest związana z osłabieniem zapamiętywania nowych informacji i wycofuje się zazwyczaj w okresie 1-3 tyg. po zakończeniu leczenia EW. Należy tutaj wspomnieć, że zaburzenia pamięci po EW zwykle są przemijające, wspomnienia powracają u większości pacjentów w ciągu 3 miesięcy w rzadkich przypadkach utrzymują się do pół roku po zakończeniu serii EW. Zwykle obserwowane zaburzenia pamięci są łagodne i nie upośledzają w istotnym stopniu funkcjonowania pacjenta. Ryzyko wystąpienia zaburzeń pamięci można zmniejszyć poprzez zmianę sposobu wykonywania zabiegów- przejście z wykonywania zabiegów dwustronnych na jednostronne. Złamania zębów zdarzają się bardzo sporadycznie, jednak ryzyko takie istnieje i jest wyższe u pacjentów z problemami stomatologicznymi. U 2% pacjentów poddawanych leczeniu elektrowstrząsowemu występują poważniejsze powikłania, zaś ryzyko powikłań zagrażających życiu jest szacowane na 1: 50 000. Według szacunków American Psychiatric Association (APA) zgon związany z zabiegiem EW zdarza się 1 raz na 80 tys. zabiegów lub u 1 na 10 tys. pacjentów leczonych elektrowstrząsami. Terapia EW jest obecnie stosowana w wielu krajach na całym świecie i stanowi uznaną metodę leczenia w wielu chorobach psychicznych. Podobnie jak żadna ze znanych farmakologicznych i niefarmakologicznych metod leczenia zastosowanie EW nie daje gwarancji na wyleczenie, jednak skuteczność tej metody jest bardzo wysoka i w zależności od rozpoznania może sięgać aż 80-90%. Przeprowadzenie zabiegu

Na 12 godzin przed zabiegiem nie należy przyjmować jedzenia ani picia, aby można było bezpiecznie podać narkozę.

Zabieg EW jest wykonywany w specjalnie do tego przeznaczonym zestawie pomieszczeń, nie używanych do innych celów, nazywanym „gabinetem EW”. Mieści on pokój zabiegowy oraz pomieszczenie rekonwalescencyjne, gdzie pacjent budzi się z narkozy i odzyskuje w pełni świadomość przed powrotem do oddziału szpitalnego. Pełne przebudzenie następuje dopiero po jakimś czasie i z początku pacjent może być zupełnie rozkojarzony. Może pojawić się ból głowy lub uczucie mdłości, ale objawy te powinny ustąpić mniej więcej po pół godzinie.

Nawet jeśli leczenie EW okaże się skuteczne, należy pamiętać, że stanowi ono jeden z elementów leczenia a po jego zakończeniu konieczne jest dalsze leczenie psychiatryczne, zwykle farmakologiczne, obejmujące również okres po wypisie ze szpitala.

Działania diagnostyczne

W oddziale prowadzona jest diagnostyka psychologiczna obejmująca między innymi ocenę funkcjonowania poznawczego, osobowości, sprawności intelektualnej i innych procesów psychicznych. Diagnostyka obejmuje szereg testów stosowanych powszechnie w tego typu działaniach oraz kliniczne badanie psychologiczne.

Działania terapeutyczne

Poza tym, pacjentom oferowane jest indywidualne wsparcie psychologiczne oraz różne terapeutyczne zajęcia grupowe, takie jak nauka relaksacji, psychorysunek, trening uważności (mindfulness) czy spotkania psychoedukacyjne. O rodzaju prowadzonych zajęć decydują pacjenci w ramach samorządu pacjentów. W zajęciach psychoedukacyjnych, prowadzonych raz w tygodniu, mogą, oprócz pacjentów, uczestniczyć  także osoby, które w przeszłości były leczone w oddziale, a także, w szczególnych przypadkach, rodziny pacjentów.

W oddziale odbywają się także zajęcia w ramach terapii zajęciowej.

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak

Tel. (22) 84 24 087

e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

Sekretariat: 

Monika Skrzyńska

Tel. (22) 45 82 510

e-mail: mskrzynska@ipin.edu.pl

Adres:

III Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Struktura organizacyjna
 • Oddział F 5
  • Odcinek diagnostyczno – terapeutyczny Ursynowsko – Wilanowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (UW CZP)
  • Odcinek diagnostyczno – terapeutyczny ogólny
 • Oddział F 6
  • Odcinek diagnostyczno – terapeutyczny Ursynowsko – Wilanowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (UW CZP)
  • Odcinek diagnostyczno – terapeutyczny dla Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu oraz Diagnostyki Spektrum Autyzmu i Zaburzeń Neurorozwojowych.
 • Oddział F 9 
  • Oddział Terapeutyczny Wczesnej Interwencji i Pierwszych Epizodów Psychozy
 • Oddział dzienny
 • Ursynowsko-Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UW CZP)
  • Ursynowsko – Wilanowski Ośrodek Dzienny
  • Ursynowsko-Wilanowski Zespół Leczenia Domowego
  • Ursynowsko – Wilanowska Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Ursynowski Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
  • Wilanowski Punkt Zgłszeniowo-Koordynacyjny
Działalność kliniczna 
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych, neurorozwojowych, zaburzeń snu,
Działalność naukowa
 • Farmakoterapia zaburzeń psychicznych,
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń z kręgu schizofrenii, zaburzeń neurorozwojowych i zaburzeń snu,
 • Badania neurofizjologiczne oraz badania nad nieinwazyjną stymulacją mózgu.

Oddział F 5

Kierownik:

lek. Matija Mitrić, lekarz specjalista psychiatra

Tel. (22) 45 82 544

e-mail: mmitric@ipin.edu.pl

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Ewa Komorowska

Tel. (22) 45 82 755

Dyżurka pielęgniarek:

Tel. (22) 45 82 777

Oddział F 5 jest oddziałem całodobowym, zamkniętym, wchodzącym w skład struktury III Kliniki Psychiatrycznej IPiN.

Oddział znajduje się na pierwszym piętrze w bloku F Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 1. Oferta oddziału:

Oferta terapeutyczna oddziału kierowana jest do mieszkańców Warszawy Ursynowa i Wilanowa, wymagających pobytu w zamkniętym oddziale psychiatrycznym.

Przyjmowani są chorzy z rozpoznaniem różnych zaburzeń psychicznych, głównie psychotycznych,  takimi jak: ostre zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia urojeniowe.

Oddział nie prowadzi terapii uzależnień.

Przyjęcia do oddziału odbywają się przez izbę przyjęć na podstawie ważnego skierowania do szpitala psychiatrycznego.

W sytuacjach nagłych, kiedy nie jest możliwe uzyskanie skierowania, lekarz izby przyjęć może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta do szpitala bez skierowania.

Do oddziału, w ramach wolnych miejsc mogą być przyjmowani także pacjenci spoza Warszawy Ursynowa i Wilanowa, zwłaszcza pacjenci z rozpoznaniem psychoz kierowani z innych ośrodków z powodu trudności diagnostycznych lub terapeutycznych. Przyjęcia takie odbywają się tylko na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu zasadności i terminu przyjęcia z kierownikiem oddziału.

 1. Działalność diagnostyczno – terapeutyczna oddziału:

Oddział F 5 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:

 1. badanie psychiatryczne i psychologiczne, 
 2. badanie ogólnomedyczne,
 3. badanie neurologiczne,
 4. badania dodatkowe:
   
  1. diagnostyka laboratoryjna, 
  2. neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego),
  3. EEG, EKG, USG

Oferta terapeutyczna obejmuje:

 1. leczenie farmakologiczne, 
 2. oddziaływania psychoterapeutyczne zarówno indywidualne jak i grupowe oraz terapię zajęciową. 
 3. kwalifikację i leczenie elektrowstrząsami.

Pacjenci hospitalizowani w oddziale F 5 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów.

 1. Warunki pobytu w oddziale:

Oddział F 5 dysponuje 35 łóżkami dla pacjentów. Część oddziału (części wspólne, sale obserwacyjne) są monitorowane.
Sale chorych są wieloosobowe, część sal z łazienkami, dla pozostałych łazienki na korytarzu. Łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Poza tym oddział dysponuje jadalnią, dobrze wyposażona salą terapii zajęciowej i kuchenką dla pacjentów.
Pacjenci, o ile pozwala na to ich stan psychiczny, mają dostęp do znajdujących się poza oddziałem: biblioteki, kawiarni, kaplicy i sali gimnastycznej.

Oddział F 6

 • Pododdział diagnostyczno – terapeutyczny dla Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu
  oraz Diagnostyki Spektrum Autyzmu i Zaburzeń Neurorozwojowych.
 • Odcinek diagnostyczno – terapeutyczny Ursynowsko – Wilanowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (UWCZP)
Kierownik: 

lek. Marek Grochowski, lekarz specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży

Tel. (22) 45 82 745

e-mail: grochows@ipin.edu.pl

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Monika Iskra

Tel. (22) 45 82 502

Dyżurka pielęgniarek: 

Tel. (22) 45 82 746

OFERTA TERAPEUTYCZNA ODDZIAŁU:

Oferta terapeutyczna oddziału kierowana jest do pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych (F32-F39), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz lękowych (F40-F48), behawioralnych (F50-59), a także zaburzeń neurorozwojowych osób dorosłych, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu (F80-F90).

Przy czym przyjmowani pacjenci muszą spełniać warunek możliwości przebywania w oddziale otwartym.

Dlatego do oddziału nie mogą być przyjęci:

 • chorzy, u których istnieje ryzyko zachowań zagrażających (ryzyko podjęcia próby samobójczej, zachowań agresywnych i autoagresywnych),
 • pacjenci aktywnie uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (konieczny jest przynajmniej 3 miesięczny okres abstynencji),
 • pacjenci, którzy nie będą w stanie dostosować się do zasad funkcjonowania oddziału otwartego (pacjenci z otępieniem w stopniu znacznym/umiarkowanym, pacjenci z upośledzeniem umysłowym znacznym/umiarkowanym, pacjenci z zaburzeniami zachowania, pacjenci niesamodzielni w zakresie podstawowych czynności).

Oddział nie posiada programu terapeutycznego dla terapii zaburzeń osobowości i zaburzeń odżywiania. Ofertą w tym zakresie dysponują oddziały Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA I DYDAKTYCZNA :

Świadczenia w oddziale F 6 udzielane są przez personel posiadający odpowiednie przygotowanie i doświadczenie kliniczne.

Oddział oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą: badanie psychiatryczne i psychologiczne, badanie ogólnomedyczne, badanie neurologiczne, oraz konsultacje lekarzy innych specjalności w razie potrzeby, pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowa (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG.

Oferta terapeutyczna obejmuje leczenie farmakologiczne, psychoterapię wspierającą, interwencje kryzysowe, psychoedukację dla pacjentów, treningi interpersonalne, umiejętności społecznych, asertywności, relaksacyjne, funkcji poznawczych, psychorysunek, terapię zajęciową.

W oddziale możliwa jest diagnostyka i leczenie zaburzeń snu w oparciu o procedury diagnostyczne Pracowni Badania Snu IPiN. Wykonywane są następujące procedury diagnostyczne i terapeutyczne: badania polisomnograficzne, badanie zaburzeń oddychania w czasie snu, wielokrotny test latencji snu (MSLT), test utrzymania czuwania
(MWT), aktygrafia, terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, fototerapia, chronoterapia.

Planujemy także uruchomienie w oddziale następujących programów terapeutycznych:

Terapia z użyciem rTMS dużej depresji, włącznie z depresją lekooporną, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń stresowych pourazowych (zgodnie ze stanowiskiem grupy roboczej powołanej przez Sekcję Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dotyczącym kwalifikacji chorych i bezpieczeństwa stosowania TMS w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Program leczenia zaburzeń neurorozwojowych u osób dorosłych w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zaburzeń z nimi współwystępujących
Cel leczenia

Celem leczenia w Oddziale F6 Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPIN) jest poprawienie funkcjonowania pacjentów w ich relacjach społecznych, regulacji emocji, kontroli impulsów, uregulowanie rytmu okołodobowego, zmniejszenie dolegliwości wynikających z zaburzeń współwystępujących.

Niezbędna w tym procesie zdrowienia jest odpowiednia diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna, czym zajmuje się wykwalifikowany zespół specjalistów.

Leczenie odbywa się ma w podejściu poznawczo – behawioralnym zalecanym przez The National Institute for Health and Care Excellence w Wielkiej Brytanii jako podstawowa metody interwencji psychologicznej w wielu zaburzeniach psychicznych. Standardy diagnozy również odpowiadają rekomendowanym.

Komu możemy pomóc

Program ukierunkowany na leczenie osób dorosłych, tj. po ukończeniu 18 roku życia, których psychopatologia dotyczy zaburzeń neurorozwojowych obejmujących:

 • zaburzenia komunikacji, zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • specyficzne zaburzenia uczenia się
 • zaburzenia motoryczne, ADHD, ADD

i zaburzeń współistniejących. /zgodnie z kryteriami ICD10 (ICD11), DSM5/

Pacjenci niezdiagnozowani w dzieciństwie z powodu ograniczonej dostępności placówek i specjalistów zajmujących się zaburzeniami neurorozwojowymi, u których brak diagnozy i właściwego postępowania terapeutycznego powoduje problemy w funkcjonowaniu społecznym.

Pacjenci ze współchorobowością – ze współistniejącymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu.

Czas trwania leczeniado 4 tygodni proces diagnostyczny; do 12 tygodni proces terapeutyczny
Możliwe metody leczenia
 • grupowa psychoterapia poznawczo – behawioralna,
 • społeczność terapeutyczna,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 • treningi: umiejętności społecznych, funkcji poznawczych.
 • psychoedukacja
 • terapia zajęciowa
 • farmakoterapia
 • fototerapia
 • przezczaszkowa stymulacja magnetyczna rTMS
Proces diagnostyczny

Proces diagnostyczny przeprowadzony jest przez wykwalifikowany zespół specjalistów za pomocą szeroko uznanych metod diagnostycznych:

 • wywiad z pacjentem
 • wywiad z najbliższym otoczeniem (jeżeli pacjent wyrazi zgodę i jest taka potrzeba)
 • testy neuropsychologiczne
 • testy psychologiczne
 • kwestionariusz
 • obserwacja w oddziale
 • badania diagnostyczne – laboratoryjne, neurofizjologiczne, obrazowe

Oddział F 6 prowadzi działalność konsultacyjną dla innych ośrodków psychiatrycznych, neurologicznych i ogólnomedycznych.

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów; oddział posiada akredytacje niezbędne do prowadzenia staży specjalistycznych.

ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW:

Przyjęcia do oddziału odbywają się po wcześniejszej kwalifikacji.
W celu ustalenia terminu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo:
kierownik – tel. 22 45 82 745 e-mail: grochows@ipin.edu.pl
gabinet lekarski – tel. 22 45 82 689 e-mail: apoleszczyk@ipin.edu.pl, machremczyk@ipin.edu.pl
sekretariat III Kliniki Psychiatrycznej – tel. 22 45 82 510 e-mail: mskrzynska@ipin.edu.pl

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do oddziału F 6 jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

Pacjenci przyjmowani do F 6 muszą spełniać warunek możliwości przebywania w oddziale otwartym.

WARUNKI BYTOWE W ODDZIALE:

Oddział dysponuje 34 łóżkami w 8 salach chorych.
Sale chorych: pokoje pięcioosobowe i dwa dwuosobowe, w każdym pokoju łazienka (prysznic) z toaletą.
Inne pomieszczenia dla pacjentów znajdujące się w oddziale: sala terapii zajęciowej, jadalnia, łazienka z toaletą dla osób niepełnosprawnych.
Pacjenci hospitalizowani w oddziale F 6 mają dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy.

Oddział F 9

Kontakt telefoniczny z Oddziałem
Sekretariat:
Paulina Wrzosek tel. (22)4582733
lub
Dyżurka
tel. (22)4582586

Kierownik:

dr n. med. Michał Jarkiewicz, specjalista psychiatra

Tel. (22) 21 82 260

e-mail: mjarkiewicz@ipin.edu.pl

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Hanna Conder-Ołowska

Tel. (22) 45 82 655

OFERTA TERAPEUTYCZNA ODDZIAŁU

Oddział F 9 jest całodobowym, otwartym oddziałem psychiatrycznym o profilu ukierunkowanym na opiekę nad pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych (między innymi: schizofrenii, ostrych zaburzeń psychotycznych, epizodów psychotycznych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej). Przyjmujemy także pacjentów z podejrzeniem zaburzeń psychotycznych – celem przeprowadzenia diagnostyki.
Specjaliści oddziału stosują nowoczesną farmakoterapię zgodną bieżącymi doniesieniami naukowymi. Przy zmianie leków szczególna uwaga jes kierowana na uzyskanie dobrej tolerancji leczenia (unikanie działań niepożądanych) i akceptację leczenia przez pacjenta.

W Oddziale F 9 poza farmakoterapią, realizowany jest program psychoedukacji oraz psychoterapii grupowej i indywidualnej. Głównymi celami są zapobieganie nawrotom psychozy, poprawa współpracy w leczeniu, podejmowanie aktywności życiowych przez pacjentów i trening umiejętności społecznych.

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA ODDZIAŁU

Oddział F 9 oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:

 • badanie psychiatryczne
 • diagnostykę psychologiczną,
 • ocenę stanu psychicznego za pomocą uznanych skal klinicznych,
 • interpretację kwestionariuszy samoopisowych,
 • badanie ogólnomedyczne,
 • badanie neurologiczne,
 • diagnostyka laboratoryjna
 • neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego)
 • EEG(elektroencefalografię).

Czas leczenia w oddziale różni się w zależności od indywidualnych potrzeb osób korzystających z terapii. Pobyty terapeutyczne i diagnostyczne trwają 10 tygodni, hospitalizacje, których głównym celem jest modyfikacja farmakoterapii trwają minimum 4 tygodnie.

Świadczenia w oddziale F 9 udzielane są przez lekarzy specjalistów psychiatrów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie leczenia i diagnostyki zaburzeń psychotycznych, lekarzy rezydentów oraz psychologów. Poza stosowaniem leków, pacjenci korzystają z bogatego programu oddziaływań psychoterapeutycznych i społecznych uzyskując w ten sposób możliwość nabycia umiejętności zapobiegania zaostrzeniom choroby i rozwoju osobistego.

PROGRAM ZAJĘĆ DLA PACJENTÓW
Krótkoterminowa psychoterapia grupowa

Spotkania terapeutyczne prowadzone są przez doświadczonego psychoterapeutę, uczestników zachęca się do mówienia o wszystkich sprawach i trudnościach, które są dla nich aktualne i ważne. Uczestnicy są zachęcani do analizowania relacji pomiędzy członkami grupy. 

Trening umiejętności społecznych

Celem zajęć jest poznanie i ćwiczenie umiejętności społecznych w grupie – m. in.: asertywności, komunikacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i niepokojem, wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznych wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.

Psychoedukacja

Celem zajęć jest zrozumienie własnego stanu zdrowia, nauczenie się zapobiegania nawrotom choroby poprzez wczesne reagowanie na jej objawy, jak również dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami z okresu kryzysu psychicznego, eliminowanie poczucia osamotnienia i wykluczenia związanego z chorobą psychiczną.

Psychoterapia tańcem i ruchem

Zajęcia skupiają się na integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Opierają się na założeniu, że ciało i umysł są ze sobą powiązane – ruch odzwierciedla sposób myślenia, przeżywani emocji, nawiązywania relacji, jest doskonałym sposobem wyrażania się i komunikacji. Będąc potężnym narzędziem zmiany – ruch pomaga wypracowywać nowe sposoby wchodzenia w relacje ze sobą i nawiązywania kontaktu z innymi.

Tańce w kręgu

Zajęcia są integrującym doświadczeniem grupowym, które służy wymianie doświadczeń i poszukiwaniu kreatywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Pomagają być bardziej obecnym  „tu i teraz”.

Trening relaksacyjny

Celem zajęć jest nauka samodzielnego radzenia sobie ze stresem poprzez wykorzystanie różnych technik relaksacyjnych. Zajęcia odbywają się w pozycji leżącej przy relaksującej muzyce.

Psychorysunek

Podczas zajęć pacjenci wykonują rysunki na zadany przez terapeutów temat, następnie prace omawiane są wspólnie w grupie. Celem zajęć jest poszerzenie rozumienia siebie poprzez dzielenie się informacjami zwrotnymi przez uczestników.

Spotkania tzw. „Herbatka”

Zajęcia dają możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi, wzmocnienia pewności siebie i przezwyciężenia lęku społecznego we wspierającym środowisku.

Trening planowania

Pacjenci uczą się jak w systematyczny i logiczny sposób planować działania i radzić sobie z problemami praktycznymi oraz wyzwaniami dnia codziennego. Szczególny nacisk położony jest na trudności, z którymi pacjenci mierzą się po zakończeniu leczenia w oddziale.

Wycieczka

Wyjścia grupowe poza teren Instytutu do ciekawych miejsc (muzea, wystawy, kino) pod opieką personelu. Mają na celu aktywizację, rozwój umiejętności organizowania wolnego czasu i przełamywania lęku związanego z byciem poza szpitalem, domem.

Zajęcia kulinarne

Chętni uczestnicy terapii w oddziale przygotowują proste danie dla społeczności pacjentów. Taka forma aktywności pozwalana na ćwiczenie swojej samodzielności oraz umiejętności współpracy.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej wyposażonej w materiały do różnych form artystycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, tkactwo). Uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia i poznania siebie poprzez formy plastyczne.

Pacjenci hospitalizowani w oddziale F9 mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA i DYDAKTYCZNA
 • badania naukowe nad problemami w zakresie interakcji społecznych u osób z zaburzeniami psychicznymi,, neurofizjologicznymi korelatami zaburzeń psychicznych, , uwarunkowaniami biologicznych i psychologicznych seksualności pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i neurologicznych Udział w badaniach jest dobrowolny. Protokoły badań przed ich przeprowadzeniem są akceptowane przez Komisję Bioetyczną. Dane z badań naukowych są przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane do publikacji naukowych. Celem przeprowadzonych badań jest lepsze rozumienie przyczyn zaburzeń psychicznych.
 • badania kliniczne (próby lekowe) nad nowymi lekami i terapiami niedostępnymi jeszcze powszechnie w systemie opieki zdrowotnej. Zgoda na udział w badaniu klinicznym jest dobrowolna. Protokoły badań klinicznych prowadzonych w oddziale zostały zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną.
 • zajęcia dydaktyczne: z psychiatrii ze studentami medycyny, szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów. Oddział posiada akredytacje niezbędne do prowadzenia staży specjalistycznych.
ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO ODDZIAŁU

Do Oddziału przyjmowane są osoby dorosłe (przed ukończeniem 35 roku życia), w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do 40 lat (np. późny początek choroby). Warunkiem koniecznym do przyjęcia do oddziału jest wyrażenie dobrowolnej zgody na pobyt i terapię oraz akceptacja regulaminu oddziału zgodnego z regulaminem Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Pacjenci są przyjmowani do oddziału F9 w trybie planowym, po uprzedniej kwalifikacji
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod poniższymi numerami telefonów:
Ordynator – (22) 21 82 260
Gabinety lekarskie – (22) 45 82 260 , (22) 45 82 654
Pielęgniarka oddziałowa – (22) 45 82 655
Pokój pielęgniarek – (22) 45 82 586

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do oddziału F 9 jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego.

Do oddziału nie mogą być przyjęci chorzy:

 • u których istnieje ryzyko zachowań zagrażających (ryzyko podjęcia próby samobójczej, zachowań agresywnych i autoagresywnych),
 • aktywnie uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • którzy nie będą w stanie dostosować się do zasad funkcjonowania diagnostyczno – terapeutycznego oddziału otwartego (np.:pacjenci z otępieniem w stopniu znacznym/umiarkowanym, pacjenci z upośledzeniem umysłowym znacznym/umiarkowanym, pacjenci z zaburzeniami zachowania towarzyszącymi zaburzeniom osobowości, pacjenci niesamodzielni w zakresie podstawowych czynności takich jak przyjmowanie posiłków i dbałość o higienę).
WARUNKI POBYTU W ODDZIALE

Oddział F 9 dysponuje 26 łóżkami dla pacjentów.
Sale chorych: pokoje dwu-, cztero- i pięcioosobowe, w każdym pokoju łazienka z toaletą i prysznicem.
Inne pomieszczenia dla pacjentów znajdujące się w oddziale: sale terapii zajęciowej, sala plastyczna jadalnia, świetlica. Dostęp do biblioteki, kawiarni i kaplicy.

Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej

Kierownik:

mgr Joanna Salbert, psycholog, psychoterapeuta, superwizor terapii poznawczo-behawioralnej
Tel. (22) 45 82 674
e-mail: jsalbert@ipin.edu.pl

Pielęgniarka oddziałowa:

Bożena Załęska

Tel. (22) 45 82 733

Oferta diagnostyczno – terapeutyczna:
 1. Program diagnostyczno- terapeutyczny – zaburzenia afektywne

Opis programu:
Czas trwania terapii: 12 tygodnie
Grupy: Zamknięte
Liczebność grupy: 10-12 osób

Odbiorcy programu: osoby z zespołem depresyjnym w przebiegu chorób afektywnych, reakcji adaptacyjnych i mieszanych zaburzeń lękowo-depresyjnych

Oferujemy kompleksowy program terapii dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami współwystępującymi. Program stworzony został na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi. Jego realizację umożliwiają wszechstronne kwalifikacje pracowników oddziału.

Podstawowym celem specjalistycznej terapii realizowanej w ramach oddziału jest poprawa stanu psychicznego pacjentów i przygotowanie do ponownego podjęciach ról społecznych.

Codzienne zebrania zespołu umożliwiają dostosowanie planu terapeutycznego do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

I. Leczenie medyczne:

 • diagnostyka medyczna,
 • dostosowanie leczenia farmakologicznego bazujące na codziennej obserwacji pacjenta w długim okresie
 • modyfikacja leczenia farmakologicznego w celu zapobiegania hospitalizacjom na oddziałach całodobowych
 • modyfikacja leczenia farmakologicznego w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu psychicznego
 • dodatkowe badania stanu somatycznego pacjenta uzupełniające całościową diagnostykę
 • zalecenia objęcia opieką przez innych lekarzy specjalistów

II. Oddziaływania psychologiczne:

1. Psychoterapia grupowa

Realizowane cele:

 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji
 • wprowadzenie modelu poznawczego i modyfikacja zniekształceń poznawczych
 • budowanie umiejętności społecznych
 • uzyskiwanie wsparcia społecznego
 • wspieranie procesu akceptacji choroby
 • identyfikacja źródeł bieżących problemów i objawów oraz kształtowanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie
 • wspieranie przyjmowania odpowiedzialności za ponowne podjęcie ról społecznych
 • rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji

2. Psychoedukacja

Realizowane cele:

 • edukacja w zakresie oddziaływań farmakologicznych
 • edukacja w zakresie diagnozy i przebiegu choroby
 • wsparcie w procesie akceptacji choroby
 • rozpoznawanie sygnałów prodromalnych
 • rozwijanie umiejętności reagowania na zwiastuny choroby
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji

3. Psychodrama

Realizowane cele:

 • rozwijanie wiedzy o sobie
 • przygotowywanie pacjentów do ponownego podjęcia ról życiowych, rodzinnych i zawodowych
 • szukanie konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych w życiu pacjentów
 • rozpoznawanie przyczyn zaburzeń psychicznych
 • rozwijanie umiejętności społecznych

4. Aktywizacja behawioralna – Program D- PRESS

Realizowane cele:

 • podejmowanie aktywności zgodnych z celami pacjentów
 • podejmowanie aktywności fizycznej
 • wdrażanie w życie nowych zachowań
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji z wykorzystaniem technik relaksacyjnych
 • budowanie prawidłowej równowagi wysiłek/regeneracja
 • kształtowe prawidłowych zachowań związanych z higieną snu
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

5. Terapia zajęciowa

Realizowane cele:

 • stymulowanie kreatywności pozwalające zwiększyć umiejętność radzenia sobie z problemami dnia codziennego i chorobą
 • niewerbalna, bezpieczna ekspresja emocji przez sztukę
 • otwarcie na zmianę
 • umiejętność przyjmowania nowej perspektywy
 • budowanie kompetencji społecznych w grupie
 • możliwość uzyskania wsparcia społecznego
 • kontakt ze sztuką jako źródło odczuwania przyjemności i wartości życia
 • poszerzenie diagnozy pacjenta o techniki niewerbalne i obserwację podczas wykonywanych

6. Fototerapia

Osiem stanowisk do realizowania terapii światłem pod stałą kontrolą lekarza

W ramach pracy oddziału realizowany jest program dydaktyczny, oferujący możliwość kształcenia się dla lekarzy rezydentów, psychologów stażystów i psychologów wolontariuszy. Członkowie zespołu oddziału biorą aktywny udział w życiu badawczym i naukowym.

Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Pacjenci kierowani do Oddziału przechodzą kwalifikacje u lekarza specjalisty Oddziału

W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel:

„Zapisy odbywają się w dniach od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 14:00”

Osoby zainteresowane udziałem w programie uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail jsalbert@ipin.edu.pl lub telefoniczny 22 4582733 „( od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 14:00 )”

2. Program terapeutyczny – bezsenność

Terapia bezsenności realizowana jest w ramach dwutygodniowych pobytów stacjonarnych . Zajęcia terapeutyczne odbywają się w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00.

Kwalifikacja i przygotowanie do pobytu przeprowadzone są w czasie dwóch konsultacji psychologicznych. Po zakończeniu pobytu na oddziale realizowane są dwie ambulatoryjne wizyty kontrolne, w czasie których monitorowane są postępy uzyskane w czasie terapii.

Program terapii oparty jest o poznawczo- behawioralny protokół leczenia bezsenności, o  udowodnionej skuteczności. W czasie terapii wprowadzane są podstawowe interwencje behawioralne w leczeniu bezsenności – technika ograniczenia pór snu i kontrola bodźców. Wykorzystywany jest model poznawczy i wybrane techniki poznawcze, pozwalające na radzenie sobie z nawykowymi myślami, utrwalającymi bezsenność. Podstawowe interwencje terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu bezsenności wzbogacane są o dodatkowe umiejętności pozwalające na świadome obniżanie napięcia, tworzenie regularnego rytmu aktywności i odpoczynku, budowanie potrzeby snu. Uczestnicy programu poznają zasady higieny snu, różnorodne techniki relaksacyjne, metody skutecznego planowania zrównoważonej aktywności.

Osoby zainteresowane udziałem w programie uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail jsalbert@ipin.edu.pl lub telefoniczny 22 4582733.

Warunkiem planowego przyjęcia pacjenta do Oddziału Dziennego jest posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (weryfikacja na podstawie eWUŚ).

Ursynowsko-Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UW CZP)

Kierownik UW CZP:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak

Tel. (22) 84 24 087

e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

 

Zastępca Kierownika UW CZP:

mgr Małgorzata Infeld

Tel. (22) 84 24 087

e-mail: minfeld@ipin.edu.pl

 

Koordynator UW CZP:

mgr Marta Piotrowska

Tel. (22) 218 23 70

e-mail: mpiotrowska1@ipin.edu.pl

Rejestratorka Medyczna:

Natalia Krzemień

Tel. (22) 218 23 70

e-mail: nkrzemien@ipin.edu.pl

UW CZP jest częścią III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zadaniem Centrum jest zapewnienie osobom powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na obszarze działania CZP (tj. Ursynów, Wilanów). systemowej i kompleksowej opieki psychiatrycznej.

Centrum Zdrowia Psychicznego nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Zakresy te realizowane są przez odrębne jednostki.

W skład Ursynowsko Wilanowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie wchodzą:

W ZAKRESIE AMBULATORYJNYM

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w dzielnicy Ursynów jest miejscem pierwszego kontaktu z UW CZP dla mieszkańców Ursynowa. Jest on czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Tel. (22) 218 23 70 , 797 102 209

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w dzielnicy Wilanów jest miejscem pierwszego kontaktu z UW CZP dla mieszkańców Wilanowa. Jest on czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul.Lentza 35, 02-956 Warszawa, Tel. 504 586 567, 504 586 572

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłaszania się pacjenta w celu uzyskania pomocy z zakresu opieki psychiatrycznej.
 • Do PZK nie jest wymagane skierowanie.
 • W PZK istnieje możliwość uzyskania porady psychologicznej, diagnozy problemu, wskazania instytucji oferującej konkretną pomoc (np. w ustaleniu terminu pierwszej wizyty w Poradni Zdrowia Psychicznego).
 • Osoby korzystające już z pomocy, tj. będące pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) Instytutu Psychiatrii i Neurologii lub innych jednostek działających w oparciu o umowę z NFZ będą leczeni na dotychczasowych zasadach.
 • Porady w PZK nie obejmują leczenia uzależnień, zaburzeń nerwicowych i zaburzeń funkcji poznawczych (otępienie, demencja, choroba Alzheimera),
 • Poprzez kontakt z PZK będzie możliwe ustalenie planu dalszej opieki.

Do zadań PZK należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
  w CZP,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania psychiatrycznego i terapeutycznego,
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
 • w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

Poradnia Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Ursynów, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa. Tel. (22) 218 23 70

Poradnia Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Wilanów, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul.Lentza 35, 02-956 Warszawa, Tel. 504 586 567, 504 586 572

Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) należy:

 • realizacja porad, wizyt domowych lub środowiskowych oraz sesji psychoterapii.

Świadczenia PZP udzielane przez:

 • psychiatrę: nie jest wymagane skierowanie,
 • psychologa / psychoterapeutę: jest wymagane skierowanie wystawione przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W ZAKRESIE DZIENNYM

Ursynowsko – Wilanowski Ośrodek Dzienny, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-13:00. Adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, Tel. (22) 218 23 70

W Ursynowsko – Wilanowskim Ośrodku Dziennym prowadzony jest program terapeutyczny oraz diagnostyczny dla pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń lękowo-depresyjnych
 2. schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i zaburzeń urojeniowych
 3. organicznych i neurorozwojowych zaburzeń psychicznych.

Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci kierowani do oddziału przechodzą kwalifikacje u lekarza specjalisty oddziału.

W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 22 218 23 70.

Opis programu:

Czas trwania terapii: ustalany jest indywidualnie z lekarzem prowadzącym, orientacyjnie trwa od 2 do 12 tygodni

Grupy: otwarte

Liczebność grupy: do 12 osób

Podstawowym celem terapii realizowanej w ramach oddziału jest poprawa stanu psychicznego pacjentów: zmniejszenie nasilenia objawów oraz poprawa funkcjonowania w różnych rolach życiowych.

Codzienne zebrania zespołu umożliwiają dostosowanie planu terapeutycznego do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

I. Oddziaływania medyczne:

 • dostosowanie leczenia farmakologicznego bazujące na codziennej obserwacji pacjenta w dłuższym okresie
 • modyfikacja leczenia farmakologicznego w celu zapobiegania hospitalizacjom na oddziałach całodobowych
 • dostosowanie leczenia farmakologicznego w sytuacjach zmiany stanu psychicznego
 • badanie stanu somatycznego pacjenta uzupełniające całościową diagnostykę
 • zalecenia objęcia opieką przez innych lekarzy specjalistów

II. Oddziaływania psychologiczne:

 • terapia grupowa
 • warsztaty na temat zdrowego stylu życia
 • trening relaksacyjny
 • trening funkcji poznawczych
 • trening umiejętności społecznych
 • trening metapoznawczy
 • zajęcia integracyjne
 • aktywizacja behawioralna
 • psychorysunek.

Realizowane cele:

 • identyfikacja aktualnie przeżywanych emocji
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji
 • modyfikacja zniekształceń poznawczych
 • budowanie umiejętności społecznych
 • uzyskiwanie wsparcia społecznego
 • wspieranie procesu akceptacji choroby
 • identyfikacja źródeł bieżących problemów i ich wpływu na przebieg choroby
 • wspieranie podejmowania ról społecznych
 • rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji
 • usprawnianie funkcjonowania poznawczego
 • rozwijanie zdrowych nawyków dotyczących sposobu odżywiania się, snu, aktywności fizycznej
 • wspieranie kreatywności, rozwijanie nowych, twórczych strategii radzenia sobie
 • zdobycie wiedzy na temat choroby, czynników ryzyka nawrotów, wczesnych objawów ostrzegawczych
 • poprawa współpracy w zakresie farmakoterapii
 • przeciwdziałanie poczuciu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

W razie stwierdzenia wskazań do poszerzenia diagnostyki na oddziale możliwe jest przeprowadzenie testów psychologicznych, badań laboratoryjnych, obrazowych i neurofizjologicznych.

W ZAKRESIE LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

Zespół Leczenia Środowiskowego, pracuje od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Większość świadczeń realizowanych jest w miejscu zamieszkania pacjenta lub w lokalizacji przy ul. Zamiany 13.

Do świadczeń udzielanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego kwalifikuje lekarz psychiatra.

W ZAKRESIE STACJONARNYM

Oddziały Psychiatryczne F-5 i F-6 III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, czynne całą dobę.

W stanach nagłych pomoc można uzyskać w Izbie Przyjęć IPiN przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957
w Warszawie.

Na wizytę w Ursynowsko- Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego można zapisać się:

 • osobiście ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00)
 • telefonicznie: (22) 218 23 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00).

JAK DO NAS DOJECHAĆ:

Ursynowskie- Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego (UWCZP) usytuowane jest niedaleko stacji metra oraz przystanków autobusowych.

Dojazd autobusem do przystanku:

– Ursynów Płn. (173 m) Autobus: 179 185 193 195 209 239 503

– Wiolinowa (344 m) Autobus: 209

– Metro Stokłosy (468 m), Autobusy: 179 193 209 239

– Metro Ursynów (481 m) Autobus: 136 179 195 209

– Koncertowa (675 m) Autobus: 136

Dojazd metrem:

– Stacja Metra Stokłosy (480 m)

– Stacja Metra Ursynów (493 m)

Kierownik:

dr hab. n. med. Barbara Remberk

Kontakt

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Tel. (22) 45 82 631

e-mail: klinikadim@ipin.edu.pl

skany skierowań o przyjęcie do Oddziału Kliniki prosimy wysyłać mailem na adres skierowaniakdim@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna
 • Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Zdrowia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin
Całodobowy Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Ordynator:

lek. Joanna Brągoszewska
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Monika Twardowska

Zespół terapeutyczny:

lek. Anna Katarzyna Bażyńska –
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Łukasz Szostakiewicz, asystent naukowy, 
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

lek. Anna Gralewicz
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Magdalena Janusz
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Magdalena Castello-Rokicka
specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

dr n. med. Katarzyna Biernacka
specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta CBT, superwizor CBT

mgr Anna Głowacka–Grzelak
pedagog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Elżbieta Marusiak
psycholog, psychoterapeuta, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży;

mgr Aleksandra Majkowska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP,specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

mgr Anna Igalson
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTTPB, superwizor dydaktyk PTTPB

mgr Katarzyna Kwiatkowska
psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta PTP, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

mgr Aleksandra Majkowska 
kontakt telefoniczny w sprawie potwierdzenia konsultacji i terapii rodzinnych

Dominika Zembrzuska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji;

mgr Anna Głowacka-Grzelak
sprawy związane ze stażem psychologicznym i psychoterapeutycznym
kontakt telefoniczny 22 45 82 592 w poniedziałki w godz. 9:30 -10:30.

Lekarze rezydenci:

lek. Anuszkiewicz Krzysztof

lek. Bujacz – Wiatrowska Ewa

lek. Gozdanek Aleksandra Marta

lek. Grochowska Katarzyna Elżbieta

lek. Korch-Konończuk Agata

lek. Łapczyńska Aleksandra

lek. Napierała-Bińka Natalia Maria

lek. Ołtarzewska Anna

lek. Szychowski-Nowak Miłosz Bolesław

lek. Youssef Khalil Monika

lek. Konecka Małgorzata

lek. Domysławska Urszula

lek. Gródecka Zofia

lek. Brendota Angelika

lek. Czerwińska Aleksandra

lek. Rosiek Aleksandra

lek. Bardadin Kamila

Pracownicy Kliniki są członkami szeregu towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jego sekcji naukowych, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Behawiolano-Poznawczej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, EuropeanAssociation of Psychotherapy, International EarlyPsychosisAssociation.

Informacje dla pacjentów

Przyjęcie do szpitala:

Do szpitala przyjmowani są pacjenci w trybie nagłym oraz w trybie planowym.

Przypadki nagłe: w dni ostrych dyżurów przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia życia w wieku 14 – 18 lat.

Przypadki planowe: W trybie planowym leczymy młodzież w wieku 13-19 lat. Osoby pełnoletnie mogą być leczone w naszym ośrodku tylko wówczas, gdy są uczniami dziennej szkoły i posiadają ważną legitymację szkolną. W celu zgłoszenia się do oddziału należy wysłać skan skierowania do szpitala mailem na adres skierowaniakdim@ipin.edu.pl i oczekiwać na telefoniczną wiadomość o terminie przyjęcia. Proszę upewnić się, że na skierowaniu jest zapisany numer telefonu umożliwiający kontakt z rodzicami pacjenta. W przypadku osób pełnoletnich należy dołączyć ksero legitymacji szkolnej.

Co zabrać na oddział

 • Codzienne ubrania, bieliznę itp.
 • Przybory toaletowe, ręczniki
 • Obuwie domowe bez sznurówek
 • Podręczniki szkolne, przybory szkolne
 • Można: telefon komórkowy bez funkcji nagrywania i bez aparatu, herbatę, niewielką ilość produktów spożywczych i napojów
 • Nie wolno mieć: telefonów z funkcją nagrywania, urządzeń elektronicznych umożliwiających dostęp do Internetu, gier elektronicznych, pasków, sznurków, sznurówek, ubrań z trokami, ostrych i niebezpiecznych narzędzi, cyrkli, temperówek, markerów, dezodorantów w sprayu;
 • W depozycie u pań pielęgniarek mogą być przechowywane: maszynki do golenia, ładowarka do telefonów komórkowych

Leczenie na oddziale:

 • W trakcie pobytu pacjenta na oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz proponowany jest program terapeutyczny. Metody diagnostyczne obejmują:
 • Badanie psychiatryczne w zespole terapeutycznym
 • Diagnoza psychologiczna: zależnie od potrzeby ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej i inne.
 • W razie potrzeby wykluczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego – EEG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
 • Podstawowe badania laboratoryjne, EKG

W leczeniu korzystamy z metod biologicznych (farmakoterapia) oraz proponujemy intensywny program terapeutyczny. Opis programu znajduje się w tabeli poniżej.

 Rodzaj zajęćJak często
Spotkanie społeczności terapeutycznejWe wszystkie dni robocze około 15 minut
Terapia Grupowa2 x w tygodniu 75 minut
Psychorysunek1 x w tygodniu 90 minut
Trening Uważności1x w tygodniu 45 min
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)1x w tygodniu 45 minut
Terapia rodzinnaZwykle raz w trakcie pobytu, możliwość konsultacji po zakończeniu hospitalizacji
Wsparcie psychologiczneOkoło 2 razy w tygodniu
Spotkania z lekarzem prowadzącymWe wszystkie dni robocze
  
Tylko dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania
Program behawioralnyObejmuje cały okres hospitalizacji
Psychoedukacja dotycząca zaburzeń odżywiania1 x w tygodniu 45 minut

W Klinice stworzony został specjalny program leczenia zaburzeń odżywiania, odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem bulimii i odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem anoreksji.

Na terenie oddziału działa szkoła – prowadzimy zajęcia od 7 klasy szkoły podstawowej do końca liceum.

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Koordynator oddziału: mgr Ewa Brzóska

Do oddziału kwalifikowani są pacjenci

 • Na turnus diagnostyczny pacjenci w wieku 13-19 lat (osoby pełnoletnie powinny mieć ważną legitymację szkolną)
 • Na turnus terapeutyczny pacjenci uczęszczający do VII lub VIII klasy szkoły podstawowej. Kwalifikacja pacjenta na odział polega na rozmowie z psychoterapeutą i/lub lekarzem. Wymagane jest wyrażenie zgody przez pacjenta i rodzica/opiekuna prawnego na pobyt w oddziale dziennym, udział w zajęciach terapeutycznych i szkolnych.

Prosimy o dostarczenie skierowania na oddział dzienny dla młodzieży wystawionego przez lekarza pracującego w placówce z kontraktem NFZ – psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra, pediatra, lekarz rodzinny. Skan skierowania należy przesłać mailem na adres jak poniżej.

Dane kontaktowe:

E-mail: rejestracja_goplanska@ipin.edu.pl

Rejestracja oddziału: 731 110 650

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

Można skorzystać z porady lekarza lub psychologa.

Telefon do rejestracji:

Tel. (22) 45 82 611

Poradnia Zdrowia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin

Poradnia przeprowadza diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju oraz wydaje zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Telefon do rejestracji:

Tel. (22) 45 82 611

lek. Dorota Prażmowska
st. asystent, psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra

lek. Monika Porowska
st. asystent, specjalista psychiatra

mgr Justyna Kanciała
psycholog

mgr Agnieszka Łucjanek
psycholog

mgr Justyna Gołowin
psycholog

mgr Małgorzata Cychowska
pedagog specjalny, psycholog kliniczny

Działalność naukowa

Klinika prowadzi intensywną działalność naukową i edukacyjną.

Aktualne kierunki badań:

 1. Czynniki ryzyka próby samobójczej
 2. Czynniki, w tym czynniki rodzinne, związane ze skutecznością leczenia

Najnowsze publikacje:

2/484

 1. Castello-Rokicka Magdalena, Remberk Barbara
  Zaburzenia ze spektrum autyzmu – co wiemy w 2023 r.?Stand. Med. Pediatr. 2023, t.20 (nr 2), s. 137-146 ; bibliogr. 27 poz.; streszcz. ang., pol.
 2. Brzóska-KonkolEwa, Remberk Barbara, Papasz-Siemieniuk Anna.
  Analysis of research on the effectiveness of using probiotics for children with autism spectrum disorders, in order to reduce the core and accompanying autism symptoms. Review of randomized clinical trials.Post. Psychiatr. Neurol.2022, vol. 31 (nr 1), s. 25-34 
 3. Szostakiewicz Łukasz.
  Samobójstwo – problem trans diagnostyczny. W: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.
 4. Szostakiewicz Łukasz.
  Badania dodatkowe w psychiatrii dzieci i młodzieży. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.
 5. Remberk Barbara.
  Zaburzenia psychotyczne u dzieci i mlodzieży. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.
 6. Rozetti Anna, Remberk Barbara.
  Zaburzenia ze spektrum autyzmu – istota i epidemiologia objawów osiowych oraz współwystępowanie innych zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych. W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości : księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa : Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
 7. Janas-Kozik Malgorzata, Dudek Dominika, Heitzman Janusz, Remberk Barbara, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Wichniak Adam.
  Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych ze schizofrenią o wczesnym początku. Psychiatr. Pol.2022, vol. 56 (nr 4), s. 675-695 
 8. Słopień Agnieszka, Remberk Barbara.Psychofarmakoterapia wieku dziecięco-młodzieżowego – odrębności farmakokinetyki oraz leczenia schizofrenii, depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej. W: Psychofarmakologia kliniczna / redakcja naukowa Janusz Rybakowski. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
 9. Janas-Kozik Małgorzata, Remberk Barbara, Wolańczyk Tomasz.
  Psychofarmakoterapia dzieci i młodzieży. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych / redakcja naukowa Marek Jarema. Gdańsk : Via Medica, 2022
  Postępowanie w wybranych zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Barbara Remberk. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
 10. Postępowanie w wybranych zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży. Cz. 2 / redakcja naukowa Barbara Remberk. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022

Działalność na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Pracownicy Kliniki włączają się w działania na rzecz zdrowia psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przejawia się to zaangażowaniem w prace towarzystw naukowych i zespołów roboczych

dr hab. n. med. Barbara Remberk

 • przewodnicząca zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • przewodnicząca zarządu filii warszawskiej sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członek zespołu ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

lek. med. Anna Gralewicz

 • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Mapa wsparcia

https://www.mapawsparcia.pl/

Fundacja „Przejście”

Fundacja „Przejście” angażuje się w działalność edukacyjną, a także bezpośrednio wspiera działanie oddziału. Zapraszamy do współpracy. https://m.facebook.com/watch/102577699034533/

Kontakt: bremberk@ipin.edu.pl
KRS: 0000422318
Nr konta: 60 1090 1883 0000 0001 2027 5415

Klinika Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
IPIN w Warszawie

Nasza misja:

Działamy w oparciu o zintegrowany model oddziaływań terapeutycznych, łącząc wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi standardami.

Informacje ogólne

Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania przy IPIN jest najstarszą placówką w Polsce prowadzącą program terapeutyczny w formie krótkoterminowej intensywnej kompleksowej psychoterapii grupowej. Jego podstawę stanowi model biologiczno-psychologiczno-społeczny ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznego uczenia się w społeczności terapeutycznej w nurcie psychoterapii integracyjnej (głównie reprezentowane podejścia to: psychodynamiczne wraz z teoriami relacji z obiektem, przywiązania, mentalizacji, intensywnej terapii dynamicznej; behawioralno-poznawcze; systemowe; humanistyczne).

Klinikę założył w latach 60-tych ubiegłego wieku jeden z twórców psychoterapii w Polsce prof. dr hab. n. med. Stefan Leder. Jego dzieło kontynuowała prof. dr hab. n. med. Maria Siwiak-Kobayashi i jej następcy m.in.: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, a ostatnio prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras. Tworzyli oni unikalny i nowatorski program leczenia nerwic, zaburzeń osobowości i odżywiania, który stał się inspiracją dla wielu ośrodków tego typu w Polsce i za granicą. Wysoką skuteczność tegoż udowodnili członkowie zespołu terapeutycznego w licznych artykułach i pracach doktorskich. W

Klinice wykształciły się pokolenia psychoterapeutów. Kontynuatorami myśli psychoterapeutycznej znamienitych poprzedników są: obecna p.o. kierownika Kliniki dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała wraz z Zespołem.

Zespół terapeutyczny pracuje w ramach: Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania ze Specjalistycznym Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Odżywiania (zajęcia prowadzone są w 3 grupach po ok. 11 osób) oraz Oddziału Dziennego Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania (grupa do ok. 15 osób).

Wszyscy pracownicy zespołu przestrzegają zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, Lekarza, Pielęgniarki, systematycznie kształcą się, a swoją pracę poddają regularnej superwizji zarówno koleżeńskiej (w ramach odpraw, omówień zajęć, zebrań klinicznych) i u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto są członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizorem zespołu jest Superwizor Certyfikowany Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Pan Jerzy Dmuchowski.

Dane kontaktowe Kliniki Nerwic:

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
budynek F, I piętro, pok. 136

e-mail: sekretariatkn@ipin.edu.pl

Tel. (22) 45 82 563

p.o. kierownika Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała

specjalistka psycholog kliniczny, specjalistka w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka w procesie certyfikacji,

e-mail: knowakowska@ipin.edu.pl

Działalność naukowa Kliniki Nerwic

Asystent

mgr Marlena Podlecka – oligofrenopedagog, terapeutka logoterapii

e-mail: mpodlecka@ipin.edu.pl

Adiunkt: —–

W Klinice prowadzone są następujące projekty badawcze:

 1. Ocena chronotypu oraz jakości snu w kontekście zmiennych klinicznych i osobowościowych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w trakcie terapii substytucyjnej.
 2. Chronotyp, jakość snu, regulacja emocji a ryzyko zachowań samobójczych wśród pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości typu borderline.
 3. Wpływ psychoterapii ISTDP ( Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) na poczucie kontroli i nasilenie objawów lękowych oraz somatycznych u pacjentów z zaburzeniami lękowymi.

Najnowsze publikacje pracowników Kliniki Nerwic:

Nowakowska-Domagała, K., Podlecka, M., Sadowski, K., Pietras, T., & Mokros, Ł. (2023). The relationship between chronotype, dispositional mindfulness and suicidal ideation among medical students: mediating role of anxiety, insomnia and social dysfunction. Journal of Sleep Research, e13823. https://doi.org/10.1111/jsr.13823

Sipowicz K, Łuczyńska K, Bąk B, Deska K, Nowakowska-Domagała K, Pietras T, Podgórska-Jachnik D, Małujło-Balcerska E, Kosmalski M. The Structure of Temperament in Caregivers of Patients with Schizophrenia. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023; 20(3):2119. https://doi.org/10.3390/ijerph20032119

Nowakowska-Domagała K, Juraś-Darowny M, Pietras T, Sipowicz K, Stecz P & Mokros Ł (2023) A new approach to chronotype measurement – the Polish version of the Single Item Chronotyping (SIC) tool, Biological Rhythm Research, DOI: 10.1080/09291016.2023.2177028

Nowakowska-Domagała, K.; Podlecka, M.; Stecz, P.; Lewandowska, A.; Sipowicz, K.; Kosmalski, M.; Pietras, T.; Mokros, Ł. The Relationship between Selected Factors (Temperament, Bipolar Traits, Sleep Quality, Severity of Addiction) and Depressive Symptoms in Alcohol-Dependent Men. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 4072. https://doi.org/10.3390/ijerph20054072

Nowakowska-Domagała K., Juraś-Darowny M., Podlecka M., Lewandowska A., Pietras T., Mokros Ł. Can morning affect protect us from suicide? The mediating role of general mental health in the relationship between chronotype and suicidal behavior among students. Journal of Psychiatric Research, Volume 163, 2023, Pages 80-85, ISSN 0022-3956, https://doi.org/10.1016/jj.jpsychires.2023.05.020

Podlecka , M., Nowakowska-Domagała, K., Pietras, T., & Sipowicz, K. (2023). The role of oxytocin in interpersonal communication of people with borderline personality disorder. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 54(2), 65-72. https://doi.org/10.34766/fetr.v54i2.1188

Oferta dydaktyczna Kliniki Nerwic

Klinika jest na liście akredytowanych ośrodków stażowych Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Realizuje bogatą ofertę szkoleniową staży i wolontariatu, skierowaną do psychologów, psychologów w czasie specjalizacji z psychologii klinicznej, lekarzy w czasie specjalizacji z psychiatrii, psychoterapeutów, psychoterapeutów w trakcie szkolenia z psychoterapii.

Staż to forma biernego i czynnego zdobywania wiedzy oraz doświadczenia. Podejmujący go dołącza do jednej z części zespołu terapeutycznego lub do jego podzespołu i obserwuje proces leczenia w czasie zajęć prowadzonych dla pacjentów w ramach programu terapeutycznego. Ponadto bierze czynny udział w pracy zespołu terapeutycznego (odprawach porannych z prezentacją literatury naukowej i popołudniowych, omawianiu zajęć, zebraniach klinicznych i naukowych) i może być poproszony o poprowadzenia niektórych z zajęć albo zebranie wywiadu życiorysowego od pacjenta. Chętnym rekomendujemy zarezerwowanie czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 14.15 przez okres ok. 2-3 m-cy. Staż jest płatny.

Po odbyciu trzymiesięcznego stażu zapraszamy do bardziej aktywnej i nieodpłatnej formy – wolontariatu. Podejmujący go staje się członkiem jednej z części zespołu terapeutycznego lub jego podzespołu i ma możliwość, po uzyskaniu akceptacji zespołu terapeutycznego, współprowadzenia lub prowadzenia zajęć dla pacjentów, w tym sesji psychoterapii indywidualnej. Chętnym proponujemy zarezerwowanie czasu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30. Mile widziana jest rekomendacja superwizora z wskazaniem zakresu zajęć do prowadzenia jakich poleca on swego superwizanta. Czas trwania wolontariatu jest do ustalenia.

Osobom w trakcie wolontariatu lub po nim może być zaproponowana praca w jednostkach Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w zakresie realizacji jej zadań naukowych.

W sprawach staży wolontariatów i pracy prosimy kierować się do sekretariatu Kliniki.

Oferta Kliniczna Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic

Zespół terapeutyczny

p.o. Kierownika Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

dr hab. n. med. Łukasz Mokros- specjalista psychiatra, psycholog

e-mail: lmokros@ipin.edu.pl

Lekarze:

lek. med. Andrzej Minor, specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego,

e-mail: aminor@ipin.edu.pl

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Dzwonkowska- specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, pielęgniarka oddziałowa

e-mail: dzwonek@ipin.edu.pl

Psychoterapeuci:

dr Izabella Haertlé – starszy asystent, psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

e-mail: ihaertle@ipin.edu.pl

mgr Katarzyna Kwiatkowska – psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(nr 259),

e-mail: kkwiatkowska@ipin.edu.pl

mgr Barbara Jagosz – psycholożka w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacyjnego

e-mail: bjagosz@ipin.edu.pl

mgr Joanna Kawecka – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka PTTB

e-mail: jkawecka@ipin.edu.pl

mgr Piotr Kusto – psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego

e-mail: pkusto@ipin.edu.pl

mgr Elwira Kowalska -psycholożka, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacyjnego

e-mail: ekowalska@ipin.edu.pl

mgr Marcin Król – psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany

e-mail: mkrol@ipin.edu.pl

mgr Aleksandra Kurach, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacyjnego

e-mail: akurach@ipin.edu.pl

dr n. med. Stanisław Oziemski – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany, superwizor-aplikant PTP

e-mail: soziemski@ipin.edu.pl

mgr Katarzyna Sadowska, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacyjnego

e-mail: ksadowska@ipin.edu.pl

Terapeuci:

mgr Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk – pedagog, choreoterapeutka

e-mail: aszymanska@ipin.edu.pl

lic. Katarzyna Basiukiewicz –muzykoterapeutka, terapeutka zajęciowa, w trakcie studiów psychologicznych

e-mail: kbasiukieicz@ipin.edu.pl

Anna Kołaczek – terapeutka zajęciowa

e-mail: akolaczek@ipin.edu.pl

Funkcjonowanie Oddziału Całodobowego Kliniki Nerwic

W Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania ze Specjalistycznym Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Odżywiania prowadzone jest leczenie w społeczności terapeutycznej, którą tworzą wszyscy pacjenci i personel w ramach programu terapeutycznego, na który składają się zajęcia: prowadzone przez zespół terapeutyczny w godzinach: 9.00-15.30: terapia grupowa, społeczność terapeutyczna, terapia behawioralna, warsztaty umiejętności społecznych, arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, psychorysunek, choreoterapia, praca z ciałem, zajęcia relaksacyjne, zajęcia integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne oraz prowadzone w godzinach: 15.30 – 22.00 w ramach aktywności organizowanych przez samorząd: prezentacja zawodu, wieczorki towarzyskie.

Oddział ma 34 miejsca. Pacjenci tworzą trzy grupy: A, B i C . Każdą z nich opiekuje się i prowadzi w niej zajęcia jeden z podzespołów zespołu terapeutycznego: A, B i C. W każdym jest 3 psychoterapeutów. Zajęcia: muzykoterapia, terapia zajęciowa, praca z ciałem, choreoterapia, arteterapia są prowadzone we wszystkich grupach terapeutów zajęciowych – specjalistów w danej dziedzinie.

Pacjentów reprezentuje 4-osobowy samorząd zmieniający się co tydzień. Do jego zadań należy kierowanie życiem pacjentów w Oddziale, pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych trudności i konfliktów, organizowanie i prowadzenie zajęć odbywających się bez udziału terapeutów: gimnastyki porannej, pogadanki o zawodzie, wieczorków towarzyskich i klubowych, prac porządkowych, wyjść do kina, teatru, muzeum czy na spacer. We wszystkich sprawach wątpliwych samorząd kontaktuje się z przedstawicielem personelu. Ponadto pracą grupy kierują grupowi. Pod koniec swojej kadencji samorząd i grupowi spotykają się raz w tygodniu z całą społecznością (pacjentami i personelem) w czasie zebrania i na nim przekazują oni informacje: samorząd „czym żyła społeczność” w minionym tygodniu oraz dzieli się obserwacjami na temat postępów i trudności, jakie wystąpiły u poszczególnych osób w formie listów-opisów zachowań, a grupowi „czym żyła grupa”. Społeczność terapeutyczna ma wtedy okazję do przedyskutowania spraw dotyczących osób będących w różnych grupach terapeutycznych.

Leczenie odbywa się poza łóżkiem. Pacjenci chodzą we własnych ubraniach. Na zajęciach ruchowych obowiązuje strój i obuwie sportowe. Czas w ciągu dnia wypełniony jest zajęciami terapeutycznymi. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe, ponieważ stanowią one zasadniczy element leczenia. Czynne uczestniczenie we wszystkich zajęciach ma na celu osiągnięcie poprawy stanu zdrowia poprzez poszukiwanie przyczyn powstania zaburzeń, powodów dla których one trwają, zrozumienie aktualnych problemów i trudności oraz, poprzez podejmowanie prób ich rozwiązania, nauczenia się nowych zachowań. Grupowe formy leczenia i życie w społeczności ułatwiają zrozumienie trudności własnych i cudzych oraz umożliwiają rozwiązywanie ich samodzielnie, ale przy pomocy innych. Nerwice, zaburzenia osobowości i odżywiania nie są chorobami, które można usunąć tylko przy pomocy środków farmakologicznych. Ich przyczyny tkwią w sytuacjach życiowych pacjenta, w sposobach przeżywania i reagowania na nie. Dlatego leki w Oddziale stosuje się tylko jako środek pomocniczy. Osoba przybywająca do Oddziału musi być przygotowana na ewmodyfikację farmakoterapii. Przywiezione ze sobą leki należy oddać w depozyt pielęgniarce.

Praca Oddziału wymaga przestrzegania regulaminu związanego z procesem i celami terapii. Zawiera on informacje o prawach i obowiązkach pacjentów. Uwzględniono w nim m.in. obowiązek samoobsługi w zakresie sprzątania kilkuosobowych sal sypialnych, świetlicy, sal zajęć, łazienek oraz prawo do korzystania z przepustek i odwiedzin. Przez okres pierwszych dwóch tygodni umawiamy się z pacjentami na rezygnację z: przepustek ii odwiedzin. Jest to czas adaptacji do warunków leczenia, jak również okres badań i wzajemnego poznawania się. Po tym okresie pacjent może wyjeżdżać po ustaleniu z zespołem terapeutycznym na weekendowe „treningi domowe”. Oddział jest otwarty, co oznacza, że pacjenci mogą swobodnie poruszać się po terenie Instytutu w godzinach wyznaczonych regulaminem. Pacjenci z zaburzeniami odżywiania podpisują specjalny kontrakt terapeutyczny.

Wszyscy pacjenci podpisują również zobowiązanie do poufności – obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie terapii o innych osobach korzystających z leczenia. Psychoterapia w oddziale jest doświadczeniem intensywnym, angażującym emocjonalnie i czasowo. Na okres leczenia wskazane jest zawieszenie wszelkich zobowiązań (w tym zawodowych), odroczenie podejmowania ważnych decyzji.

Pobyt w Oddziale trwa 12 tygodni (84 dni) dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi lub odżywiania. W przypadku osób z zaburzeniami osobowości może trwać do 24 tygodni (168 dni). Pacjent spełniający to kryterium może w 19 tyg. zgłosić chęć pozostania dłużej i wówczas omawia swoje plany w grupie, społeczności, z terapeutą indywidualnym i po sprecyzowaniu celów nad jakimi chce pracować ostateczną decyzję podejmuje podzespół terapeutyczny. Ostatnie dwa tygodnie leczenia stanowią pomost między pobytem w szpitalu a całkowitym powrotem do codziennego życia. Po wypisaniu po ustaleniu zasad z terapeutą pacjent może kontynuować kontakt terapeutyczny w ramach Poradni Leczenia Nerwic.

Oferta Kliniczna Oddziału Dziennego Kliniki Nerwic

Zespół terapeutyczny

Kierownik Oddziału Dziennego Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

lek. Agata Majewska – Stefaniak – specjalistka psychiatra, psychoterapeutka w procesie certyfikacji, certyfikowana terapeutka psychodramy

e-mail: amajewska@ipin.edu.pl

Pielęgniarka:

mgr Iwona Szafrańska – pielęgniarka, specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

e-mail: iszafranska@ipin.edu.pl

Psychoterapeuci:

mgr Anna Kunicka – psycholożka, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego

e-mail: akunicka@ipin.edu.pl

mgr Ilona Popławska – psycholożka w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej,

psychoterapeutka certyfikowana PTTPB

e-mail: ipoplawska@ipin.edu.pl

mgr Magdalena Sibicka- Witkowska – psycholożka, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego

e-mail: msibicka@ipin.edu.pl

dr n. hum. Małgorzata Chądzyńska, specjalistka psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 690)

e-mail: mchadzynska@ipin.edu.pl

Terapeuci:

mgr Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk – pedagog, choreoterapeutka

e-mail: aszymanska@ipin.edu.pl

mgr Marlena Podlecka – oligofrenopedagog, terapeutka logoterapii

e-mail: mpodlecka@ipin.edu.pl

Funkcjonowanie Oddziału Dziennego

Oddział Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej, którą tworzą pacjenci wraz z personelem terapeutycznym. Obie grupy są współodpowiedzialne za proces leczenia, z różnym podziałem obowiązków i ról. Do personelu terapeutycznego należą: lekarz, psychoterapeuci, pielęgniarka i stażyści.

Oddział ma 20 miejsc, pacjenci pracują w dwóch grupach terapeutycznych po ok. 10 uczestników. Grupy pracują w trybie otwartym, kiedy poszczególni pacjenci kończą terapię, na ich miejsce przyjmowane są nowi.

Leczenie trwa 12 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.30 a 14.30 zgodnie z obowiązującym planem w danym tygodniu.

Stosowane w Oddziale leczenie oparte jest przede wszystkim na różnych formach psychoterapii grupowej takich jak: grupa terapeutyczna, psychodrama, pantomima, arteterapia, muzykoterapia, psychorysunek, choreoterapia, praca z ciałem, zajęcia ruchowe, psychoedukacja i treningi umiejętności psychospołecznych. Oddział nie oferuje psychoterapii indywidualnej. Farmakoterapia jest leczeniem uzupełniającym, a pacjenci z niej korzystający są objęci na czas pobytu opieką psychiatry i przyjmują tylko te leki, które zleci lekarz Oddziału. Ze względu na specyfikę leczonych zaburzeń może zaistnieć potrzeba odstawienia lub zmiany dawek niektórych przyjmowanych leków.

W dniu przyjęcia do Oddziału zbierany jest wywiad psychologiczny, który ma na celu poznanie najważniejszych faktów z życia pacjenta. Dodatkowo przeprowadzane jest badanie przez lekarza psychiatrę i zbierany jest wywiad pielęgniarski. Osoby decydujące się na leczenie zgadzają się na przestrzeganie zasad wyszczególnionych w regulaminie Oddziału, który podpisują w dniu przyjęcia. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla skuteczności terapii.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Ewentualne nieobecności są ograniczone limitami, których przekroczenie może spowodować wcześniejszy wypis z Oddziału. W wyjątkowych przypadkach takich jak wezwanie do urzędu czy choroba, nieobecności mogą zostać usprawiedliwione po konsultacji z lekarzem Oddziału. W okresie trwania terapii (od dnia przyjęcia do wypisu) obowiązuje zakaz picia alkoholu i przyjmowania substancji psychoaktywnych w Oddziale i poza nim. Podczas zajęć nie korzysta się z telefonów komórkowych, które przechowywane są poza salą terapeutyczną. Wszyscy pacjenci podpisują również zobowiązanie do poufności, która jest obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie terapii o innych osobach korzystających z leczenia.

Grupy pacjentów na cotygodniowym spotkaniu społeczności wybierają spośród siebie samorząd, którego kadencja trwa tydzień. Samorząd kieruje życiem grup i czuwa nad przestrzeganiem regulaminu Oddziału, dba o wyposażenie, czystość pomieszczeń, rozdawanie posiłków, prowadzi zebrania społeczności oraz kontaktuje się z personelem w sprawach bieżących.

Psychoterapia na Oddziale jest doświadczeniem intensywnym, angażującym emocjonalnie i czasowo. Na czas leczenia konieczne wskazane jest zawieszenie wszelkich zobowiązań zawodowych.

Celem psychoterapii prowadzonej w Oddziale jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania w codziennym życiu, przekładająca się na subiektywne poczucie lepszej jakości życia. Zrozumienie siebie i źródeł swoich problemów jest punktem wyjścia do zmiany. Jest to możliwe dzięki skutecznej pracy nad wydarzeniami z przeszłości, relacjami z ważnymi osobami oraz pracy nad aktualnymi trudnościami w funkcjonowaniu.

Aktywna praca pacjenta w grupie dostarcza doświadczenia niezbędnego do zwiększenia świadomości swoich zachowań i ich wpływu na innych ludzi. Terapia grupowa jest przestrzenią, w której możliwe jest otrzymanie cennych informacji zwrotnych, doświadczanie nowych sposobów funkcjonowania społecznego i uczenie się różnych umiejętności w tym: lepszego rozumienia swoich potrzeb i emocji, radzenia sobie z lękiem i stresem, dbania o siebie w trudnych chwilach, budowania satysfakcjonujących relacji, umiejętności współpracy i komunikacji oraz rozwijania własnej motywacji do działania.

Kwalifikacja do leczenia w Klinice Nerwic

Przyjęcie do Kliniki poprzedza rozmowa kwalifikacyjna – standardowe badanie psychiatryczne przeprowadzone przez lekarza Kliniki. (Możliwe jest zaproszenie też pacjenta na rozmowę z psychologiem Kliniki). W celu umówienia terminu kwalifikacji należy zadzwonić do sekretariatu Kliniki, gdzie pacjent uzyskuje informacje o sposobie dostarczenia skierowania i terminie wizyty kwalifikacyjnej. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej dodatkowo lekarz bada motywację pacjenta do leczenia w Klinice, weryfikuje jego wstępne oczekiwania dotyczące leczenia, informuje o zasadach pracy oddziału, zasadach terapii ujętych w formie regulaminów. Rekomendowane jest przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej (np. karty informacyjne – szczególnie z oddziałów psychiatrycznych, badania stanu somatycznego, badania psychologiczne). Po kwalifikacji pacjent jest wpisywany na listę osób oczekujących na przyjęcie.

Warunki przyjęcia pacjenta do Kliniki

Warunki jakie musi spełniać pacjent w dniu przyjęcia do Kliniki:

 1. Wiek powyżej 18 lat.
 2. Motywacja do pracy psychoterapeutycznej i zasoby poznawcze ją umożliwiające .
 3. Gotowość do uczestniczenia w psychoterapii nieprzerwanie w okresie od 77 do 168 dni.
 4. Skierowanie „psychiatryczne” wystawione przez lekarza najlepiej psychiatrę prowadzącego z informacją o przebiegu leczenia i rozpoznaniem między F40-F69 (wg. ICD-10).
 5. Brak w obecnie przyjmowanych lekach benzodiazepin.
 6. Hospitalizacja w tym samym oddziale Kliniki może się odbyć po przynajmniej 3 latach od ostatniego pobytu (jeżeli pacjent był na oddziale dziennym można rozważyć wcześniejszy pobyt w całodobowym lub odwrotnie).
 7. Hospitalizacja w oddziale Kliniki może się odbyć najwcześniej miesiąc po opuszczeniu innego oddziału psychiatrycznego lub terapeutycznego.
 8. Brak okoliczności i schorzeń uniemożliwiających odpowiedni poziom refleksji, symbolizacji i mentalizacji: zbyt dużych dawek leków, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń funkcji poznawczych na podłożu organicznego uszkodzenia cun (w tym procesu otępiennego), głębokich zaburzeń osobowości – zwłaszcza osobowości dyssocjalnej, czynnego uzależnienia od substancji psychoaktywnych, dekompensacji osobowości z tendencjami samobójczymi lub wysokim ryzykiem używania przemocy, zaburzeń afektywnych nie będących w stanie remisji czy chorób psychicznych.
 9. W przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przed przyjęciem do oddziałów Kliniki, pacjent musi mieć okres przynajmniej rocznej abstynencji.
 10. Pacjent przyjmowany do oddziałów musi być w stabilnym stanie somatycznym (dotyczy to także pacjentów z zaburzeniami odżywiania) poświadczonym zaświadczeniem wydanym przez lekarza prowadzącego zawierającym dokładne zalecenia kuracyjne i dietetyczne. Zaświadczenie pacjent ma dostarczyć w dniu planowanego przyjęcia.
 11. W przypadku zaburzeń odżywiania pacjent w dniu planowanego przyjęcia do Oddziału Całodobowego (tylko w nim leczymy zaburzenia odżywiania) musi mieć BMI powyżej 14,5.
 12. Alergie pokarmowe i konieczność stosowania szczególnej diety muszą być udokumentowane zaświadczeniem lekarskim przedstawionym w dniu planowanego przyjęcia.
 13. W przypadku wątpliwości diagnostycznych pacjent może być skierowany do poradni, oddziału psychiatrycznego lub internistycznego w miejscu zamieszkania lub może być mu zaproponowany inny oddział w ramach IPIN.
 14. Pacjent powinien mieć uregulowaną sytuację prawną: przeciwwskazaniem do przyjęcia są toczące się sprawy lub postępowania zarówno cywilne, rodzinne jak i karne na każdym poziomie (policja, prokuratura, sądy).
 15. W sytuacji występowania schorzenia utrudniającego proces samoobsługi w czasie terapii zapraszamy do zapoznania się z warunkami panującymi na oddziale, abyście mogli Państwo ocenić możliwość leczenia się u nas.

Kierownik:

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

Tel. (22) 21 82 375

Ordynator Oddziału:

lek. Małgorzata Luks

Tel. (22) 45 82 864

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

Barbara Sejka

Tel. (22) 21 82 333

 

Pracownik Socjalny:

Hanna Gajek

Tel. (22) 21 82 310

 

Kontakt:

Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Budynek S

 

Sekretariat

Tel. (22) 45 82 859

Fax: (22) 45 82 664

e-mail: kps@ipin.edu.pl

 

Struktura organizacyjna

 • Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Działalność naukowa

Klinika psychiatrii sądowej realizuje programy statutowe, projekty krajowe i międzynarodowe w zakresie problematyki nie tylko psychiatryczno-psychologicznej, ale także zagadnień leżących na pograniczu medycyny i prawa, psychopatologii życia społecznego i resocjalizacji. W zakres naukowych zainteresowań Kliniki wchodzą przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • Opiniowanie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne w sprawach cywilnych i karnych – aspekty prawne, metodologia i kazuistyka; 
 • System środków w zabezpieczających w Polsce na tle innych krajów UE;
 • Przyczyny biologiczne, psychologiczne i środowiskowe popełnienia czynów zabronionych;
 • Etiologia zachowań agresywnych;
 • Etiopatogeneza, konsekwencje społeczne i czynniki predykcyjne przemocy;
 • Związek pomiędzy uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, impulsywnością i występowaniem zachowań agresywnych;
 • Ocena ryzyka ponownego popełnienia czynu zabronionego w przyszłości u pacjentów względem których wykonywany jest karnoprawny środek zabezpieczający;
 • Wpływ obrazu psychozy na występowanie zachowań agresywnych;
 • Przebieg i efektywność terapeutyczna realizacji środka zabezpieczającego stosowanego w psychiatrii;
 • Stan somatyczny pacjentów detencyjnych;
 • Potrzeby i jakość życia pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej;
 • Prawa pacjenta w oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz oddziale sądowym;
 • Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna – przesłanki psychiatryczne i prawne w kontekście realizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 • Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie – aspekty psychiatryczne i psychologiczne.

 

Koordynator Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień:

lek. med. Dorota Berndt

Z-ca Koordynatora:

lek. Monika Szymczakowska

Kontakt:

Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

 1. Sobieskiego 9
  02-957 Warszawa
Sekretariat:

Jolanta Jamrozik

Tel. (22) 45 82 740

Fax. (22) 65 19 311

e-mail: jamrozik@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna
 1.  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
 2.  Ośrodek Terapii Uzależnień Oddział Dzienny
 3.  Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień
 4.  Poradnia metadonowa. Program substytucyjny
Działalność kliniczna

W Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (OLZA)  prowadzi się diagnostykę i leczenie osób
z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi, pomaga się odstawić leki uspokajające i nasenne
i leczy się zespoły abstynencyjne występujące przy odstawianiu tych leków. W trakcie pobytu przeprowadzana jest diagnostyka mająca na celu wykluczenie innych zagrażających zdrowiu lub życiu przyczyn zaburzeń powodujących objawy podobne do zespołów abstynencyjnych. Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych trwa zazwyczaj około 10 dni i traktowane jest, jako wstęp do leczenia odwykowego. W trakcie pobytu pacjent konsultowany jest przez lekarzy i terapeutów oddziału w celu rozpoznania sytuacji i zaproponowania najbardziej właściwej dla pacjenta terapii po zakończeniu detoksykacji.

Odstawianie leków uspokajających i nasennych i leczenie benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych trwa do 8 tygodni. Leczenie benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych odbywa się na podstawie skierowania na druku o nazwie „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” wydawanego przez lekarza, najlepiej lekarza psychiatrę. Skierowanie powinno zawierać wszystkie dane pacjenta, lekarza oraz placówki kierującej wraz z niezbędnymi kodami resortowymi, a także dokładny wywiad.  Przyjęcia do OLZA pacjentów lekowych odbywają się w trybie przyjęć planowych (z kolejki). Po przesłaniu skierowania na mail lub drogą pocztową (ksero skierowania) do sekretariatu zostaje zaproponowany termin planowego przyjęcia. Kwalifikacje telefoniczne możliwe w dni powszednie między 8.30-12.00. W razie wątpliwości (diagnostycznych, kwalifikacyjnych, organizacyjnych) kwalifikacje bezpośrednie (osobiste nie przez telefon) do uzgodnienia indywidualnie.

Dane kontaktowe OLZA IPIN:
Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 691

Pokój lekarzy:

Tel. (22) 45 82 753

Pokój terapeutów:

Tel. (22) 45 82 754

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 721

Numer telefonu ogólnodostępny w oddziale do pacjentów:

Tel. (22) 21 82 328

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ ODDZIAŁ DZIENNY

Zapraszamy do naszego Ośrodka osoby uzależnione od alkoholu i z uzależnieniem mieszanym (od alkoholu i innego środka psychoaktywnego lub nałogów behawioralnych) chcące zmienić swoje życie i poprawić jego jakość.

Nasz ośrodek od wielu lat pomaga osobom uzależnionym. Posiada ponad 30 – letnią tradycje. Jest jednym z najdłużej funkcjonujących profesjonalnych ośrodków odwykowych w Polsce.

Terapia jest bezpłatna, refundowana przez NFZ
Krótki czas oczekiwania – w przeciągu jednego tygodnia

 

Program terapeutyczny obejmuje psychoterapię grupową , indywidualną i zajęcia edukacyjne

 

Nasi pacjenci :

– objęci są opieką medyczną i terapeutyczną

– na czas terapii otrzymują zwolnienie lekarskie

– zapewniony jest podczas pobytu posiłek regeneracyjny

– po zakończeniu leczenia pacjenci otrzymują zaświadczenie o pobycie na oddziale

– terapia jest prowadzona w warunkach życzliwej , pełnej szacunku i uważności atmosfery

– sobota, niedziela i święta są dniami wolnymi od zajęć

Czas trwania terapii – ok. 8 tygodni ( 5 dni w tygodniu pon. – pt w godz. 8.00 – 15.35)

Przyjęcia do Dziennego Oddziału Ośrodka może poprzedzone być konsultacją.

Zapisy drogą telefoniczną tel. 22 45 82 685, 22 45 82 575         

                                       Prosimy o dostarczenie przy przyjęciu na oddział/konsultację:

1Dowód osobisty

2/ Skierowanie do szpitala psychiatrycznego – Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu  wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (kontrakt z NFZ): z Poradni Uzależnień , lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego

Ważne: na skierowaniu jako kod oddziału lekarz kierujący powinien wpisać 2712.

3/ jeśli ktoś posiada : dokumentację medyczną , karty informacyjne z innych pobytów, informacje o  przyjmowanych lekach.

4/przed zgłoszeniem się do oddziału należy utrzymywać abstynencję od alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez min. 7 dni.

5/przy przyjęciu prosimy o dostarczenie aktualnych wyników badań laboratoryjnych w tym: morfologii krwi, ASPAT, ALAT, amylazy, GGTP, bilirubiny, K, MA.

 W razie pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami: e-mail  otu@ipin.edu.pl , nr tel:  22 458-26-85,  22 458-25-75.

Dane kontaktowe OTU IPIN:
Kierownik oddziału:

Tel. (22) 45 82 685
Fax. (22) 651 9 318

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 685
Fax. (22) 65 19 318

Pielęgniarka oddziałowa:

Tel. (22) 45 82 685
Fax. (22) 65 19 318

Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień (dawna „Goplańska) świadczy pomoc psychologiczną/terapeutyczną dla osób dorosłych z problemem alkoholowym i dotyczącym innych środków zmieniających świadomość (uzależnionych, szkodliwie używających) oraz osobom bliskim osób uzależnionych: członkom rodziny; małżonkom, partnerom (współuzależnienie); osobom, które wychowały się w rodzinie z problemem uzależnienia (DDA). Leczenie w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień (AZLU) odbywa się w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 8–20. Na pierwszą wizytę z Psychologiem/Terapeutą można zapisać się osobiście w poradni lub telefonicznie (tel. 22 458 27 88). Osoby współuzależnione i z rodzin dotkniętych uzależnieniem (DDA) przyjmowane są na podstawie skierowania od lekarza. Informacje na temat wymaganego skierowania oraz umówienie pierwszej wizyty odbywa się poprzez kontakt z Rejestracją AZLU: osobiście lub telefonicznie (tel. 22 458 27 88). Psycholog/Terapeuta na podstawie indywidualnego/nych spotkań z Pacjentem, uzyskanych od Pacjenta informacji i ocenie problemu, z którym zgłasza się Pacjent podejmuje decyzję odnośnie do dalszego leczenia. Cały proces decyzji dotyczący zaleceń odbywa się w dialogu z Pacjentem. Osobom uzależnionym i współuzależnionym może zostać zaoferowana terapia grupowa w trybie ambulatoryjnym przez okres około 2 lat lub indywidualny kontakt z Psychologiem/Terapeutą w trybie ambulatoryjnym. Terapia grupowa odbywa się z częstotliwością spotkań 1- 2 w tygodniu w godzinach wieczornych (o godzinie 18:00), czas trwania spotkań to 
2 godziny. Po ukończeniu terapii na prośbę Pacjenta jest wydawane zaświadczenie potwierdzające zakończenie terapii. W trakcie terapii Pacjentowi na jego prośbę może zostać wydane zaświadczenie potwierdzające fakt jego uczestniczenia w terapii. Terapia osób z rodzin uzależnionych (DDA) trwa rok (dla osób w wieku 41-60) lub 2 lata (25-40). Zespół realizuje szeroką ofertę w ramach ponadpodstawowego programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom kierowaną do mieszkańców m.st. Warszawy z dotacji miastowych.

Dane kontaktowe AZLU IPIN:
Kierownik poradni:

Tel. (22) 45 82 688

Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 688

Rejestracja pacjentów:

Tel. (22) 45 82 788

Poradnia metadonowa. Program substytucyjny. W programie świadczone są usługi psychoterapeutyczne (z nastawieniem na terapię indywidualną) i psychiatryczne. Regulamin programu oparty jest o rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kwalifikacja do Programu odbywa się od poniedziałku do piątku godzina 9:00-11:00. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentacją medyczną. Kryteria kwalifikacji do Programu substytucyjnego w IPiN: osoby pełnoletnie, rozpoznanie uzależnienia od opiodiów (F11), wyrażenie zgody na przyjmowanie leku substytucyjnego. Leki stosowane do substytucji to: metadon (w postaci syropu) oraz naltrekson (w postaci rozpuszczalnych w jamie ustnej tabletek). Celem programu są poprawa stanu psychicznego i somatycznego, ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą dożylną, powrót do pełnienia ról społecznych, zmniejszenie kryminalizacji.

Godziny otwarcia punktu wydawania substytutu:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:00
Sobota – Niedziela 7:30 – 11:30.

Dane kontaktowe Poradni metadonowej IPIN:
Pokój lekarzy i terapeutów:

Tel. (22) 45 82 759

Punkt metadonowy:

Tel. (22) 45 82 670
Tel. (22) 45 82 875

Działalność naukowa

Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPLU) od lat realizuje zadania w interesie zdrowia publicznego. Pracownicy naukowi zatrudnieni w ZPLU realizują projekty statutowe w dziedzinie nauk o zdrowiu, w szczególności prowadzą badania nad konceptualizacją, profilaktyką uzależnień (od alkoholu, benzodiazepin, leków nasennych oraz nałogów behawioralnych) oraz optymalizacją metod ich leczenia. ZPLU oferuje możliwość odbycia stażu dla osób, które w swojej pracy stykają się z problematyką uzależnień (psychologów, pedagogów. lekarzy, pracowników socjalnych, prawników etc.). Chętni proszeni są o kontakt z kierownikiem zespołu lub kierownikami poszczególnych jednostek.

Rozmiar czcionki
Kontrast