Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, MBA, specjalista neurolog

Tel. (22) 45 82 540

e-mail: neurol1@ipin.edu.pl
                 hjarosz@ipin.edu.pl

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Sekretariat:

Emilia Will

Tel. (22) 45 82 548

fax. (22) 45 82 566

e-mail: neurol1@ipin.edu.pl

Struktura Organizacyjna

 • Oddział Ogólny
 • Oddział Udarowy

p.o. Kierownik Oddziału

dr Szymon Owsiak

Tel. (22) 45 82 769

e-mail: neurol1@ipin.edu.pl
mrestel@ipin.edu.pl

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ogólnego i Oddziału Udarowego

mgr Karina Nasfeter – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Tel. (22) 21 82 228

e-mail: neurol1@ipin.edu.pl
                knasfeter@ipin.edu.pl

Koordynator Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej

mgr Henryka Śledź

Tel. (22) 45 82 727

e-mail: neurol1@ipin.edu.pl
                 hsledz@ipin.edu.pl

Konsultant Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, specjalista neurolog

Tel. (22) 45 82 221

Zespół lekarski I Kliniki Neurologicznej

Lekarze specjaliści – neurolodzy

dr n. med. Anna Bochyńska, tel. (22) 45 82 576

lek. Milena Bożek, tel. (22) 21 82 262

lek. Ewelina Cybulska, tel. (22) 21 82 262

dr n. med. Ałła Graban, tel. (22) 45 82 576

lek. Maciej Hyla, tel. (22) 21 82 262

lek. Anna Iwanek, tel. (22) 45 82 594

lek. Paweł Jezierski, tel. (22) 45 82 839

lek. Nina Kożuch, tel. (22) 45 82 839

lek. Szymon Owsiak, tel. (22) 45 82 888

dr n. med. Marzena Ułamek-Kozioł, tel. (22) 45 82 576

dr n. med. Grzegorz Witkowski, tel. (22) 45 82 888

Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Lek. Szymon Bazaniak, tel. (22) 21 82

lek. Krystyna Kobylak, tel. (22) 45 82 888

lek. Magdalena Lasocka. tel. (22) 45 82 594

lek. Martyna Lisowska, tel. (22) 45 82 594

lek. Michał Gwidon Markiewicz, tel. (22) 45 82 839

lek. Ewa Mrugała, tel. (22) 45 82 839

lek. Karol Welc, tel. (22) 45 82 888

Psycholog

dr n. med. Magdalena Gugała-Iwaniuk – specjalista psychologii klinicznej

Tel. (22) 45 82 591

Neurologopeda

mgr Iwona Zawadzka-Drab – specjalista neurologopedii klinicznej

Tel. (22) 45 82 812

Fizjoterapeuci

mgr Kalina Kierzkowska, tel. (22) 45 82 504

Kinga Szwetner-Romanowska, tel. (22) 45 82 504

mgr Maciej Banaszkiewicz

Koordynator Badań Klinicznych: (22) 21 82 881

W Klinice pracuje wykwalifikowany personel pielęgniarski, technicy EEG, opiekunowie medyczni oraz sanitariusze

Kontakt:

Pielęgniarki: Oddział Udarowy (Oddział Intensywnej Opieki Neurologicznej) tel. (22) 45 82 541

Pielęgniarki: Oddział Ogólny tel. (22) 21 82 263

Technicy EEG: tel. (22) 21 82 266

Działalność Lecznicza

W I Klinice Neurologicznej IPiN udzielane są świadczenia diagnostyczne i lecznicze w zakresie chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, otępień, zespołów neurologicznych uwarunkowanych genetycznie, chorób nerwowo-mięśniowych, udaru mózgu, anomalii naczyń wewnątrzczaszkowych (tętniaki, malformacje naczyniowe) oraz stwardnienia rozsianego. Klinika uczestniczy w Programie Pilotażowym Trombektomii w Udarze Niedokrwiennym Mózgu.
W ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej możliwe jest długoterminowe monitorowanie video-EEG oraz kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki.

Prowadzone programy lekowe:

Leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III,

Leczenie choroby Pompego,

Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni,

Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych,

Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii,

Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA),

Oddział współpracuje z Pracownią Naczyniową IPiN, Kliniką Neurochirurgii oraz Oddziałami Psychiatrycznymi IPiN, jak również z Oddziałami Neurologicznymi w ramach pilotażu trombektomii, działa w ramach sieci ERN-RND.

Warunki lokalowe:

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu dysponuje 37 łóżkami, w tym 12 stanowiskami intensywnego nadzoru (sprzęt do monitorowania funkcji życiowych, 5 respiratorów) oraz 4 łóżkami monitorowanymi Video-EEG (1 polismonografia).

Sala hospitalizacji jednodniowych wyposażona jest w stanowiska do podań enzymatycznej terapii zastępczej w leczeniu chorób ultra rzadkich (np. choroba Pompego, choroba Gauchera)

Główne kierunki badawcze oraz badania kliniczne:

Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego: ocena czynników zwiększających ryzyko występowania oraz wpływających na naturalny przebieg chorób neurozwyrodnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem otępienia, choroby Parkinsona, choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowych.

Udar mózgu: epidemiologia udaru mózgu, ocena czynników wpływających na przebieg i rokowanie w udarze mózgu.

Padaczka: przyczyny i mechanizmy lekooporności, psychospołeczne aspekty padaczki, powikłania somatyczne i behawioralne.

Choroby rzadkie i ultrarzadkie: Choroba Pompego, Choroba Gauchera, przebieg naturalny oraz wpływ enzymatycznej terapii zastępczej na przebieg chorób metabolicznych.

Nowe metody diagnostyczne chorób układu nerwowego.

W Klinice prowadzone są badania kliniczne i naukowe w chorobie Huntingtona, padaczce, udarze mózgu.

II Klinika Neurologiczna

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Kontakt

Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Sekretariat

mgr Małgorzata Stelmach

Tel. (22) 45 82 601
Fax. (22) 84 29 322
e-mail: neuro2@ipin.edu.pl

Sekretariat ds. nauki

Magdalena Pilikowska

Tel. (22) 45 82 537
Fax. (22) 84 24 023

Konsultanci Kliniki

Prof. dr hab. n med. Anna Członkowska

Tel. (22) 45 82 537

prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów

Tel. (22) 45 82 681

Struktura organizacyjna

1. Oddział Ogólny i Oddział Udarowy

Kierownik oddziału

dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
e-mail: hyzorek@ipin.edu.pl

Sekretariat

mgr Małgorzata Stelmach

Tel. (22) 45 82 601
Fax. (22) 84 29 322

e-mail: neuro2@ipin.edu.pl

Pielęgniarz Oddziałowy

mgr Jakub Markowicz

Tel. (22) 45 82 535

Zespół lekarski

dr n. med. Anna Baranowska
dr n. med. Katarzyna Grabska-Radzikowska
dr hab. n. med. Michał Karliński
dr n. med. Katarzyna Kurczych
dr n. med. Katarzyna Kurowska
dr hab.n. med. Tomasz Litwin
dr n. med. Agnieszka Piechal
dr hab. n. med. Marta Skowrońska
dr n. med.Łukasz Smoliński
lek. Agnieszka Kraśniej-Dębkowska

Lekarze rezydenci w zakresie neurologii

lek Agnieszka Antos
lek. Karolina Katarelos
lek. Maciej Nowak
lek. Natalia Pożarowszczyk
lek. Marcel Rydzewski
lek. Paulina Smużyńska
lek. Agnieszka Szala-Wiśniewska

Pielęgniarki Sala Udarowa

Tel. (22) 45 82 536

mgr Ewa Goldberg spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Łukasz Wysocki spec. pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
lic. Monika Galerczyk spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Karolina Jędruch spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Renata Mazur spec. pielęgniarstwo chirurgiczne
mgr Beata Niewczas
mgr Katarzyna Bazydło
mgr Adam Drwięga, spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Katarzyna Kwiatkowska – spec. pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki
lic. Przemysław Stępień
lic. Kamil Król
lic. Zaborski Mikołaj, spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Lidia Nietubyć

Pielęgniarki Oddział Ogólny

Tel. (22) 45 82 609

mgr Olga Stryjek
mgr Agnieszka Sadownik
mgr Anna Łazowa
lic. Aleksandra Podwiązka spec. pielęgniarstwa opieki długoterminowej
lic. Edyta Smugowska
lic. Renata Kogut
lic. Bożena Pakaszewska
lic. Iwona Morawska
lic. Joanna Serafin
lic. Monika Pawlak
Beata Ziółkowska
Katarzyna Mroczkowska
Jadwiga Czepiel

Sanitariusze

Tel. (22) 45 82 536

Sławomir Owczarek
Barbara Kornaszewska
Małgorzata Jachimuk
Ewa Smolińska
Teresa Kowalczyk
Joanna Puchalska
Beata Rawska

Opiekunowie Medyczni

Tel. (22) 45 82 609

Marcin Orłowski
Joanna Koroś
Anna Oniszk
Hanna Woźnicka
Iwona Klimkiewicz
Iwona Brewczyńska
Grzegorz Pietrzak
Lidia Kowalczyk
Wiesława Zarzycka

mgr Małgorzata Majkowska

 

Program leczenia stwardnienia rozsianego

mgr Katarzyna Slisz
mgr Katarzyna Kamińska
mgr Dominika Sługocka

tel. (22) 45 82 653

e-mail: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280 (informacja)

tel. +48 22 458 27 30 (rejestracja)

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

Informacja o oddziale:

Oddział udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych w zakresie wszystkich chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu i chorób naczyniowych mózgu, malformacji naczyń wewnątrzczaszkowych, stwardnienia rozsianego, choroby Wilsona, padaczki oraz rzadkich chorób istoty białej mózgu i paranowotworowych zespołów neurologicznych. Dzięki współpracy z Pracownią Naczyniową wykonywane są zabiegi angioplastyki i stentowania tętnic szyjnych, zabiegi endowaskularnej embolizacji naczyniaków mózgu, zabiegi mechanicznej embolektomii w ostrym udarze niedokrwiennym oraz trombolizy dotętniczej. Oddział i Poradnia II Kliniki Neurologicznej prowadzi pełną diagnostykę i leczenie chorych z chorobą Wilsona oraz chorób neurozwyrodnieniowych związanych z gromadzeniem żelaza (MBAN, PKAN). Dzięki wysokim kwalifikacjom merytorycznym oraz zaangażowaniu całego zespołu terapeutycznego Oddział uczestniczy w międzynarodowych projektach akademickich oraz prowadzi współpracę z innymi ośrodkami w Polsce. Ponadto, kilkakrotnie uzyskiwał wyróżnienie dla najlepszego oddziału neurologii w Polsce. Posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie neurologii oraz na prowadzenie staży cząstkowych dla innych specjalizacji.

Specjalne programy lecznicze

W oddziale i Poradni Kliniki prowadzone są programy lecznicze dla pacjentów z chorobą Fabry’ego , chorobami autoimmunologicznymi wymagającymi leczenia immunoglobulinami (neuropatie)oraz stwardnieniem rozsianym (leczenie I i II linii). Oddział prowadzi badania kliniczne komercyjne i niekomercyjne dotyczące leczenia udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, padaczki i chorób rzadkich.

Warunki lokalowe:

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu dysponuje 37 łóżkami, w tym 6 stanowiskami intensywnego nadzoru (wyposażonych w sprzęt do monitorowania funkcji życiowych i respiratory) oraz 6 stanowiskami do intensywnego monitorowania ostrych przypadków neurologicznych.

Informacje dla Pacjenta:

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 08:00-10:00 po wcześniejszym zakwalifikowaniu podczas wizyty w poradni przyszpitalnej lub Izbie Przyjęć; w przypadku przeniesienia z innego szpitala wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy lekarzem kierującym a Ordynatorem Oddziału.
Odwiedziny chorych przebywających na Sali Intensywnego Nadzoru odbywają się codziennie
w godzinach 15:00-18:00 po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym, z wyłączeniem czasu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub pilnych interwencji lekarskich.
Odwiedziny pozostałych chorych rekomendowane są codziennie w godzinach 12:00-20:00. Kierownik Kliniki/Oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego w godzinach nocnych. Szczegółowe informacje na temat praw pacjenta, udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia znajdują się na dedykowanej stronie internetowej IPiN.

2.Całodobowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

e-mail: isarzynska@ipin.edu.pl

Sekretariat

Anna Musiał

Tel. (22) 45 82 820
Fax. (22) 84 22 634

e-mail: orn@ipin.edu.pl, anmusial@ipin.edu.pl

Zespół lekarski

Tel. (22) 45 82 827

dr n. med. Marcin Głuszkiewicz
dr n. med. Bożena Kłysz
dr n. med. Anna Mazur

Lekarze rezydenci w zakresie rehabilitacji medycznej

lek. Weronika Bończak

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. Jolanta Piwowarska

Tel. (22) 45 82 814

Zastępca

lic. Krzysztof Gołębiowski

Tel. (22) 45 82 814

Zespół pielęgniarski

Dyżurka I piętro

Tel. (22) 45 82 823

Bożena Buratyńska
Zofia Duszyńska
mgr Bogumiła Głogowska
Małgorzata Jakóbczyk
Iwona Kłusek
Krystyna Kustra
mgr Agnieszka Kuza
Andrzej Parchomiak
mgr Agata Serwin
mgr Marzena Świnarska
Halina Zagłoba – Sochacka

Ishchuk Oksana

 

Dyżurka II piętro

Tel. (22) 45 82 828

lic. Iwona Adamiec
Krystyna Jabłońska
Danuta Kaszuba
Barbara Malewska
lic. Małgorzata Melaniuk
mgr Zofia Prokopek
Jolanta Rosek
Tettiana Strycharska
mgr Agnieszka Żemajduk

Sanitariusze

Tel. (22) 45 82 823
Tel. (22) 45 82 828

Maciej Ligocki
Wioletta Pieniak
Anna Przybysz
Teresa Raczkiewicz
Anna Rawska
Lidia Rogulska

Opiekunowie Medyczni

Tel. (22) 45 82 823
Tel. (22) 4582 828

Ewa Cap
Beata Dylewska
Dorota Kryśkiewicz
Stanisława Księżak
Agnieszka Suchecka
Agnieszka Wieczorkowska

Teresa Raczkiewicz

Tomasz Zawada

 

Informacje o oddziale

Oddział ukierunkowany jest na wczesną kompleksową rehabilitację neurologiczną, wykorzystującą nowoczesne metody terapii motorycznej i neuropsychologicznej. Największą grupę pacjentów stanowią chorzy po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych oraz chorzy ze stwardnieniem rozsianym. Jako jeden z nielicznych oddziałów rehabilitacji na terenie kraju prowadzi rehabilitację pacjentów z uszkodzeniem mózgu w następstwie nagłego zatrzymania krążenia. Posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie rehabilitacji medycznej.

Warunki lokalowe

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dysponuje 40 łóżkami w salach dwuosobowych, salą gimnastyczną, specjalnie przystosowanymi pomieszczeniami do prowadzenia terapii zajęciowej, komputerowymi systemami wspierającymi rehabilitację zaburzeń mowy i funkcji poznawczych.

Specjalistyczne programy kliniczne

Oddział ma duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz wdrażaniu nowoczesnych metod rehabilitacji neurologicznej do praktyki klinicznej. Personel Oddziału prowadzi program leczenia spastyczności kończyny górnej oraz dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Informacje dla Pacjenta:

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 08:00-12:00 po wcześniejszej kwalifikacji w tutejszej poradni, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Termin wizyty kwalifikacyjnej ustala się telefonicznie z sekretariatem. Na wizytę pacjent zgłasza się osobiście wraz z dotychczasową dokumentacją medyczną.

W celu optymalnego wykorzystania zajęć rehabilitacyjnych w oddziale oczekujemy aktywnego uczestnictwa rodziny/opiekunów.

3.Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik

lek. med. Wojciech Wicha

Rejestracja:

Jadwiga Pawełkiewicz

Tel. (22) 45 82 730

e-mail: rehneurdzienna@ipin.edu.pl

Informacja o oddziale:

Oddział prowadzi  rehabilitację pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Szczególnie specjalizuje się w terapii chorych po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych i ze stwardnieniem rozsianym.

Informacje dla Pacjenta:

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15.30. Pobyt Pacjenta w Oddziale trwa od 3 do 6 tygodni. Kwalifikacja odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty kwalifikacyjnej pod nr tel. 22-45-82-730. Oddział nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

4.Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

Kierownik

dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska

Tel. (22) 45 82 845

e-mail: kpolanowska@ipin.edu.pl

Konsultant Kliniki, wieloletni kierownik pracowni

prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów

Tel. (22) 45 82 681

Neuropsycholodzy

dr n. med. Szczepan Iwański
mgr Katarzyna Babska

mgr Aleksandra Brągiel
mgr Karolina Dobrowolska
mgr Justyna Marcinkowska-Mondzik
mgr Aleksandra Zielińska-Michalak

 

Neurologopedzi

dr n. med. i n. o zdr. Iwona Pietrzyk-Krawczyk
mgr Paula Grzeszczuk
mgr Paulina Kloczkowska-Lech
mgr Aleksandra Podgródna

Informacja o pracowni

Pracownia udziela świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Świadczenia diagnostyczne mają charakter badań neuropsychologicznych i neurologopedycznych osób z różnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego i neurologicznymi zaburzeniami czynnościowymi. Świadczenia rehabilitacyjne realizowane są w zakresie terapii chorych z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi, wynikającymi z nabytych i niepostępujących chorób mózgu (np. udar mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy), a także terapii chorych z zaburzeniami mowy i połykania. W rehabilitacji stosowane są metody terapii indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem odpowiednio dobranych materiałów ćwiczeniowych i komputerowych programów terapeutycznych, w tym programów AfaSystem i ExeSystem, autorstwa pracowników zespołu.

Pracownicy uczestniczą w organizacji i prowadzeniu kursów teoretycznych i staży klinicznych dla psychologów odbywających w IPiN szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej. Prowadzą też wykłady dla lekarzy uczestniczących w szkoleniu specjalizacyjnym z neurologii i innych specjalizacji medycznych.

Specjalistyczne programy kliniczne

W Pracowni prowadzone są badania naukowe nad efektywnością terapeutyczną różnych metod rehabilitacji neuropsychologicznej i neurologopedycznej chorych z uszkodzeniem mózgu, a także nad korzyściami wynikającymi z łączenia tych metod z technikami neurofizjologicznymi (np. nieinwazyjna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna lub elektryczna mózgu) i farmakologicznymi. We współpracy z partnerami zewnętrznymi są tworzone i wdrażane do praktyki terapeutycznej programy komputerowe do terapii najczęstszych i/lub znacząco dezorganizujących funkcjonowanie człowieka zaburzeń poznawczych, takich jak afazja, zespół zaniedbywania, zaburzenia uwagi i pamięci, zespół dysfunkcji wykonawczych.

 

5.Pracownia Fizjoterapii

Kierownik

dr hab. n. med. specjalista fizjoterapii Maciej Krawczyk

Tel. (22) 45 82 810

Zastępca kierownika

specjalista fizjoterapii mgr Aleksandra Wolińska-Szul

Tel. (22) 218 23 36

Zespół fizjoterapeutów

Tel. (22) 45 82 781


fizjoterapeuta mgr Karolina Borecka
fizjoterapeuta mgr Patrycja Choińska
fizjoterapeuta mgr Agnieszka Głowacka
specjalista fizjoterapii mgr Julita Głowacka- Popkiewicz
fizjoterapeuta mgr Katarzyna Kulczycka
fizjoterapeuta mgr Marcin Madziarz
fizjoterapeuta mgr Magdalena Nogal
fizjoterapeuta mgr Andrzej Nowak
fizjoterapeuta mgr Monika Pietrzak
specjalista fizjoterapii mgr Iwona Plażuk
fizjoterapeuta mgr Hubert Serkis
dr n.med. Marta Sidaway
fizjoterapeuta mgr Jan Sielczak
fizjoterapeuta mgr Marcin Stelmach
specjalista fizjoterapii mgr Renata Ujma
fizjoterapeuta mgr Iwona Wojcieszek

mgr Maria Wyrzykowska

 

Zespół terapeutów zajęciowych


ter. zaj. mgr Maria Grzywacz
ter. zaj. Magdalena Karasowska-Deptuch
ter. zaj. Agnieszka Barejka

 

6.Pracownia Neuroimmunologii

Kierownik

dr n. med. Agnieszka Cudna

Zespół diagnostów laboratoryjnych

mgr Anna Palejko
technik Edyta Wrześniewska

Tel. (22) 45 82 804
Fax. (22) 45 82 593

Informacje dla Pacjenta:

 • W Pracowni Neuroimmunologii wykonywane są m.in. badania:
 • białek oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym,
 • przeciwciał przeciwko gangliozydom w surowicy krwi,
 • przeciwciał przeciwneuronalnych w surowicy krwi oraz ich specyfikacja
 • genetyczne w kierunku choroby Wilsona.

7.Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej

Kierownik

Dr hab. n. med. Marta Skowrońska

Technicy:

Karolina Pawłowska

Barbara Rusek

Tel. (22) 45 82 647

Informacje dla pacjenta:

W pracowni wykonywane są:

 • Badanie dopplerowskie i USG Doppler-duplex naczyń szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym
 • Badanie dopplerowskie i USG Doppler-duplex naczyń wewnątrzczaszkowych
 • Wykrywanie metodą Dopplera sygnałów zatorowych w tętnicach
  wewnątrzczaszkowych
 • Ocena struktur wewnątrzczaszkowych u osób dorosłych
 • Dopplerowskie badanie tętnic kończyn górnych i dolnych
 • USG Doppler-duplex naczyń żylnych kończyn dolnych
 • ECHO serca metodą przezklatkową i metodą przezprzełykową
 • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi

Informacje dotyczące możliwości wykonania poszczególnych badań dla pacjentów spoza IPiN
oraz zapisów można uzyskać drogą telefoniczną.

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja ogólna

tel. (22) 45 82 826

Poradnia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
Poradnia Padaczkowa
Poradnia Chorób Pozapiramidowych
Poradnia dla Osób z Chorobą Wilsona

tel. (22) 45 82 837
e-mail: poradniawilsona@ipin.edu.pl

Działalność kliniczna

Choroby naczyniowe mózgu
Stwardnienie rozsiane
Choroba Wilsona i choroby neurozwyrodnieniowe związane ze spichrzaniem metali
Padaczka
Rzadkie choroby istoty białej mózgu oraz autoimmunologiczne zapalenia mózgu i paranowotworowe zespoły neurologiczne
Rehabilitacja neurologiczna pacjentów po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z uszkodzeniem mózgu w następstwie nagłego zatrzymania krążenia.

Działalność naukowa

Udar mózgu:

 • Epidemiologia udaru mózgu, Leczenie i profilaktyka udaru mózgu
 • Procesy immunologiczne i zapalne w patogenezie miażdżycy
 • Wpływ zmienności genetycznej na ryzyko i przebieg udaru mózgu.

Stwardnienie rozsiane (SM):

 • Parametry immunologiczne w SM – poszukiwanie czynników monitorujących przebieg choroby
 • Podłoże genetyczne a ryzyko wystąpienia i rokowanie w SM,
 • Farmakoekonomia w SM

Choroba Wilsona:

 • Skale kliniczne w ocenie stanu neurologicznego chorych,
 • Ocena skuteczności różnych metod leczenia choroby Wilsona
 • Poszukiwanie genetycznych i biochemicznych czynników modyfikujących obraz kliniczny choroby Wilsona
 • Ocena zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych

Neuroimmunologia doświadczalna i kliniczna:

 • Rola zapalenia w procesach neurodegeneracji,
 • Postępowanie immunomodulujące w procesach neurodegeneracji
 • Epidemiologia, nowe markery diagnostyczne, standarady leczenia w neurologicznych zespołach paraneoplastycznych i autoimmunologicznych zapaleniach mózgu.

Neurorehabilitacja

 • Wpływ wieku, parametrów klinicznych (powikłań), rozległości uszkodzenia mózgu (z zastosowaniem TMS i neuroobrazowania), czynników genetycznych na proces powrotu do samodzielności po udarze mózgu.
 • Farmakologiczne metody wspomagające proces rehabilitacji

Neuropsychologia:

 • Przywrócenie kognitywnych funkcji po udarze mózgu – nowe strategie rehabilitacyjne,
 • Wpływ nielingwistycznych, kognitywnych dysfunkcji w terapii językowej u pacjentów z afazją,
 • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i bezpośrednia stymulacja elektryczna w połączeniu z tradycyjnymi metodami terapii afazji po udarze mózgu,
 • Ocena związków pomiędzy zdrowieniem a reorganizacją kory mózgowej (monitorowanej przez fMRI) u pacjentów z zespołem zaniedbywania stronnego w różnych metodach terapeutycznych.

Fizjoterapia:

 • Nowe metody w rehabilitacji funkcji motorycznych (terapia wymuszona koniecznością, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna),
 • Badanie wzorców chodu i funkcji kończyn górnych pacjentów po przebytym udarze mózgu za pomocą trójwymiarowej analizy kinematycznej.

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast