Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Kierownik Oddziału

lek. Magdalena Konopko

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Sekretariat

Emilia Will

Tel. (22) 45 82 548

Fax. (22) 45 82 566

email: neurol1@ipin.edu.pl

Struktura Organizacyjna

Oddział Ogólny,

Oddział Udarowy,

Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej,

Pracownia Badań Elektrofizjologicznych.

Konsultanci Kliniki

Tel. (22) 45 82 221

prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

dr n. med. Maria Rakowicz 

Zespół lekarski I Kliniki Neurologicznej

Lekarze specjaliści

dr n. med. Anna Bochyńska

Tel. (22) 45 82 576

 

lek. Milena Bożek

Tel. (22) 21 82 262

 

dr n. med. Ałła Graban

Tel. (22) 45 82 576

 

lek. Anna Iwanek

Tel. (22) 45 82 594

 

lek. Paweł Jezierski

Tel. (22) 45 82 594

 

lek. Szymon Owsiak

Tel. (22) 45 82 888

 

dr n. med. Marzena Ułamek-Kozioł

Tel. (22) 45 82 576

 

dr n. med. Grzegorz Witkowski

Tel. (22) 45 82 888

 
Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 

lek. Ewelina Cybulska

Tel. (22) 21 82 262

 

lek. Magdalena Grenadier

Tel. (22) 45 82 594

 

lek. Maciej Hyla

Tel. (22) 21 82 262

 

lek. Krystyna Kobylak

Tel. (22) 45 82 888

 

lek. Michał Gwidon Markiewicz

Tel. (22) 45 82 594

 

lek. Joanna Piotrowska

 Tel. (22) 45 82 888

 
Psycholodzy

dr n. med. Magdalena Gugała-Iwaniuk – specjalista psychologii klinicznej

mgr Ksenia Sławińska – specjalista psychologii klinicznej

Tel. (22) 45 82 591

Logopeda

mgr Iwona Zawadzka-Drab

Tel. (22) 45 82 591

Fizjoterapeuci

mgr Kalina Kierzkowska

Łukasz Meder

Kinga Szwetner-Romanowska

Tel. (22) 45 82 504

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ogólnego i Oddziału Udarowego

lic. piel. Karina Nasfeter – Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Tel. (22) 21 82 228

Koordynator Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej 

mgr Henryka Śledź

Tel. (22) 45 82 727

Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej
Personel pielęgniarski/technicy

mgr Henryka Śledź

Jolanta Dobrzyńska

Barbara Pałyska

Grzegorz Marciniak

Joanna Janocha

Tel. (22) 21 82 266

Pracownia Neurofizjologii I Kliniki Neurologii 

Tel. (22) 45 82 727

Personel pielęgniarski – Sala Udarowa

Tel. (22) 45 82 541 

Oddział Ogólny

Tel. (22) 21 82 263

Bryła Paweł

Jendrych Monika

Jędrzejewska Anna

Kamieniecki Karol

Kępa Małgorzata

Lefek Tamara

Łuckiewicz Andrzej

Miętkiewicz Monika

Sklorz Damian

Wysocki Łukasz

Zdunek Cezary

Agnieszka Augustyniak

Magdalena Bogdan

Jeyamohan Maruthy

Kaczmarczyk Wioletta

Łączyńska Anna

Mazurek Jolanta

Olejnik Ewa

Osiecka-Dutkiweicz Beata

Puzio Dorota

Rusakowski Rafał

Stec Marta

Szczygielska Katarzyna

Tomczyszyn Radosław

Opiekunowie medyczni 

Dąbrowska-Nyk Magdalena

Dzięcioł Celina

Kulig Edyta

Kur Krzysztof

Rygalska Bożena

Sokołowska Barbara

Woźniak Katarzyna

Wróblewska Małgorzata

Sanitariusze 

Ber Helena

Dylicka Agnieszka

Kłos Jadwiga

Konarzewska Anna

Łuniewska Grazyna

Ślusarz Wiesława

Żebrowska Teresa

Główne kierunki działalności klinicznej
 • choroby neurozwyrodnieniowe, w tym zespoły genetycznie uwarunkowane,
 • padaczka lekooporna,
 • choroby naczyniowe i zapalne mózgu,
 • zespoły otępienne,
 • ultrarzadkie choroby metaboliczne,
 • choroby nerwowo-mięśniowe
Główne kierunki badawcze:
 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego: ocena czynników zwiększających ryzyko występowania oraz wpływających na naturalny przebieg chorób neurozwyrodnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem otępienia, choroby Parkinsona, choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowych.
 • Udar mózgu: epidemiologia udaru mózgu, ocena czynników wpływających na przebieg i rokowanie w udarze mózgu ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od substancji psychoaktywnych, ocena przydatności technik neuroobrazowania w diagnostyce nadostrej fazy udaru mózgu.
 • Padaczka: przyczyny i mechanizmy lekooporności, niedrgawkowe stany padaczkowe, metody neuroobrazowania strukturalnego i czynnościowego ognisk padaczkorodnych, kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki.
 • Choroby rzadkie i ultrarzadkie: Choroba Pompego, Choroba Gauchera, przebieg naturalny oraz wpływ enzymatycznej terapii zastępczej na przebieg chorób metabolicznych.
 • Nowe metody diagnostyczne chorób układu nerwowego: badanie zaburzeń zmysłów chemicznych w chorobach OUN, ocena przydatności badania pobudliwości błony komórkowej w diagnostyce wybranych zespołów neurologicznych, zastosowanie przezczaszkowego USG w diagnostyce chorób zwyrodnieniowych OUN.
Informacja o oddziale:

W I Klinice Neurologicznej IPiN udzielane są świadczenia diagnostyczne i lecznicze w zakresie chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, otępień, zespołów neurologicznych uwarunkowanych genetycznie, chorób nerwowo-mięśniowych, udaru mózgu, anomalii naczyń wewnątrzczaszkowych (tętniaki, malformacje naczyniowe) oraz stwardnienia rozsianego. W ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej możliwe jest długoterminowe monitorowanie video-EEG oraz kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki.
Oddział współpracuje z Pracownią Naczyniową IPiN, Kliniką Neurochirurgii oraz Oddziałami Psychiatrycznymi IPiN.

Warunki lokalowe:

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu dysponuje 37 łóżkami, w tym 12 stanowiskami intensywnego nadzoru (sprzęt do monitorowania funkcji życiowych, 3 respiratory) oraz 4 łóżkami monitorowanymi Video-EEG.

Sala hospitalizacji jednodniowych wyposażona jest w stanowiska do podań enzymatycznej terapii zastępczej w leczeniu chorób ultrarzadkich (choroba Pompego, choroba Gauchera)

Informacje dla Pacjenta:

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 07:30-10:30 po wcześniejszym zakwalifikowaniu do hospitalizacji podczas wizyty w Poradni Przyszpitalnej, Izbie Przyjęć lub w przypadku przeniesienia międzyoddziałowego po uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy lekarzem kierującym, a Ordynatorem Oddziału oraz przesłaniem epikryzy (fax 22-45-82-566). Nie jest możliwe wpisywanie do kolejki przyjęć na podstawie przesłanego skierowania bez kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji i ustalenia trybu przyjęcia (przypadek pilny/stabilny).

Zalecane godziny odwiedzin przebywających na Sali Intensywnego Nadzoru to 14:30-17:30 po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym, z wyłączeniem czasu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub pilnych interwencji lekarskich. W przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie odwiedziny mogą zostać wstrzymane.*

Zalecane godziny odwiedzin pozostałych chorych to 15:00-18:00. Kierownik Kliniki/Oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego lub sprawowanie nad nim opieki w godzinach nocnych.*

W dniu wypisu ze szpitala pacjenci w dobrym stanie, chodzący, zobowiązani są zwolnić łózko szpitalne do godziny 11.00.

Szczegółowe informacje na temat praw pacjenta, udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia znajdują się na odpowiedniej stronie internetowej IPiN.

* W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzony został czasowy zakaz odwiedzin chorych w I Klinice Neurologicznej. Jednocześnie wychodząc naprzeciw zaleceniom Rzecznika Praw Pacjenta oraz oczekiwaniom rodzin chorych znajdujących się w ciężkim stanie klinicznym bezpośrednio zagrażających ich życiu, w przypadku tej szczególnej grupy chorych możliwe będą krótkotrwałe odwiedziny jednego członka rodziny. Za każdym razem decyzja będzie podejmowana indywidualnie przez Kierownika Oddziału na wniosek rodziny przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa. Osoby z objawami infekcji lub wywiadem ekspozycji na zakażenie nie będą wpuszczani na teren Kliniki. Powyższa decyzja podyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa innych chorych hospitalizowanych w Klinice, liczymy zatem na wyrozumiałość i współpracę w Państwa strony.

Informacja dla pacjentów dotycząca badań wykonywanych w Pracowni Neurofizjologii I Kliniki Neurologii

Rodzaje wykonywanych badań:

EEG rutynowe, 

EEG video

EMG, neurografia, próba miasteniczna

Potencjały wywołane: wzrokowe, słuchowe.

Badania wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy z Poradni Neurologicznej i Neurochirurgicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Na badania można się zapisać telefoniczne pod numerem (22) 45 82 727 lub osobiście.

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Kontakt:

Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Sekretariat:

Magdalena Pilikowska

Tel. (22) 45 82 537
Fax. (22) 84 24 023

e-mail: neuro2@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna
 1. Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu
 2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 3. Oddział Dzienny Rehabilitacji
 4. Pracownia Neuropsychologii Klinicznej
 5. Pracownia Fizjoterapii
 6. Pracownia Neuroimmunologii
 7. Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej
Konsultanci Kliniki

prof. dr hab. n med. Anna Członkowska

Tel. (22) 45 82 537

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu
Kierownik oddziału: 

dr med. Beata Błażejewska-Hyżorek
e-mail: hyzorek@ipin.edu.pl

Sekretariat:

mgr Małgorzata Stelmach

Tel. (22) 45 82 601
Fax. (22) 84 29 322

e-mail: neruo2@ipin.edu.pl

Pielęgniarz Oddziałowy

mgr Jakub Markowicz

Tel. (22) 45 82 535

Zespół lekarski

lek. Anna Baranowska
dr n med. Katarzyna Grabska
dr n. med. Michał Karliński
lek. Dorota Kozera-Strzelińska
lek. Katarzyna Kurczych
dr n. med. Katarzyna Kurowska
dr hab.n. med. Tomasz Litwin
dr n. med. Agnieszka Piechal
lek. Anna Piórkowska
dr n.med. Marta Skowrońska
lek. Łukasz Smoliński

Lekarze rezydenci w zakresie neurologii

lek Agnieszka Antos
lek. Karolina Wychowaniec
lek. Agnieszka Kraśniej-Dąbkowska
lek. Marcel Rydzewski
lek. Agnieszka Makulska
lek. Maciej Nowak
lek. Maciej Śnieżyński
lek. Natalia Pożarowszczyk
lek. Paulina Smużyńska
lek. Magdalena Dzięga
lek. Dawid Szczechowski

Pielęgniarki Sala Udarowa

Tel. (22) 45 82 536

Lidia Nietubyć
Lic. Monika Galerczyk
Lic. Beata Socha
Lic. Piotr Fijołek
mgr Adam Drwięga
Lic. Julia Dąbrowska
Katarzyna Kwiatkowska
mgr Ewa Bąba
Lic. Przemysław Stępień
Lic. Kamil Król
Kalbarczyk Justyna
mgr Mazur Renata (kontrakt)spec. pielęgniarstwo chirurgiczne
mgr Wysocki Łukasz (kontrakt)spec. pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Bryła Aneta (kontrakt)spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
mgr Niewczas Beata (kontrakt)
Lic. Zaborski Mikołaj (umowa zlecenie)

Oddział Ogólny:

Tel. (22) 45 82 609

Beata Ziółkowska
Katarzyna Mroczkowska
Jadwiga Czepiel
Lic. Aleksandra Podwiązka
mgr Małgorzata Kaszewska
Lic. Agnieszka Sadownik
Edyta Smugowska
Renata Kogut
Maria Góral
Bożena Pakaszewska
Iwona Morawska

Program leczenia stwardnienia rozsianego

Tel. (22) 45 82 609

mgr Katarzyna Slisz
mgr Dominika Sługocka

Tel. (22) 45 82 653

e-mail: smleczenie@ipin.edu.pl

tel. +48 571 404 280

od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

Sanitariusze:

Tel. (22) 45 82 609
Tel. (22) 45 82 536

Sławomir Owczarek
Barbara Kornaszewska
Małgorzata Jachimuk
Ewa Smolińska
Teresa Kowalczyk

Opiekun Medyczny:

Tel. (22) 45 82 609
Tel. (22) 45 82 536

Marcin Orłowski
Joanna Koroś
Olga Olszewicz
Hanna Woźnicka
Iwona Klimkiewicz
Iwona Brewczyńska

Informacja o oddziale:

Oddział udziela świadczeń diagnostycznych i leczniczych w zakresie wszystkich chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu i chorób naczyniowych mózgu, malformacji naczyń wewnątrzczaszkowych, stwardnienia rozsianego, choroby Wilsona, padaczki oraz rzadkich chorób istoty białej mózgu i paranowotworowych zespołów neurologicznych. Dzięki współpracy z Pracownią Naczyniową wykonywane są zabiegi angioplastyki i stentowania tętnic szyjnych, zabiegi endowaskularnej embolizacji naczyniaków mózgu, zabiegi mechanicznej embolektomii w ostrym udarze niedokrwiennym oraz trombolizy dotętniczej. Oddział i Poradnia II Kliniki Neurologicznej prowadzi pełną diagnostykę i leczenie chorych z chorobą Wilsona oraz chorób neurozwyrodnieniowych związanych z gromadzeniem żelaza (MBAN, PKAN). Dzięki wysokim kwalifikacjom merytorycznym oraz zaangażowaniu całego zespołu terapeutycznego Oddział uczestniczy w międzynarodowych projektach akademickich oraz prowadzi współpracę z innymi ośrodkami w Polsce. Ponadto, kilkakrotnie uzyskiwał wyróżnienie dla najlepszego oddziału neurologii w Polsce. Posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie neurologii oraz na prowadzenie staży cząstkowych dla innych specjalizacji.

Specjalne programy lecznicze

W oddziale i Poradni Kliniki prowadzone są programy lecznicze dla pacjentów z chorobą Fabry’ego , chorobami autoimmunologicznymi wymagającymi leczenia immunoglobulinami (neuropatie)oraz stwardnieniem rozsianym (leczenie I i II linii). Oddział prowadzi badania kliniczne komercyjne i niekomercyjne dotyczące leczenia udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, padaczki i chorób rzadkich.

Warunki lokalowe:

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu dysponuje 37 łóżkami, w tym 6 stanowiskami intensywnego nadzoru (wyposażonych w sprzęt do monitorowania funkcji życiowych i respiratory) oraz 6 stanowiskami do intensywnego monitorowania ostrych przypadków neurologicznych.

Informacje dla Pacjenta:

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 08:00-10:00 po wcześniejszym zakwalifikowaniu podczas wizyty w poradni przyszpitalnej, Izbie Przyjęć lub uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy lekarzem kierującym a Ordynatorem Oddziału.
Odwiedziny chorych przebywających na Sali Intensywnego Nadzoru możliwe są codziennie w godzinach 14:00-18:00 po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym, z wyłączeniem czasu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub pilnych interwencji lekarskich.
Odwiedziny pozostałych chorych możliwe są codziennie w godzinach 12:00-20:00.
Kierownik Kliniki/Oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego w godzinach nocnych.
Szczegółowe informacje na temat praw pacjenta, udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia znajdują się na dedykowanej stronie internetowej IPiN.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Kierownik

dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

e-mail: isarzynska@ipin.edu.pl

Sekretariat

Anna Musiał

Tel. (22) 45 82 820
Fax. (22) 84 22 634

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Jolanta Piwowarska

Tel. (22) 45 82 814

Zastępca Krzysztof Gołębiowski

Tel. (22) 45 82 814

Zespół lekarski

dr n. med. Marcin Głuszkiewicz,
lek. Justyna Jaworowska,
dr n. med. Bożena Kłysz,
lek. Inga Małecka
lek. Edyta Wylon

Lekarze rezydenci w zakresie rehabilitacji medycznej

lek. Weronika Bończak,

 Zespół pielęgniarski

Dyżurka I piętro

Halina Zagłoba – Sochacka
Bożena Buratyńska
Iwona Kłusek
Małgorzata Jakóbczyk
Agnieszka Kuza
Marzena Wiśniewska
Anna Wasiak

Dyżurka II piętro

Zofia Prokopek
Danuta Kaszuba
Barbara Malewska
Jolanta Chrzanowska
Jolanta Rosek
Agnieszka Żemajda
Nina Sobolewska

Sanitariusze

Tel. (22) 45 82 823
Tel. (22) 45 82 828

Joanna Kalmus
Maciej Ligocki
Teresa Raczkiewicz
Wioletta Pieniak
Beata Dylewska
Tomasz Zawada
Anna Rawska

Informacje o oddziale

Oddział ukierunkowany jest na wczesną kompleksową rehabilitację neurologiczną, wykorzystującą nowoczesne metody terapii motorycznej i neuropsychologicznej. Największą grupę pacjentów stanowią chorzy po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych oraz chorzy ze stwardnieniem rozsianym. Jako jeden z nielicznych oddziałów rehabilitacji na terenie kraju prowadzi rehabilitację pacjentów z uszkodzeniem mózgu w następstwie nagłego zatrzymania krążenia. Posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie rehabilitacji medycznej.

Warunki lokalowe

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dysponuje 40 łóżkami w salach dwuosobowych, salą gimnastyczną, specjalnie przystosowanymi pomieszczeniami do prowadzenia terapii zajęciowej, komputerowymi systemami wspierającymi rehabilitację zaburzeń mowy i funkcji poznawczych.

Specjalistyczne programy kliniczne

Oddział ma duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz wdrażaniu nowoczesnych metod rehabilitacji neurologicznej do praktyki klinicznej. Personel Oddziału prowadzi program leczenia spastyczności kończyny górnej oraz dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Informacje dla Pacjenta:

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 08:00-12:00 po wcześniejszej kwalifikacji w tutejszej poradni, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Termin wizyty kwalifikacyjnej ustala się telefonicznie z sekretariatem. Na wizytę pacjent zgłasza się osobiście wraz z dotychczasową dokumentacją medyczną.

W celu optymalnego wykorzystania zajęć rehabilitacyjnych w oddziale oczekujemy aktywnego uczestnictwa rodziny/opiekunów  

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik
lek. Wojciech Wicha 

Rejestracja:
Jadwiga Pawełkiewicz

Tel. (22) 45 82 730

e-mail: rehneurdzienna@ipin.edu.pl

Informacja o oddziale:

Oddział prowadzi  rehabilitację pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Szczególnie specjalizuje się w terapii chorych po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych i ze stwardnieniem rozsianym. 

Informacje dla Pacjenta:

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15.30. Pobyt Pacjenta w Oddziale trwa od 3 do 6 tygodni. Kwalifikacja odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty kwalifikacyjnej pod nr tel. 22-45-82-730. Oddział nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

Kierownik

prof. dr hab. n.med. Joanna Seniów
Tel. (22) 45 82 681

Zespół psychologów i logopedów

dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
dr n med. Szczepan Iwański
mgr Paulina Kloczkowska-Lech 
mgr Joanna Szutkowska-Hoser
mgr Katarzyna Babska
mgr Justyna Marcinkowska-Mondzik 
mgr Aleksandra Zielińska
mgr Iwona Pietrzyk
mgr Paula Grzeszczuk
mgr Aleksandra Podgródna  

Pracownia Fizjoterapii

Kierownik

dr hab. Maciej Krawczyk 

Zastępca kierownika

mgr Aleksandra Wolińśka-Szul,
Tel. (22) 45 82 810

Zespół fizjoterapeutów,

terapeuta zaj. Agnieszka Jamroz
terapeuta zaj. Magdalena Karasowska-Deptuch
mgr Julita Głowacka- Popkiewicz ,  
mgr Katarzyna Kulczycka,  
mgr Monika Pietrzak,
mgr Iwona Plażuk,
dr n.med. Marta Sideway,  
mgr Marcin Stelmach,
mgr Magdalena Śliwińska,
mgr Agnieszka Ślusarczyk,
mgr Renata Ujma,
mgr Iwona Wojcieszek,
mgr Magdalena Nogal,
mgr Kamil Barej,
lic. Marta Gałązka,
mgr Jan Sielczak,
mgr Karolina Borecka,
mgr Marcin Madziarz,
mgr Patrycja Jagodzińska

Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej
Kierownik:

dr n med. Marta Skowrońska

Technicy: 

tech. Jolanta Szerszeń
tech. Karolina Staniszewska
Tel. (22) 45 82 647

Informacje dla pacjenta:

W pracowni wykonywane są:

Badanie dopplerowskie i USG Doppler-duplex naczyń szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym

Badanie dopplerowskie i USG Doppler-duplex naczyń wewnątrzczaszkowych

Wykrywanie metodą Dopplera sygnałów zatorowych w tętnicach
wewnątrzczaszkowych

Ocena struktur wewnątrzczaszkowych u osób dorosłych

Dopplerowskie badanie tętnic kończyn górnych i dolnych

USG Doppler-duplex naczyń żylnych kończyn dolnych

ECHO serca metodą przezklatkową i metodą przezprzełykową

24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi

Informacje dotyczące możliwości wykonania poszczególnych badań dla pacjentów spoza IPiN
oraz zapisów można uzyskać drogą telefoniczną. 

Pracownia Neuroimmunologii

p.o. Kierownik:
mgr Agnieszka Cudna

zespół diagnostów laboratoryjnych:  

mgr Anna Palejko
technik Edyta Wrześniewska
Tel. (22) 45 82 804
Fax. (22) 45 82 593

Informacje dla Pacjenta:

W Pracowni Neuroimmunologii wykonywane są m.in. badania:

białek  oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym,
przeciwciał przeciwko gangliozydom w surowicy krwi, 
przeciwciał przeciwneuronalnych w surowicy krwi oraz ich specyfikacja 
genetyczne w kierunku choroby Wilsona

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja ogólna
tel. (22) 45 82 826

Poradnia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
Poradnia Padaczkowa
Poradnia Chorób Pozapiramidowych
Poradnia dla Osób z Chorobą Wilsona

tel. (22) 45 82 837
e-mail: poradniawilsona@ipin.edu.pl

Działalność kliniczna 

Choroby naczyniowe mózgu
Stwardnienie rozsiane
Choroba Wilsona i choroby neurozwyrodnieniowe związane ze spichrzaniem metali
Padaczka
Rzadkie choroby istoty białej mózgu oraz autoimmunologiczne zapalenia mózgu i paranowotworowe zespoły neurologiczne
Rehabilitacja neurologiczna pacjentów po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z uszkodzeniem mózgu w następstwie nagłego zatrzymania krążenia.

Działalność naukowa

Udar mózgu:

 • Epidemiologia udaru mózgu, Leczenie i profilaktyka udaru mózgu
 • Procesy immunologiczne i zapalne w patogenezie miażdżycy
 • Wpływ zmienności genetycznej na ryzyko i przebieg udaru mózgu.
Stwardnienie rozsiane (SM):
 • Parametry immunologiczne w SM – poszukiwanie czynników monitorujących przebieg choroby
 • Podłoże genetyczne a ryzyko wystąpienia i rokowanie w SM,
 • Farmakoekonomia w SM
Choroba Wilsona:
 • Skale kliniczne w ocenie stanu neurologicznego chorych,
 • Ocena skuteczności różnych metod leczenia choroby Wilsona
 • Poszukiwanie genetycznych i biochemicznych czynników modyfikujących obraz kliniczny choroby Wilsona
 • Ocena zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych
Neuroimmunologia doświadczalna i kliniczna:
 • Rola zapalenia w procesach neurodegeneracji,
 • Postępowanie immunomodulujące w procesach neurodegeneracji
 • Epidemiologia, nowe markery diagnostyczne, standarady leczenia w neurologicznych zespołach paraneoplastycznych i autoimmunologicznych zapaleniach mózgu.
Neurorehabilitacja
 • Wpływ wieku, parametrów klinicznych (powikłań), rozległości uszkodzenia mózgu (z zastosowaniem TMS i neuroobrazowania), czynników genetycznych na proces powrotu do samodzielności po udarze mózgu.
 • Farmakologiczne metody wspomagające proces rehabilitacji
Neuropsychologia:
 • Przywrócenie kognitywnych funkcji po udarze mózgu – nowe strategie rehabilitacyjne,
 • Wpływ nielingwistycznych, kognitywnych dysfunkcji w terapii językowej u pacjentów z afazją,
 • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i bezpośrednia stymulacja elektryczna w połączeniu z tradycyjnymi metodami terapii afazji po udarze mózgu,
 • Ocena związków pomiędzy zdrowieniem a reorganizacją kory mózgowej (monitorowanej przez fMRI) u pacjentów z zespołem zaniedbywania stronnego w różnych metodach terapeutycznych.
Fizjoterapia:
 • Nowe metody w rehabilitacji funkcji motorycznych (terapia wymuszona koniecznością, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna),
 • Badanie wzorców chodu i funkcji kończyn górnych pacjentów po przebytym udarze mózgu za pomocą trójwymiarowej analizy kinematycznej.
Rozmiar czcionki
Kontrast