Praca

                                                                                 Warszawa, dnia  12.01.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych lub nauk o zdrowiu
 • Znaczący dorobek naukowy w zakresie psychiatrii sądowej lub psychologii sądowej potwierdzony publikacjami w czasopismach
 • Udział w krajowych i zagranicznych projektach naukowych i badawczych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu opiniowania sądowego w postępowaniu cywilnym
  i karnym.

Oferujemy:  

 • umowę o pracę,
 • wsparcie w podjęciu własnych badań,
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym.

Oferty zawierające:

 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie,
 • kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni i kwalifikacji,
 • życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej,
 • spis publikacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Adiunkta w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

Oferty należy składać na adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9,
02- 957 Warszawa (tel. 22 45-82-616) w Dziale Kadr w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN” w terminie
do  29.01.2024 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do  31.01.2024 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w procesie rekrutacji.

                                                                                                                            Warszawa, dnia  12.01.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w III Klinice Psychiatrycznej   

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • posiadanie tytułu lekarza,
 • specjalizacja w dziedzinie psychiatrii
 • udokumentowany  dorobek naukowy w zakresie psychiatrii
 • sformułowany plan pracy doktorskiej.

Oferujemy:  

 • umowę o pracę,
 • wsparcie w podjęciu własnych badań,
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym.

Oferty zawierające:

 • kwestionariusz osobowy
 • podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni i kwalifikacji
 • życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej
 • spis publikacji
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta
  w III Klinice Psychiatrycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Oferty należy składać do 29 stycznia 2024 r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Kadr   Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa z dopiskiem na kopercie:
”Konkurs na stanowisko Asystenta w III Klinice Psychiatrycznej”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 31.01.2024 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 12.01.2024 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami IPiN.

 1. Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są:
 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii,
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych,
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • udział w projektach naukowych i naukowo-badawczych poświęconych tematyce zdrowia, jego psychospołecznych uwarunkowań i/lub innych społecznych aspektów zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej,
 • kompetencje z zakresu metodologii badań społecznych, szczególnie badań ilościowych oraz analizy danych, a także umiejętność pracy w programach statystycznych, takich jak SPSS, Statistica lub innych.
 1. Oferty zawierające:
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie,
 • kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni,
 • życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej,
 • spis publikacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, o następującej treści klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

Należy składać na adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02- 957 Warszawa (tel. 22 45-82-616) w Dziale Kadr w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami IPiN” w terminie
do  29.01.2024 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do 31.01.2024 r.

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

                                                                                             Warszawa, dnia 09.01.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

 

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 

 • posiadanie tytułu lekarza,
 • specjalizacja w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • udokumentowany  dorobek naukowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • sformułowany plan pracy doktorskiej.

Oferujemy:   

 • umowę o pracę,
 • wsparcie w podjęciu własnych badań,
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym.

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni i kwalifikacji, życiorys z charakterystyką działalności naukowej
i zawodowej, spis publikacji, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na  stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży (klauzula)
należy składać do dnia  24 stycznia 2024 r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Kadr  Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ”Konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 29.01.2024 r.

Treść  klauzuli:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 09.01.2024 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego

w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Wymagania

Wymagane kwalifikacje :

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

Opis stanowiska pracy

 • Zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie pracy
 • Praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • Przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego
 • Organizacja, koordynacja i nadzór pracy podległego personelu
 • Sporządzanie i zarządzanie grafikiem czasu pracy
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (potwierdzone za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ’’  do dnia 10.02.2024 r. do godziny 10.00 w Dziale Kadr
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 8, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Terapeutę zajęciowego

 

Wymagania:

 1. Wymagania formalne dla osoby kandydującej na stanowisko terapeuty zajęciowego

zgodne z rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U z 4 sierpnia 2023r. poz. 1515 ).

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty zajęciowego
  (mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentami  zaburzeniami psychicznymi).
 2. Pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Zadania:

 1. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta, określenie celów terapeutycznych,
 2. Nawiązanie, wspieranie i podtrzymanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną, środowiskiem, zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
 3. Planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu
  o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta,
 4. Organizowanie zajęć i wybór metod terapeutycznych ułatwiających integrację w środowisku, zwiększających satysfakcję i sprawność życiową,
 5. Uczenie pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym.
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i systemowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami NFZ, rozporządzeniami MZ oraz przepisami wewnętrznymi IPiN,
 7. Współpraca z zespołem terapeutycznym.

Wymiar zatrudnienia

 1. równoważnik pełnego etatu

Forma i zakres  zatrudnienia dostosowana  do indywidualnych preferencji wybranego kandydata.

CV prosimy przesyłać na adres: klinikadim@ipin.edu.pl, dsp@ipin.edu.pl

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby oraz czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 tzw. RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Rejestratorkę medyczną

 

Oferujemy pracę w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8. 00 – 18. 00 (według grafiku II zmiany) w 2 lokalizacjach na terenie Mokotowa. Praca na pełny etat w ramach umowy o pracę.

 

Zakres obowiązków:

 

 • rejestracja wizyt pacjentów (bezpośrednio, telefonicznie i mailowo),
 • bieżące aktualizowanie kalendarza oraz tworzenie harmonogramu konsultacji medycznych
 • nadzór nad grafikiem wizyt pacjentów i poprawnym obiegiem dokumentacji medycznej
 • udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczonych usług pacjentom zgłaszającym się telefonicznie i osobiście
 • współpraca z lekarzami oraz innymi działami placówki
 • przygotowywanie dokumentacji pacjenta do wizyty lekarskiej
 • kompletowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej
 • realizacja bieżących zadań recepcji
 • współpraca z innymi oddziałami Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
  i personelem medycznym

 

Nasze wymagania:

 

 • średnie wykształcenie
 • mile widziane doświadczenie na recepcji w placówkach medycznych NFZ
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • skrupulatność i dokładność w działaniu
 • umiejętności pracy w zespole
 • punktualność i dyskrecja
 • zrozumienie oraz otwartość na potrzeby pacjentów

Osoby do kontaktu :

 • Magdalena Ostrowska tel. 22 4582885 e-mail: mostrowska@ipin.edu.pl
 • Lidia Godlewska tel. 22 4582896 e-mai: lgodlewska@ipin.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne ( CV i list motywacyjny) należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Lekarza radiologa

 

Zakres obowiązków

Wykonywanie badań USG, MRI,TK,RTG

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie radiologii (lub w trakcie specjalizacji)

Oferujemy

 • pracę w uzgodnionych godzinach ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia )
 • Umowa o pracę lub kontrakt

Osoba  do kontaktu:

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Lekarza psychiatrę

Zakres obowiązków

 • Praca w Poradni, w tym w Poradni Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i /lub w  Oddziale

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie psychiatrii ( lub w trakcie specjalizacji)

Oferujemy

 • W MCZP – pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00 a 18,00 od poniedziałku  do piątku  / w Oddziale – pracę od 08,00 do 15,35 od poniedziałku do piątku ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia ) / dyżury lekarskie w Oddziale
 • Umowa o pracę lub kontrakt

Osoby do kontaktu :

 

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

Lekarza neurologa

 

Zakres obowiązków

 • Praca w Poradni Neurologicznej i /lub w Oddziale

Nasze wymagania

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie neurologii (lub w trakcie specjalizacji)

Oferujemy

 • W Poradni – pracę w uzgodnionych godzinach pomiędzy 8.00  a 18,00 od poniedziałku  do piątku  / w Oddziale – pracę od 08,00 do 15,35 od poniedziałku do piątku ( w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia ) / dyżury lekarskie w Oddziale
 • Umowa o pracę lub kontrakt

Osoba do kontaktu:

Dokumenty aplikacyjne wraz z  CV należy składać mailowo na adres: dsp@ipin.edu.pl lub bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.     

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. partnerstw lokalnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

Warszawa, dnia  08.11.2023 r.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika  Zakładu Zdrowia Publicznego

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, tj. mgr zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa lub psychologii lub socjologii lub pedagogiki lub pedagogiki specjalnej lub dyplom lekarza;
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych lub medycznych;
 • dorobek naukowy w obszarze zdrowia publicznego lub zdrowia psychicznego
 • praktyczna znajomość organizacji usług medycznych, społecznych oraz wiedza w zakresie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych w Polsce;
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętność kierowania zespołem pracowniczym, podejmowania decyzji, motywowania pracowników;
 • praktyczna znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

Dodatkowo:

 • specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego;

Opis stanowiska pracy:

 • organizacja pracy podległego zespołu w obszarze zadań Zakładu Zdrowia Publicznego;
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów w zakresie statystyki publicznej, Narodowego Programu Zdrowia oraz innych umów realizowanych w Zakładzie Zdrowia Publicznego;
 • przygotowywanie analiz i dokumentów dot. zdrowia publicznego na zlecenie Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ministerstwa Zdrowia lub innych urzędów w ramach ich ustawowych kompetencji;
 • analiza merytoryczna i zgłoszenie uwago do projektów dokumentów prawnych z zakresu zdrowia publicznego;
 • współpraca z komórkami Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz urzędami i instytucjami centralnymi i samorządowymi w zakresie zdrowia publicznego, w tym szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi w obszarze zdrowia psychicznego na zlecenie dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Oferty zawierające:

CV i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku  (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”,
zgodnie z  treścią klauzuli:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”),”

składać należy w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN,  budynek A, parter, pokój nr 8 ul. Sobieskiego 9 (tel. 22 45-82-616 lub 885) w terminie do 23.11.2023 r. (liczy się data wpływu oferty do IPiN)
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:„ Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 28.11.2023 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 24.10.2023 r.

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

w ramach realizacji Celu Operacyjnego 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

zleci tłumaczenie z języka angielskiego na język polski podręcznika:
„The Coping Long Term with Active Suicide Program (CLASP). A Multi-Modal Intervention for Suicide Prevention.” autorstwa Ivana Millera, Brandona Gaudiano, oraz  Lauren Weinstock, wydanego przez Oxford University Press w 2022 roku, (130 stron po 1800 znaków)

Oczekiwane kwalifikacje:

 • wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu książek z języka angielskiego na język polski,
 • mile widziane doświadczenie w tłumaczeniu publikacji z obszaru psychologii, a w szczególności z obszaru profilaktyki i terapii zachowań samobójczych,
 • mile widziane wykształcenie filologiczne,
 • krótki termin realizacji (jeszcze w 2023 roku).

Oferty z CV (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać do 7 listopada 2023 mailowo na adres: biurozzs@ipin.edu.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko eksperta do pracy w zespole realizatorów programu profilaktyki samobójstw w populacji klinicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia  20.10.2023 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Kierownika w Zakładzie Neuropatologii IPiN

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora lub tytułu naukowego  w dziedzinie nauk medycznych;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • posiadanie tytułu specjalisty z zakresu neuropatologii i neurologii;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego związanego z neuropatologią, potwierdzonego publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • posiadanie doświadczenia w diagnostyce neuropatologicznej, w tym guzów OUN i ultrastrukturalnej;
 • posiadanie doświadczenia w dydaktyce oraz organizowaniu kursów szkoleniowych i konferencji w dziedzinie neuropatologii

 

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych stopni, życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej, spis publikacji, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, treść klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie” składać należy w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN,
ul. Sobieskiego 9 (tel.022 45-82-616 lub 885) w terminie do 03.11.2023 r. (liczy się data wpływu oferty do IPiN) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Neuropatologii”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 10.11.2023 r.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 18.10.2023 r.

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego

w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Wymagania

Wymagane kwalifikacje :

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
Opis stanowiska pracy
 • Zatrudnienie na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę w podstawowym systemie pracy
 • Praca w oparciu o przejrzyste procedury zgodnie ze standardami praktyki pielęgniarskiej
 • Przyjazna atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego
 • Organizacja, koordynacja i nadzór pracy podległego personelu
 • Sporządzanie i zarządzanie grafikiem czasu pracy
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgłoszenia zawierające kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (potwierdzone za zgodność z oryginałem), opisany przebieg pracy zawodowej i List Motywacyjny należy składać w zamkniętej kopercie opisanej ,, Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ’’  od dnia 18.10.2023 r. do dnia 17.11.2023 r. do godziny 10.00 w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 8, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarza Oddziałowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

           

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Warszawa, dnia 09.10.2023 r.

 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni w ramach umowy o pracę

 

Stanowisko: młodszy bibliotekarz , bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz

Bibliotece IPiN

 

Zakres obowiązków
 • Opracowywanie i wprowadzanie danych bibliograficznych do bazy publikacji pracowników Instytutu – baza Expertus
 • Wypełnianie obowiązków importera publikacji w bazie PBN
 • Wykonywanie analiz bibliometrycznych i cytowań dla pracowników naukowych Instytutu
 • Nadzór nad informacjami zawartymi na stronie internetowej IPiN w zakładce Biblioteka
 • Prowadzenie ewidencji wydatków Biblioteki
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności Biblioteki
 • Nadzór nad umowami zawieranymi przez Instytut na rzecz Biblioteki
 • Obsługa czytelników
 • Selekcja księgozbioru

 

Wymagania
 • wykształcenie wyższe bibliotekarskie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy, dokładność
 • komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy

 

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
 2. Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji

 

Oferty z CV (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać mailowo na adres: bibliot@ipin.edu.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN,

 1. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Treść klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz IPiN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie   danych,   dalej   „RODO”)   prowadzonego   przez   Instytut   Psychiatrii    i   Neurologii w Warszawie”.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa   danych   osobowych   jest   Instytut    Psychiatrii    i    Neurologii    w Warszawie Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwa- rzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra- wie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa da- nych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii do pracy w Poradni Neurologicznej

Wymagania:

– dyplom lekarza medycyny

– posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza

– specjalizacja w dziedzinie neurologii

– znajomość obsługi komputera

Oferujemy pracę w miłym zespole i możliwość rozwoju naukowego.

Rodzaj umowy – do uzgodnienia.

Kontakt:

 1. Dział Spraw Pracowniczych – dsp@ipin.edu.pl; 22 45 82 661/616;
 2. Sekretariat Dyrektora – sekretariatdn@ ipin.edu.pl; 22 45 82 706.

                                                                                                                                                             Warszawa, dnia 18.09.2023r

 

                                           Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
                                                                  ogłasza konkurs na stanowisko naukowe
                                                                    Asystenta w Zakładzie Neurochemii

 

Od kandydatów na wymienione wyżej stanowisko wymagane są następujące kwalifikacje:

 

 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
 • doświadczenie kliniczne, w tym w prowadzeniu pacjentów w kryzysie samobójczym;
 • zainteresowanie pracą badawczą oraz realizacją projektów badawczych w dziedzinie neurobiologii zaburzeń psychicznych;
 • autorstwo lub współautorstwo opracowań o charakterze naukowym;
 • znajomość podstawowych metod analizy statystycznej;

Oferujemy:

     – umowę o pracę;

     – wsparcie w podjęciu własnych badań;

     – udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym;

     – pracę w miłym zespole.

Oferty zawierające: kwestionariusz osobowy, podanie, kserokopie dokumentów dotyczących posiadanych tytułów, życiorys z charakterystyką działalności naukowej i zawodowej, spis publikacji, na stanowisko Asystenta w Zakładzie Neurochemii (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać do dnia 02 października 2023r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Spraw Pracowniczych w IPiN, ul. Sobieskiego 9.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłaszanych kandydatur nastąpi do dnia 04.10.2023r.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta w Zakładzie Neurochemii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
1)    administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
2)    Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
3)    Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
4)    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5)    Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
6)    mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
7)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

                                                                                                                                                                                                        Warszawa, dnia 13.09.2023r

 

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe

Asystenta w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M

z Zakładu Zdrowia Publicznego IPiN

 

Opis stanowiska pracy:                  

 1. Udział w pracach badawczych realizowanych przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M z Zakładu Zdrowia Publicznego IPiN, które dotyczą problemów zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży i młodych dorosłych oraz strategii redukcji szkód wśród użytkowników substancji psychoaktywnych.
 2. Planowanie i realizowanie badań własnych zarówno jakościowych jak
  i ilościowych.
 3. Udział w opracowaniu narzędzi do badań nad problemami zdrowia psychicznego. zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz narzędzi do badań ewaluacyjnych programów profilaktyki zachowań ryzykownych i redukcji szkód.
 4. Prace organizacyjne i koordynacja badań terenowych, nawiązanie współpracy
  z różnymi podmiotami (np. szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami ochrony zdrowia).
 5. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się promocją zdrowia psychicznego, profilaktyką zachowań ryzykownych i redukcją szkód wśród użytkowników substancji psychoaktywnych.
 6. Analizowanie wyników badań, opracowywanie raportów i publikacji z tych badań.
 7. Przygotowywanie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 8. Udział w szkoleniach dla realizatorów działań profilaktycznych oraz programów redukcji szkód.
 9. Rozwój naukowy, w tym uzyskanie stopnia doktora nauk.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne;
 • Dorobek własny w badaniach nad zachowaniami ryzykownymi młodzieży i młodych dorosłych oraz strategiami redukcji szkód udokumentowany publikacjami naukowymi;
 • Przynajmniej 10 publikacji naukowych, łączna wartość IF 7 lub więcej;
 • Przygotowana rozprawa doktorska zgodna z profilem zainteresowań badawczych Zespołu Pracowni Pro-M i Zakładu Zdrowia Publicznego;
 • Gotowość do dalszego rozwoju naukowego;
 • Doświadczenia własne w działalności społecznej (m.in. w ramach organizacji pozarządowych) na rzecz osób z problemem uzależnienia i innymi problemami zdrowia psychicznego .

 

Dodatkowe:

 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Rzetelność w realizacji zadań;
 • Znajomość sektora publicznego;
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:   

 • umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną;
 • wsparcie w podjęciu własnych badań;
 • udział w projektach badawczych o dużym znaczeniu społecznym;
 • pracę w miłym zespole.

 

Oferty z CV na stanowisko Asystenta w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać do dnia 27 września 2023r. osobiście w zaklejonej kopercie w Dziale Spraw Pracowniczych w IPiN, ul. Sobieskiego 9.

 

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.    

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko naukowe Asystenta w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M z Zakładu Zdrowia Publicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Oddział Dzienny Psychiatryczny – Sobieskiego, MCZP, I Klinika Psychiatryczna
zatrudni specjalistę na stanowisku lekarza
do pracy w oddziale dziennym

Wymagania:

 • dyplom lekarza medycyny;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacja w zakresie psychiatrii;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w dobrym zespole;
 • możliwość rozwoju naukowego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 1. leczenie pacjentów;
 2. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 3. systematyczne samokształcenie.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni
Lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii
do pracy w I Klinice Neurologicznej

Wymagania:

 • dyplom lekarza medycyny;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacja w dziedzinie neurologii;
 • możliwość podjęcia dyżurów lekarskich w oddziale i izbie przyjęć;
 • znajomość obsługi komputera,

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • prowadzenie pacjentów z chorobami układu nerwowego przyjmowanymi w trybie ostrym i planowym;
 • prowadzenia pacjentów w ramach poradni przyklinicznej;
 • prowadzenie pacjentów w ramach programów lekowych;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w miłym zespole;
 • możliwość rozwoju naukowego.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni w ramach umowy o pracę
Lekarza specjalistę na stanowisku st. asystenta
do pracy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii IPiN

Wymagania:

 • dyplom lekarza medycyny;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacja:

  – w dziedzinie rehabilitacji medycznej / rehabilitacji w chorobach narządu ruchu / rehabilitacji ogólnej / medycyny fizykalnej i balneoklimatologii / fizjoterapii i balneoklimatologii / balneoklimatologii i medycyny fizykalnej / balneologii / balneologii i medycyny fizykalnej

  lub

  – specjalizacja w dziedzinie neurologii / chorób wewnętrznych wraz z posiadanym doświadczeniem w pracy na oddziale rehabilitacji.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • umowa o pracę;
 • pracę w miłym zespole;
 • możliwość rozwoju naukowego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 1. Badanie pacjenta pod kątem programowania kompleksowej rehabilitacji,
 2. Nadzór nad wykonywanymi zabiegami,
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 4. Systematyczne samokształcenie
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni pracownika Działu Spraw Pracowniczych

ZADANIA

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Ewidencjonowanie czasu pracy oraz kontrola poprawności grafików
 • Monitorowanie ważności badań medycyny pracy, wystawianie skierowań na badanie wstępne, okresowe i kontrolne
 • Bieżąca aktualizacja danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz koordynowanie obiegu dokumentacji kadrowej
 • Bieżąca obsługa kadrowa pracowników
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie zmian, korekt, wyrejestrowań w programie Płatnik
 • Sporządzanie raportów kadrowo-płacowych na potrzeby Dyrekcji oraz Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań ( GUS, MZ, PFRON )
 • Obsługa ZFŚS
 • Współudział i aktualizacja zasad oraz procedur kadrowych
 • Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych

WYMAGANIA

 • Wykształcenie minimum średnie ( mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, zarzadzanie zasobami ludzkimi, ekonomia lub pokrewne )
 • Minimum 2-letnie doświadczenie pracy w kadrach (mile widziane doświadczenie w pracy w placówkach medycznych),
 • Samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność i dokładność w działaniu
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Znajomość obsługi programu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia)
 • Korzystanie ze świadczeń socjalnych

CV prosimy przesyłać na adres: dsp@ipin.edu.pl

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby oraz czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 tzw. RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Warszawa, dnia 26.06.2023 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zatrudni

Monitora badania klinicznego

w ramach realizacji niekomercyjnego badania klinicznego w psychiatrii i neurologii finansowanego ze źródeł Agencji Badań Medycznych o nazwie: „Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo”.

Opis stanowiska pracy:

 • Zadaniem monitora badania klinicznego będzie dbanie o realizację badania zgodnie z dobrą praktyką kliniczną, odpowiednimi wymogami regulacyjnymi, protokołem badania, standardowymi procedurami postępowania, a także:
 • kwalifikacja ośrodków badawczych do badania, przeprowadzanie wizyt inicjujących badanie, wizyt monitorujących oraz wizyt zamykających,
 • zarządzanie procesami i planami związanymi z realizacją badania w ośrodkach partnerskich,
 • szkolenie zespołów badawczych z zakresu protokołu badania,
 • ocena jakości oraz integralności działań badawczych w ośrodkach pod kątem właściwego postępowania względem protokołu badania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • aktualizowanie dokumentacji badania, monitorowanie wprowadzonych danych przez zespoły badawcze, generowania zapytań oraz udzielanie odpowiedzi,
 • przygotowanie oraz przekazywanie dokumentacji i sprawozdań dotyczących zarządzania ośrodkami, ustaleń z wizyt oraz planów pracy z ośrodkami,
 • codzienne wsparcie dla zespołów w ośrodkach badawczych.

Wymagania:

 • Dyplom wyższej uczelni o profilu medycznym bądź pokrewnym (farmacja, biologia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, weterynaria, biotechnologia, chemia) i/lub równoważne połączenie wykształcenia, praktyki oraz doświadczenie w monitorowaniu badań klinicznych,
 • podstawowa wiedza oraz umiejętność zastosowania wymogów regulacyjnych dotyczących badań klinicznych, w tym Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), a także przepisów prawa krajowego i międzynarodowego,
 • umiejętność pracy z protokołem badania,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znakomite umiejętności organizacyjne oraz w zakresie rozwiązywania problemów,
 • umiejętności skutecznego zarządzania czasem,
 • umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji ze współpracownikami.

Oferujemy:

 • Pracę na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin,
 • udział w realizacji interesującego projektu,
 • pracę w miłym i doświadczonym zespole badawczym,
 • pracę w instytucji badawczej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę w wiodących jednostkach naukowych na terenie Warszawy.

Zgłoszenia zawierające  CV (wraz z  klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczoną poniżej) oraz dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności można składać mailowo na adres: ikurkowska@ipin.edu.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, budynek A, pokój nr 8 (parter) w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Monitora badania klinicznego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
 • administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (dalej”: „Instytut”);
 • Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ipin.edu.pl;
 • Instytut będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Instytut będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
 • mają Państwo prawo żądać od Instytutu dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez Instytut narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Konkursy na świadczenie usług medycznych
Archiwum konkursów na świadczenie usług medycznych
DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalisty neurologa-interwencjonisty pacjentów hospitalizowanych w klinikach neurologicznych, wykonywania zabiegów endowaskularnych na naczyniach mózgowych i domózgowych (embolizacje, stentowanie tętnic szyjnych, trombektomie) w Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych oraz konsultacje neurologiczne w Poradni Neurologicznej Instytutu, oraz na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta- Zarządzenie – 54-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 54-2022

Zawiadomienie do konkursu 54-2022

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie następujących specjalistycznych konsultacji:

 • internistycznych,
 • kardiologicznych:
  – w miejscu wykonywania świadczenia
  – w formie konsultacji zdalnych (telekonsultacji)

Oferta- Zarządzenie – 55-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 55-2022

A – dyżurów lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii obejmujących w szczególności  

      wykonywanie świadczeń w Izbie Przyjęć, Klinikach Neurologicznych, Oddziale ORN, Klinikach  

      Psychiatrycznych oraz przy zabiegach naczyniowych i EW oraz przypadkach ratujących życie dla  

      pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

B – w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii.

C – udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Genetycznej
     w Zakładzie Genetyki .

Oferta Zarządzenie 29-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 29-2022

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie usług psychologicznych,  psychoterapeutycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w zakresie usług psychologicznych,  w Poradni Zaburzeń Snu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta[pdf]

Ogłoszenie[pdf]

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

głasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
i intensywnej  terapii na rzecz  pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenia

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć Instytutu Psychiatrii i Neurologii w zakresie psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywania – procedur neurochirurgicznych i/lub endowaskularnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej obejmującej wykonywania – procedur neurochirurgicznych i/lub endowaskularnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarstwa w następujących zakresach: Neurologii/Rehabilitacji Neurologicznej, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych, Neurochirurgii, Psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów endowaskularnych na naczyniach mózgowych i domózgowych (embolizacje, stentowanie tętnic szyjnych, przezcewnikowe trombektomie mechaniczne) w Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego IPiN na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Klinikach Psychiatrycznych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Oferta

Ogłoszenie

Zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie wykonywania zabiegów tracheostomii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych świadczonych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii.

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie następujących specjalistycznych konsultacji:

 • internistycznych,
 • kardiologicznych. :
  • w miejscu wykonywania świadczenia
  • w formie konsultacji zdalnych (telekonsultacji)

Oferta- Zarządzenie – 58-2022

Ogłoszenie Zarządzenie 58-2022

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie udzielania psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Oferta[pdf]

Ogłoszenie[pdf]

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów medycznych w oddziałach Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej, Psychiatrii i Psychogeriatrii na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Oferta

Ogłoszenie

DYREKTOR

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie przez ratowników medycznych całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie izby przyjęć, leczenia szpitalnego w neurologii i rehabilitacji neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Oferta

Ogłoszenie

Rozmiar czcionki
Kontrast