Z dniem 17 maja 2021 r. przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie powołana została
„ Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii”

Cele Fundacji:

 • Wspieranie działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej Instytutu w zakresie prowadzenia badań naukowych i podejmowania przedsięwzięć mających na celu opracowanie innowacyjnych produktów i usług w sektorze ochrony zdrowia.
 • Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia badań naukowych
  w Instytucie.
 • Promowanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia.
 • Budowanie płaszczyzny współpracy z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, przedsiębiorstwami
  i innymi podmiotami, których cele i zadania są tożsame z lub zbliżone do celów Fundacji.

Fundacja będzie realizowała cele poprzez:

 • Inicjowanie, organizowanie, wspieranie i finansowanie badań naukowych w zakresie neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, psychologii i nauk pokrewnych.
 • Wspieranie zastosowania nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz nowatorskich technik medycznych.
 • Działania na rzecz modernizacji Instytutu.
 • Promowanie Instytutu w kraju i za granicą.
 • Zakup sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w działalności statutowej Instytutu.
 • Zaopatrywanie Instytutu w aparaturę i urządzenia medyczne oraz naprawę istniejących urządzeń
 • Wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników Instytutu.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i wydawniczej.
 • Wspieranie organizacji i aktywnego udziału pracowników Instytutu w konferencjach naukowych i szkoleniowych obejmujących zakres działalności statutowej Instytutu.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach Fundacji.

Dane podstawowe:

FUNDACJA INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

ul. Jana III Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Tel. 22 45 82 706

mail: fundacja@ipin.edu.pl

NIP 521-393-52-14

Regon 389564860

Nr KRS 0000913419

Nr rachunku bankowego:  83 1140 2004 0000 3302 8171 3397

 Organem nadzorującym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozmiar czcionki
Kontrast