Pracownia aktywizacji społeczno-zawodowej

– zajęcia prowadzi instruktor terapii zajęciowej
mgr Dorota Gmyrek
(psycholog, doradca ds. zatrudnienia osób
niepełnosprawnych )

Prowadzone zajęcia z aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników WTZ odbywają się w formie spotkań w grupie oraz w formie konsultacji indywidualnych.

Harmonogram zajęć (1 raz w tygodniu zajęcia grupowe w godz. od 8.00 do 15.30):
godz. 9:00 – 10:00 – zajęcia grupowe zgodnie z programem
godz. 10:30 – 11:00 – wypełnianie dokumentacji
godz. 11:00 – 12:00 – zajęcia grupowe
godz. 12:30 – 13:00 – uzupełnianie dokumentacji
godz. 13:00 – 15:30 – indywidualne spotkania z uczestnikami według programu.

Ponadto zainteresowani uczestnicy mają możliwość korzystania ze spotkań indywidualnych w pozostałe dni tygodnia w godz. od 13:30 do 15:30.

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • ocena posiadanych predyspozycji i możliwości zawodowych uczestników
 • rozbudzenie potrzeby doskonalenia zawodowego
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • nauka umiejętności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej
 • zwiększenie wiedzy na temat zatrudnienia i aktualnych ofert pracy
 • nauka w poruszaniu się na otwartym rynku pracy
 • zapoznanie się z podstawami prawa pracy

Działania doradczo-psychologiczne mają za zadanie:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczestników na informację i pomoc w planowaniu powrotu na rynek pracy.
 • gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla indywidualnych poziomów uczestników
 • wskazywanie uczestnikom źródeł rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
  • rynku pracy
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
  • możliwość wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym
  • alternatywnych możliwości kształcenia osób niedostosowanych społecznie
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczestnikom
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do świadomego podjęcia roli zawodowej
 • koordynowanie działalności informacyjno doradczej Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa WTZ takimi jak: centra doradztwa i planowania kariery zawodowej, urzędy pracy, zakłady doskonalenia zawodowego, organizacje zrzeszające pracodawców.

Zajęcia w grupach odbywają się codziennie, dla każdej z pracowni wyznaczony jeden dzień w tygodniu, program dostosowany jest do poziomu grupy. Zajęcia nakierowane są na przekazanie niezbędnej wiedzy koniecznej do wprowadzenia uczestnika na rynek pracy. W ramach zajęć odbywają się również wycieczki do zakładów pracy, spotkania z pracodawcami, wyjścia do urzędu pracy i na targi pracy.

Indywidualne spotkania z uczestnikami odbywają się codziennie w wyznaczonych godzinach. Dla każdej z osób przeprowadzana jest diagnoza w celu wyznaczenia strategii pracy z zainteresowanym, aby optymalnie dopasować proces pomocy do potrzeb i aktualnej sytuacji uczestnika. Proces diagnostyczno-konsultacyjny zakończony jest sformułowaniem kontraktu.

Struktura procesu diagnostycznego dla celów poradnictwa obejmuje:

 • zebranie wstępnych danych
 • ogólne sformułowanie trudności uczestnika
 • określenie szczegółowych celów procesu diagnozy
 • dobór metod diagnostycznych
 • gromadzenie danych
 • opisowy wynik badania diagnostycznego
 • informację zwrotną dla uczestnika

Zebranie wstępnych danych polega na przeprowadzeniu rozmowy nakierowanej na poznanie przebiegu procesu rozwoju zawodowego, określenie doświadczanych trudności. Analiza dokumentów w odniesieniu do opinii specjalistycznych, analizy dotychczasowej aktywności zawodowej (przeciwwskazania do pracy). Dla pełniejszego obrazu sylwetki uczestnika planuje się wprowadzenie badania Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji WKP przeznaczonym do użytku w poradnictwie zawodowym.

Kolejnym działaniem jest określenie możliwości psychofizycznych uczestnika i wskazanie obszarów, w których może sprawdzać się, a jednocześnie takich obszarów aktywności zawodowej, które mogą budzić zadowolenie i sprzyjać samorealizacji osoby niepełnosprawnej. Etap końcowy będzie zawierać charakterystykę uczestnika, określenie celów poradnictwa i plan działania.

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ

1. Dane osobowe:

2. Dane zawodowe:

 • Wykształcenie
 • Przebieg edukacji
 • Kursy szkolenia
 • Specjalne zdolności

3. Motywacja do pracy:

4. Psychologiczne problemy wynikające z niepełnosprawności:

5. Oczekiwania związane z pobytem w pracowni:

6. Plan działania:

7. Podjęte działania i osiągnięcia:

8. Zalecana forma zatrudnienia / zalecane warunki pracy

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast