Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o
Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
zapewnia każdemu Pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia.

  • Dokumentacja medyczna może być udostępniona poprzez sporządzenie kopii, odpisu lub wyciągu, a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych – pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

  • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuję na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

  • Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej .
    Opłaty nie pobiera się 
    gdy Pacjent lub przedstawiciel ustawowy wnioskuje o udostepnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądany zakresie.

  • Dokumentację udostępnia się z  zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności, bez zbędnej zwłoki.

  • Wniosek w formie elektronicznej można zgłosić pod adresem: dokmed@ipin.edu.pl

Ponadto

Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną( EDM) udostępnione są przez IPiN
na Internetowym Koncie Pacjenta – IKP

https://pacjent.gov.pl/

Rozmiar czcionki
Kontrast