Aktualności

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dra Daniela Fishera, eksperta przez doświadczenie, psychiatry, biochemika, twórcy podejścia reanimacji emocjonalnej.

Dr Daniel Fisher to:
amerykański psychiatra z ponad 30-letnim doświadczeniem w: szpitalach psychiatrycznych, oddziałach dziennych, poradniach lekarskich, domach seniora i środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, twórca podejścia reanimacji emocjonalnej.
Ekspert przez doświadczenie – w młodości doświadczył psychoz zdiagnozowanych jako schizofrenia, kilkakrotnie hospitalizowany.
Otrzymał nagrodę 'Clifford Beers Award’ od Narodowego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego za swoje działania na rzecz praw człowieka i pacjenta w 2002 r.
Jeden z niewielu psychiatrów, który otwarcie dzieli się doświadczeniami z okresu psychozy i zdrowienia.
Pracował przez 5 lat w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego prowadząc badania w zakresie neurochemii. Ukończył:

 • szkołę medyczną na George Washington University Medical School,
 • rezydencję psychiatrii w Harvard Hospital w Cambridge, Massachusetts,
 • doktorat z biochemii na University of Wisconsin,
 • 4-letnie studia na wydziale Biologii na Princeton University.

Dr Fisher mieszka w Cambridge, Massachusetts z żoną, ma dwie córki, z których jedna będzie współprowadzić warsztaty w Warszawie. Caitlin Fisher jest psychoterapeutą prowadzącym terapeutyczną grupę w podejściu reanimacji emocjonalnej w Berlinie.

Wykład z tłumaczeniem na j. polski. 

Miejsce wykładu:  sala konferencyjna – Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9.

Kiedy: 5 czerwca 2023 r., godz. 13.00-14.30.

Obowiązuje rejestracja przez formularz: https://tiny.pl/chn6w  (liczba miejsc jest ograniczona).

Więcej na temat wydarzenia:  https://fb.me/e/18wKj71C6 

Organizatorzy:
Fundacja eFkropka
Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”Biuro ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 24 maja 2023 r. organizują ogólnopolską konferencję pn. „Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania”.  Tematem wiodącym Konferencji będzie problematyka zdrowia psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, wyzwania oraz zagrożenia i ryzyka związane z tym obszarem.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowiem psychicznym i podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji nad tym zagadnieniem. Konferencja ma umożliwić spotkanie przedstawicieli różnych środowisk naukowych i skłonić do dyskusji nad zagadnieniami z obszaru zdrowia psychicznego. W aspekcie praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczających trudności w tym obszarze.

Należy podkreślić iż zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Zapraszamy do udziału psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, lekarzy, nauczycieli i wychowawców jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką konferencji.

Zagadnienia ogólne:

 • Zdrowie psychiczne – aktualne problemy i wyzwania
 • Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych
 • Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a zdrowie psychiczne
 • Praca zawodowa a zdrowie psychiczne
 • Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i jej znaczenie dla rozwoju trudności w obszarze zdrowia psychicznego
 • Stereotypy, zachowania i postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Formy pomocy osobom doświadczającym trudności w obszarze zdrowia psychicznego
 • W kierunku profilaktyki zdrowia psychicznego – kierunki i możliwości rozwoju

Miejsce konferencji: sala konferencyjna – Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9.

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz:
https://lnkd.in/dmvFTNcJ

Kontakt z organizatorami:
j.kurtyka-chalas@uw.edu.pl

Więcej informacji na temat konferencji:
https://lnkd.in/d_4N79ED

Serdecznie zapraszamy!

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 16 maja 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Bartłomiej Bąk
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Rola emocji samoświadomościowych w patogenezie depresji w kontekście wybranych czynników temperamentalnych i płci psychologicznej”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tadeusz Pietras
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. hum. Kasper Sipowicz
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr hab. n. med. Anna Mosiołek, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • godz. 11:30
  mgr Karol Górski
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena wpływu klozapiny i olanzapiny na ekspresję wybranych genów szlaku insulinowego oraz wybranych cząsteczek regulacji epigenetycznej w ludzkich preadipocytach”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tadeusz Pietras
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Michał Karbownik
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr hab. n. med. Anna Mosiołek, dr hab. n. med. Damian Gaweł Prof. CMKP
 •  godz. 13:00
  mgr Katarzyna Gustavsson
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Związek systemu pracy i stresu zawodowego z wybranymi aspektami zdrowia psychicznego lekarzy i pielęgniarek”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Wojciech Jernajczyk
  RECENZENCI: dr hab. n. społ. Łukasz Baka Prof. CIO, dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk,dr hab. n. społ. Konrad Jankowski Prof. UW

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

Szanowni Państwo!

W dniu 8 maja 2023 roku o godzinie 12.00 Instytut Psychiatrii i Neurologii zaprasza na wykład
pt. „Presja publikacyjna a ewaluacja nauki: co wiemy o zmianach wzorców publikacyjnych polskich naukowców?”.
Wykład wygłosi Pan prof. Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Profesor Kulczycki przez kilka ostatnich lat zaangażowany był w prace szeregu grup eksperckich zajmujących się ewaluacją działalności naukowej: Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Komisji Ewaluacji Nauki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ewaluacją nauki oraz filozofią i metateorią komunikacji.

Wykład odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w dużej sali konferencyjnej (I piętro, bud. A) Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz on-line na platformie ZOOM.

Link do wydarzenia:
https://zoom.us/j/91901608170?pwd=YUQ1Q25hamJzRzVoWGlYVUY3OEZXQT09
Identyfikator spotkania: 919 0160 8170
Kod dostępu: 692520

Z wyrazami Szacunku,
Piotr Maciejak
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 22 kwietnia 2023 r. Minister Zdrowia powołał Panią dr hab. n. med. Annę Mosiołek na stanowisko Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju została Pani mgr Dorota Olczyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy opieki psychiatrycznej.

Dziękujemy za Państwa wsparcie w naszych wspólnych działaniach i liczymy na Państwa dalszą współpracę, która wpłynie na rozwój naszego Instytutu.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowej Dyrektor dr Annie Depukat.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Szanowni Państwo,

z ogromną przykrością zawiadamiamy, że 16.04.2023 r. zmarł

Pan Prof. dr hab. med. Wojciech Kostowski,

były Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Kierownik Zakładu Farmakologii i Fizjologii Ośrodkowego Układu Nerwowego. Pan Profesor pracował także w Zakładzie Farmakologii Eksperymentalnej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM), gdzie kierował zespołem nauczania farmakologii na II Wydziale Lekarskim tej uczelni.

W 1993 został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, w 2004 członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 2019 członkiem rzeczywistym PAN.

Pan Profesor był lekarzem, psychofarmakologiem, wybitnym naukowcem, niestrudzonym nauczycielem akademickim, autorem podręczników, wychowawcą kilku pokoleń studentów medycyny, lekarzy i pracowników nauki.

Cześć Jego pamięci.

Pracownicy, Dyrekcja oraz Prezydium Rady Naukowej IPiN

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 • godz. 10:00
  lek. Angelika Stapińska-Syniec
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Korelacja pomiędzy stopniem hydroksymetylacji a złośliwością glejopochodnych guzów ośrodkowego układu nerwowego w odniesieniu do przebiegu klinicznego operowanych chorych”
  PROMOTOR: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
  RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. Marek Harat, dr hab. n. med. Paweł Sokal Prof. UMK, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński
 • godz. 11:30
  mgr Anna Kupryjaniuk
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Rozpoznawanie ruchu biologicznego oraz ocena funkcjonowania poznawczego u pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego”
  PROMOTOR: dr hab. n. med. Michał Sobstyl
  PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Stanisław Oziemski
  RECENZENCI: dr hab. n. hum. Aneta Borkowska Prof. UMCS, prof. dr hab. n. społ. Mariola Bidzan, prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Szeląg
 •  godz. 13:00
  lek. Patrycja Pajor
  TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena oraz analiza uwarunkowania problemowego używania, nadużywania i uzależnienia od smartfonów przez pryzmat współczesnej psychiatrii”
  PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
  RECENZENCI: dr hab. n. med. Sylwia Fudalej, prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz, dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz Prof. CMKP

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

W dniu 5 kwietnia 2023 r. naszych Pacjentów z II Kliniki Neurologii odwiedził Zygmunt „Muniek” Staszczyk, lider formacji T. Love. Wspólnie z Janem Pęczakiem wykonali utwory, które poruszyły zebranych na sali.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, chwilę wzruszenia i dodanie wiary we własne możliwości.

 

Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, że 28 marca 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy ul. Goplańskiej 44. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych przy wsparciu sponsora – Fundacji Orlen. Ponadto, dzięki pomocy Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group możliwe jest dodatkowe wyposażenie sal terapii naszego Centrum.

Centrum świadczy bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży mieszkających na Mokotowie. Placówka zapewnia pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną bez konieczności posiadania skierowania dzieciom i młodzieży do 21 roku życia, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. W Centrum działa oddział dzienny, do którego przyjmowana jest młodzież w wieku od 13 do 21 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej). Pacjenci do 21 roku życia mogą również skorzystać z pomocy w poradni zdrowia psychicznego, m.in. po zakończonym pobycie na oddziale dziennym.

Oferta zawiera zarówno działania psychoedukacyjne, jak i wsparciowe i jest adresowana do dzieci i młodzieży, ich rodziców, opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców. Działania prowadzimy stacjonarnie, w placówkach szkolnych, pozaszkolnych i centrach integrujących mieszkańców Mokotowa.

W ramach otwarcia naszej placówki odbyła się konferencja prasowa Ministra Zdrowia dra Adama Niedzielskiego, w trakcie której podsumowano przebieg reformy psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii dr Anna Depukat oraz Kierownik Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Ewa Brzóska podziękowały wszystkim organizacjom i instytucjom zaangażowanym w powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego oraz opowiedziały o rodzajach pomocy dostępnej w Centrum. W konferencji wziął również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandra Lewandowska.

Dziękujemy wszystkim za obecność i dotychczasowe wsparcie naszych działań.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Centrum: www.sczp.ipin.edu.pl/ oraz do śledzenia mediów społecznościowych: www.facebook.com/goplanska44www.facebook.com/InstytutPsychiatriiiNeurologii

  
Konferencja prasowa ministra zdrowia dra Adama Niedzielskiego w związku z otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz podsumowaniem przebiegu reformy psychiatrii – 28 marca 2023  godz 09:00 – 10:30 Warszawa ul. Goplańska 44 
 
Zapraszamy na konferencję prasową ministra zdrowia dra Adama Niedzielskiego w związku z otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz podsumowaniem przebiegu reformy psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Obok ministra zdrowia w konferencji udział weźmie kierownictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz zespół Centrum Zdrowia Psychicznego.
 

Szanowni Państwo, 

w Ośrodku Medycyny Snu istnieje możliwość umówienia jednorazowej porady na temat szkodliwego zażywania leków nasennych. Na taką wizytę zapraszamy osoby, które ukończyły 65 lat i przyjmują lek nasenny dłużej niż 3 miesiące i częściej niż 3 razy w tygodniu. Przyjmowanie leku w ten sposób może oznaczać, że przyjmowany jest szkodliwie.

W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt z Kierownikiem III Kliniki Psychiatrycznej Prof. Adamem Wichniakiem, email: wichniak@ipin.edu.pl

W wiadomości prosimy o podanie telefonu kontaktowego. Wyznaczymy termin wizyty, aby omówić jak można poradzić sobie z problemem szkodliwego przyjmowania leków nasennych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://sen-instytut.pl/aktualnosci/pokaz/97.html 

13 marca 2023 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w ramach Tygodnia Mózgu i Dnia Chorób Rzadkich odbyła się ogólnopolska Konferencja pn. „Tajemnice Mózgu”.

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii dr n. med. Anna Depukat powitała uczestników, zarówno tych zgromadzonych na sali wykładowej w Klinice Psychiatrii Sądowej, jak również liczną grupę uczestników online z całego kraju. Podziękowała ekspertom, którzy wyrazili chęć podzielenia się swoją wiedzą i dorobkiem. Podkreśliła, że tematyka konferencji związana z obszarem badania mózgu jest bardzo ważna również z tego względu, że Instytut ma szansę otrzymać status Państwowego Instytutu Badawczego. Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych dr n. med. Rafał Staszewski opowiedział o działalności Agencji Badań Medycznych, zachęcając środowiska naukowe do udziału w organizowanych konkursach. Podkreślił, że sztandarowym projektem ABM są Centra Wsparcia Badań Klinicznych.

Konferencja była podzielona na dwie sesje. Zaprezentowano nowoczesne terapie genowe i komórkowe, które niewątpliwie są przyszłością medycyny. Motywowanie do rozwoju i podążania szlakiem medycyny spersonalizowanej, digitalizacji systemów opieki zdrowotnej i kreatywnego podejścia do medycyny to nieunikniona ścieżka w tworzeniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia. Zastosowanie terapii genowych oraz wyrobów medycznych w leczeniu chorób OUN, w tym chorób rzadkich, stanowi szansę dla pacjentów nie tylko w zakresie stworzenia profesjonalnej charakterystyki schorzeń, ale przede wszystkim możliwości na lepszą i doskonalszą profilaktykę, a co za tym idzie szybsze wykrywanie choroby.

Uczestnikami wydarzenia byli m.in. naukowcy, badacze, personel medyczny, studenci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Minister Zdrowia
Minister Edukacji i Nauki
Prezes Agencji Badań Medycznych
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Współorganizatorem wydarzenia była Grupa ds. Chorób Rzadkich działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl

Szczegółową relację z wydarzenia znajdziecie Państwo na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/InstytutPsychiatriiiNeurologii

 

• godz. 10:00
lek. Katarzyna Jachińska
TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena skuteczności diagnostycznej ultrasonografii transkranialnej w chorobach układu pozapiramidowego”
PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
RECENZENCI: prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

• godz. 11:15
mgr Magdalena Roessler-Górecka
TYTUŁ ROZPRAWY: „Zespół apatii u osób z neurologiczną postacią choroby Wilsona w kontekście wybranych aspektów funkcjonowania poznawczo-behawioralnego”
PROMOTOR: prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Marcin Leśniak
RECENZENCI: dr hab. n. hum. Ewa Małgorzata Szepietowska Prof. UMCS w Lublinie, dr hab. n. med. Jacek Rożniecki Prof. UM w Łodzi

• godz. 12:30
mgr Dominik Chutorański
TYTUŁ ROZPRAWY: „Ocena występowania ß – Amyloidu w naczyniach mózgowych u osób z udarem niedokrwiennym leczonych i nieleczonych trombolitycznie”
PROMOTOR: dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
PROMOTOR POMOCNICZY: dr n. med. Tomasz Stępień
RECENZENCI: prof. dr hab. n. biol. Małgorzata Skup, prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
(zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Tajemnice Mózgu”

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Grupa ds. Chorób Rzadkich działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl, serdecznie zapraszają na ogólnopolską bezpłatną Konferencję pt. „Tajemnice Mózgu”. W najbliższym czasie obchodzić będziemy Światowy Tydzień Mózgu i Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich. To doskonała okazja do wymiany wiedzy wśród ekspertów, solidarności z pacjentami oraz podnoszenia społecznej świadomości w tym obszarze.

Wydarzenie poświęcone będzie nowatorskim badaniom naukowym i klinicznym, zastosowaniu terapii genowych oraz wyrobów medycznych w leczeniu chorób OUN, w tym chorób rzadkich. Niezwykle ważne jest dla nas to, aby aktualna wiedza medyczna docierała do jak najszerzej grupy odbiorców, w szczególności do: ekspertów, personelu medycznego, badaczy, naukowców, studentów, pacjentów i ich rodzin oraz organizacji pozarządowych.

Termin: 13.03.2023 r. (poniedziałek), 10:00-14:00.

Miejsce: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej (sala wykładowa).

Konferencja prowadzona w formule hybrydowej – możliwość dostępu do konferencji online, link: https://zoom.us/j/98305833685?pwd=eVRNNEZRSFpwbGlYb1ZldFp0SEprUT09, kod dostępu: 820399.

Komitet organizacyjny

Filip Tomczuk – Zakład Genetyki IPiN. Członek Grupy ds Chorób Rzadkich GCP.pl: ftomczuk@ipin.edu.pl

Małgorzata Dusza-Rowińska – I Klinika Neurologii IPiN, Koordynator Grupy ds Chorób Rzadkich GCP.pl: mdusza@ipin.edu.pl

Kontakt do Rzecznika prasowego:

Anna Panufnik-Onaszkiewicz, e-mail: apanufnik@ipin.edu.pl

II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozpoczyna BADANIE KLINICZNE, umożliwiające wprowadzenie nowej terapii dla chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (Secondary Progressive Multiple Sclerosis – SPMS) . W projekcie będzie podawany lek, stosowany już w postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego – kladrybina. Badanie będzie prowadzone z placebo (czyli substancją obojętną dla chorego).

Projekt jest finansowany przez Agencje Badań Medycznych (projekt nr 2021/ABM/02/00002).

Tytuł projektu: Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo.  

Koordynator badania: prof. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Koordynator administracyjny: Dominika Sługocka-Opałka

Kontakt: smleczenie@ipin.edu.pl ; tel. 571 404 280 (pn-pt, 8.30-15.00).

Badanie kierujemy do chorych z wtórnie postępującym SM, w wieku od 30-65 roku życia, nawet z dużą niepełnosprawnością (EDSS do 7,5) , którzy nie kwalifikują się do leczenia w programach leczenia SM i /lub nie mają możliwości innego leczenia z przyczyn medycznych.

REKRUTACJA DO BADANIA: DO 31 GRUDNIA 2024

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniem, prosimy o kontakt z II Kliniką Neurologii IPiN drogą mailowa lub telefoniczną.

Z dniem 02.01.2023 r.  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii został powołany Rzecznik Prasowy Pani Anna Panufnik-Onaszkiewicz.

Tel. (22)  218 23 47

• godz. 10:00
lek. Rafał Wojdacz
Tytuł rozprawy: „Ocena i porównanie wpływu anestestyków dożylnych: Propofolu i Tiopentalu na stan psychiczny i anestezjologiczny osób z rozpoznaniem depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej i choroby afektywnej dwubiegunowej oraz epizodu depresyjnego, leczonych za pomocą elektrowstrząsów (EW)”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Antosik-Wójcińska
Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Sobów, dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski Prof. UM w Lublinie

• godz. 11:15
lek. Marta Litwińska-Bołtuć
Tytuł rozprawy: „Znaczenie hiporeaktywności elektrodermalnej u pacjentów hospitalizowanych z powodu epizodu depresyjnego”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz Prof. IMDiK PAN

• godz. 12:30
mgr Katarzyna Hetmańczyk-Sawicka
Tytuł rozprawy: „Badanie zmian ekspresji genów zaangażowanych w mechanizmy patogenne u pacjentów z chorobą Niemanna Picka typu C – rzadką, genetycznie uwarunkowaną chorobą metaboliczną”
Promotor: dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. i n. oz dr. Grażyna Gromadzka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
(zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZAKUPU APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W ROKU 2022
Instytut Psychiatrii i Neurologii otrzymał dofinansowanie na zakup:
 • Aparatu do znieczulenia GE Care Station 650 z kardiomonitorem Philips Intellivue MX550 wraz z modułem transportowym X3, BIS, NMT
 • 4-stanowiskowego zestawu EEG wraz z oprzyrządowaniem, aparat stacjonarny EEG, aparat przenośny EEG, macierz do rejestracji badań
 • Zestawu do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS)
 • Medical Controlling Platform i HR Portal
DOFINANSOWANIE:                                       1 968 430,99 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAKUPU:        1 978 521,45 ZŁ
Zakup zrealizowany w ramach umowy nr DOI/INST/85112/6230/462/2022/718 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

• godz. 10:00
lek. Olga Sikorska
Tytuł rozprawy: „Analiza wpływu niedoboru snu i stresu związanego z dyżurem na zmienność rytmu serca lekarzy dyżurnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii z uwzględnieniem jakości snu i poziomu aktywności fizycznej.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
Recenzenci: dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Krysta Prof. SUM, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia

• godz. 11:15
lek. Piotr Woźniak
Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności narzędzia diagnostycznego Przegląd Stanu Psychicznego (PSP).”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
Promotor pomocniczy: dr n. med. Tomasz Szafrański
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału
w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl
(zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

• godz. 10:00
lek. Janina Sonik-Włodarczyk
Tytuł rozprawy: „Zakres, determinanty i konsekwencje ukrywania i ujawniania choroby psychicznej przez osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych: badanie podłużne”
Promotor: dr hab. n. med. Piotr Świtaj
Promotor pomocniczy: dr Paweł Grygiel
Recenzenci: dr hab. n. med. Mariusz Furgał, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Napoleon Waszkiewicz

• godz. 11:15
lek. Małgorzaty Opio
Tytuł rozprawy: „Przyczyny wielokrotnego opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych”
Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Janusz Heitzman
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Józef Krzysztof Gierowski, prof. dr hab. n. med. i o zdr. Napoleon Waszkiewicz

• godz. 12:30
lek. Elżbieta Bronisz
Tytuł rozprawy: „Aktywacja bariery krew-mózg w padaczce – ekspresja markerów bariery krew-mózg i neurozapalenia w padaczce przewlekłej”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Recenzenci: dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Bosak

Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

W dniu 10 października 2022 roku w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbyła się konferencja pt. „Doświadczenie traum i ich wpływ na zdrowie psychiczne”. Konferencja była wyjątkowo ważnym wydarzeniem, szczególnie dla przedstawicieli podmiotów działających w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, poprawy dobrostanu oraz promocji zdrowia psychicznego. Uczestniczyli w niej pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Wsparcia, Placówek Specjalistycznego Poradnictwa, Ośrodków Pomocy Społecznej, Wydziałów Zdrowia, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, sala wypełniona była niemal po brzegi. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w tym wydarzeniu. Konferencja składała się z trzech paneli, pierwszy panel opatrzony był hasłem „Ostre reakcje na stres, zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego”, poruszono w nim temat stresu w następstwie choroby somatycznej, czynników ryzyka stresu pourazowego oraz zaburzeń adaptacyjnych i posttraumatycznych. Motywem przewodnim drugiego panelu były „Społeczne skutki traumy”, gdzie eksperci zapoznali uczestników konferencji czym jest trauma relacyjna i jakie są jej następstwa psychologiczne oraz omówiono temat wpływu doświadczeń traumatycznych na uzależnienia. Trzeci panel „Emocje, stres, trauma – jak sobie z nimi radzić”, dał możliwość poszerzenia wiedzy na temat rozwoju potraumatycznego oraz praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie z emocjami własnymi i innych osób.  Każde wystąpienie ekspertów zakończone było żywiołowymi dyskusjami dotyczącymi poruszanych tematów. Pojawiło się wiele pytań, na które prelegenci odpowiadali z ogromnym zaangażowaniem. Liczymy, że w przyszłym roku na kolejnej konferencji organizowanej przez IPIN w ramach NPZ spotkamy się w równie dużym, jak nie w większym gronie. Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji, takie spotkanie to żywa wymian wiedzy i doświadczeń. Doświadczenie traum i ich wpływ na zdrowie psychiczne
Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).
 •  godz. 10:00
  mgr Ewa Poradowska
  Tytuł rozprawy: „Analiza czynników wpływających na subiektywną ocenę jakości snu
  u pacjentów z bezsennością”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak,
  Recenzenci: dr hab. n. społ. Konrad Jankowski, dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk

 •  godz. 11:15
  lek. Magdalena Konopko
  Tytuł rozprawy: „Palenie tytoniu a leczenie trombolityczne – analiza
  tzw. paradoksu palacza”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
  Recenzenci: dr hab. n. med. Waldemar Brola Prof. UJK w Kielcach, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

 •  godz. 12:30
  lek. Grzegorz Makowicz
  Tytuł rozprawy: „Obrazowanie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego, jako biomarker w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych typu 1 i typu 2”
  Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
  Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Rakowicz-Raczyńska
  Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Radosław Pietura

  Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniu można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
  Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
  Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Awanse naukowe/Przewody doktorskie)

W dniu 17 września 2022 r. Dyrekcja IPiN we współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów
zorganizowała na terenie Instytutu Piknik Zdrowotny.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z prezentacją programów profilaktyki NFZ:
raka piersi, raka szyjki macicy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób układu krążenia,
„ Profilaktyka 40 PLUS”

Spotkania z ekspertami i ze specjalistami obejmowały tematy zdrowia psychicznego, problematyki kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży a także rozpoznawania udaru.

Ponadto osoby odwiedzające Piknik Zdrowotny mogły skorzystać z porady dietetyka ( badanie składu ciała ), wziąć udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy, obejrzeć pokazy Państwowej Straży Pożarnej, czy skorzystać z możliwości potwierdzenia profilu zaufanego lub wyrobienia karty EKUZ.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotowa m.st Warszawy.

W związku z nasileniem rosyjskiej agresji na obiekty cywilne, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (ZG PTP) apeluje o wsparcie dla ukraińskich pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego. ZG PTP pozostaje w stałym kontakcie z Koleżankami i Kolegami psychiatrami z Ukrainy niosąc zróżnicowaną pomoc organizacyjną i materialną w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę ukraińską.

Numer rachunku bankowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wydzielonego na darowizny dla ukraińskiej psychiatrii:

PKO BP Nr rachunku: 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

Nr IBAN: PL 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

W tytule płatności prosimy wpisywać: darowizna na pomoc ukraińskiej psychiatrii

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem platformy ZOOM).

• godz. 10:20
lek. Renata Hatalska-Żerebiec

Tytuł rozprawy: „Wewnątrzszpitalna logistyka dożylnego leczenia trombolitycznego
w polskich oddziałach udarowych.”
Promotor: dr hab. n. med. Adam Kobayashi Prof. UKSW
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Michał Karliński
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Rada Naukowa/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).

• godz. 10:20
mgr Małgorzata Walęcka
Tytuł rozprawy: „Deficyty w zakresie centralnej koherencji u osób dorosłych
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
Recenzenci: dr hab. n. med. Aleksandra Jasielska Prof. UAM, prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

• godz. 11:20
mgr Iwona Pietrzyk-Krawczyk
Tytuł rozprawy: „Charakterystyka zaburzeń mowy o typie dyzartrii w neurologicznej postaci choroby Wilsona.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
Recenzenci: dr hab. n. med. Izabela Gatkowska Prof. UJ, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Rada Naukowa/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem aplikacji ZOOM).

• godz. 10:20
mgr Małgorzata Walęcka
Tytuł rozprawy: „Deficyty w zakresie centralnej koherencji u osób dorosłych
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
Recenzenci: dr hab. n. med. Aleksandra Jasielska Prof. UAM, prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

• godz. 11:20
mgr Iwona Pietrzyk-Krawczyk
Tytuł rozprawy: „Charakterystyka zaburzeń mowy o typie dyzartrii w neurologicznej postaci choroby Wilsona.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
Recenzenci: dr hab. n. med. Izabela Gatkowska Prof. UJ, dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska Prof. PUSS w Pile

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu www.ipin.edu.pl (zakładka: O Instytucie/Działalność Naukowa/Rada Naukowa/Przewody doktorskie)

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 15 marca 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (za pośrednictwem platformy ZOOM).

•    godz. 10:20
mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
Tytuł rozprawy: „Porównanie wybranych charakterystyk osobowościowych, psychospołecznych, poznawczych oraz ryzyka powrotności do przestępstwa różnicujących parafilicznych od nieparafilicznych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.”
Promotor: dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz Prof. CMKP
Promotor pomocniczy: dr n. med. Justyna Holka-Pokorska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć wzięcia udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl do dnia 14.03.2022 r., do godz. 16:00.

INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. centr. (22) 45 82 800, fax (22) 651 93 01
www.ipin.edu.pl

certyfikat akredytacyjny 2020/31
isocert certyfikatSympozjum naukowo-szkoleniowe:

„Rzadkie choroby neurologiczne – udział IPiN w Europejskiej Sieci Referencyjnej ERN-RND”

Warszawa, 25.02.2022

godz. 9.30 – 13.10

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum organizowanym przez Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie. W trakcie spotkania chcielibyśmy poruszyć zagadnienia związane
z wybranymi  chorobami rzadkimi m. in.: dziedzicznymi ataksjami i spastycznymi  paraparezami, dystoniami i neurodegeneracją z akumulacja żelaza. Tematyka spotkania nawiązuje do Światowego Dnia Chorób Rzadkich oraz włączenia IPiN do Europejskiej Sieci Referencyjnej ERN-RND (European Reference Network – Rare Neurological Disorders). Szczegółowy program znajduje się poniżej.

Za względów epidemicznych sympozjum organizowane jest w formie hybrydowej.

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna IPiN Ip. godz. 9.30 – 13.10

W celu rejestracji na wydarzenie, zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy ernkoord.asul@ipin.edu.pl

podając preferowaną formę udziału,  imię, nazwisko, afiliację oraz adres e-mail do korespondencji.

Za udział w konferencji będą przyznane punkty edukacyjne

Liczymy na Państwa obecność i przyszłą współpracę

Zespół ds. chorób rzadkich IPiN

Sympozjum naukowo-szkoleniowe

Rzadkie choroby neurologiczne –

udział IPiN w Europejskiej Sieci Referencyjnej ERN-RND

9.30 – 9.40Wprowadzenie – IPiN jako ośrodek specjalizujący się w rzadkich chorobach neurologicznych – 10 min.Prof. H. Sienkiewicz-Jarosz
9.40 – 9.50Sieć ERN-RND – założenia i działania – 10 min.Dr hab. A. Sułek
9.50 – 10.15

Praktyczne podejście do diagnostyki rzadkiej ataksji u dorosłych – 25 min.

Dr n. med. A. Sobańska
10.15 – 10.40Postępowanie z chorymi na NBIA – 25 min.Dr hab. M. Skowrońska
10.40 – 11.05Obustronna stymulacja gałek bladych u rodziny z zespołem mioklonia-dystonia spowodowanym mutacją w genie kodującym białko epsilon sarkoglikanu – 25 min.Dr hab. M. Sobstyl, lek. A. Stapińska-Syniec, mgr A. Kupryjaniuk, prof. J. Zaremba.
11.05 – 11.20Przerwa 
11.20 – 11.45Molekularna diagnostyka chorób rzadkich – 25 min.Dr n. med. E. Elert-Dobkowska
11.45 – 12.10Neurorehabilitacja w dziedzicznych spastycznych paraplegiach – rola toksyny botulinowej – 25 min.Dr hab. I. Sarzyńska-Długosz
12.10 – 12.35Poradnictwo genetyczne w rzadkich chorobach neurologicznych – 25 minDr n. med. K. Ziora-Jakutowicz
12.35 – 13.00Badania kliniczne i aktualne możliwości leczenia – 15 min.Mgr M. Dusza-Rowińska
13.00 – 13.10Zakończenie – podsumowanie i zaproszenie do współpracy – 10 min.

Prof. H. Sienkiewicz-Jarosz

Dr hab. A. Sułek

Dr n. med. A. Sobańska

linku do strony szkoleń nil

Informujemy, że w ramach umowy z Miastem St Warszawy w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień prowadzone są następujące działania terapeutyczne:

 

Grupa dla Kobiet Uzależnionych – grupa psychoterapeutyczna – spotkania raz w tygodniu po 3 godziny

Grupa Rozwoju Osobistego Zaawansowana – grupa warsztatowa dla osób po 28 r.ż,  czas trwania: 21 miesięcy,  cotygodniowe spotkania 3 godzinne

Grupa DDA I – grupa psychoterapeutyczna online, czas trwania: 21 miesięcy, cotygodniowe spotkania 5 godzinne

Grupa DDA II – grupa psychoterapeutyczna stacjonarna, czas trwania: 12 miesięcy, cotygodniowe

Prowadzący: 2 osoby, psychoterapeutka humanistyczna i spotkania 2 godzinne, oraz 12 spotkań w formie 12 godzinnych maratonów weekendowych raz w miesiącu

Grupa dla Rodziców – grupa warsztatowa oparta o NVC

Dwie edycje – zimowa 20 spotkań po 4 godziny, wiosenna – 20 spotkań po 4 godziny

Terapia indywidualna dla osób DDA – psychoterapia dla 13 osób (25 sesji na osobę)

Grupa psychoedukacyjna dla młodych – grupa warsztatowa, psychoedukacja i rozwój

Dwie edycje po 10 miesięcy, spotkania cotygodniowe trzygodzinne

Warsztaty psychoedukacyjne w formie weekendowych maratonów:

Warsztat „Komunikacja i Kreatywność”

Warsztat „Asertywność i Granice”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 17 maja 2021 r. przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie powołana została
„ Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii”

Celem Fundacji jest:

 • Wspieranie działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu.

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej Instytutu w zakresie prowadzenia badań naukowych i podejmowania przedsięwzięć mających na celu opracowanie innowacyjnych produktów i usług w sektorze ochrony zdrowia.

 • Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia badań naukowych
  w Instytucie.

 • Promowanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia.

FUNDACJA INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

ul. Jana III Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

NIP 521-393-52-14

Regon 389564860

Nr KRS 0000913419

Nr rachunku bankowego: 83 1140 2004 0000 3302 8171 3397

Data ogłoszenia: 2021-09-27

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego dotyczącego nowych metod leczenia uzależnienia od leków uspokajająco-nasennych z grupy benzodiazepin (BZD) w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych. Numer konkursu: ABM/2021/3.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1000,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-cywilizacyjnych-ABM.html


Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie kliniczne (główne lub poboczne) w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i leków im podobnych oraz będą mogły zapewnić wykonanie zadań projektu.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego mającego na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w procedurze detoksykacyjnej typowej i zmodyfikowanej (opracowanej przez Lidera konsorcjum).

W celu realizacji zadań projektu poszukiwane są ośrodki posiadające doświadczenie w prowadzeniu detoksykacji od leków uspokajająco-nasennych oraz sprzęt laboratoryjny (lub sprawny dostęp do badań wysyłkowych) umożliwiający wykonywanie następujących badań laboratoryjnych:

 1. Testu przesiewowego na obecność substancji psychoaktywnych w moczu
 2. Przynajmniej półilosciowego badania (EIA, RIA) umożliwiającego pomiar stężenia benzodiazepin w surowicy, o parametrach porównywalnych z systemem SBENZ /Cobas Integra 400 plus Roche (w tym wykrywalność >3ng/ml).
 3. Dostęp do metody weryfikującej pomiary z p.2, tj. chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) lub chromatografii cieczowej (HPLC) – w posiadaniu potencjalnego Konsorcjanta lub we współpracy z wyspecjalizowanym laboratorium jako potencjalnym Podwykonawcą projektu.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od dr Anny Basińskiej-Szafrańskiej, e-mail: basinska@ipin.edu.pl (preferowane) lub tel. 22-4582-554 (pon., wt., czw.) .

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 11.10.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i innych leków o podobnym działaniu receptorowym (np. leków „Z”), również w prowadzeniu badań klinicznych w tym obszarze,

– opis wyposażenia laboratorium lub dostępności aparatury diagnostycznej i badawczej w zakresie wymaganym do prowadzenia badania klinicznego oraz dostępu do metody weryfikującej,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań/działań klinicznych w prowadzeniu leczenia (detoksykacji) uzależnienia od benzodiazepin i leków podobnych.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 12.10.2021.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową na adres: basinska@ipin.edu.pl; w tytule należy napisać: KONKURS ABM/2021/3/BZD

 

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28 września 2021 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich za pośrednictwem platformy ZOOM, zapewniającej kontrolę przebiegu oraz rejestrację.

Link do rejestracji na platformie ZOOM 

• godz. 10:20
lek. Małgorzata Szymańska
Tytuł rozprawy: „Zaburzenia funkcji poznawczych a zmiany zanikowe wybranych struktur mózgowych u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego.”
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Świat
Recenzenci: dr hab. n. med. Waldemar Brola Prof. UJK, dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

• godz. 11:20
lek. Dorota Kozera-Strzelińska
Tytuł rozprawy: „Ocena trafności stawianego w warunkach przedszpitalnych rozpoznania ostrego incydentu mózgowo-naczyniowego u pacjentów kierowanych bezpośrednio do neurologicznej izby przyjęć.”
Promotor: dr hab. n. med. i n. o zdr. Michał Karliński
Recenzenci: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, dr hab. n. med. Jacek Staszewski

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl do dnia 27 września 2021 do godz. 16:00.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Instytutu: https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

 

2021-06-23

Wyniki otwartego naboru konsorcjantów w celu realizacji projektu badawczego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza wyniki otwartego naboru do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym bezsenność u osób z przebytym zakażeniem COVID-19 w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń do utworzenia Konsorcjum badawczego wybrane zostały następujące Instytucje:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Instytut Psychiatrii i Neurologii w okresie od 04.05.2021 do dnia 31.12.2021 realizuje projekt Zaburzenia Hazardowe współwystępujące z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi. Rozpowszechnienie i standardy leczenia. Akronim ZHWW 20121-22. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w okresie od 15.04.2021 do dnia 31.12.2021 realizuje projekt Badanie wpływu Covid-19 na system pomocy osobom uzależnionym. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

Data ogłoszenia 2021-06-08

Ogłoszenie otwartego naboru konsorcjantów w celu realizacji projektu badawczego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym bezsenność u osób z przebytym zakażeniem COVID-19 w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii – ABM/2021/2.

Ogłoszenie i regulamin konkursu: https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html

Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu bezsenności.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, kontrolowanego placebo, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego z użyciem polisomnografii. Badanie ma na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w leczeniu osób dorosłych chorujących na bezsenność i z przebytym zakażeniem COVID-19.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od Prof. Adama Wichniaka, e-mail: wichniak@ipin.edu.pl, tel. 22 45 82 556.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 22.06.2021

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu bezsenności

– opis jej wyposażenia w polisomnografię oraz inną aparaturę diagnostyczną i badawczą przydatną w ocenie bezsenności, wraz z jej negatywnym wpływem na funkcjonowanie poznawcze

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zadaniami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań klinicznych we wskazaniu terapeutycznym bezsenność.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 23.06.2021.

Data ogłoszenia: 2021-06-07

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym leczenie uzależnienia od benzodiazepin w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. Numer konkursu: ABM/2021/2.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html

Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie kliniczne (główne lub poboczne) w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i leków im podobnych oraz będą mogły zapewnić wykonanie zadań projektu.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego mającego na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w procedurze detoksykacyjnej typowej i zmodyfikowanej (opracowanej przez Lidera konsorcjum).

W celu realizacji zadań projektu poszukiwane są ośrodki posiadające sprzęt oraz doświadczenie w wykonywaniu następujących badań laboratoryjnych:

 1. Testu przesiewowego na obecność substancji psychoaktywnych w moczu
 2. Przynajmniej półilosciowego badania umożliwiającego pomiar stężenia benzodiazepin w surowicy, o parametrach porównywalnych z systemem SBENZ /Cobas Integra 400 plus Roche (w tym wykrywalność >3ng/ml).
 3. Dostęp do metody weryfikującej pomiary z p.2, tj. chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) lub chromatografii cieczowej (HPLC) – w posiadaniu potencjalnego Konsorcjanta lub we współpracy z wyspecjalizowanym laboratorium jako Podwykonawcą projektu.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od dr Anny Basińskiej-Szafrańskiej, e-mail: basinska@ipin.edu.pl, tel. 22-4582-554 lub 22-4582734.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 21.06.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu uzależnienia od benzodiazepin i innych leków o podobnym działaniu receptorowym (np. leków „Z”), również w prowadzeniu badań klinicznych w tym obszarze lub doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie badań podstawowych i/lub klinicznych układu nerwowego,

– opis wyposażenia w aparaturę diagnostyczną i badawczą wymaganą do prowadzenia badania klinicznego oraz dostępu do metody weryfikującej,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań/działań klinicznych w prowadzeniu leczenia (detoksykacji) uzależnienia od benzodiazepin i leków podobnych.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 22.06.2021.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową na adres: basinska@ipin.edu.pl; w tytule należy napisać: KONKURS ABM/2021/2/BZD

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza wyniki otwartego naboru do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. Numer konkursu: ABM/2021/2.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń do utworzenia Konsorcjum
badawczego wybrane zostały następujące Instytucje:

1. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im Macieja Nałęcza PAN

2. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

3. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im Mirosława Mossakowskiego PAN

Szanowni Państwo,

Zapraszam zdrowych ochotników w wieku 18-70 lat, którzy chcieliby wykonać prosty test, stworzony do diagnostyki przesiewowej zaburzeń pamięci i emocji u chorych z ataksją móżdżkową. Został on opracowany i opublikowany przez amerykańskich naukowców w 2018r. Obecnie próbujemy stworzyć wersję polską tego testu. Jednak, aby można było ją wykorzystywać, musi zostać poddana analizom m.in. na zdrowej populacji.

Wykonanie testu trwa kilka minut. Nie wymaga specjalnego przygotowania.

Chętne osoby proszę zgłaszać się na adres e-mailowy ccas@ipin.edu.pl. lub telefon 224582713, 224582791 (8:00-15:00). Test jest wykonywany w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zgodnie z obowiązującymi zaleceniami epidemiologicznymi. Istnieje również możliwość wykonania badania na dworze.

Dzięki temu, że Państwo poświęcą nam trochę swojego cennego czasu, będziemy mogli lepiej zająć się naszymi pacjentami.

                                                                                               Anna Sobańska

Data ogłoszenia: 2021-05-10

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym leczenia stwardnienia rozsianego w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. Numer konkursu: ABM/2021/2.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html


Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu stwardnienia rozsianego oraz będą mogły zapewnić wykonanie zadań projektu.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, kontrolowanego placebo, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego mającego na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w leczeniu wtórnie postępującej postaci stwardnienia.

W celu realizacji zadań projektu poszukiwane są ośrodki posiadające sprzęt oraz doświadczenie w wykonywaniu następujących badań:

 1. Obrazowania głowy i rdzenia rezonansem magnetycznym co najmniej 3T z badaniem liczebności i objętości ognisk uszkodzenia (T2+) oraz objętości wybranych struktur ośrodkowego układu nerwowego, oraz z obrazowaniem QSM
 2. Wykonywanie badań markerów białkowych reakcji zapalnej w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od Prof. Iwony Kurkowskiej-Jastrzębskiej, e-mail: ikurkowska@ipin.edu.pl, tel. 22-4582-537.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 24.05.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu stwardnienia rozsianego, również w prowadzeniu badań klinicznych w tym obszarze, lub doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie badań podstawowych i/lub klinicznych układu nerwowego,

– opis wyposażenia w aparaturę diagnostyczną i badawczą wymaganą do prowadzenia badania klinicznego,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań klinicznych we wskazaniu terapeutycznym stwardnienie rozsiane.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 28.05.2021.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową na adres: ikurkowska@ipin.edu.pl ; w tytule należy napisać: KONKURS ABM/2021/2

link do rejestracji w aplikacji ZOOM

• godz. 10:20
mgr EWELINA KANIUGA
Tytuł rozprawy: „Różnice indywidualne w podatności na uzależnienie od amfetaminy u szczurów.”
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Janusz Szyndler
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Gołembiowska, dr hab. n. med. Ilona Joniec-Maciejak

• godz. 11:20
mgr AGNIESZKA CUDNA
Tytuł rozprawy: „Aktywacja bariery krew-mózg w padaczce– dynamika ekspresji markerów bariery krew-mózg po napadach padaczkowych.”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Losy, dr hab. n. med. Janusz Szyndler

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć udziału w publicznej obronie można zgłaszać na adres mailowy: radanaukowa@ipin.edu.pl do dnia 17 maja 2021 do godz. 16:00.
Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Naukowej IPiN (I piętro, pokój nr 126).
Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Instytutu: https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-naukowa/rada-naukowa/przewody-doktorskie/

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza wyniki otwartego naboru do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym narkolepsja z katapleksją w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich. Numer konkursu: abm/2021/1.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń do utworzenia Konsorcjum badawczego wybrane zostały następujące Instytucje:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data ogłoszenia 2021-03-10

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako potencjalny Lider Konsorcjum ogłasza otwarty nabór do Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w obszarze terapeutycznym narkolepsja z katapleksją w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich. Numer konkursu: abm/2021/1.

Regulamin konkursu: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/737,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-rzadkich-ABM20211.html

Nabór do Konsorcjum jest otwarty dla instytucji spełniających regulamin konkursu, które posiadają zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu narkolepsji z katapleksją, choroby rzadkiej oznaczonej kodem ORPHA 2073.

Zadaniem Konsorcjum będzie wykonanie randomizowanego, kontrolowanego placebo, prowadzonego w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badania klinicznego z użyciem polisomnografii. Badanie ma na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego wskazanego przez Lidera Konsorcjum w leczeniu osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 r.ż. chorujących na narkolepsję z katapleksją.

Dokładne informacje o planowanym projekcie badawczym można uzyskać od Prof. Adama Wichniaka, email: wichniak@ipin.edu.pl, tel. 22 4582-556.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konsorcjum upływa 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tj. dnia 24.03.2021

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– opis doświadczenia instytucji w diagnozowaniu i leczeniu narkolepsji z katapleksją,

– opis jej wyposażenia w polisomnografię oraz inną aparaturę diagnostyczną i badawczą przydatną w ocenie jakości snu i senności w ciągu dnia, wraz z jej negatywnym wpływem na funkcjonowanie poznawcze,

– proponowaną osobę badacza z podaniem jej danych kontaktowych.

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidywanej w regulaminie konkursu liczby Konsorcjantów (czyli powyżej trzech), Instytut Psychiatrii i Neurologii dokona wyboru instytucji do Konsorcjum w oparciu o regulamin konkursu zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania z uwzględnieniem zgodności działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum, deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum, doświadczenia w realizacji badań klinicznych w wskazaniu terapeutycznym narkolepsja z katapleksją.

Wiadomość o wynikach otwartego naboru Konsorcjantów z podaniem informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Konsorcjanta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w dniu 25.03.2021.

W środę 3 marca Instytut Psychiatrii i Neurologii odwiedzili Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Waldemar Kraska oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia, Pani Blanka Wiśniewska.
W czasie spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Instytutu omówiono kwestie dotyczące funkcjonowania Instytutu w warunkach pandemii Covid-19, dotychczasowy przebieg szczepień przeciw koronawirusowi, sytuację finansową oraz krótko- i długoterminowe plany restrukturyzacji i rozwoju IPiN. Dużo uwagi poświęcono obecnemu stanowi oraz planom rewitalizacji infrastruktury IPiN, z którą Goście mogli się bliżej zapoznać podczas spaceru po terenie Instytutu. Wizyta była też okazją do odwiedzenia Zakładu Radiologii i zaprezentowania oddanego przed kilkoma dniami do użytku systemu rezonansu magnetycznego 1,5 T, którego zakup został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Rozmiar czcionki
Kontrast